47 تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان مدیریت

دانلود تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 72 بایت صفحه 47 فرمت doc 19000 تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان دانلود پروژه تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان آموزشی درمانی فیروزگر در سال 1387 پروژه کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشت و درمان تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان آموزشی درمانی فیروزگر     مقدمه: بخش رختشویی بیمارستان مسئول تهیه، توزیع، جمع آوری، شستشو، تعمیر و دوخت و دوز رخت و سایر اقلام مشابه در بیمارستان است. با توجه به مسئولیت کلی این بخش ارتباط برون بخشی این واحد با سایر بخش های بیمارستان را به ترتیب اولویت به شرح زیر می توان تعیین و تعریف کرد: 1- ارتباط روز مره با رختکن های مرکزی کارکنان 2- اتاق های عمل و زایمان 3- بخش های بستری و سرپایی سازماندهی بخش نرژی: عملکرد بخش لندری و لنرژی بیمارستان بر عهده مدیر یا سرپرست آن است که تحت نظر معاون مدیر بیمارستان کار می کند.   بیان مسئله پژوهش: رختشوخانة بیمارستان تأمین کلیه لوازم پارچه ای تمیز برای بیماران و کارکنان را بعهده دارد. که این اقلام شامل ملحفه، تخت، حوله، لباس شخصی، لباس کار، لباس جراحی، تان، شان و پارچه ها و بسته های اطاق عمل از جمله پتو، رو تختی و لوازم تخت خواب می گردد. رخت بیمارستان با رخت موسسات بزرگ تفاوت دارد چرا که برخی از رختهای بیمارستان آلوده به خون، ترشحات مغزی عفونی و سایر مواردی که مورد استفاده بیماران عفونی قرار گرفته است می باشد. (باری، 1994)   رختشویخانه می تواند محل مناسبی برای کنترل عفونت و کشتن میکروبها بوده و هم می تواند محل مناسبی برای انتشار عفونتهای میکروبی و ویروس به تمام بخش ]ای بیمارستان باشد، لازم است ملحفه و السبه آلوده را به دقت ضد عفونی نمود، چنانچه در عمل شستشو این روش اعمال نشود، هنگام پخش ملحفه و البسه به اصطلاح نشسته شده، آلوده شدن محیط بیمارستان قطعی و حتمی است. طی تحقیقات مختلف معلوم شده شستشوی معمولی در رختشویخانه کافی نیست و عده ای از محققین اضافه کردن مواد شیمیایی میکروب کش را در آخرین مرحله شستشو پیشنهاد کرده اند.بدیهی است که در مورد پارچه و البسة مورد مصرف در اتاق های عمل، زایمان، نوزادان، مراقبتهای ویژه باید البسه بعد از انجام فرایند استریلیزاسیون به کار برده شود. (باری و همکاران 1994)       کلمات کلیدی: سیستم گردش کار ضوابط ایمنی و بهداشتی خدمات بهداشت و درمان سازماندهی و نیروی انسانی       فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : معرفی پژوهش 1-1 مقدمه و بیان مسئله 2-1 اهداف پژوهش 1-2-1 هدف کلی 2-2-1 اهداف ویژه 3-1 محدودیت های پژوهش 4-1 تعریف واژه های اختصاصی   فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر مطالعات انجام شده 1-2 مطالعات در ایران 2-2 مطالعات در خارج 3-2 محل و مشخصات فیزیکی سزژری 4-2 استاندارد بخش نرژی بیمارستان 5-2 سازمان و مدیریت 6-2 فلوچارت واحد نرژی   فصل سوم: روش پژوهش 1-3 جامعه پژوهش 2-3 نوع پژوهش 3-3 روش گردآوری اطلاعات 4-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 5-3 ملاحظات اخلاقی   فصل چهارم: یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات. 1-4 جدول 1 استاندارد فضا و مشخصات فیزیکی بخش 2-4 جدول 2 استاندارد و تجهیزات و تسهیلات بخش 3-4 جدول 3 استاندارد ضوابط ایمنی و بهداشتی بخش 4-4 جدول 4 استاندارد سیستم و گردش کار 5-4 جدول 5 استاندارد مدیریت، سازماندهی و نیروی انسانی 6-4 جدول 6 توزیع فراوانی مطلق و نسبی استاندارد فضا 1-6-4 نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی استاندارد فضا 7-4 جدول 7 توزیع فراوانی مطلق و نسبی استاندارد تجهیزات و تسهیلات بخش 1-7-4 نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی استاندارد تجهیزات و تسهیلات بخش 8-4 جدول 8 توزیع فراوانی مطلق و نسبی استاندارد ضوابط ایمنی و بهداشتی بخش 1-8-4 نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی استاندارد تجهیزات و تسهیلات بخش 9-4 جدول 9 توزیع فراوانی مطلق و نسبی استاندارد سیستم گردش کار 1-9-4 نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی استاندارد سیستم گردش کار 1-4 جدول 1 توزیع فراوانی مطلق و نسبی استاندارد مدیریت، سازماندهی و نیروی انسانی 1-1-4 نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی استاندارد مدیریت، سازماندهی و نیروی انسانی   فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 1-5 گزارش، تفسیر و تحلیل یافته های پژوهش 2-5 مقایسه نتایج 3-5 پیشنهادات اصلاحی 4-5 فهرست منابع   19 سیستم گردش کار ضوابط ایمنی و بهداشتی خدمات بهداشت و درمان سازماندهی و نیروی انسانی تحلیل و ارزیابی خدمات تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان دانلود پروژه کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشت و درمان
 • 32 پاورپوینت منابع آب زيرزمينی و آبخوان های معلق و اصلی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت منابع آب زيرزمينی و آبخوان های معلق و اصلی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/32 مگابایت صفحه 32 فرمت pptx 16000 پاورپوینت منابع…

 • 25 پاورپوینت آموزش برنامه فتوشاپ کامپیوتر
 • دانلود پاورپوینت آموزش برنامه فتوشاپ دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر حجم 1/61 مگابایت صفحه 25 فرمت pptx 7000 پاورپوینت آموزش برنامه فتوشاپ دانلود پاورپوینت آموزش برنامه…

 • 11 پاورپوینت الکتریسیته 11 اسلاید برق، الکترونیک، مخابرات
 • دانلود پاورپوینت الکتریسیته 11 اسلاید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 911/86 کیلوبایت صفحه 11 فرمت pptx 6000 پاورپوینت الکتریسیته 11 اسلاید دانلود پاورپوینت…

 • 48 پاورپوینت مقاومت ميكروبی يک تهديد جهانی بهداشت عمومی
 • دانلود پاورپوینت مقاومت ميكروبی يک تهديد جهانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # بهداشت عمومی حجم 9/4 مگابایت صفحه 48 فرمت pptx 16000 پاورپوینت مقاومت ميكروبی يک تهديد…

 • 19 پاورپوینت نقش شرکت های تامین سرمایه در واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 مدیریت
 • دانلود پاورپوینت نقش شرکت های تامین سرمایه در واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 150/28 کیلوبایت صفحه 19 فرمت pptx…

 • 17 پاورپوینت اندازه گیری علائم حیاتی پرستاری
 • دانلود پاورپوینت اندازه گیری علائم حیاتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پرستاری حجم 45/33 کیلوبایت صفحه 17 فرمت pptx 13000 پاورپوینت اندازه گیری علائم حیاتی دانلود پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *