84 تحلیل بخش محصولات دارویی و پزشكی برای فراهم آوردن امكان افزایش امتیازات برنامه‌ها و استراتژیهای بخش سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی داروسازی

دانلود تحلیل بخش محصولات دارویی و پزشكی برای فراهم آوردن امكان افزایش امتیازات برنامه‌ها و استراتژیهای بخش سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # داروسازی حجم 80 بایت صفحه 84 فرمت doc 97000 تحلیل بخش محصولات دارویی و پزشكی برای فراهم آوردن امكان افزایش امتیازات برنامه‌ها و استراتژیهای بخش سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی هدف این مطالعه تحلیل بخش محصولات دارویی و پزشكی است تا امكان افزایش امتیازات برنامه‌ها و استراتژیهای بخش سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی را فراهم آورد با توجه به اضطرار و شرایط كنونی، این مطالعه انجام شد تا به تحلیل جنبه تقاضای بخش، ماهیت تدارك و توزیع در عراق، در صورت وجود، بررسی جنبه تامین، منافع عمومی، خصوصی، و منابع اقتصادی‌تر این گزارش به تأمین مح پایان نامه رشته داروسازی با عنوان تحلیل بخش محصولات دارویی و پزشكی برای فراهم آوردن امكان افزایش امتیازات برنامه‌ها و استراتژیهای بخش سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی   1- 1- مقدمه  هدف این مطالعه تحلیل بخش محصولات دارویی و پزشكی است تا امكان افزایش امتیازات برنامه‌ها و استراتژیهای بخش سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی را فراهم آورد. با توجه به اضطرار و شرایط كنونی، این مطالعه انجام شد تا به تحلیل جنبه تقاضای بخش، ماهیت تدارك و توزیع در عراق، در صورت وجود، بررسی جنبه تامین، منافع عمومی، خصوصی، و منابع اقتصادی‌تر.این گزارش به تأمین محصولات در این بخشها می‌پردازد و سپس تدارك رسمی و سیستم توزیع و بعد موقعیت كنونی را بررسی می‌كند.     2- 1- پیشینه  عراق در طی سه ده سرتاسر اغتشاش بوده است، كه در آن درگیر سه كشمكش شده بود، بعبارت دیگر جنگ ایران- عراق، تهاجم و به دنبال آن شكست در كویت و در نهایت تصرف خود عراق برای بركنار كردن رژیم صدام، و به دنبال آن فوراً حكومت CPA و حكومت موقت شورا و سپس یك حكومت شایسته عراقی بوده‌اند. در دوره‌های بین سالهای 1991 و 23 تحریمهای سازمان ملل بر این كشور تحمیل شد.پیش از جنگ ایران و عراق عموماً این طور اذعان می‌شد كه عراق از سیستم بهداشت عمومی كارا و موفقی برخوردار بوده است. تولیدات دارویی و خدمات پزشكی عموماً كمك دارویی دریافت می‌كردند و اغلب جمعیت از مراقبتهای بهداشتی مناسبی برخوردار بودند. اما این طور كه می‌شود كه تنوع  چشمگیری بین آن دسته از خدمات در جمعیت روستایی، نواحی و مناطق دور افتاده، و جمعیت شهری وجود داشت.   دوره تحریمها تأثیری متمایز بر بخش مراقبت پزشكی داشته و تا جایی كه به این گزارش مربوط است بر هزینه دارویی نیز همین طور بوده است. در طی این دوره زمانی، بویژه دوره پیش از 1996، زمانیكه رژیم وقت یادداشت تفاهمی با سازمان ملل امضاء كرد، این رژیم، بر طبق ارزیابی سازمان ملل، 5- 4 میلیون USD، تا نزدیك 2 میلیون USD پیش از آن هزینه كرده بود. با افزایش بیماریهای عفونی و مسری، مرگ و میر كودكان، peinatal  و مادر و كاهش چشمگیر در امید زندگی و سلامت ملت عراق در خطر بوده است. علاوه بر رژیم غذایی محدودی كه توسط رژیم تحمیل شده بود، بخاطر سوء تغذیه عوارض رژیم غذایی به نحو چشمگیری آسیب پذیری جمعیت نسبت به كمبود غذایی و به تبع آن مستعد عفونت شدن را بالا برده است.  به دنبال دومین جنگ خلیج با آسیب ناشی از جنگ بر نیروی جسمی نسل و آسیب ثانویه بر گیاهان آبی، و بهداشت با افزایش در بیماریهای ناشی از آب بویژه با تأثیر بر جوانان و بزرگسالان افت گیرد.   عموماً اعتقاد بر این است كه رژیم وقت از  سیستم دارویی و تحلیل مراقبت پزشكی به نفع خود استفاده كرد تا همدلی دیگران را برای هر موقعیت قابل درك خود دو برابر بر تحریم جلب كند. اما این تأثیر حائز اهمیت بود و  در طی آن دوره افزایش وسیعی در میزان شیوع شرایطی نظیر كواشیوركور ، maeasmees  و سایر بی‌نظمیهای غذایی وجود داشته است. بیماریهای متداول كودكان با مرگ و میر ناشی از سرخك، سیاه سرفه (peeteesir)، و اوریون افزایش چشمگیری داشته است. به دلیل فقدان برنامه‌های كنترل فعال ناقل‌ها پیش از هر چیز، اشكال وخیم مالاریا (بویژه در میان حكمرانیهای شمالی) و لیشمانیازیس امعاء و احشاء به لحاظ جغرافیایی گسترش فراوانی داشتند. میزان شیوع باسیل سل بطور چشمگیری بالا رفته است.بیماریهای ناشی از آب بویژه شیوع وبا، دیفتری و تیفوئید نیز افرایش داشته است. این مسئله نیز ناشی از شرط قطعنامه ملل متحد برای از میان برداشتن سلاحهای انهدام دسته‌جمعی  (WMD) بود كه به شدت تأمین كلر برای بهبود آب گیاهان را محدود كرده بود.        کلمات کلیدی: تولیدات پزشكی محصولات دارویی و پزشكی سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی     فهرست مطالب 1- 1- مقدمه 3 2- 1- پیشینه 3 3- 1- بخش دارویی 5 4- 1- بخش تولیدات پزشكی 7 5- 1- وزارت بهداشت، تدارك عمومی و خصوصی 7 سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 9 7- 1- مطالب مضاعف 11 8- 1- توصیه‌ها 12 9- 1- بهبود Kimadia  و برنامه اصلاحی 15 – 2- مقدمه 15 – 3- پیشینه بخش تولیدات دارویی و پزشكی در عراق 17 2- 3- پیشینه عراق 18 3- 3- بخش بهداشت 19 1- 3- 3- علائم اقتصادی اجتماعی 2 2- 3- 3- مرگ و میر و شدت بیماری 2 1- 2- 3- 3- آمارهای نشانه‌های بیماری و مرگ و میر 22 1- 1- 2- 3- 3- عوامل ابتدایی بهداشتی 22 2- 1- 2- 3- 3- مرگ و میر و نشانه‌های بیماری در كودكان و مادران 22 3. 1. 2. 3. 3. شیوع بیماری 24 مالاریا 24 عفونتهای روده‌ای 25 بیماریهای ناقل 25 بیماریهای عفونی 26 – 4- بخش دارویی 27 1- 4- مقدمه و تعریف 27 2- 4- ویژگیهای بازار دارو 27 3- 4- منابع تأمین 28 2- 3- 4- تولید داخلی 29 1- 2- 3- 4- بخش عمومی 29 1- 1- 2- 3- 4- تولیدات دامپزشكی ابوقریب 3 3- 1- 2- 3- 4- شركت عرب برای صنعت آنتی بیوتیك 31 4- 1- 2- 3- 4- كارخانه بغداد برای تولیدات محلول IV و گازهای پزشكی 31 7- 1- 2- 3- 4- شركت دولتی صنایع دارویی- نینوا (موصول) 32 8- 1- 2- 3- 4- شركتهای دولتی برای صنایع دارو- سامرا 34 ارزش خالص سهام 35 اطلاعات مالی 36 قیمت گذاری و سود ناخالص 36 هزینه‌های تولید 37 2- 2- 3- 4- بخش خصوصی 37 شركتهای اصلی: 38 1- 3- 3- 4- منابع اصلی 39 2- 3- 3- 4- مطالعه جغرافیایی 41 4- 3- 4- ارزیابیهای اندازه كنونی بازار 41 4- 4- تخمین اندازه بالقوه بازار 42 2- 4-4- مصرف دارو در دهه Capita 43 5- 4- مقایسه‌های بازار منطقه‌ای 46 1- 5- 4- مصر 46 2- 5- 4- سوریه 47 5- 5- 4- عربستان صعودی 49 6- 4- بخش‌بندی بازار توسط منطقه درمان شناسی 49 – 5- بخش تولیدات پزشكی 5 1- 5- مقدمه و تعریف 5 2- 5- ابزار پزشكی وارد شده به عراق 5 2- 2- 5- تولیدات پزشكی توسط زیر بخشها 51 5- 6- ابزار ارسال تولیدات دارویی و پزشكی 52 1- 2- 6- وزارت بهداشت (MOH) 53 2- 2- 6- هئیت وزیره و تجهیزات وزارت بهداشت 53 5- 2- 2- 6- اداره مشاوره قانونی 54 9- 2- 2- 6- هیئت مدیره عملیاتهای پزشكی و خدمات خاص 57 1- 2- 2- 6- هیئت مدیره طراحی و توسعه منابع 59 11- 2- 2- 6- هیئت مدیره امور تكنیكی 6 12- 2- 2- 6- هیئت مدیره خدمات طرح تحقیقات و مهندسی 62 13- 2- 2- 6- هیئت مدیره بهداشت عمومی و مراقبت بهداشتی اولیه 62 14- 2- 2- 6- شركت عمومی بازاریابی دارو و تجهیزات دارویی 63 15- 2- 2- 6- هیئت  مدیره كلینیكهای دارویی همگانی 64 16- 2- 2- 6- هیئت مدیره مراكز بهداشتی 64 17- 2- 2- 6- هیئت مدیره بهداشت بغداد و ولایتها 64 1- 2- 3- 6- تبدیل شدن به یك تأمین كننده تشخیص داده شده/ ابلاغ یك مزایده. 69 2- 2- 3- 6- اولویت داخلی 7 7- 6- تولیدات پزشكی، تجهیزات و نظایر، تدارك و نسخه پیچیدن 74 – 7- خطرات و موضوعات 75 2- 7- مزایده‌ها و قراردادها 77 3- 4- 7- توزیع و سازماندهی 78 1- 8- نتیجه‌گیری و پیشنهادات 8 2- 8- توصیه‌ها 81 3- 8- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 82   97 تولیدات پزشكی محصولات دارویی و پزشكی سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی دانلود پایان نامه رشته داروسازی با عنوان تحلیل بخش محصولات دارویی و پزشكی برای فراهم آوردن امكان افزایش امتیازات برنامه‌ها و استراتژیهای بخش سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی انجام پایان نامه رشته داروسازی fileina خرید پایان نامه رشته داروسازی
 • 70 پاورپوینت معرفی گیاهان دارویی کشاورزی و زراعت
 • دانلود پاورپوینت معرفی گیاهان دارویی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 406/24 کیلوبایت صفحه 70 فرمت pptx 12000 پاورپوینت معرفی گیاهان دارویی دانلود پاورپوینت…

 • 40 شیوه های غیرپولی جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا حقوق
 • دانلود شیوه های غیرپولی جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 130/49 کیلوبایت صفحه 40 فرمت docx 19000 شیوه های…

 • 25 دانلود تحقیق ارزش از دید مشتریان با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق ارزش از دید مشتریان با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 87/2 کیلوبایت صفحه 25 فرمت docx 10000 دانلود تحقیق ارزش…

 • 48 دانلود تحقیق مدیریت و کارکردهای آن با فرمت ورد علوم اجتماعی
 • دانلود دانلود تحقیق مدیریت و کارکردهای آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 194/51 کیلوبایت صفحه 48 فرمت docx 21000 دانلود تحقیق…

 • 104 پاورپوینت آشنایی با خدمات ارزی پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با خدمات ارزی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد حجم 550/32 کیلوبایت صفحه 104 فرمت ppt 25000 پاورپوینت آشنایی…

 • 54 دانلود تحقیق مزیت رقابتی و انواع آن با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق مزیت رقابتی و انواع آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 205/42 کیلوبایت صفحه 54 فرمت docx 20000 دانلود تحقیق…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *