65 سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع زیست

دانلود سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # زیست حجم 1/48 کیلوبایت صفحه 65 فرمت doc 30000 سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع هدف از این سمینار بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع می باشد دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی دانلود سمینار درس بیوشیمی لیپیدها و قندها با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع     مقدمه چربیهای بدن دارای دو منشاء یکی خارجی ودیگری داخلی هستند. منشا خارجی چربی ها مواد غذایی هستند . روزانه به طور متوسط 1 گرم چربی از این راه وارد بدن می شود. تقریباً تمام چربیهای مواد غذایی طبیعی به صورت چربی خنثی (تری گلیسرید) می‌باشند. تری گلیسریدهای حیوانی حاوی اسیدهای چرب اشباع شده و تر‌ی‌گلیسریدهای گیاهی بویژه از اسیدهای چرب غیر اشباعی مانند اسیداولئیک ، اسید لینولنیک و اسید لینولئیک غنی هستند.   منشا داخلی چربیها سنتز سلولی اسیدهای چرب ، گلیسرول وگلیسریدها توسط بافتهای مختلف است . بافت چربی  مکان اصلی بیوسنتز اسیدهای چرب است . به اضافه ریه ها ، روده و کبد نیز قادر به سنتز اسیدهای چرب می باشند.انسولین که موجب ورود گلوکز به داخل سلولها می گردد و اکنش های سنتز اسیدهای چرب را نیز افزایش می دهد و این شاید به آن علت است که واکنشهای اکسیداسیون گلوکز در دوره پنتوزها مقدار کافی کوآنزیم NADPH¬¬2 فراهم می سازد و این کوآنزیم از کوفاکتورهای ضروری برای سنتز اسیدهای چرب است. چربیهای مواد غذایی در روده ها به کمک املاح صفراوی و آنزیم های لیپاز شیره‌های لوزالمعده و روده هیدرولیز شده و به صورت اسیدهای چرب و چربیهای  ساده تر مانند منو و دی گلیسریدها در می آیند.         کلمات کلیدی: بیوسنتز چربیهای بدن لیپیدها و قندها چربی خنثی (تری گلیسرید) اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع           بیوسنتز اسیدهای چرب واکنش های بیوسنتز اسیدهای چرب در سیتو پلاسم سلول و در اثر متراکم شدن مولکولهای استیل کوآنزیم A انجام می گیرند . در حالی که استیل کوآنزیم A در طی واکنش های متابولیسمی ترکیبات مختلف در داخل میتوکندری ها تولید می شود. بنابراین استیل کوآنزیم A باید به نحوی از میتو کندری خارج شود. غشاء میتو کندری ها که برای تعداد زیادی از ترکیبات واسط دوره کربس دارای سیستم ترابری از نوع تبادلات فعال است ، فاقد هرگونه سیستم انتقال استیل کوآنزیم A به خارج میتوکندری می باشد و استیل کوآنزیم A قادر به خروج از میتوکندری نیست مگر از دو راه :   1-ابتدا استیل کوآنزیم A به کمک سیترات سنتاز با اسید اگزالواستیک ترکیب شده و ایجاد اسید سیتریک می نماید، سپس اسید سیتریک از میتو کندری خارج می شود و در سیتو پلاسم تحت اثر آنزیم  سیترات لیاز و با مصرف یک مولکول  ATP و یک مولکول کوآنزیم A مجدداً استیل کوآنزیم A تولید می گردد.   2-استیل کوآنزیم A درحضور آنزیم کارنیتین استیل ترانسفراز با یک مولکول کارنیتین ترکیب شده و تولید استیل کارنیتین می نماید. سپس این جسم از میتوکندری خارج شده استیل کوآنزیم A دوباره تشکیل می گردد.  سنتز اسید چرب در سیتو پلاسم سلولی از دو را ه ممکن است انجا م گیرد. در نزد باکتری ها ( کلی باسیل) و گیاهان این سنتز توسط آنزیم های متعددی که به طور جداگانه درسیتو پلاسم وجود دارند انجام می پذیرد. درصورتی که در مخمر آبجو و در نزد پرندگان و پستانداران این سنتز توسط یک سیستم چند آنزیمی مجتمع به نا م آنزیم اسید چرب سنتتاز  کاتالیز می شود . این مجتمع آنزیمی به نحوی ساخته شده است که جدا کردن هر یک از آنزیمهای آن منجر به کاهش فعایت سیستم می شود(8).       فهرست مطالب   مقدمه 1 بیوسنتز اسیدهای چرب 2 بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده 3 مراحل بیوسنتز اسید چرب: 5 بیو سنتز اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه و طویل 2 بیو سنتز اسیدهای چرب غیر اشباع 24 اسیدهای چرب چند غیر اشباع ضروری 25 بیوسنتز لینوئیک اسید و لینولنیک اسید 27 بیوسنتز خانواده (6-n) اسیدهای چرب چند غیراشباع 28 ساختمان و عملکرد آنزیم اسید چرب سنتاز حیوانات 33 بیوسنتز اسید چرب توسط FAS حیوانات 36 انتقال سوبستراها 37 سازمان دهی فعالیت اجزاء در FAS چند کاره 38 کنترل لیپوژنز در بافت چربی ونقش پروتئین محرک آسیلاسیون 39 مکانیسم های تنظیمی تغذیه ای و هورمونی لیپوژنز 43 تنظیم تغذیه ای لیپوژنز 45 تنظیم هورمونی لیپوژنز 47 تنظیم در سطح رونویسی لیپوژنز: 49 نقش استروئیل کوآنزیم A دساچوراز در متابولیسم لیپید 51 گیرنده X کبدی پری آدیپوسیت های انسان 52 نقش ACS در عبور و مرور اسید چرب 54 فقدان لیپو ژنز در انگل های بالغ 6 فهرست منابع فارسی 62 فهرست منابع لاتین 62     فهرست اشکال شکل1-  شاتل انتقال گروه های استیل از میتوکندری به سیتوسول 3 شکل2- استیل کوآنزیم A کربوکسیلاز دارای  سه ناحیه وظیفه دار می باشد 8Error! Bookmark not defined. شکل3- فرم فسفریله و دفسفریله استیل کوآنزیم A 1  شکل4- چرخه طویل سازی بیوسنتز اسید چرب 12 شکل5-  کمپلکس اسید چرب سنتاز یوکاریوت ها 16 شکل6- مراحل طویل سازی اسید چرب در شبکه آندوپلاسمی 19 شکل7- مراحل طویل سازی اسید چرب در میتوکندری 2 شکل8- بیوسنتز اسیدهای چرب غیر اشباع خانواده( n-3) 27 شکل9- بیوسنتز اسیدهای چرب غیر اشباع خانواده (n-6) 28 شکل1- بیوسنتز خانواده (6-n) اسیدهای چرب  چند غیر اشباع 3 شکل11- بیوسنتز خانواده (3-n) اسیدهای چرب چند غیر اشباع 32 جدول 1 42 جدول2 43 شکل12- تنظیم لیپوژنز در سلول های کبدی و سلول های چربی 45 شکل13- متابولیسم 55 شکل14-رونویسی 56 شکل15-آسیل دار شدن پروتئین 57 شکل16- نمودار کاهش ذخایر چربی ( برحسب mg )در طول حیات انگل بالغ ( برحسب روز ). در هنگام تغذیه با عسل و در زمان گرسنگی ماده های Asobara tabida 61     3 بیوسنتز مراحل بیوسنتز اسید چرب اسیدهای چرب اشباع شده اسیدهای چرب غیر اشباع بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع دانلود سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی
 • 288 پاورپوینت روشهای چند متغیره گسسته ریاضی
 • دانلود پاورپوینت روشهای چند متغیره گسسته دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # ریاضی حجم 3/64 مگابایت صفحه 288 فرمت pptx 8000 پاورپوینت روشهای چند متغیره گسسته پاورپوینت روشهای…

 • 44 پاورپوینت ارگونومی در مدرسه پزشکی
 • دانلود پاورپوینت ارگونومی در مدرسه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 3/8 مگابایت صفحه 44 فرمت ppt 12000 پاورپوینت ارگونومی در مدرسه دانلود پاورپوینت ارگونومی در…

 • 13 پاورپوینت آشنایی با بازیافت کاغذ و اهمیت آن محیط زیست
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با بازیافت کاغذ و اهمیت آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # محیط زیست حجم 4/2 مگابایت صفحه 13 فرمت pptx 8000 پاورپوینت آشنایی با…

 • 66 بررسی نانوساختارهای کربنی شیمی
 • دانلود بررسی نانوساختارهای کربنی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # شیمی حجم 2/12 کیلوبایت صفحه 66 فرمت doc 35000 بررسی نانوساختارهای کربنی این پایان نامه که از 6…

 • 28 پاورپوینت (اسلاید) نظام 5S مدیریت
 • دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظام 5S دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 2/75 مگابایت صفحه 28 فرمت ppt 25000 پاورپوینت (اسلاید) نظام 5S دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • 193 پاورپوینت آشنایی با انواع اجتماع های درمانی آموزشی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع اجتماع های درمانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # آموزشی حجم 2/56 مگابایت صفحه 193 فرمت pptx 12000 پاورپوینت آشنایی با انواع اجتماع…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *