89 گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی فقه،حقوق،الهیات

دانلود گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 179 بایت صفحه 89 فرمت doc 57000 گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت گزارش کارآموزی  وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی   مقدمه انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بیضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمیپذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع میشود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند،    حتی به آن به چهرهای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژهای یافت.       کلمات کلیدی: جرم جریمه جرائم و مجازاتها حقوق کیفری ایران حقوق جزای ایران       تسمیه مجازات جریمه  در مورد تسمیه و تعریف و ماهیت جریمه و تفاوت آن با دیگر اقسام جریمهها و ضمانهای مالی در مورد تسمیه مجازت نقدی،در متون قانونی وکتب جزای که برخی از اصطلاحات موجود در آنها برگردان اصطلاحات رایج در حقوقهای خارجی میباشد نسبت به نامگذاری و تسمیه تأسیسات و نهادهای کیفری، رویه واحدی از سوی حقوقدانان و قانونگذاران ایرانی ارائه شده واصطلاح در مجازات جریمه نیز از چنین انحرافی مصون نمانده است. از جمله معضلاتی که در قانون ما ضرورت توجه داشته و متأسفانه در نوشتههای حقوقدانان کشور ما نیز خودنمایی میکند مسإله عنوان مجازات جریمه است. مقنن در هر دورهای عنوانی را برای آن انتخاب کرده و نویسندگان حقوق جزا نیز به همین نسبت، در ایجاد رویه واحد موفقیتی نداشتهاند.    از مراجعه به قوانین وکتب مختلف میتوان دریافت که اصطلاحاتی همچون غرامت، غرامت نقدی، جریمه، جریمه نقدی، جریمه جزایی، کیفر نقدی وجرمانه و… هر یک به شیوهای مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب اختلاط و آشفتگی پدید آورده است، از به کارگیری غرامت، نوع دیگر آن یعنی غرامت مدنی نیز به ذهن خطور میکند واز استعمال لفظ جریمه اقسام دیگر مجازاتهای مالی (جریمه مدنی، جریمه مالیاتی، جریمه انضباطی) به ذهن متبادر میشود و .. از سوی دیگر وجود عناوین متعدد به خودی خود بر اعتبار این نوع مجازات که با تمامی آثار خود فاقد نام اصلی و واحد باشد خدشه وارد میکند، به طور مثال قانون ندار سال 52 دو ماده 13 قانون مجازات عمومی مقدر کرد که: جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت، مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی میشود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است..» بیان قانونگذار را میتوان به نوعی ستوهی و درماندگی تعبیر کرد.       فهرست مطالب فصل اول:   طرح تحقیق 4    1-1-  موضوع تحقیق 5  2-1-  شرح مسئله 5  3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه 5  4-1-  روش تحقیق 5  5-1-  مقدمه تحقیق 6   فصل دوم:  آشنایی با جریمه 8  1-2-  تسمیه مجازات جریمه 9  1-1-2-  تعریف جریمه 11  2-2-  سابقه تاریخی جریمه 12  3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه 14  1-3-2-  محاسن جریمه 14  2-3-2-  معایب جریمه 17  4-2-  جریمه روز یا روزهای جریمه 2  1-4-2-  كار بدل از مجازات نقدی 22  5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام 24  1-5-2-  غرامت مضاعف 24  2-5-2-  جریمه 24   فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق كیفری ایران   26  1-3-  ماهیت جریمه 27  2-3-  جایگاه جریمه در حقوق كیفری ایران 28  3-3-  خصوصیات مجازات جریمه 3  1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم 3  2-3-3-  خصوصیت رنجآوری 31  3-3-3-  خصوصیت رسواكنندگی 32  4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن 33  5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن 34 6-3-3- خصوصیت باز دارندگی 34   فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن 36   1-4-  اقسام مجازات نقدی 37 2-4-  مجازات اصلی و تكمیلی 37 3-4-  جریمه مدنی 37 4-4-  جریمه انتظامی 38 5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی 39   1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه های مالی 4  2-5-4-  ویژگیهای جریمه 4   فصل پنجم:   اهداف و اصول حاكم بر جریمه 44  1-5-  هدف كیفری 45 2-5- هدف مالی 47 3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه 49 1-3-5- اصل قانونی بودن 51  2-3-5- اصل شخصی بودن 52  4-5-  هدفهای مجازات جریمه 57  1-4-5-  هدفهای سودمندی جریمه 57 2-4-5-  هدف غیر مستقیم 59   فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران 6-    1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی 61  2-6-  تفاوت جریمه و خسارت 64  3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی 66  4-6-  تفاوت جریمه و استرداد 67  5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال 68 6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی 69 7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه 71   فصل هفتم:   نتیجه گیری 73   فهرست منابع 76   57 جرم جریمه جرائم و مجازاتها حقوق کیفری ایران حقوق جزای ایران دانلود گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی گزارش کارآموزی وکالت کارآموزی وکالت سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده فروشگاه ساز فایلینا
 • 10 پاورپوینت سازوکار عقد قرارداد تامین برق فی مابین عرضه کننده(مالک نیروگاه) و مصرف کننده صنعتی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت سازوکار عقد قرارداد تامین برق فی مابین عرضه کننده(مالک نیروگاه) و مصرف کننده صنعتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 979/24 کیلوبایت صفحه 10…

 • 74 پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه میل به طلاق روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه میل به طلاق دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 130/56 کیلوبایت صفحه 74 فرمت docx…

 • 81 پاورپوینت دیابت و شغل و تغییر شیوه زندگی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت دیابت و شغل و تغییر شیوه زندگی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 2/54 مگابایت صفحه 81 فرمت pptx 15000 پاورپوینت دیابت و شغل…

 • 45 پاورپوینت پروتکل و استاندارد در شبکه های کامپیوتری کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت پروتکل و استاندارد در شبکه های کامپیوتری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 434/61 کیلوبایت صفحه 45 فرمت ppt 16000 پاورپوینت پروتکل…

 • 32 پاورپوینت تدوین رسالت در سازمان مدیریت
 • دانلود پاورپوینت تدوین رسالت در سازمان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 2/16 مگابایت صفحه 32 فرمت ppt 9000 پاورپوینت تدوین رسالت در سازمان دانلود پاورپوینت…

 • 213 پاورپوينت کتاب کاربرد فناوری های جدید در آموزش: کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش زبان فارسی مدیریت
 • دانلود پاورپوينت کتاب کاربرد فناوری های جدید در آموزش: کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش زبان فارسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 4/11 مگابایت صفحه 213…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *