358 عشق و محبت و ارتباط آن با مقولاتی چون فطرت، خلقت، توحید، وحدت، ایمان از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی (ره) فقه،حقوق،الهیات

دانلود عشق و محبت و ارتباط آن با مقولاتی چون فطرت، خلقت، توحید، وحدت، ایمان از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی (ره)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 484 بایت صفحه 358 فرمت doc 149000 عشق و محبت و ارتباط آن با مقولاتی چون فطرت، خلقت، توحید، وحدت، ایمان از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی (ره) نظام خلقت در فلسفه افرینش جایگاه خاص ومعتبری دارد لذا از جنبه معرفت شناسی در الاهیات ، مقوله محبت بر طبق مبانی اصیل خلقت ،ارزش وجایگاهی ویژه را می طلبد از طرفی بر این باوریم که محبت واقعی یا عشق افلا طونی (عشق الاهی )حقتعالی است دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی عشق و محبت و ارتباط آن با مقولاتی چون فطرت، خلقت، توحید، وحدت، ایمان از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی (ره)   چکیده :  نظام خلقت در فلسفه افرینش جایگاه خاص ومعتبری دارد لذا از جنبه معرفت شناسی در الاهیات ، مقوله محبت  بر طبق مبانی اصیل خلقت ،ارزش وجایگاهی ویژه را می طلبد .از طرفی بر این باوریم  که محبت واقعی یا عشق افلا طونی (عشق الاهی )حقتعالی است و از انجا که عشق مساوق  با وجود اغست ، وجود هم امری مشکک است لذا عشق هم به تبع وجود امری اصیل ومشکک می باشد . محبت امری درونی و تعریف نشدنی  است ،اما از طریق اوصاف وصفات  واحوالات محب است که به اوصا ف عشق اگاه می شویم .تعریف عشق  تعریفی  شرح السمی  و بدون حد ورسم  است  وحقیت کنه ان را احدی  در نیافته  وهر کسی به فرا خور ظرفیت  وجودی ادراک خود ، از ان بر طبق احوالات وجودی خویش ، مطابق   زبان و حال و قال  خود  تعریفی ارائه می دهد .و اینگونه  قداست ان  در خور و ارزش گذاری  است .    از دیدگاه عرفان ،عشق از مواهب  الاهی  ودا ده های  خداوندی  است ، نه از دستاوردهای  بشری ، یعنی اگر چه مقدمات دست یابی به عشق می تواند  تحصیلی باشد  اما خود فرایند عشق است  که انسان از تمامی قید و بندهای کاهنده هستی ازاد شده  است . لذا با فضیلت ترین  بنائی که در  عالم وجود  بنا شده ،بنا ی محبت است. در این رساله  فرضیه های چون  ارتباط ورابطه مقولاتی چون فطرت، خلقت، وحدت، توحید ،ایمان با مقوله بیان شود . بدین صورت که دردیدگاه عرفان و فلسفه رابطه  وارتباط  تنگا تنگی بین مقولات با  مقوله عشق و محبت  یافت می شود .   به گونه که در قوس نزول  مراتب خلقت و جهان افرینش  با فطرتی عاشقانه توام با حب ذاتی حق افریده شده است در عا لم ملک انسان  با عبادت و ستایش  عالمانه  وعاشقانه  خداوند جمال  حق را مشاهده  کرده  و به گونه ای  عارفانه  با توحیدی عاشقانه  اتحاد با او را شهود کرده است .و در این راستا  چون  انسان با اطاعت از خداوند و فرامین او سر می نهد خدا را با یقین باور می کند و ایمان عاشقانه در قلبش حا صل می شود و از طریق حرکت جوهری نفس خود به سوی کمال حقیقی گامی جمیل وعاشقانه بر می دارد. رساله حدودا دو سال به طول انجامید  علی رغم تمام مشکلات ومحدودیتهای مکانی، کمبود وعدم دسترسی به منابع، گسستگی موضوع ومطالب  در فلسفه ملاصدرا و امام  و وجود داشته و در اخر رساله به صورت تحقیق مطالعه ای و فیش برداری انجام شد .       کلمات کلیدی: عشق و محبت فطرت و خلقت توحید،وحدت و ایمان ملاصدرا و امام خمینی (ره)       مقدمه: نظام خلقت در فلسفه آفرینش جایگاه خاص و معتبری دارد لذا از جهت جنبه معرفت شناسی در الهیات مقوله محبت بر طبق مبانی اصیل خلقت خالق، ارزش و جایگاهی ویژه می طلبد. می دانیم محبت واقعی یا (عشق الهی) منحصر به فرد حق تعالی است و از آنجا که عشق مساوق با وجود است عشق هم به تبع وجود، اصیل و مشکک می باشد.محبت امری درونی و تعریف نشدنی است ،  اما از طریق اوصاف و صفات و احوالاتِ محب است که به اوصاف حب (عشق) پی می بریم.تعریفی شرح الاسمی است زیرا ، حد و رسم، ندارد و حقیقت،  کنه آن را احدی درنیافته بلکه زبان حال و قال دیگران است و قداست آن در خور ستایش و ارج نهادن است.       فهرست مطالب 1- مقدمه 1 2- چکیده فارسی 2 3- چکیده انگلیسی 4 4- تقدیر و قدردانی 6   فصل اول، بخش اول 5- شرح زندگانی صدرالمتالهین محمد بن ابراهیم شیرازی 7 6- شرح زندگانی امام خمینی (ره) 17 7- اساس و ریشه واژه عشق و نظریات مختلف در رابطه با آن 22 8- تعابیر نظریات مختلف در رابطه با ماهیت مفهوم و لغت عشق 25 بخش دوم 9- پیشینه و سیر تاریخی مسأله عشق و محبت 27 1- تأثیر فلسفه نو افلاطونی و مسأله عشق و محبت بر فیلسوفان مسلمان 32 11- جایگاه عشق در عرفان 35 12- خداوند فاعل بالعشق 39 13- نظریه وحدت وجود ارتباط آن با مقولة عشق و محبت 43 14- نظریه وحدت وجود عشق و محبت وحدت وجود 43 بخش سوم 15- انواع و درجات محبت و عشق 54 16- عشق مجازی و معشوق مجازی 66 17- ترکیبات و تقسیمات گوناگون عشق و محبت 69 18- انواع عشق 72 19- آثار عمومی عشق 77   فصل دوم 2- بخش اول 89 21- مقوله راز آفرینش و خلقت و ارتباط آن با محبت از دیدگاه ملاصدرا 9 22- تقسیم عشق بر مبنای مراتب موجودات به طور کلی 95 23- تقسیم عشق بر مبنای مرتبه‌ای از موجودات 95 24- نگاه صدرا به دیدگاه بوعلی در عشق و شوق هیولا به صورت 98 25- عشق نباتی 98 26- حیوانی 99 27- انسانی 1 بخش دوم 28- مقوله فطرت 12 29- ویژگیهای فطرت 16 3- فطرت به معنای عام و خاص 17 31- شناخت امور فطری 112 32- فطریات چیست؟ 115 بخش سوم 33- وحدانیت حق تعالی 123 34- وحدت شهود و ارتباط با آن با مسأله محبت 124 35- مقوله وحدت 127 36- اقسام وحدت 128 37- وحدت عددی 13 38- سخنی از نهج‌البلاغه در نفی وحدت عددی 13   فصل سوم بخش اول 39- مقوله خلقت در فلسفه ملاصدرا 133 4- مقوله فطرت 152 بخش دوم 41- ایمان و رابطه محبت و دین 26 42- مرزهای ایمان و توحید در تفسیر سوره‌های قرآنی 26 43- مترتب و مقدم بودن اسلام بر ایمان 44- رابطه دین و محبت 45- تکامل انسان و مقصد نهایی 265 46- ارتباط ایمان و کمال نهایی 266 بخش سوم 47- مقوله وحدت وجود و مسأله عشق و محبت در مکتب ملاصدرا 268 48- نظریه وحدت وجود و عشق‌های مجازی 271 49- علم و دانش از منظر عارف 175 5- مقابله عقل و عشق 178   فصل چهارم بخش اول 51- دیدگاه حضرت امام در تعریف محبت و بیان ویژگیهای عشق و محبت 286 52- جایگاه عشق و محبت 53- تفاوت‌های حب حقیقی و حب مجای 292 54- عوامل محبت 55- موانع محبت بخش دوم 56- اقسام محبت 57- اقسام محبت در مشرب عرفانی 399 58- مراتب محبت در هستی شناسی امام 34 بخش سوم 59 عشق در دیوان امام 6- تعریف محی‌الدین بن عربی (محب روحانی) 325 61- ویژگی محب 232 62- ویژگی‌های محب از دیدگاه حضرت امام   فصل پنجم 63- بخش اول نتیجه گیری 346 64- فهرست منابع فارسی 65- فهرست منابع عربی           149 عشق و محبت از دیدگاه ملاصدرا عشق و محبت از دیدگاه امام خمینی ارتباط عشق و محبت با فطرت ارتباط عشق و محبت با خلقت ارتباط عشق و محبت با توحید ارتباط عشق و محبت با وحدت ارتباط عشق و محبت با ایمان
 • 34 پاورپوينت ساختار و انواع برگ زیست شناسی
 • دانلود پاورپوينت ساختار و انواع برگ دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # زیست شناسی حجم 1/59 مگابایت صفحه 34 فرمت ppt 12000 پاورپوينت ساختار و انواع برگ دانلود…

 • 82 دانلود پاورپوینت خدا در زندگی کودکان روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود پاورپوینت خدا در زندگی کودکان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 156/46 کیلوبایت صفحه 82 فرمت pptx 16000 دانلود پاورپوینت خدا…

 • 32 دانلود پاورپوینت استاندارد های مربوط به سیستم های گرمایش از کف مهندسی آب
 • دانلود دانلود پاورپوینت استاندارد های مربوط به سیستم های گرمایش از کف دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی آب حجم 818/86 کیلوبایت صفحه 32 فرمت pptx 13000…

 • 61 پاورپوینت بیماری های تنفسی و ریوی کامل و جامع علوم پزشکی
 • دانلود پاورپوینت بیماری های تنفسی و ریوی کامل و جامع دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم پزشکی حجم 1/26 مگابایت صفحه 61 فرمت pptx 45000 پاورپوینت بیماری…

 • 37 پاورپوینت آناتومی اسکلت ها و عضلات بدن انسان پزشکی
 • دانلود پاورپوینت آناتومی اسکلت ها و عضلات بدن انسان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/65 مگابایت صفحه 37 فرمت ppt 16000 پاورپوینت آناتومی اسکلت ها…

 • 30 مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه تبدیل وجه نقد 30 صفحه حسابداری
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه تبدیل وجه نقد 30 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 184/23 کیلوبایت صفحه 30 فرمت docx 15000 مبانی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *