35 شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق) حقوق

دانلود شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 179 بایت صفحه 35 فرمت doc 19000 شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق) در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود دانلود مقاله رشته حقوق شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)     مقدمه یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده می باشد که با وضع ماده 1 قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ی ویژه بخشیده، اقتضای اصل حاکمیت اراده حکم می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و قصد مشترک طرفین حمایت از لزوم آن را بکند چنانچه مخالف با قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد الزام آور برشمرده شده و بنا به احترام اراده ها، محترم شمارده گردد. شروط ضمن عقد را نیز از این لحاظ که خود نوعی عقدی تبعی می باشند نباید از این قاعده مستثنی دانست.   از این رو بسیاری را با الحاق شروط به عقود در پی نیل به مقاصد گوناگون خواستار صحت و لزوم شرط و عقد می باشند و بحث شروط ضمن عقد از مباحث مطروحه و بسیار رایج در حقوق کنونی است اما علی رغم رواج عملی این موضوع به نظر می رسد از بین انواع شروط بحث پیرامون شرط خلاف مقتضای عقد محجور مانده و چه در کتب فقهی و چه در تألیفات حقوقی به تفسیر اجمالی آن اکتفا گشته است. منظور از شرط در این بررسی، بارزترین مصداق شرط از لحاظ فقهی و حقوقی به معنای تعهدی فرعی و تبعی که در ضمن یکی از عقود معین یا نامعین درج    می گردد. و با یکی از دو مقتضای ذات و اطلاق در تضاد و مخالفت باشد.   مقتضا دراین بررسی به دو قسم مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم شده است: 1. مقتضای ذات عقد عبارتست از اثر عمده و اساسی که مستقیماً و بدون هیچ واسطه ای از عقد حاصل شده و در کلیه افراد و مصادیق آن نوع عقد موجود بوده و آنچنان با عقد ملازمه داشته باشد که رفع آن اسقاط هستی عقد محسوب شود. 2. مقتضای اطلاق عقد عبارت است از، اثری که از مقتضای ذات هر عقد حاصل شده و هرگاه عقد به صورت مطلق انشاء شود آن اثر را اقتضا نماید و با رفع آن جوهر و طبیعت عقد برجا بوده، تنها اطلاق از بین می رود.   در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود تا بلکه گامی باشد در جهت روشن تر شدن ماهیت شروط خلاف مقتضای عقد با استعانت از خداوند بزرگ و با پشتگرمی به منابع ارزشمند حقوق و فقهی به این امر اقدام گردیده امیدوار است مورد قبول واقع شود.     کلمات کلیدی: شرط مقتضای عقد ماهیت حقوق شرط       مفهوم و ماهیت حقوق شرط واژه شرط معانی گوناگونی دارد در اصطلاح فلاسفه شرط، وصف امری است که از عدم لازم آید، بدون اینکه وجودش لازمه وجود باشد مثلاً نزدیکی به آتش شرط سوختن است بدون اینکه سبب آن باشد. در اصطلاح حقوقی شرط یکی از این چند مفهوم را داراست:   1. امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد، شرایط مطروحه در ماده 19 قانون مدنی همین مفهوم را می رساند به این معنا که قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، مشرروعیت جهت هر کدام شرط صحت معامله می باشند اما هیچیک به تنهایی باعث انعقاد عقد نمی شوند، از میان این شروط آنچه با ایجاد مفهوم عقد رابطه عرفی یا حقوقی دارد سبب عقد نامیده می شود و دیگر عوامل که زمینه ساز نفوذ سبب است. «شرط» نام دارد. 2. عهد و تعهد در دو معنای اعم و اخص خود، در معنای اعم؛ مطلق عهد و تعهد را گویند، در روایت معروف نبوی «المومن عند الشروطهم» که در فقه مورد استناده لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد، شرط در این معنا به کار رفته است و در معنای اخص توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن ویا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درآمده است آنچه که باعث تمایز مفهوم عام و خاص شرط می شود تبعیت آن از عقدی دیگر در مفهوم خاص آن است.   البته شرط در مفهوم خاص آن دو قسم دارد: الف: شرطی که خود می تواند به عنوان یک قرار داد مستقل مورد توافق باشد ولی طرفین بنا به تراضی آن را تابع عقد دیگری ساخته اند مانند شرط وکالت ضمن عقد نکاح و برآن نام شرط را نهاده اند. ب: شروطی که برحسب طبیعت خود مستقل نیستند و بایستی در زمره توابع عقد دیگری درآورده شوند، این دسته از شروط در واقع به شیوه اجرای تعهد اصلی کمک می کنند و تکمیل کننده تعهد اصلی هستند، خود به تنهایی در عالم خارج نمی توانند معنایی داشته باشند.       فهرست مطالب موضوع: شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)         فصل اول: بررسی شرط: مبحث اول   مفهوم و ماهیت حقوقی شرط مبحث دوم  ارتباط عقد اصلی شرط مبحث سوم   صحت و فساد شرط    اصل صحت در تفسیر قراردادها   اصل صحت شروط         فصل دوم: بررسی مقتضای عقد:          مبحث اول   مفهوم مقتضای عقد          مبحث دوم   معیار تعیین مقتضای عقد       فصل سوم: صورت های مخالفت شرط با مقتضای عقد:         مبحث اول  شرط خلاف مقتضای ذات عقد        مبحث دوم   شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد        مبحث سوم   شرط خلاف مقتضای آثار عقد       فصل چهارم: وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد:         مبحث اول   بررسی و و ضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای ذات عقد           مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد        مبحث دوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد         مبحث سوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای آثار عقد.         ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *تحقیقات مرتبط با طلاق دانلود پایان نامه عسر و حرج در طلاق دانلود پایان نامه طلاق و عوامل آن در ایران دانلود مقاله بررسی اجمالی قاعده نفی عسروحرج و کاربرد آن در طلاق دانلود مقاله عسر و حرج در درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران دانلود پایان نامه طلاق در ادیان الهی و بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی طلاق     19 مقتضای عقد شروط خلاف مقتضای عقد ماهیت حقوقی شرط بررسی مقتضای عقد صورت های مخالفت شرط با مقتضای عقد وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد دانلود مقاله رشته حقوق
 • 25 دانلود پاورپوینت چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیربر تمدن غربی آن معماری
 • دانلود دانلود پاورپوینت چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیربر تمدن غربی آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 1/15 مگابایت صفحه 25 فرمت pptx…

 • 12000 پرسشنامه ارزیابی عملکرد بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدل EFQM بیمه
 • دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدل EFQM دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # بیمه حجم 64/61 کیلوبایت صفحه 12000 فرمت docx 7000 پرسشنامه ارزیابی عملکرد…

 • 57 پاورپوینت بهینه سازی سئو وب سایت کامپیوتر
 • دانلود پاورپوینت بهینه سازی سئو وب سایت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر حجم 1/93 مگابایت صفحه 57 فرمت pptx 14000 پاورپوینت بهینه سازی سئو وب سایت…

 • 5 پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث فرم 19 سوالی همراه با روایی و پایایی معتبر روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث فرم 19 سوالی همراه با روایی و پایایی معتبر دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم…

 • 36 پاورپوینت فرم های الکترونیکی کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت فرم های الکترونیکی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 3/48 مگابایت صفحه 36 فرمت pptx 18000 پاورپوینت فرم های الکترونیکی دانلود پاورپوینت…

 • 20 پاورپوینت روشها و انواع مداخله از نظر مرمت شهری برنامه ریزی شهری
 • دانلود پاورپوینت روشها و انواع مداخله از نظر مرمت شهری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برنامه ریزی شهری حجم 1/75 مگابایت صفحه 20 فرمت pptx 13000 پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *