357 پایان نامه کارشناسی ارشد معماری با عنوان مرکز هنرهای نمایشی مدرن معماری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد معماری با عنوان مرکز هنرهای نمایشی مدرن

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 6/72 کیلوبایت صفحه 357 فرمت doc 145000 پایان نامه کارشناسی ارشد معماری با عنوان مرکز هنرهای نمایشی مدرن هدف از یان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری بررسی مرکز هنرهای نمایشی مدرن می باشد که بصورت کامل و جامع به آن پرداخته می شود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری با عنوان مرکز هنرهای نمایشی مدرن    هنر چیست؟ هنر تجسم یك تجربه ی انسانی است.هنر تركیب پد یده های هستی است به گونه ای كه احساسی را در بیننده بوجود آورد.هنر كوششی است كه به آفرینش یك اثر زیبا منجر می شود.هنر جوششی درونی و بیرونی است که به خلق پدیده ای منجر می شود.در یونان و روم باستان هنر را تركیب انسان، طبیعت و زیبائی می دانستند و بد ین لحاظ هم اكثر آثار هنری آن دوران مجسمه هائی از آدمها در عین زیبائی و تناسب اندام بوده است.هنر عبارت است از سلسله مراتبی که درآن هنرمندازتجربه وادراک یا الهام استفاده می کند، ازآن برمی گزیندوبه آن نظام می بخشدتا آثارهنری زیباوراستین که درآنها کمابیش از واقعیت تقلید شده، به وجودآورده وبه وسیله این آثارتجربه ی خودرا منتقل سازد.    بنابراین خلق یک اثر هنری، فعالیتی است ترتیبی، یعنی عبارت است از انتخاب مواد وبه همیوستن آنها به وجهی که مجموعه کاملی ازآن به دست می آید.اگراین مجموعه دادرای آن خاصیت نامحسوس وحدت باشدواگرزتدگی درونی درآن بدرخشد، هنرمند درخلق اثر خودتوفیق یافته است تنها این خاصیت نامحسوس است که اهمیت دارد. گوته می گوید: هرهنر می بایدمانند هرزندگی وهرکار از پیشروی که لازمه اش تقلید است آغاز گردد.نیچه نیز دراین باره می گوید: هنرعبارت است از فعالیت بشر به وسیله ی ابزاروآرزوها برای یک زندگی عالی تر. هنرکوششی است برای آفرینش صورلذت بخش که این صور، حس زیبایی دوستی مارا ارضا می کند واین حس وقتی ارضا می شود که مانوعی وحدت ویا هماهنگی از روابط صوری رادریافت کنیم. هنر،تجلی واکنش عاطفی وعقلانی انسان دربرخوردبادنیای درون وبیرون به یاری ابزارو وسایل موجوداست.فرد زمانی می تواند هنرمندبه حساب آیدکه فکرخودرامتجلی سازد.     کلمات کلیدی: هنر تئاتر طراحی آکوستیک فضای نمایش معماری و تئاتر هنرهای نمایشی هنرهای نمایشی مدرن       هنر و واقعیت منظوراز واقعیت، تصویری خاص از آن است که یک اثر هنری به مخاطب خویش منتقل می کند. هنرمند دردنیای واقعی زندگی وادراک والهام هنری خویش را از زندگی وتجربه اش دریافت می کند. دیگر این که، هنرباواقعیت سروکار دارد، به دلیل این که باید درقالب مناسب خویش بیان شود. یک هنرمند باید اثر رابه مخاطب واقعی خود عرضه کندویک اثر هنری برای آن که کامل شود، باید دیر یا زود به سوی دنیای واقعی خویش که از آن ناشی شده، باز گردد.   انواع هنر (تقسیم بندی از نقطه نظر رسالت): 1- هنر برای هنر:در این نوع از هنرهدف از كار هنرمند بیشتر ارتقا سطح هنر است.هنرمند رسالت كاری خود را تلاش برای بر جا گذاشتن آثار هنری به یادگار دارد و هنرمند هنردوست از طبقه ی خواص جامعه كسی كه خود را از دیگران یعنی عوام جدا می داند نمونه ی مناسبی برای این نوع از هنر است.2- هنر برای هنرمند:در این نوع از هنر هنرمند در خدمت خود است و هنر را برای شهرت فردی تجربه می نماید.و ممكن است با قبلی تركیب هم بشود یعنی هم برای هنر وهم برای خود تلاش نماید.3- هنر برای جامعه: این نوع هنر با اجتماع انسانی كه غالبا از طیف عموم مردم است سروكار دارد.هنرمند رسالت كاری خود را بر اساس خدمت به افراد رده های میانی و پائین اجتماع قرار داده است و برای آنان تلاش دارد.         فهرست مطالب چکیده  مقدمه فصل اول – درباره ی هنر 1-1 هنرچیست؟ 1-2 هنروواقعیت 1-3 انواع هنر 1-1-3 تقسیم بندی کلی 2-1-3 تقسیم بندی ازنقطه نظررسالت 1-4 نقش هنرمند 1-5 نقدهنری 1-6 قرن بیست ویکم ( قرن پرالتهاب) 1-7نقاشی 1-1-7 رمانتی سیسم 2-1-7 سمبولیسم 3-1-7کوبیسم 4-1-7 اکسپره سیونیسم 5-1-7 داداوسورئالیسم 6-1-7 هنرتجریدی ( آبستره) 7-1-7 کنستروکتیویسم 1-8 نمایش مدرن             1-1-8 رمانتی سیسم 2-1-8 قرن بیستم 3-1-8 واقعی گرایی 4-1-8 کلاسی سیسم 5-1-8 طبیعت گرایی   1-9 معماری مدرن 1-1-9 ریشه های مدرن درمعماری 2-1-9 سبک وایدئولوژی مدرن 3-1-9 روح زمانه ی مدرن 4-1-9 نبوغ مدرن  5-1-9 مدرنیسم درتئوری غربی 6-1-9 خانه ی مدرن مکانیزه شده 7-1-9 فتوریست ها 8-1-9 کوبیسم وپیدایش بنیادگرایی 9-1-9 مدرنیسم  1-1-9 انسان پست مدرن   فصل دوم – تئاترهنرارتباط 1-2 تئاترهنرارتباط 2-2 تعریف تئاتر( نمایش) 3-2 تعریف ارتباطات            1-3-2 وضعیت های ارتباطی درتئاتر           2-3-2 هنرتئاتروشش شخصیت ارتباطی           3-3-2 اثربخشی ارتباط درهنرتئاتر  4-2 تئاتروخاستگاه آن 5-2 فایده ومعنای آیین 6-2 سنت ونمایش                                           7-2 سبک درنمایش نامه نویسی 8-2 انواع نمایش           1-8-2 تراژدی           2-8-2 ملودرام           3-8-2 کمدی                            کمدیادلارته                            کمدی هجوآمیز 9-2 گونه های نمایشی درعصررنسانس           1-9-2 پیدایش نمایش درعصررنسانس  1-2 انواع نمایش این دوره           1-1-2 تراژدی            2-1-2 تئاترشبانی یاپاستوراله           3-1-2 کمدی           4-1-2 اپرا 11-2 تئاترخیابانی           1-11-2 مراحل انتقال صحنه ازسالن به فضای باز           2-11-2زنده وتئاتراپن           3-11-2 نمایشگروتماشاگر 12-2 تئاتردرمانی 13-2 عناصرتشکیل دهنده ی نمایش           1-13-2 صحنه           2-13-2 متن ( نمایش نامه وانواع آن)           3-13-2 بازیگر           4-13-2 طراحی صحنه ودکور           5-13-2 نورپردازی وانواع نور فصل سوم – تاریخ هنرهای نمایشی درجهان 1-3 تاریخچه ی نمایش درجهان             1-1-3 تئاتریونان باستان قبل ازمسیحیت             2-1-3 تئاتردیونوسوسی             3-1-3 تراژدی یونانی             4-1-3 تئاترومذهب             5-1-3 تئاترودموکراسی 2-3 تئاترروم باستان قبل ازمسیحیت              1-2-3 روم رواقی                               جشنواره ها                               تئاتر 3-3 نمایش درقرون وسطی              1-3-3 ازصحن کلیسا تامیدان 4-3 رنسانس              1-4-3 رنسانس وتئاترایتالیا              2-4-3 عصرطلایی اسپانیا              3-4-3 تئاتروکلیسا              4-4-3 انگلستان درعصرالیزابت                                       صحنه ی الیزابتی                                        شکسپیر 5-3 قرن بزرگ فرانسه              1-5-3 تئاترزیربنای صحنه              2-5-3 مولیروجامعه ی فرانسه درقرن 17 6-3 پس ازرنسانس وآغازدوران جدید 1-6-3 کلیساعلیه تئاتر                                    ب                               2-6-3 تئاتربورژووایی              3-6-3 تئاترآلمان 7-3 انقلاب صنعتی وعصرجدید دراروپا وآمریکا               1-7-3 ازناتورالیسم تا پسیکولوژیسم                2-7-3 تئاترروس 8-3 جریان های قرن بیستم               1-8-3 تئاتروانقلاب کبیر                                      تئاترایرلندی                                       تئاترایتالیا                                      تئاتراسپانیا                                      تئاترفرانسه                                       تئاترآمریکا              2-8-3 تئاترآوان گارد                                      برشت : درام نویس بزرگ قرن بیستم 9-3 تئاترتاریخی 1-3 درجستجوی مدرنیته               1-1-3 صحنه پردازی جمعی               2-1-3 تئاترملی استراسبورگ               3-1-3 آوان گاردهای آمریکایی                4-1-3 مینی مالیسم               5-1-3 تصنع گرایی درطراحی صحنه 11-3 تئاترامروز 12-3 تاریخچه ی هنرهای نمایشی درایران 13-3 چکیده ای ازتاریخ ایران               1-13-3 دوران باستان               2-13-3 جشنهای آیینی ومذهبی 14-3 نمایش های پیش ازاسلام               1-14-3 شبیه سازی               2-14-3 موسیقی 15-3 نمایش های پس ازاسلام               1-15-3 نقالی               2-15-3 نمایش های عروسکی               3-15-3 خیمه شب بازی               4-15-3 تعزیه ( ردپای تاریخی)               5-15-3 تعزیه نامه               6-15-3 تعزیه ی زنانه               7-15-3 تعزیه ی مضحک               8-15-3  فصل چهارم – نمونه های مشابه داخلی وخارجی 1-4 بررسی نمونه های خارجی                مرکزهنرهای نمایشی چهارفصل               مرکزهنرهای نمایشی کیمل               مرکزهنرهای نمایشی بتال               مرکزهنرهای نمایشی پکن 2-4 بررسی نمونه های داخلی               پردیس سینمایی پارک ملت               تئاترشهر               مجموعه سینمایی آزادی               تالاروحدت               تالارهنرو سالن چهارسو                         ج فصل پنجم – آکوستیک 1-5 سخن، موزیک ونوفه 2-5 نوفه ی خواسته                  1-2-5 امواج یااشعه  3-5 امواج ساکن درشنودسراو استودیوهای کوچک                  1-3-5 انواع امواج ساکن                  2-3-5 امواج ساکن دریک فضای بسته ی مکعب مستطیل                  3-3-5 امواج ساکن دراتاق های به شکل غیرهندسی                  4-3-5 پخشایی صدا درفضاهای کوچک 4-5 دیوارهای مایل                  1-4-5 سطوح گود                  2-4-5 سطوح برجسته 5-5 ساختارپخشاگر بم استوانه ای                  1-5-5 پخشاگرهای مسطح                  2-5-5 توزیع مصالح جذب کننده 6-5 کنترل نوفه ی زمینه                 1-6-5 دیوارهای صدابند                 2-6-5 پنجره های دوگانه                 3-6-5 درهای عایق صدا                 4-6-5 موادجذب کننده ی صدا                                 جذب کننده های متخلخل                                 جذب کننده های پوسته ای                                 پوسته های برجسته                                 پوسته های متخلخل                                  جذب کننده های لمبه ای 7-5 واخنش وچگونگی محاسبه ی آن                 1-7-5 واخنش امواج ساکن                 2-7-5 زمان واخنش                  3-7-5 طراحی تالارها                 4-7-5 مدت پس آوا                 5-7-5 آکوستیک درتالارکنفرانس                 6-7-5 آکوستیک درتالارکنسرت                 7-7-5 تئاترواپرا                                تئاتراپرا( اسکالا)                                تئاترویلای باد ن                                تئاتردوبولیو                                تئاترمموریال فصل ششم –  فضای نمایش 1-6 تعریف فضای نمایش 2-6 درک فضا 3-6 تاریخ تحول درک انسان  4-6 فضای تئاتردراروپا 5-6 فضای نمایشی درایران                 1-5-6 تماشاخانه ها درروزگار پیش ازاسلام                 2-5-6 تماشاخانه ها دردوران پس ازاسلام 6-6 معماری وتئاتر 7-6 انواع فضای نمایش                 1-7-6 فضاهای شهری                 2-7-6 فضاهای شهری فاقد طراحی                 3-7-6 فضاهای شهری چندمنظوره              د                  4-7-6 نحوه ی توزیع فضایی فعالیت های شهری 8-6 انواع تئاتربرحسب دامنه ی فعالیت                  1-8-6 تئاترکامل                  2-8-6 تئاتررپرتوری                  3-8-6 تئاترسیار                  4-8-6 تئاتربانمایش طولانی                  5-8-6 تئاتربااستفاده ی متناسب                  6-8-6 تئاترتجربی                  7-8-6 زاویه ی متغیر 9-6 بررسی فضاهای نمایشی درشهرتهران                  تئاترشهر                  تالاروحدت                  تالارمولوی فصل هفتم – استانداردها وضوابط طراحی  نمایش 1-7 تدارکات نمایش                  1-1-7 سازماندهی  2-7 ترکیب روابط فضای نمایش                   1-2-7 نمایش ومحیط                  2-2-7 نمایش وبنا 3-7 انواع فضا درمعماری تئاتر                  1-3-7 سالن نمایش وصحنه                             ترکیب سالن نمایش وصحنه                             وضعیت استقرارتماشاگران                             زوایای دیدمناسب                             محدودیت دید                             طریقه ی به دست آوردن شیب بالکن ها                             طریقه ی محاسبه ی عرض پرده بااستفاده ازخطوط افقی دید                  2-3-7 سالن نمایش                   3-3-7 صحنه                             صحنه ی قاب عکسی                             صحنه ی میدانی                             صحنه ی کمانی                  4-3-7 سن                             سن آسانسوری ( اصلی)                             سن متحرک جانبی ( واگنی)                             سن گرد                  5-3-7 ادیتوریوم                             چیدمان صندلی ها درادیتوریوم                             فاصله ی ردیف ها                             ارتباط بین ادیتوریوم وصحنه                             خط های افقی دید                 6-3-7 محدودیت صوت                 7-3-7 انواع گنجایش سالن تئاتر                 8-3-7 پشت صحنه                              رختکن                              مسیرهای ارتباطی                              ورودی های صحنه                              اتاق استراحت                              سالن تمرین                          ه                             حرکات موزون نمایشی                             رختکن باامکانات چهره پردازی                             نورپردازی                             ورودی                             سرسرا                             سالن اجرا                             نسبت های قسمت تماشاگران                9-3-7 فضاهای خدماتی پشت سن                             اتاق تعویض لباس                              اتاق گریم                             اتاق نوروصدا                             اتاق کارگردان                             اتاق گروه موسیقی                             اتاق استراحت گروه                             اتاق مصاحبه                1 -3-7 قسمت اداری                             اتاق رئیس                             بخش حسابداری                             اتاق آرشیو                11-3-7 بخش خدماتی                              موتورخانه                              انبارمرکزی                             پارکینگ                12-3-7 شکل وانواع مختلف صحنه ی نمایش                             شیب سالن نمایش                             صندلی تماشاچیان                             اتاق رختکن بازیگران                             اتاق سخنرانی                             نورپردازی صحنه                             آکوستیک                             ایمنی ازحریق                13-3-7 کارگاه ها وفضاهای تولید                            کارگاه نجاری                            فضای مونتاژ دکور                            کارگاه نقاشی                            تجهیزات کارگاه نقاشی                            کارگاه ملزومات صحنه                            انبارملزومات صحنه                            بخش لباس وخیاطی                            انبارلباس                            رنگرزی ورنگ کاری پارچه                             اتاق خشک کن                            کلاه دوزی وملزومات آن                            ساخت کلاه گیس                            کفاشی                            کنترل نور                            کنترل صدا                14-3-7 ایمنی صحنه وسالن                            راه های فرارازصحنه                            ورودی وسرسرا                      و                           طراحی صحنه  4-7 مبانی اولیه معماری درصحنه                           ورودی های صحنه                           ورودی های نمایش گران                           تغییرصحنه 5-7 معماری وصحنه آرایی  فصل هشتم- اقلیم 1-8 تقسیمات اقلیمی درایران 2-8 طراحی اقلیمی                          تاثیرتابش آفتاب درمنطقه ی آسایش                          تاثیر رطوبت هوادرمنطقه ی آسایش                          تاثیرباددرمنطقه ی آسایش                          شرایط آسایش انسان درداخل ساختمان 3-8 شرایط اقلیمی تهران 4-8 طراحی اقلیمی درمنطقه ی سردومعتدل                          تاثیرجهت تابش خورشید دراستقرارساختمان                          تاثیرجهت وزش باد دراستقرارساختمان                          ارتفاع ازسطح دریا                          شیب زمین                           موقعیت استقرار                          ناهمواری ها                          طول وعرض جغرافیایی 5-8 آب وهوای استان تهران                  1-5-8 موقعیت جغرافیایی شهرتهران                  2-5-8 موقعیت طبیعی شهرتهران                  3-5-8 وضعیت لرزه خیزی شهرتهران اقلیم وسایت 6-8 مطالعات منطقه ای تهران                         پیشینه ی تاریخی  7-8 وضعیت اقتصادی شهرتهران فصل نهم – روندطراحی 1-9 معیارها وضوابط استقراربنای موردنظردرسایت                           تحلیل سایت 2-9 عوامل موثر درروندطراحی مجموعه 3-9 روندطراحی  4-9 برنامه ی فیزیکی مدارک طرح منابع ومأخذ   فهرست جداول ، نمودارها وشکل ها نمونه هایی از مراکز هنرهای نمایشی مدرن جهان  طراحی صحنه ی مدرن(نمایش کافکا) عکس هایی از محوطه سایت نمونه های داخلی مراکز هنرهای نمایشی وسینماها نقشه های شهری ودسترسی به سایت                                               145 پایان نامه هنرهای نمایشی پیشینه هنرهای نمایشی درجهان پایان نامه مرکز هنرهای نمایشی استانداردهای طراحی هنرهای نمایشی ضوابط طراحی هنرهای نمایشی عوامل موثر در روند طراحی مجموعه هنرهای نمایشی انواع فضا در معماری تئاتر
 • 17 پاورپوینت بررسی و تاثیر یارانه ها بر اقتصاد ایران اقتصاد
 • دانلود پاورپوینت بررسی و تاثیر یارانه ها بر اقتصاد ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اقتصاد حجم 1/25 مگابایت صفحه 17 فرمت pptx 12000 پاورپوینت بررسی و…

 • 145 پاورپوینت شیوه زندگی سالم مدیریت
 • دانلود پاورپوینت شیوه زندگی سالم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 3/02 مگابایت صفحه 145 فرمت pptx 45000 پاورپوینت شیوه زندگی سالم دانلود پاورپوینت شیوه زندگی…

 • 366 پاورپوینت کتاب و درس حسابداری پیشرفته 1 حسابداری
 • دانلود پاورپوینت کتاب و درس حسابداری پیشرفته 1 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 894/85 کیلوبایت صفحه 366 فرمت pptx 16000 پاورپوینت کتاب و درس حسابداری…

 • 294 پاورپوینت بازاریابی بین المللی در قالب 294 اسلاید مدیریت
 • دانلود پاورپوینت بازاریابی بین المللی در قالب 294 اسلاید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/66 مگابایت صفحه 294 فرمت pptx 25000 پاورپوینت بازاریابی بین المللی…

 • 18 دانلود تحقیق در مورد نظریات هوش هیجانی docx روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق در مورد نظریات هوش هیجانی docx دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 43/89 کیلوبایت صفحه 18 فرمت docx 15000 دانلود…

 • 28 پاورپوینت برنامه كشوری غربالگری بيماری فنیل کتونوری مدیریت
 • دانلود پاورپوینت برنامه كشوری غربالگری بيماری فنیل کتونوری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/01 مگابایت صفحه 28 فرمت pptx 13000 پاورپوینت برنامه كشوری غربالگری بيماری…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *