35 پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی با عنوان مشکلات ساختاری اشتغال کشور مدیریت

دانلود پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی با عنوان مشکلات ساختاری اشتغال کشور

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 67 بایت صفحه 35 فرمت doc 15000 پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی با عنوان مشکلات ساختاری اشتغال کشور دانلود پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی که به مشکلات ساختاری اشتغال کشور می پردازد دانلود پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی مشکلات ساختاری اشتغال کشور   چکیده بازار کار به عنوان یکی از بازارهای مهم چهارگانه در اقتصاد ایران به خاطر ارتباط شدیدی که با جنبه های انسانی توسعه دارد, از حساسیت و اهمیت ویژه ای در فرآیند برنامه ریزی توسعه برخوردار است مسایل و ناهنجاریهای در حال گسترش کار و اشتغال که نمود بارزی از ناموزونی و ناهماهنگی و نامناسب بودن بخشهایی از کارکردهای اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی موجود کشور است, موجب اختصاص جایگاه خاصی به مباحث و مسایل مرتبط با بازار کار در نظام اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی شده است هدف اصلی در این مقاله بررسی علل محدودیتهای موجود در اشتغال و ارائه راهکارهایی برای آن است. از این رو در ابتدا به بررسی عرضه و تقاضای عوامل تولید پرداخته, سپس الگوهای مربوط به اشتغال را مرور و اشتغال در برنامه سوم را مورد بررسی قرار می دهیم؛ و نهایتاً به ارائه راهکارهایی برای اشتغال پرداخته و نتیجه گیری می کنیم.     کلمات کلیدی: بازار کار اشتغال و بیکاری مشکلات ساختاری مشکلات ساختاری اشتغال کشور     مقدمه در بررسی وضع موجود در جامعه و تحلیل روند اشتغال و بیکاری منابع انسانی کشور را از دو بعد عرضه و تقاضای نیروی کار می بایست مورد توجه قرار داد. این عامل به ترتیب در بعد عرضه عبارتند از : ساختار جمعیتی کشور و عوامل تأثیرگذارنده بر روی نرخ مشارکت نیروی کار که خود تحت تأثیر تجمعی از عوامل اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کشور قرار دارد.   در بعد تقاضای نیروی کار نیز عواملی نظیر : سطح تولید, قیمتهای نسبی عوامل تولید (نیروی کار, سرمایه, سوخت, …) به عنوان عوامل اصلی و نیز عوامل دیگری مانند سرمایه گذاری و کارایی آن, میزان بکارگیری ظرفیتهای موجود تولیدی, بهره وری نیروی کار و سرمایه, نوع تکنیک تولید رایج در کشور (که خود تحت تأثیر قیمت نسبی عوامل تولید می باشد), مجموعه سیاستهای پولی و ارزی و مالی و چگونگی ثبات و سازگاری مجموعه این قوانین, قوانین ناظر بر بازار کار (قوانین بیمه, بیکاری, کار, مالیات بر شرکتها, صادرات و واردات, …), ساخت و نوع بازار و نحوه مدیریت به عنوان مهمترین عامل تلفیق کننده منابع و بهره برداری بهینه از آن, امنیت سرمایه گذاری, شفاف بودن حقوق مالکیت فردی درخور توجه می باشد.               فهرست: چکیده   …………………………………………………………………………………………………………………………….   1 مقدمه    ……………………………………………………………………………………………………………………………   1 تقاضا برای عوامل تولید  ………………………………………………………………………………………………….   2  عرضه نیروی کار  ……………………………………………………………………………………………………………..   3 تعیین تولید حقیقی و اشتغال  ……………………………………………………………………………………….   4 بررسی نظریات مربوط به اشتغال : مکتب کلاسیک  ………………………………………………………………………………………………………………   6 نظریه کینز  ………………………………………………………………………………………………………………………   7 مقایسه الگوی کلاسیکها و کینز  …………………………………………………………………………………….   8 بررسی نظریات کلاسیکها و کینز در کشورهای در حال توسعه  ………………………………….   9 برخی از ویژگی های اقتصاد جهان سوم در رابطه با مفروضات این تئوری های رشد ..  1 مکانیسم تعادل اشتغال کامل از طریق نرخ دستمزد  …………………………………………………..  11 مکانیسم تعادل اشتغال کامل از طریق نرخ بهره  …………………………………………………………  12 نارسایی های مکانیسم نرخ دستمزد  ……………………………………………………………………………..  12 نارساییهای مکانیسم نرخ بهره  ……………………………………………………………………………………….  14  بیکاری و کم کاری در کشورهای در حال توسعه  ………………………………………………………..  14 تهدیدهای پیش روی اشتغال  ………………………………………………………………………………………..  14 چالش های اقتصاد ملی:   عدم تشکیل سرمایه  ……………………………………………………………………………………………………..   16 فقدان مدیریت سرمایه  ………………………………………………………………………………………………….   16  عدم توجه به نگهداشت سطح اشتغال  ………………………………………………………………………..   16 رشد جمعیت  …………………………………………………………………………………………………………………   17  تقاضای اندک اقتصاد برای جذب دانش آموختگان  …………………………………………………….   17  فرار مغزها  ………………………………………………………………………………………………………………………   17 پدیده چند شغلی و خروج اندک از بازار کار در دوران بازنشتگی  …………………………….   17  افت شدید کارائی و بهره وری ……………………………………………………………………………………….   18 موانع پیش روی اشتغال: حوزه فضای کسب و کار  ………………………………………………………………………………………………   18 حکومت  …………………………………………………………………………………………………………………………   18 دولت  ……………………………………………………………………………………………………………………………..   19 قوانین و مقررات  …………………………………………………………………………………………………………..   2 مشکلات مربوط به شناخت و دانش در حوزه اقتصادی و دیگر علوم: ضعف در تولید اندیشه اقتصادی  …………………………………………………………………………………..   21 عدم توجه به مسایل علمی در تصمیم سازی  ………………………………………………………………   21 محدودیتهای ساختاری اشتغال  ……………………………………………………………………………………..   22 بررسی اشتغال در برنامه سوم  ……………………………………………………………………………………….   23 عملکرد سیاستهای برنامه  ……………………………………………………………………………………………….   23 ارزیابی نتایج عملکرد (اهداف کمی و سیاستها) و تبیین علل مغایرت آن با برنامه …….   24 راهکارهایی برای ایجاد اشتغال  ……………………………………………………………………………………….   25 نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………………………….   26   فهرست جداول و نمودارها جداول: جدول 1- برآورد جمعیت شاغل ، فعال و بیکار  …………………………………………………………………………………   27 جدول 2- عملکرد شاخصهای کلیدی (اهداف کمی) بخش  ……………………………………………………………….   27 جدول 3- عملکرد اعتبارات وجوه اداره شده تا پایان اسفند ماه 1383  …………………………………………………  28 جدول 4- سقف مصوب تسهیلات تکلیفی (با تغییر در مانده) سالهای 83-1379 ……………………………….   29 جدول 5 – عملکرد تسهیلات سرمایه در گردش تبصره (3) سالهای 1383- 1379 ……………………………..  3 جدول 6 – عملکرد تسهیلات اشتغالزایی از محل تسهیلات تکلیفی در سالهای 83 – 1379 ………………   31 جدول 7- مقایسه عملکرد تسهیلات اشتغالزایی با سقف مصوب تسهیلات در سال های 83- 1379 ……. 32 جدول 8- عملکرد مواد قانونی برنامه سوم توسعه در سالهای 1379 تا 1383 در بخش بازار کار ………….. 33 جدول9- عملکرد مواد قانونی برنامه سوم توسعه در سالهای 1379 تا 1383 در بخش بازار کار ………………… 4   نمودارها: نمودار 1 – ارتباط تابع تولید و تقاضا برای نیروی کار  ……………………………………………………………………..  46  نمودار 2- بازار عامل کار و تعیین میزان تولید واقعی   ……………………………………………………………………..   47  نمودار 3- شرایط عدم انعطاف سطح دستمزد و جو بیکاری غیرارادی  ………………………………………………   48   منابع و مأخذ   ………………………………………………………………………………………………………………………………  49            15 بازار کار ایران اشتغال و بیکاری در ایران مشکلات ساختاری اشتغال کشور دانلود پایان نامه اشتغال مشکلات ساختاری اشتغال کشور دانلود پایان نامه مشکلات اشتغال دانلود پایان نامه مشکلات ساختاری اشتغال دانلود پایان نامه مدیریت
 • 28 پاورپوینت معاملات آتی و ابزارهای 4 گانه مهندسی مالی حسابداری
 • دانلود پاورپوینت معاملات آتی و ابزارهای 4 گانه مهندسی مالی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 114/12 کیلوبایت صفحه 28 فرمت pptx 12000 پاورپوینت معاملات آتی…

 • 18 دانلود پاورپوینت فناوری نانو در صنعت ساختمان عمران
 • دانلود دانلود پاورپوینت فناوری نانو در صنعت ساختمان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 89/51 کیلوبایت صفحه 18 فرمت pptx 12000 دانلود پاورپوینت فناوری نانو در…

 • 7 پاورپوینت علوم چهارم ابتدایی مبحث آموزش آهنربا چهارم ابتدایی
 • دانلود پاورپوینت علوم چهارم ابتدایی مبحث آموزش آهنربا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # چهارم ابتدایی حجم 2/07 مگابایت صفحه 7 فرمت pptx 6000 پاورپوینت علوم چهارم ابتدایی…

 • 40 پاورپوینت کتاب و درس سیمای شهر کوین لینچ ترجمه دکتر منوچهر مزینی عمران و شهر سازی
 • دانلود پاورپوینت کتاب و درس سیمای شهر کوین لینچ ترجمه دکتر منوچهر مزینی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران و شهر سازی حجم 7/36 مگابایت صفحه 40 فرمت…

 • 40 مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی مشتری 40 صفحه مدیریت
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی مشتری 40 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 73/39 کیلوبایت صفحه 40 فرمت docx 24000 مبانی نظری…

 • 46 پاورپوینت معرفی هوش مصنوعی کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت معرفی هوش مصنوعی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 3/08 مگابایت صفحه 46 فرمت ppt 15000 پاورپوینت معرفی هوش مصنوعی دانلود پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *