47 تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان مدیریت

دانلود تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 72 بایت صفحه 47 فرمت doc 19000 تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان دانلود پروژه تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان آموزشی درمانی فیروزگر در سال 1387 پروژه کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشت و درمان تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان آموزشی درمانی فیروزگر     مقدمه: بخش رختشویی بیمارستان مسئول تهیه، توزیع، جمع آوری، شستشو، تعمیر و دوخت و دوز رخت و سایر اقلام مشابه در بیمارستان است. با توجه به مسئولیت کلی این بخش ارتباط برون بخشی این واحد با سایر بخش های بیمارستان را به ترتیب اولویت به شرح زیر می توان تعیین و تعریف کرد: 1- ارتباط روز مره با رختکن های مرکزی کارکنان 2- اتاق های عمل و زایمان 3- بخش های بستری و سرپایی سازماندهی بخش نرژی: عملکرد بخش لندری و لنرژی بیمارستان بر عهده مدیر یا سرپرست آن است که تحت نظر معاون مدیر بیمارستان کار می کند.   بیان مسئله پژوهش: رختشوخانة بیمارستان تأمین کلیه لوازم پارچه ای تمیز برای بیماران و کارکنان را بعهده دارد. که این اقلام شامل ملحفه، تخت، حوله، لباس شخصی، لباس کار، لباس جراحی، تان، شان و پارچه ها و بسته های اطاق عمل از جمله پتو، رو تختی و لوازم تخت خواب می گردد. رخت بیمارستان با رخت موسسات بزرگ تفاوت دارد چرا که برخی از رختهای بیمارستان آلوده به خون، ترشحات مغزی عفونی و سایر مواردی که مورد استفاده بیماران عفونی قرار گرفته است می باشد. (باری، 1994)   رختشویخانه می تواند محل مناسبی برای کنترل عفونت و کشتن میکروبها بوده و هم می تواند محل مناسبی برای انتشار عفونتهای میکروبی و ویروس به تمام بخش ]ای بیمارستان باشد، لازم است ملحفه و السبه آلوده را به دقت ضد عفونی نمود، چنانچه در عمل شستشو این روش اعمال نشود، هنگام پخش ملحفه و البسه به اصطلاح نشسته شده، آلوده شدن محیط بیمارستان قطعی و حتمی است. طی تحقیقات مختلف معلوم شده شستشوی معمولی در رختشویخانه کافی نیست و عده ای از محققین اضافه کردن مواد شیمیایی میکروب کش را در آخرین مرحله شستشو پیشنهاد کرده اند.بدیهی است که در مورد پارچه و البسة مورد مصرف در اتاق های عمل، زایمان، نوزادان، مراقبتهای ویژه باید البسه بعد از انجام فرایند استریلیزاسیون به کار برده شود. (باری و همکاران 1994)       کلمات کلیدی: سیستم گردش کار ضوابط ایمنی و بهداشتی خدمات بهداشت و درمان سازماندهی و نیروی انسانی       فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : معرفی پژوهش 1-1 مقدمه و بیان مسئله 2-1 اهداف پژوهش 1-2-1 هدف کلی 2-2-1 اهداف ویژه 3-1 محدودیت های پژوهش 4-1 تعریف واژه های اختصاصی   فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر مطالعات انجام شده 1-2 مطالعات در ایران 2-2 مطالعات در خارج 3-2 محل و مشخصات فیزیکی سزژری 4-2 استاندارد بخش نرژی بیمارستان 5-2 سازمان و مدیریت 6-2 فلوچارت واحد نرژی   فصل سوم: روش پژوهش 1-3 جامعه پژوهش 2-3 نوع پژوهش 3-3 روش گردآوری اطلاعات 4-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 5-3 ملاحظات اخلاقی   فصل چهارم: یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات. 1-4 جدول 1 استاندارد فضا و مشخصات فیزیکی بخش 2-4 جدول 2 استاندارد و تجهیزات و تسهیلات بخش 3-4 جدول 3 استاندارد ضوابط ایمنی و بهداشتی بخش 4-4 جدول 4 استاندارد سیستم و گردش کار 5-4 جدول 5 استاندارد مدیریت، سازماندهی و نیروی انسانی 6-4 جدول 6 توزیع فراوانی مطلق و نسبی استاندارد فضا 1-6-4 نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی استاندارد فضا 7-4 جدول 7 توزیع فراوانی مطلق و نسبی استاندارد تجهیزات و تسهیلات بخش 1-7-4 نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی استاندارد تجهیزات و تسهیلات بخش 8-4 جدول 8 توزیع فراوانی مطلق و نسبی استاندارد ضوابط ایمنی و بهداشتی بخش 1-8-4 نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی استاندارد تجهیزات و تسهیلات بخش 9-4 جدول 9 توزیع فراوانی مطلق و نسبی استاندارد سیستم گردش کار 1-9-4 نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی استاندارد سیستم گردش کار 1-4 جدول 1 توزیع فراوانی مطلق و نسبی استاندارد مدیریت، سازماندهی و نیروی انسانی 1-1-4 نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی استاندارد مدیریت، سازماندهی و نیروی انسانی   فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 1-5 گزارش، تفسیر و تحلیل یافته های پژوهش 2-5 مقایسه نتایج 3-5 پیشنهادات اصلاحی 4-5 فهرست منابع   19 سیستم گردش کار ضوابط ایمنی و بهداشتی خدمات بهداشت و درمان سازماندهی و نیروی انسانی تحلیل و ارزیابی خدمات تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان دانلود پروژه کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشت و درمان
 • 22 پاورپوینت تبلیغات اینترنتی در ایران مدیریت
 • دانلود پاورپوینت تبلیغات اینترنتی در ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/38 مگابایت صفحه 22 فرمت pptx 8000 پاورپوینت تبلیغات اینترنتی در ایران دانلود پاورپوینت…

 • 44 دانلود تحقیق آموزش و جایگاه آن در نظام تعلیم و تربیت با فرمت ورد تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق آموزش و جایگاه آن در نظام تعلیم و تربیت با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیتی حجم 92/6 کیلوبایت صفحه 44 فرمت…

 • 16 پاورپوینت اختلالات شخصيتی و انواع آن روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت اختلالات شخصيتی و انواع آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 622/11 کیلوبایت صفحه 16 فرمت pptx 10000 پاورپوینت اختلالات شخصيتی…

 • 73 مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 135/44 کیلوبایت صفحه 73 فرمت…

 • 47 مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های رضایتمندی زناشویی 47 صفحه روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های رضایتمندی زناشویی 47 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 100/77 کیلوبایت صفحه 47 فرمت…

 • 22 پاورپوینت انواع گواهیها و اسرار بیمار علوم پزشکی
 • دانلود پاورپوینت انواع گواهیها و اسرار بیمار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم پزشکی حجم 122/71 کیلوبایت صفحه 22 فرمت pptx 11000 پاورپوینت انواع گواهیها و اسرار…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *