5 پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر رضایت شغلی محقق ساخته 24 سوالی مدیریت

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر رضایت شغلی محقق ساخته 24 سوالی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 17/85 کیلوبایت صفحه 5 فرمت docx 6000 پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر رضایت شغلی محقق ساخته 24 سوالی دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی محقق ساخته 24 سوالی با تفسیر ابعاد، روایی و پایایی پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی به منظور شناسایی عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل فردی و ماهیت شغل موثر بر انگیزش کارکنان، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه ها نیز بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای طراحی شده است.جدول زیر نشان دهنده ارتباط بین شاخص ها  سوالات است.      ابعاد پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی جدول (3-2):  ارتباط بین شاخص ها  سوالات پرسشنامه ابعاد    سوالات عدم ابهام شغلی    1، 2، 3 تنوع کاری    4، 5 گروه کاری    6، 7، 8، 9 سبک سرپرستی    11،10،  12، 13، 14 خط مشی    15، 16، 17 ترفیعات    18، 19، 20 نگرش کارکنان    22،21، 23، 24           بررسی روایی و پایایی پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی روایی مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر ؟ (خاکی، 1389: 244). روایی به این معنی است که چگونه می توانیم اطمینان یابیم که ابزار جمع آوری داده ها واقعاً به اندازه گیری مفهوم مورد نظر مورد نظر پرداخته و چیز دیگری را اندازه گیری نکرده است. به عبارت دیگر آیا ابزار سنجش توانسته است خصوصیتی را که قصد سنجش آن را داشته است بسنجد یا خیر.(سرمد،172: 1385) موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی، 1389: 244).چون در این تحقیق مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها پرسشنامه است، روایی پرسشنامه از اهمیت خاصی برخورداد است. طرح پرسشها یا عباراتی که ابهام را به حداقل ممکن برساند شرط اساسی برای روایی پرسشنامه است.(اورمزدی، 122: 1386) بنابراین برای افزایش روایی ابزار پژوهش در این تحقیق ابتدا ادبیات موضوع از طریق مطالعات کتابخانه ای از جمله پایان نامه ها و مقالات و کتب مختلف بررسی گردید و  پس از انجام مصاحبه با مدیران و خبرگان، متغیرهای تحقیق شناسایی و بر اساس آنها پرسش نامه تهیه گردید. بعد از تهیه پرسشنامه اولیه با اساتید راهنما و مشاور مشورت گردید و اصلاحاتی در آنها صورت گرفت.       پایايی  یکی از مهمترین ویژگی های ابزار اندازه گیری که در این تحقیق مهم ترین آن پرسشنامه است، پایایی آن است. پایایی یک سنجه، ثبات و سازگاری مفهوم مورد سنجش را نشان می دهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن یک سنجش کمک می کند. (دانایی فرد، 316: 1383). مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد(خاکی، 1389: 245)مفهوم یاد شده با این سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری تا چه حد در شرایط یکسان نتایج یکسان را به دست می دهد. برای محاسبه ضریب قابلیت پایایی، شیوه های مختلفی به کار برده می شود که رایج ترین آنها  روش  آلفای کرانباخ  است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازی گیری بکارمی رود. برای محاسبه صریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد. (سرمد ، 1385: 169) قابل ذکر است ضریب آلفای کمتر از 0.6 عموماً ضعیف تلقی می شود و پایایی 0.7قابل قبول است و بالاتر از 0.8 خوب قلمداد می شود. البته هر چه ضریب پایایی به یک نزدیک تر باشد، بهتر است.( دانایی فرد، 489: 1383). ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها به کمک نرم افزار SPSS اندازه گیری می شود.یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند .( دانایی فرد، 293: 1383)     بررسی پایایی پرسشنامه عوامل موثر انگیزش شغلی می باشد بر اساس آلفای کرونباخ انجام شده است و نشان می دهد  پرسش نامه پرسش نامه که دارای 24 سوال بوده است، دارای آلفای کرونباخ در سطح86%، از سطح پایایی  خوبی برخوردار است. در جدول زیر خروجی نرم افزار SPSS برای بررسی پایایی نشان داده شده است. 6000 پرسشنامه رضایت شغلی پرسشنامه محقق ساخته رضایت شغلی پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی پرسشنامه عملکرد شغلی محقق ساخته پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی محقق ساخته 24 سوالی
  • 19 پروتکل درمانی و طرحواره کاهش تعارض زناشویی روانشناسی و علوم تربیتی
  • دانلود پروتکل درمانی و طرحواره کاهش تعارض زناشویی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 28/23 کیلوبایت صفحه 19 فرمت docx 24000 پروتکل درمانی…

  • 35 پاورپوینت میکروب بیماری سل پزشکی
  • دانلود پاورپوینت میکروب بیماری سل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 2/12 مگابایت صفحه 35 فرمت pptx 12000 پاورپوینت میکروب بیماری سل دانلود پاورپوینت میکروب سل…

  • 63 پاورپوینت مهارتهای روانی در وزنه برداری مدیریت
  • دانلود پاورپوینت مهارتهای روانی در وزنه برداری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/12 مگابایت صفحه 63 فرمت pptx 15000 پاورپوینت مهارتهای روانی در وزنه برداری…

  • 9 پرسشنامه استاندارد مهارت مدیریت زمان روانشناسی و علوم تربیتی
  • دانلود پرسشنامه استاندارد مهارت مدیریت زمان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 74 بایت صفحه 9 فرمت doc 4000 پرسشنامه استاندارد مهارت مدیریت…

  • 17 پاورپوینت سیستم های پیشران هواپیما و انواع موتورهای آن فنی و مهندسی
  • دانلود پاورپوینت سیستم های پیشران هواپیما و انواع موتورهای آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 1/47 مگابایت صفحه 17 فرمت pptx 12000 پاورپوینت…

  • 18 پاورپوینت شکاف دیرش حسابداری
  • دانلود پاورپوینت شکاف دیرش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 108 بایت صفحه 18 فرمت pptx 7000 پاورپوینت شکاف دیرش دانلود پاورپوینت با عنوان شکاف دیرش…

    دیدگاهی بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *