5 پرسشنامه پرخاشگری آرنولد اچ باس و مارک پری روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پرسشنامه پرخاشگری آرنولد اچ باس و مارک پری

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 19/58 کیلوبایت صفحه 5 فرمت docx 15000 پرسشنامه پرخاشگری آرنولد اچ باس و مارک پری پرسشنامه پرخاشگری AQ آرنولد اچ باس و مارک پری 1992با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 29 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx پرسشنامه پرخاشگری  آرنولد اچ باس و مارک پری 1992 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 29 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx       تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه پرخاشگری باس و پری پرخاشگري در پژوهش حاضر بوسيله ي فرم ترجمه شده AQ باس وپري (1992)استفاده شده است.  اين پرسشنامه يک ابزار خود گزارشي است که شامل 29 عبارت وداراي 4خرده مقياس با عنوان :پرخاشگري فيزيکي –پرخاشگري کلامي –پرخاشگري خشم –پرخاشگري خصومت مي باشد.پاسخ ها در اين پرسشنامه بر اساس مقياس 5 درجه اي ليکرت محاسبه شده اند ودو عبارت 9و16 به گونه اي معکوس نمره گذاري مي شوند ونمره ي کل پرخاشگري با مجموع نمرات زير مقياسها به دست مي ايد. ساماني (1386) با تحليل عاملي پرسشنامه پر خاشگري به شيوه ي اکتشافي 4 عامل خشم –پرخاشگري بدني و کلامي وو رنجيدگي وبد گماني در فرم اصلي  قرار داشتند به دست آورد .       پايايي و روايي پرسشنامه نمره گذاری پرسشنامه پرخاشگری باس و پری جهت سنجش پايايي يا قابليت اعتماد پرسشنامه پرخاشگري، نتايج پژوهش محمدي (1381) از سنجش پايايي با استفاده از روش باز آزمايي نشان داد که مقدار ضرايب اعتبار براي زير مقياس هاي پرخاشگري، ميان 61/0 تا 74/0 متغير است. همچين ضريب بازآزمايي کل پرسشنامه 78/0 به دست آمد. همساني دروني با استفاده از شاخص آلفاي کرونباخ نشان داد که دامنه ضرايب آلفاي کرونباخ براي عوامل پرسشنامه پرخاشگري 71/0 تا 82/0 و شاخص آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه نيز 89/0 به دست آمد.  نتايج تحليل باس و پري (1992) نشان داد که همبستگي زير مقياس هاي اين پرسشنامه با يکديگر و باکل مقياس که ميان 25/0 تا 45/0 متغير است،  بيانگر روايي مناسب اين ابزار بوده است. بررسي روايي پرسشنامه پرخاشگري توسط محمدي (1385) با استفاده روش تحليل عاملي تائيدي، وجود چهار عامل را در اين پرسشنامه تائيد کرد. به طور کلي پژوهش بسياري داخلي و خارجي حاکي از روايي و پايايي مناسب پرسشنامه مذکور بوده است. در پژوهش جهت سنجش روايي همزمان مقياس پرخاشگري باس و پري از طريق اجراي همزمان مقياس آسيب شناسي رواني عمومي در افراد گروه نمونه محاسبه شد. در پژوهش حاضر، جهت سنجش ميزان پايايي پرسشنامه پرخاشگري و دو زير مقياس آن، با استفاده از آلفاي کرونباخ و تنصيف محاسبه گرديد. نتايج نشان دهنده تائيد همساني دروني پرسشنامه مذکور مي باشد ( جدول 3-3).     جدول-3-3-ضرايب پايايي پرسشنامه پرخاشگري در تحقيق حاضر          شاخص آماري                             مقياس                       ضرايب پايايي     آلفاي کرونباخ    تنصيف پرخاشگري کلي    78/0    84/0 پرخاشگري کلامي    79/0    68/0 پرخاشگري جسماني    76/0    76/0 همانطوري که در جدول 3-3 مشاهده مي شود، ضريب هاي پايايي پرسشنامه پرخاشگري و دو زير مقياس آن، با روش آلفاي کرونباخ و تنصيف در کل نمونه هاي پژوهش مناسب مي باشد.   15000 پرسشنامه پرخاشگری پرسشنامه پرخاشگری والدین تفسیر پرسشنامه باس و پری پرسشنامه پرخاشگری باس پری پرسشنامه پرخاشگری باس و پری pdf پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) پرسشنامه پرخاشگری باس و پری چیست تفسیر پرسشنامه پرخاشگری باس و پری هنجاریابی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری نمره گذاری پرسشنامه پرخاشگری باس و پری پرسشنامه پرخاشگری آرنولد اچ باس و مارک پری
 • 166 پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران در قالب 166 اسلاید ادبیات
 • دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران در قالب 166 اسلاید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # ادبیات حجم 309/97 کیلوبایت صفحه 166 فرمت pptx 21000 پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران…

 • 29 پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 13/84 کیلوبایت صفحه 29 فرمت pptx 14000 پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر…

 • 38 ارزیابی فقهی حدود حجاب از نگاه اهل سنت فقه،حقوق،الهیات
 • دانلود ارزیابی فقهی حدود حجاب از نگاه اهل سنت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 60 بایت صفحه 38 فرمت doc 15000 ارزیابی فقهی حدود حجاب…

 • 10 پاورپوینت آشنایی با کلید های مطالعه شیمیایی شیمی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با کلید های مطالعه شیمیایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # شیمی حجم 9 مگابایت صفحه 10 فرمت pptx 8000 پاورپوینت آشنایی با کلید های…

 • 27 دانلود تحقیق تعریف سواد رسانه ای و تحول مفهومی آن با فرمت ورد علوم اجتماعی
 • دانلود دانلود تحقیق تعریف سواد رسانه ای و تحول مفهومی آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 40/67 کیلوبایت صفحه 27 فرمت…

 • 105 ارزیابی رابطه بین شرایط فیزیکی محیط کار و روحیه کارکنان در طراحی فضاهای اداری مدیریت
 • دانلود ارزیابی رابطه بین شرایط فیزیکی محیط کار و روحیه کارکنان در طراحی فضاهای اداری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 3/59 کیلوبایت صفحه 105 فرمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *