90 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR علوم کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم کشاورزی و منابع طبیعی حجم 5/74 کیلوبایت صفحه 90 فرمت doc 95000 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR ثبت و شناسایی ارقام و پایه های گیاهی و تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها مستلزم دسترسی به روشهای دقیق و قابل تکراری که از شرایط محیطی متأثر نباشد، می باشد سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR     چکیده: ثبت و شناسایی ارقام و پایه های گیاهی و تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها مستلزم دسترسی به روشهای دقیق و قابل تکراری که از شرایط محیطی متأثر نباشد، می باشد. روشهای سنتی تعیین هویت بر اساس مشاهده ظاهری درخت و میوه است.  با توجه به اینکه بسیاری از خصوصیات ظاهری تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرند، این روش قابل اعتماد نیست.   با استفاده از نشانگرها در سطح ملکول DNA می توان اطلاعات دقیقی از ژنوم گیاهان بدست آورد.از جمله نشانگرهای معتبر در بررسی ژنوم سیب، نشانگر SSR است که بدلیل تکرارپذیری بالا، ایجاد الگوی باندی نسبتاً ساده و توارث همبارز در بررسی تنوع ژنتیکی و شناسه دار کردن ارقام و  پایه های سیب کارایی بالایی دارد.   در بررسی حاضر از 5 جفت نشانگر پلی مورفیک SSR بر روی 24 رقم و پایه سیب بمنظور تهیه شناسنامه ژنتیکی برای بعضی از ارقام و پایه ها و همچنین تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها استفاده شد. نمونه های برگی از کلکسیون سیب جمع آوری و DNA آنها استخراج شدند و سپس با استفاده از نشانگرهای اختصاصی SSR مورد تکثیر قرار گرفتند.  پس از الکتروفورز عمودی در دستگاه توالی یاب  DNA در ژل پلی آکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره در مجموع 52 آلل پلی مورفیک در 5 لوکوس ریزماهوار ( میانگین 4/1 در هر لوکوس) شناسایی شدند.  تجزیه کلاستر بطور جداگانه برای ارقام و پایه ها بر اساس حضور و عدم حضور باند با استفاده از برنامه NTSYS و ضریب تشابه Dice  مبتنی بر UPGMA انجام گرفت.  دندوگرام حاصل از ارقام نشان داد که ارقام مورد بررسی تنوع زیادی داشتند و در 6 کلاستر جای گرفتند و سیبهای گلاب مورد بررسی توسط این 5 جفت نشانگر از هم تفکیک شدند.  در دندوگرام پایه ها شباهت دو پایه MM111و  MM16 مشاهده گردید.   با استفاده از 3 آغازگر (CH1H1,2B1,CH2B1) باندهای اختصاصی در ارقام (24 رقم) مشاهده شد. همچنین اگوی نواربندی اختصاصی برای بعضی از ارقام در هر آغازگر بدست آمد.  در نهایت این 5 آغازگر توانستند آللهای اختصاصی مربوط به پایه ها را تعیین کنند.       کلمات کلیدی: واکنش PCR سطح ملکول DNA نشانگر مولکولی SSR ارقام و پایه‌های سیب تعیین رابطه ژنتیکی ارقام و پایه های گیاهی       مقدمه    مهمترین درختان میوه ای که در مناطق معتدله و سردسیری به صورت اهلی درآمده‌اند در خانواده گلسرخیان  قرار دارند مانند سیب، گلابی، آلوچه، گیلاس و….. .  سیب از نظر اقتصادی بیشترین اهمیت را در بین محصولات درختی مناطق معتدله و سردسیری دارد و تعداد زیادی از ارقام تجاری آن به دلیل گرده‌افشانی باز، تلاقی‌های كنترل شده و یا تلقیح موتاسیون سوماتیكی با ارقام سازگار، قابل استفاده در برنامه‌های اصلاحی اند. یك مشكل قابل توجه در صنعت سیب و فراورده های آن تعیین هویت ارقام آن می‌باشد. روشهای سنتی تعیین هویت بر اساس مشاهده ظاهری درخت ومیوه است. با توجه به اینكه بسیاری از خصوصیات ظاهری تحت تأثیر عوامل محیطی قرار  می گیرند، این روش، قابل اعتماد نیست.   روش دیگر برای تعیین هویت ارقام استفاده از نشانگر می باشد. استفاده از نشانگرها در سطح مولكول DNA  دقیق ترین روش بررسی است که جزئیات بیشتری از ژنوم ارقام سیب را ارائه می‌دهد. ازجمله نشانگرهای معتبردر بررسی ژنوم سیب، نشانگر  SSRاست که به دلیل قابلیت تکرارپذیری بالا، ایجاد الگوی باندی نسبتاً ساده و توارث هم بارز، در بررسی تنوع ژنتیکی و شناسه دار کردن ارقام سیب کارایی بالایی دارد. در این تحقیق با استفاده از نشانگرهای منتخب SSR تنوع ژنتیکی 29 رقم و پایه سیب و امکان دستیابی به نوارهای اختصاصی DNA در هر یک از ارقام و پایه ها مورد بررسی قرار گرفت.         فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده: 1 مقدمه 2 فصل اول 3بررسی منابع و کلیات 3 1-1- تاریخچه و گسترش سیب در جهان 4 2-1- درخت سیب و خواص بتانیكی آن 5 3-1- فرآورده‌های سیب 6 4-1- خواص دارویی سیب 6 5-1- ارزش غذایی سیب 7 6-1- پایه‌های سیب 8 1-6-1-پایه‌های بذری 8 2-6-1- پایه‌های رویشی(غیر بذری) 9 1-2-6-1-پایه‌های مالینگ 9 2-2-6-1- پایه های مالینگ مرتون 1 3-2-6-1-پایه های بوداگوسکی 11 7-1- زیست شناسی مولكولی 11 1-7-1- نشانگر 11 2-7-1- هدف از كاربرد نشانگر 11 3-7-1- انواع نشانگرهای ژنتیكی 12 1-3-7-1- نشانگرهای ریخت‌شناسی (مورفولوژیكی) 12 2-3-7-1- نشانگرهای سیتوژنتیكی 12 3-3-7-1- نشانگرهای ملکولی در سطح پروتئین 12 4-3-7-1- نشانگرهای مولكولی در سطح  DNA 13 5-3-7-1- انواع نشانگرهای DNA 14 الف) نشانگرهای DNA غیر مبتنی بر PCR   14 – تفاوت طول قطعات حاصل از هضم (RFLP) 14 –  تعداد متفاوت ردیف‌های تكراری و ماهوارك‌ها (VNTR   & Minisatellites) 15 –  پویش ژنومی نشانه‌های هضم (RLGS) 15 ب) نشانگرهای DNA مبتنی بر PCR 15 4-7-1- ردیف‌های تكراری 17 1-4-7-1- ماهواره‌ها 18 2-4-7-1- ماهوارك‌ها 18 3-4-7-1- ریز ماهواره‌ها (میكروستلایت‌ها یا SSR) 19 5-7-1- چگونگی ایجاد میكروستلایت‌ها 2 6-7-1- خصوصیات نشانگرهای SSR 2 7-7-1- كاربردهای نشانگرهای SSR 21 8-7-1- مزایای ریز ماهواره ها 21 9-7-1- معایب ریز ماهواره‌ها 22 1-7-1- اساس چند شكلی در جایگاههای ریزماهواره 23 1-1-7-1-  مدل کراسینگ اور نا متقارن (UCO) 23 2-1-7-1- مدل سر خوردن پلیمراز هنگام همانند سازی(SSM) 24 8-1- واكنش زنجیره ای پلیمراز 24 1-8-1- اجزای واکنش PCR 24 1-1-8-1- آنزیم 24 2-1-8-1-مخلوط ذروكسی نوكلئوتید تری فسفات ( dNTPs ) 25 3-1-8-1-  DNA الگو 25 4-1-8-1-  آغازگرها 25 5-1-8-1- بافرها و كلرید منیزیوم 26 2-8-1- عوامل مؤثر براختصاصی بودن واكنش PCR 26 1-2-8-1- غلظت مخلوط  PCR 26 2-2-8-1- دما 27 3-2-8-1- تعداد و طول سیكل 27 4-2-8-1- افزاینده های PCR 27 3-8-1- (TD-PCR) Touch Down PCR 27 4-8-1- PCR  آشیانه ای 28 9-1- الكتروفورز ژل آگارز 28 1-1- الكترفورز ژل پلی آكریل آمید 29 11-1- مروری بر تحقیقات انجام شده توسط نشانگر SSR 29   فصل دوم 31:مواد و روشها 31 1-2- مواد گیاهی 32 2-2- استخراج DNA 36 1-2-2- استخراجDNA به روش دلاپورتا 36 2-2-2- استخراج DNA به روش  CTAB 37 3-2- تعیین کیفیت نمونه های DNA 38 4-2- تعیین کمیت نمونه های DNA 39 5-2- PCR 39 1-5-2- اجزای واکنش  زنجیره‌ای پلیمراز 39 1-1-5-2- آغازگرها 39 2-1-5-2- آنزیم Taq DNA polymerase 4 3-1-5-2- بافر PCR 41 4-1-5-2- کلرید منیزیوم 41 5-1-5-2- dNTP 41 2-5-2- بهینه سازی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز 42 6-2- الكتروفورز فراورده های PCR 43 1-6-2- الكتروفورز افقی در ژل آگارز 43 2-6-2- الكتروفورز عمودی در ژل پلی آکریل آمید 43 1-2-6-2- تیمار شیشه‌ها 44 2-2-6-2- تزریق ژل 44 3-2-6-2- گرم نمودن ژل 45 4-2-6-2- واسرشته سازی محصولات PCR 45 3-6-2 رنگ آمیزی ژل 46 7-2- تجزیه و تحلیل داده ها 47 1-7-2- امتیازدهی باندها 47 2-7-2- تجزیه خوشه ای 48 3-7-2-تعیین اندازه باندها و الگوی نواربندی اختصاصی 48   فصل سوم 49:نتیجه گیری و بحث 49 1-3- نتایج استخراج DNA 5 2-3- بهینه سازی دمای اتصال آغازگرها 52 3-3- بهینه سازی روش PCR 52 4-3- بررسی نهایی نتایج حاصل از PCR 52 5-3- بررسی چند شکلی های SSR 54 6-3- بررسی و تحلیل روابط خویشاوندی بین ارقام 57 7-3- تعیین شناسنامه ژنتیکی برای ارقام 6 7-3- تعیین شناسنامه ژنتیکی برای ارقام 61 1-7-3- تعیین آللهای اختصاصی 61 2-7-3- الگوی نواربندی اختصاصی در ارقام 61 8-3- بررسی میزان خویشاوندی بین پایه ها 64 9-3- تعیین شناسنامه ژنتیکی برای پایه ها 65 1-9-3- تعیین آللهای اختصاصی 65   فصل چهارم 68:نتیجه گیری کلی و پیشنهادات 68 نتیجه گیری کلی 69 پیشنهادات 7 ضمائم 71 منابع و مآخذ: 75         95 واکنش PCR سطح ملکول DNA نشانگر مولکولی SSR ارقام و پایه‌های سیب تعیین رابطه ژنتیکی ارقام و پایه های گیاهی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پ
 • 40 پاورپوینت متره بتن و مهم ترین خصوصیات مترور عمران
 • دانلود پاورپوینت متره بتن و مهم ترین خصوصیات مترور دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 1/87 مگابایت صفحه 40 فرمت pptx 21000 پاورپوینت متره بتن و…

 • 22 دانلود تحقیق مفهوم سلامت و تاریخچه سلامت سازمانی با فرمت ورد روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق مفهوم سلامت و تاریخچه سلامت سازمانی با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 47/04 کیلوبایت صفحه 22 فرمت…

 • 55 دانلود پاورپوینت مدیریت دانش، طرح ها و جنبه های عملی آن در سازمان مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت مدیریت دانش، طرح ها و جنبه های عملی آن در سازمان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 55/9 کیلوبایت صفحه 55 فرمت pptx…

 • 24 دانلود تحقیق صنعت و شهرک صنعتی با فرمت ورد علوم اجتماعی
 • دانلود دانلود تحقیق صنعت و شهرک صنعتی با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 72/64 کیلوبایت صفحه 24 فرمت docx 12000 دانلود تحقیق…

 • 113 پایان نامه کارشناسی صنایع و معادن با عنوان کریستال‌های انرژی درمانی و خواص سنگ‌ها معدن
 • دانلود پایان نامه کارشناسی صنایع و معادن با عنوان کریستال‌های انرژی درمانی و خواص سنگ‌ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معدن حجم 756 بایت صفحه 113 فرمت…

 • 31 پاورپوینت کلیات بودجه بندی حسابداری
 • دانلود پاورپوینت کلیات بودجه بندی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 89/17 کیلوبایت صفحه 31 فرمت ppt 12000 پاورپوینت کلیات بودجه بندی دانلود پاورپوینت کلیات بودجه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *