86 پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت ریسك بر روابط انسانی از دیدگاه دبیران منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران مدیریت

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت ریسك بر روابط انسانی از دیدگاه دبیران منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 159 بایت صفحه 86 فرمت doc 45000 پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت ریسك بر روابط انسانی از دیدگاه دبیران منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران دانلود پایان نامه نقش مدیریت ریسك بر روابط انسانی از دیدگاه دبیران منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی نقش مدیریت ریسك بر روابط انسانی از دیدگاه دبیران منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران     چكیده  پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش مدیریت ریسك بر روابط انسانی از دیدگاه دبیران منطقه 5 شهر تهران انجام شد. سوالات پژوهش عبارت بودند از : 1. آیا بین نو آوری مدیران و روابط انسانی آنان در مدرسه رابطه وجود دارد ؟ 2. آیا بین نو آوری دبیران و روابط انسانی آنان در مدرسه رابطه وجود دارد ؟ 3. آیا بین نو آوری مدیران و دبیران و روابط انسانی آنان در مدرسه رابطه وجود دارد ؟ 4. آیا بین ریسك عملیاتی مدیران با روابط انسانی آنان در مدرسه رابطه وجود دارد ؟ 5. آیا بین ریسك مالی مدیران با روابط انسانی آنان در مدرسه رابطه وجود دارد ؟   جامع آماری این پژوهش شامل كلیه دبیران مدارس متوسطه دولتی اعم از نظری (انسانی، تجربی ، ریاضی فیزیک ) فنی و حرفه ای و کاردانش در سال تحصیلی 88-1387 به تعداد 1447 نفر می باشد كه با روش تصادفی ساده 5 دبیر به عنوان نمونه انتخاب شدند . سپس به منظور جمع آوری اطلاعات پرسشنامه پژوهشگر ساخته ای كه حاوی 29 سوال و از نوع پنج گزینه ای طیف لیكرت بود تهیه شد.  بعد از تأیید روایی سؤالات توسط اساتید محترم راهنما و مشاور و پس از انجام پیش آزمون روی یك گروه 3 نفری از جامعه آماری كه بیانگر تأیید پایایی سؤالات با آلفای كرونباخ 91/ بود، انجام شد؛ سپس پرسشنامه ها در اختیار 5 دبیر قرار گرفت و پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها توسط آزمون خی دو در نرم افزار SPSS  نتایج زیر حاصل شد:   1. بین نوآوری مدیران با روابط انسانی آنان در مدرسه تفاوت معنی دار وجود دارد. 2. بین نوآوری دبیران با روابط انسانی آنان در مدرسه تفاوت معنی دار وجود دارد. 3. بین نوآوری مدیران و دبیران با روابط انسانی آنان در مدرسه تفاوت معنی دار وجود دارد. 4. بین ریسك عملیاتی مدیران با روابط انسانی آنان در مدرسه تفاوت معنی دار وجود دارد. 5. بین ریسك مالی مدیران با روابط انسانی آنان در مدرسه تفاوت معنی دار وجود دارد.       کلمات کلیدی: ریسك مدیریت ریسك روابط انسانی ریسك مالی و عملیاتی     مقدمه خطر نا اطمینانی همواره بخشی جدا نشدنی از زندگی بشر بوده است . البته ماهیت این خطرات از زمانی به زمان دیگر متفاوت است . چنانچه در روزگاران ابتدایی خطرات بیشتر مربوط به نیاز های اولیه ای همچون خوراك ، پوشاك و سر پناه بود كه در گذر زمان وسیع تر گردیده تا امروز طیف گسترده ای از تهدیدات گریبان گیر انسان می باشد . بیشترین دل مشغولی آدمی همانا عدم اطمینان نسبت به آینده است ، آینده ای كه زندگی بشر در آن رقم می خورد اما این آینده تا اندازه زیادی برای وی مبهم است . همه ابهام هایی كه در این راه وجود دارد زاینده نا اطمینانی بوده و به مانند خطری در كمین آدمی اند .   شاید گسترش علوم ماوراءالطبیعه از قبیل پیش گویی ، ستاره بینی ، كف بینی و امثالهم همه و همه در رابطه با كاهش نا آشنایی انسان نسبت به آینده و در واقع داشتن برآوردی احتمالی از حوادث در پیش بوده است و به همین دلیل است كه بعضاً دیده می شود افراد متخصص در این امور از جایگاه ویژه ای در اجتماع برخوردارند .    عموم مردم ، ریسك را مترادف خطر می دانند ، حال این سوال اساسی مطرح می شود كه آیا به طور كلی می توان بدون ریسك به فعالیت پرداخت و بدون ریسك زندگی كرد ؟در اكثر موارد ، همه انسان ها به یك سطح معینی از ریسك در زندگی روزمره خود مواجه شده اند با این وجود همه در مسیری حركت می كنند كه از ویژگی های ذاتی آن بوده است و بیشتر انسان ها قصد دارند دست به كارهایی بزنند كه متفاوت با كارهای تكراری و روزمره شان باشد .         فهرست مطالب چكیده فصل اول: كلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش هدف پژوهش انگیزه پژوهشگر سؤالات پژوهش توصیف واژه های كلیدی   فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش مبانی نظری پژوهش مقدمه مدیریت ریسك و مدیران ریسك پذیر واكنش نسبت به ریسك  استفاده كردن از فرصت ها  آیا می توان از ریسك پرهیز كرد ؟ ریسك های احساسی  ریسك استقلال فردی  ریسك تغییر و تحول ریسك كنترل كردن  ریسك اعتماد  جایگاه مدیریت ریسك در سازمان  انواع ریسك  ضرورت مدیریت سازمان و استاندارد های كنترل ریسك چرا مدیران آموزشی باید به دانش مدیریت ریسك مجهز باشند ؟ عناصر اصلی ریسك  مزایای مدیریت ریسك  ده گام جهت اجرای مدیریت ریسك  روابط انسانی  انواع روابط انسانی  روابط انسانی و ارتباطات  مسائل مربوط به روابط انسانی  محتوای روابط انسانی  نقش مدیریت در ارتباط با روابط انسانی  روابط انسانی و مدیریت آموزشی  ضرورت و اهمیت ارتباطات انسانی  ایجاد روابط حسنه در آموزشگاه   ایجاد رابطه حسنه با معلمین  ایجاد رابطه حسنه با دانش آموزان  ایجاد رابطه حسنه با اولیا  روابط انسانی در مدرسه  راه حل هایی برای جذب شدن دانش آموزان و كاركنان به مدرسه  پیشینه پژوهش مطالعات انجام شده در خارج كشور   فصل سوم: فرایند پژوهش روش پژوهش جامعه آماری روش نمونه گیری و حجم نمونه ابزار پژوهش چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات   فصل چهارم: یافته های پژوهش مقدمه الف) توصیف داده ها ب) تحلیل داده ها فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها بحث و نتیجه گیری محدودیت ها و مشكلات پژوهش پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش خلاصه پژوهش  منابع الف) منابع فارسی ب) منابع انگلیسی ضمائم نمونه پرسشنامه   فهرست جداول و نمودارها جدول 3-1 : توزیع دبیران متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران جدول 3-2 :  توزیع سوالات پرسشنامه بین سوالات پژوهش   جدول 4-1: توزیع و درصد فراوانی سوال شماره یك پرسشنامه  جدول 4-2: توزیع و درصد فراوانی سوال شماره سه پرسشنامه جدول 4-3 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره پنج پرسشنامه جدول 4-4 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره نه پرسشنامه جدول 4-5 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره ده پرسشنامه   جدول 4-6 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره سیزده پرسشنامه  جدول 4-7 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره شانزده پرسشنامه جدول 4-8 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره هجده پرسشنامه  جدول 4-9 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره بیست پرسشنامه  جدول 4-1:  توزیع و درصد فراوانی سوال شماره بیست و یك پرسشنامه  جدول 4-11 : خلاصه آزمون آماری 2x مربوط به سوال اول پژوهش  جدول 4-12: آزمون توصیفی سوال اول پژوهش  جدول 4-13: تحلیل مربوط به سوال دوم پژوهش جدول 4-14 : آزمون توصیفی سوال دوم پژوهش  جدول 4-15 : خلاصه آزمون آماری 2x  مربوط به سوال سوم پژوهش  جدول 4-16: آزمون توصیفی سوم پژوهش  جدول 4-17 : خلاصه آزمون آماری 2x مربوط به سوال چهارم پژوهش  جدول 4-18 : آزمون توصیفی چهارم پژوهش  جدول 4-19 : خلاصه آزمون آماری 2x مربوط به سوال پنجم پژوهش  جدول 4-2 : آزمون توصیفی پنجم پژوهش   نمودار4- 1 مربوط به توزیع فراوانی سوال 1 پرسشنامه  نمودار 4- 2 مربوط به توزیع فراوانی سوال 3 پرسشنامه  نمودار 4-3 مربوط به توزیع فراوانی سوال 5 پرسشنامه  نمودار 4-4 مربوط به توزیع فراوانی سوال 9 پرسشنامه  نمودار 4-5 مربوط به توزیع فراوانی سوال 1 پرسشنامه  نمودار 4-6 مربوط به توزیع فراوانی سوال 13 پرسشنامه  نمودار 4-7 مربوط به توزیع فراوانی سوال 16 پرسشنامه  نمودار4 -8 مربوط به توزیع فراوانی سوال 18 پرسشنامه  نمودار 4-9 مربوط به توزیع فراوانی سوال 2 پرسشنامه  نمودار 4-1 مربوط به توزیع فراوانی سوال21 پرسشنامه                  45 ریسك مدیریت ریسك روابط انسانی ریسك مالی و عملیاتی نقش مدیریت ریسك بر روابط انسانی دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی نقش مدیریت ریسك بر روابط انسانی از دیدگاه دبیران منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران
 • 242 ارزیابی عملکرد شرکتها با روش کارت امتیازی متوازن روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
 • دانلود ارزیابی عملکرد شرکتها با روش کارت امتیازی متوازن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 522/87 کیلوبایت صفحه 242 فرمت docx 165000 ارزیابی عملکرد…

 • 105 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آبشستگی موضعی در آبشکن مهندسی آب
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آبشستگی موضعی در آبشکن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی آب حجم 918 بایت صفحه 105 فرمت doc 37000 چارچوب نظری…

 • 17 دانلود پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 803/07 کیلوبایت صفحه 17 فرمت pptx 12000 دانلود پاورپوینت نقش…

 • 1 دانلود حکم قهرمانی هندبال هنر ، معماری و گرافیک
 • دانلود دانلود حکم قهرمانی هندبال دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هنر ، معماری و گرافیک حجم 13/7 مگابایت صفحه 1 فرمت rar 15000 دانلود حکم قهرمانی هندبال…

 • 315 پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته 2 حسابداری
 • دانلود پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته 2 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 103/93 کیلوبایت صفحه 315 فرمت ppt 30000 پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته 2 دانلود پاورپوینت…

 • 46 پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 23/26 کیلوبایت صفحه 46 فرمت pptx 19000 پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *