467 بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی علوم کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم کشاورزی و منابع طبیعی حجم 1/38 کیلوبایت صفحه 467 فرمت doc 135000 بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی هدف از این پایان نامه بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی شهرستان کوهدشت می باشد دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی استان لرستان (شهرستان کوهدشت)     چكیده:  تحقیق حاضر به بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت شوراهای اسلامی روستایی درفعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی  می باشد و جمعیت مورد مطالعه شامل 16 نفر از اعضای شورهای اسلامی روستایی و 6 نفر از كارشناسان ترویج كشاورزی شهرستان کوهدشت می‌باشد و از روش نمونه‌گیری طبقه ای متناسب برای انتخاب اعضای شوراهای اسلامی استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ها و كارشناسان وزارت جهاد كشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار پرسشنامه اعضای شورای اسلامی روستایی برابر 89/ و اعتبار پرسشنامه كارشناسان ترویج كشاورزی برابر 94/ محاسبه شده است.   نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد فرضیه های مربوط به اعضاء شوراهای اسلامی روستایی نشان می دهد که بین متغیرهای سطح تحصیلات، میزان درآمد از کشاورزی، اعتقاد به مفید بودن برنامه های ترویج، ارتباط با مراکز خدمات کشاورزی، استفاده از کلاسهای آموزشی – ترویجی و استفاده از مجلات و نشریات ترویجی با متغیر زمینه های مشارکت شوراها در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی رابطه مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس و من وایت نی نشان می دهد بین دیدگاه اعضاء شورا های  اسلامی روستایی پیرامون زمینه های مشارکت شان در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی بر حسب شغل اصلی و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد. ولی بر حسب نوع مالکیت وعضویت یا عدم عضویت در شوراهای اسلامی دوره های قبل اختلاف معنی داری بین دو دیدگاه وجود ندارد.     نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد فرضیه های مربوط به کارشناسان ترویج کشاورزی نشان می دهد که بین سطح تحصیلات ، سابقه فعالیت در ترویج کشاورزی و میزان ارتباط با اعضای شوراهای اسلامی با متغیر زمینه های مشارکت شوراها در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی رابطه مثبت وجود داد. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس و من وایت نی نشان می دهد بین دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی پیرامون زمینه های مشارکت اعضاء شورای اسلامی روستایی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی بر حسب رشته تحصیلی و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد. ولی بر اساس پست سازمانی و محل تولد تفاوتی وجود ندارد. نتایج آزمون من وایت نی نشان می دهد بین دیدگاه اعضاء شورا های اسلامی روستایی وکارشناسان ترویج کشاورزی پیرامون زمینه های (توانایی های) مشارکت اعضای شورا های اسلامی روستایی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی تفاوت معنی داری وجود ندارد. ولی از نظر میزان مشارکت بین دو دیدگاه اختلاف معنی داری وجود دارد.         کلمات کلیدی: راهکارهای مشارکت روش توصیفی و همبستگی شوراهای اسلامی روستایی فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی         فهرست مطالب چكیده 1 فصل 1: طرح تحقیق 1-1 مقدمه3 1-2 بیان مسئله 5 1-3 اهداف تحقیق 7 1-4 اهمیت موضوع 7 1-5 محدوده های تحقیق 8 1-6 محدودیت های تحقیق 1 1-7 تعاریف عملیاتی 1 1-8 جمع بندی ونتیجه گیری 12   فصل 2:مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1 مقدمه13 2-2 مشاركت14 2-2-1 مفهوم مشاركت 14 2-2-2 عناصر مشاركت 15 2-2-3 انواع مشاركت 16 2-2-4 اهداف مشاركت 19 2-2-5 اهمیت مشاركت 19 2-2-6 ابزار مشاركت 21 2-2-7 عوامل مؤثر درمشاركت 23 2-2-8 زمینه های مشاركت روستاییان 24 2-2-9 پایدار سازی مشاركت 24 2-2-1 اهداف ویژه مشاركت مردمی 25 2-2-11 شیوه های مشاركت مردمی 26 2-2-12 تجربیات سایر كشورها در زمینه مشاركت روستاییان 27 2-2-13 مروری كوتاه بر مشاركت در جامعه روستایی ایران31 2-2-14 مشاركت سنتی در مقابل مشاركت جدید 34 2-3 ترویج كشاورزی 36 2-3-1 تعاریف ترویج 36 2-3-2 ماهیت ترویج كشاورزی 39 2-3-3 اهمیت و گستره ترویج 39 2-3-4 فلسفه ترویج 39 2-3-5 اصول ترویج 41 2-3-6 اهداف ترویج 42 2-3-7 پیشینه ترویج وآموزش كشاورزی در جهان و ایران43 2-3-8 رهیافت های ترویج 47 2-3-9 روشها و رهیافت های ترویجی مبتنی بر كشاورزان48 2-3-9-1 رهیافت ارزیابی روستایی مشاركتی 48 2-3-9-2 رهیافت تحقیق و ترویج نظام های زراعی49 2-3-9-3 رهیافت تسهیم هزینه 5 2-3-9-4 رهیافت كشاورز-اول- و آخر 51 2-3-9-5 رهیافت مشاركتی ترویج كشاورزی 52 2-3-1 مفهوم مشاركت در مباحث ترویج 53 2-3-11 مشاركت از دیدگاه صاحبنظران ترویج 54 2-3-12 مفهوم ترویج مشاركتی 56 2-3-13 اهمیت مشاركت عمومی در برنامه های ترویجی57 2-3-14 ترویج آمرانه و مشاركتی 58 2-3-15 سازمانای غیر دولتی و ترویج 59 2-4 توسعه64 2-4-1 توسعه پایدار 64 2-4-2 توسعه كشاورزی 65 2-4-3 مشاركت و توسعه پایدار 67 2-4-4 رهیافت های مشاركتی در توسعه 69 2-4-5 جلب مشاركت مردم در طرح های توسعه 69 2-4-6 مشاركت مردم در توسعه كشاورزی 7 2-4-7 حركت به سوی پارادایم نوین توسعه روستایی71 2-4-8 ترویج و رویكرد آن به مقوله توسعه 74 2-4-9 نقش تشكل های محلی در فرآیند ترویج و توسعه پایدار روستایی 74 2-5 تشكل های محلی 76 2-5-1 اهمیت تشكل های مردمی و محلی 76 2-5-2 جایگاه مشاركت مردمی در تشكل های محلی روستایی 78 2-5-3 مزایای مشاركت در قالب شوراها و انحمن های محلی 79 2-5-4 رابطه مستمر ترویج و تشكل های مردمی 8 2-5-5 تجربه كشورها راجع به شوراهای محلی 81 2-6 مدیریت جامعه روستایی ایران وسیر تحول آن82 2-7 شوراهای روستایی 92 2-7-1 مفهوم شورا92 2-7-2 اهداف شوراها 93 2-7-3 وظایف شوراهای اسلامی روستایی 95 2-7-4 ویژگی های شوراهای اسلامی 97 2-7-5 شوراها به عنوان یك سازمان محلی 98 2-7-6 شرح نظام شورایی در برخی از كشورها 99 2-7-7 تاریخچه تشكیل شورا در ایران 12 2-7-8 جایگاه شوراها در بررسی سیر تاریخی مدیریت روستایی 12 2-7-9 شوراهای اسلامی و تمركززدایی 14 2-7-1 شوراهای روستایی به عنوان سازوكار مشاركت روستاییان 15 2-7-11 نقش و كاركرد شوراها در توسعه روستایی كشور16 2-7-12 شوراهای روستایی بعنوان محور اصلی نظام مشاركتی در توسعه روستایی18 2-7-13 شرح وظایف قانونی شوراهای روستایی در ارتباط با بخش كشاورزی 19 2-7-14 اشكال مشاركت كشاورزان در فعالیتهای ترویجی11 2-7-15 سابقه همكاری و مشاركت نیروهای پیشرو محلی در ترویج كشاورزی 11 2-7-16 نقش شوراها در جلب مشاركت مردم در فعالیتهای ترویج كشاورزی 112 2-7-17 انتظارات مدیریت ترویج  و نظام های بهره برداری از شوراهای اسلامی روستاها113 2-7-18 نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه شوراهای اسلامی روستا 114 2-7-19 موانع فراروی شوراها 115 2-8 پیشینه تحقیق116   فصل3 :روش تحقیق 3-1 مقدمه127 3-2 روش و نوع تحقیق 127 3-3 جامعه آماری127 3-4 روش نمونه گیری 129 3-5 تعیین حجم نمونه 129 3-6 متغیر های تحقیق 13 3-7 فرضیات تحقیق 131 3-8 ابزار تحقیق136 3-9 روایی پرسشنامه 136 3-1 پایایی پرسشنامه 136 3-11 روشهای جمع آوری اطلاعات 137 3-12 منابع جمع آوری اطلاعات 138 3-13 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 138   فصل 4 :تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه142 4-2 آمار توصیفی142 4-2-1 ویژگی های فردی اعضای شوراهای اسلامی روستایی 143 4-2-2 ویژگیهای فردی كارشناسان 163 4-2-3   بررسی دیدگاه ها و نظرات  تطبیقی کارشناسان ترویج  و اعضاء شوراهای اسلامی روستایی 169 4-2-4 زمینه های همکاری و مشارکت شوراهای اسلامی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی  (از دیدگاه اعضای شوراهای اسلامی ) 175 4-2-5 زمینه های همکاری و مشارکت شوراهای اسلامی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی  (از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی  ) 234 4-3 آمار تحلیلی299 4-3-1   فرضیه های مربوط به اعضاء شوراهای اسلامی روستایی299 4-3-2  فرضیه های مربوط به کارشناسان ترویج کشاورزی38 4-3-3  فرضیه های مربوط به اختلاف دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی و اعضاء شوراهای اسلامی 313   فصل 5:خلاصه ، نتایج و پیشنهادات 5-1 خلاصه317 5-2 نتیجه گیری319 5-2-1 نتایج حاصل از یافته های توصیفی319 5-2-2 نتایج حاصل از یافته های تحلیلی325 5-3 پیشنهادات33 5-4 پیشنهاد جهت تحقیقات آتی333 منابع مورد استفاده334               135 راهکارهای مشارکت روش توصیفی و همبستگی شوراهای اسلامی روستایی فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی
 • 58 پاورپوینت انگیزهای تحلیل کارایی نرم افزار کامپیوتر
 • دانلود پاورپوینت انگیزهای تحلیل کارایی نرم افزار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر حجم 500/74 کیلوبایت صفحه 58 فرمت pptx 12000 پاورپوینت انگیزهای تحلیل کارایی نرم افزار…

 • 34 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش محافظه کاری حسابداری
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش محافظه کاری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 96 بایت صفحه 34 فرمت doc 19200 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش…

 • 213 نقش ایران در منطقه‌گرایی و ایجاد ثبات در خاورمیانه علوم سیاسی
 • دانلود نقش ایران در منطقه‌گرایی و ایجاد ثبات در خاورمیانه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم سیاسی حجم 417 بایت صفحه 213 فرمت doc 145000 نقش ایران…

 • 27 دانلود چارچوب و مبانی نظری هوش فرهنگی و جنبه های مختلف آن با فرمت word مدیریت
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری هوش فرهنگی و جنبه های مختلف آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 90/85 کیلوبایت صفحه 27…

 • 47 حقوق شهروندی و بررسی آن در اسلام و غرب حقوق
 • دانلود حقوق شهروندی و بررسی آن در اسلام و غرب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 135 بایت صفحه 47 فرمت doc 25000 حقوق شهروندی و…

 • 15 دانلود تحقیق درباره فرایندهای درمان شناختی رفتاری افسردگی  Word روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق درباره فرایندهای درمان شناختی رفتاری افسردگی  Word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 35/09 کیلوبایت صفحه 15 فرمت docx 12000…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *