67 مدیریت پروژه مدیریت

دانلود مدیریت پروژه

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 79 بایت صفحه 67 فرمت doc 25000 مدیریت پروژه پروژه ها و مدیریت در محیطی گسترده تر از محیط خود پروژه عمل می کنند تیم مدیریت پروژه باید این مفهوم گسترده تر را درک نماید مدیریت پروژه     مفهوم مدیریت پروژه  پروژه ها و مدیریت در محیطی گسترده تر از محیط خود پروژه عمل می کنند. تیم مدیریت پروژه باید این مفهوم گسترده تر را درک نماید- مدیریت فعالیت های روزمره پروژه برای موفقیت لازم است ولی کافی نیست. این فصل جنبه های کلیدی مفهوم مدیریت پروژه را تشریح می کند که در جای دیگری از این سند بررسی نشده اند.  موضوعات مندرج در این فصل عبارتند از:  2-1 مراحل پروژه و چرخه حیات پروژه  2-2 ذی نفعان پروژه  2-3 تاثیرات سازمانی 2-4 مهارت های کلیدی مدیریت عمومی  2-5 تاثیرات اجتماعی- اقتصادی – زیست محیطی    1-1  مراحل پروژه و چرخه حیات پروژه   به دلیل آنکه پژوه ها تعهداتی یکتا هستند، متضمن درجه ای از عدم قطعیت می باشند. سازمان هایی که پروژه ها را اجرا می کنند معمولاً برای بهبود کنترل مدیریتی و برقراری ارتباط با عملیات جاری سازمان اجرایی، هر پروژه را به چندین مرحله پروژه تقسیم می کنند. مجموع مراحل پروژه به عنوان چرخه حیات پروژه شناخته می شود.      1-1-1 ویژگی های مراحل پروژه  هر مرحله پروژه با تکمیل یک یا بیش از یک دستاورد مشخص می شود. یک دستاورد عبارت است از یک محصول کاری ملموس و قابل صحت سنجی مثل یک امکان سنجی، یک طرح تفصیلی یا یک پیش نمونه کاری. دستاوردها و در نتیجه مراحل بخشی از یک منطق معمولاً متوالی هستند که برای حصول اطمینان از تعریف مناسب محصول پروژه طرح ریزی شده اند.    نتیجه یک مرحله پروژه معمولاً به منظور : الف) تعیین اینکه آیا پروژه می بایست به مرحله بعد ادامه یابد و  ب ) تشخیص و اصلاح خطاهای هزینه زا با بررسی دستاوردهای کلیدی و عملکرد تا به امروز پروژه مشخص می شود. این بررسی های پایان مرحله، اغلب با عناوینی چون، خروجی های مرحله، دروازه های مرحله یا نقاط پایانی نامیده می شود.  به طور معمول هر مرحله پروژه از مجموعه ای از دستاوردهای معین تشکیل شده است که برای استقرار سطح مطلوب کنترل مدیریتی طراحی شده اند. بیشتر این اقلام به دستاورد مرحله اولیه مربوط می باشند و معمولاً نام مراحل از این اقلام گرفته می شود: الزامات، طراحی، ساخت، آزمون، راه اندازی، تحویل و سایر موارد مقتضی. در بخش 2-1-3 چندین نمونه چرخه های حیات پروژه تشریح شده اند.        کلمات کلیدی: مدیریت مدیریت پروژه مدیریت ریسک پروژه       فهرست مطالب مفهوم مدیریت پروژه 2 1-1  مراحل پروژه و چرخه حیات پروژه 3 1-1-1 ویژگی های مراحل پروژه 4 1-1-2  ویژگی های چرخه حیات پروژه 5 1-1-3  نمونه چرخه های حیات پروژه 8 1-2- ذی نفعان پروژه 1 ذی نفعات کلیدی هر پروژه ای عبارتند از: 11 1-3  تاثیرات سازمانی 13 1-3-1   سیستم های سازمانی 13 1-3-2  فرهنگ ها و سبک های سازمانی 14 1-3-3   ساختار سازمانی 15 1-3-4   اداره پروژه 17 1-4  مهارت های کلیدی مدیریت عمومی 17 1-4-1  رهبری 18 1-4-3   مذاکره 2 1-4-4  حل مساله 2 1-4-5   تاثیرگذاری بر سازمان 21 1-5  تاثیرات اجتماعی- اقتصادی- محیطی 22 1-5-1  استانداردها و مقررات 22 1-5-2  بین المللی سازی 24 1-5-3  تاثیرات رهنگی 24 1-5-4   پایداری اجتماعی – اقتصادی- زیست محیطی 24 فرایندهای مدیریت پروژه 26 تعاملات فرایندی 27 1-6-  فرایندهای پروژه 27 1-7  گروه های فرایندی 27 1-8  تعاملات فرایندی 29 1-8-1  فرایندهای آغازین 3 1-8-2   فرایندهای برنامه ریزی 3 1-8-3   فرایندهای اجرایی 33 1-8-4   فرایندهای کنترلی 33 1-8-5    فرایندهای اختتامی 35 1-9 دلخواه سازی تعاملات فرایندی 35 3-5  نگاشت فرایندهای مدیریت پروژه 36   فصل دوم:مدیریت ریسک پروژه 38 2-1  برنامه ریزی مدیریت ریسک 4 2-1-1  ورودی برنامه ریزی مدیریت ریسک 4 2-1-2  ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی مدیریت ریسک 41 2-1-3   خروجی های برنامه ریزی مدیریت ریسک 41 2-2   شناسایی ریسک 43 2-2-1   ورودی های شناسایی ریسک 43 2-2-2   ابزارها و تکنیک های شناسایی ریسک 45 2-2-3  خروجی های شناسایی ریسک 48 2-3  تحلیل کیفی ریسک 48 2-3-1  ورودی های تحلیل کیفی ریسک 49 2-3-2  ابزارها و تکنیک های تحلیل کیفی ریسک 5 2-3-3   خروجی های تحلیل کیفی ریسک 52 2-4  تحلیل کمی ریسک 53 2-4-1  ورودی تحلیل کمی ریسک 54 2-4-2  ابزارها و تکنیک های تحلیل کمی ریسک 54 2-4-3  خروجی های تحلیل کمی ریسک 56 2-5  برنامه ریزی واکنش به ریسک 57 2-5-1  ورودی برنامه ریزی واکنش به ریسک 57 2-5-2  ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی واکنش به ریسک 59 2-5-3   خروجی های برنامه ریزی واکنش به ریسک 62 2-6  کنترل و نظارت ریسک 63 2-6-1  ورودی های کنترل و نظارت ریسک 64 2-6-2  ابزارها و تکنیک های کنترل و نظارت ریسک 65 2-6-3  خروجی های کنترل و نظارت ریسک 66   25 برنامه ریزی واکنش به ریسک مدیریت پروژه مدیریت ریسک پروژه ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی مدیریت ریسک تحلیل کمی ریسک
 • 13 پاورپوینت آشنایی با فصل اول درس اقتصاد آموزش و پرورش اقتصاد
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با فصل اول درس اقتصاد آموزش و پرورش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اقتصاد حجم 63/24 کیلوبایت صفحه 13 فرمت pptx 8000 پاورپوینت آشنایی…

 • 65 طراحی معماری منبرهای مساجد قدیمی و بررسی مفاهیم نمادین نقوش آنها معماری
 • دانلود طراحی معماری منبرهای مساجد قدیمی و بررسی مفاهیم نمادین نقوش آنها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 926 بایت صفحه 65 فرمت doc 33000 طراحی…

 • 96 مبانی نظری و پیشینه تحقیق غرور 96 صفحه فقه،الهیات،معارف
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق غرور 96 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،الهیات،معارف حجم 351/01 کیلوبایت صفحه 96 فرمت docx 29000 مبانی نظری و پیشینه…

 • 40 مکانیزم های ایجاد هماهنگی در سیستم های زنجیره عرضه مدیریت
 • دانلود مکانیزم های ایجاد هماهنگی در سیستم های زنجیره عرضه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 89 بایت صفحه 40 فرمت doc 21000 مکانیزم های ایجاد…

 • 24 پاورپوینت کارگاه آموزشی ورود به خدمت و استخدام مدیریت
 • دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی ورود به خدمت و استخدام دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 96/74 کیلوبایت صفحه 24 فرمت pptx 20000 پاورپوینت کارگاه آموزشی ورود…

 • 26 پاورپوینت تحلیل استراتژیک شرکت Apple در چارچوب مدیریت استراتژیک صنعتی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت تحلیل استراتژیک شرکت Apple در چارچوب مدیریت استراتژیک صنعتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/92 مگابایت صفحه 26 فرمت ppt 20000 پاورپوینت تحلیل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *