32 مقاله پژوهشی رشته علوم اجتماعی با عنوان مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی: شهر تهران در سال 85 ) روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

دانلود مقاله پژوهشی رشته علوم اجتماعی با عنوان مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی: شهر تهران در سال 85 )

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 51 بایت صفحه 32 فرمت doc 14500 مقاله پژوهشی رشته علوم اجتماعی با عنوان مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی: شهر تهران در سال 85 ) در این تحقیق از نمونه گیری تصادفی و نیز برای تعیین حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است و نمونه‌گیری در دبیرستانهای مناطق 2 و 4 و 7 و 11 و 17 تهران در بین دانش‌آموزان كه نظرات خانواده خود را پاسخ داده‌اند و معلمین انجام شده است مقاله پژوهشی رشته علوم اجتماعی با عنوان مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی: شهر تهران در سال 85 )   چكیدة تحقیق : خانواده و مدرسه هر دو جامعه‌پذیری فرد دخالت دارد و در این جریان ارزشهایی را به نوجوان انتقال می‌دهند. حال اگر ناهماهنگی و تفاوتهایی در این ارزشها وجود داشته باشد؛ فرد از نظر عاطفی و تكوین شخصیت صدمه خورده و عواقب شوم آن به صور مختلف مانند اضطراب؛ افسردگی؛ خشونت؛ عصبانیت؛ بی‌هویتی و بی‌اعتبار شدن ارزشها در نزد نوجوان رخ می‌دهد كه موجب سردرگمی نوجوان می‌شود و ممكن است موجب بروز رفتارهایی شود كه باعث بر هم خوردن نظم اجتماعی شود.چارچوب نظری این تحقیق بر اساس تئوری كنش و نظام اجتماعی پارسونز است. با توجه به نظام AGIL می‌توان گفت آموزش و پرورش و خانواده‌ها نقش اساسی را در حفظ و نگهداری الگوهای فرهنگی بعهده دارند كه برای حفظ این الگوها و پایداری سیستم باید عمل اجتماعی. كردن با موفقیت صورت گیرد كه از دید پارسونز اجتماعی شدن شامل شیوه‌هایی است كه هنجارها و ارزشهای یك نظام را به كنشگران منتقل می‌كند و كنشگران از طریق پذیرش و درونی كردن آنها می‌توانند زمینه‌ساز مدل ساده‌ای از الگوهای رفتاری در مناسبات اجتماعی شوند.   در این تحقیق ناهماهنگی ارزشی خانه و مدرسه تغییر وابسته در نظر گرفته شده است كه از ابعاد زیر سنجیده می‌شود: 1) ارزشهای اجتماعی 2) ارزشهای فرهنگی 3) ارزشهای اقتصادی 4) ارزشهای روان‌شناختی 5) ارزشهای بهداشتی و تندرستی.   همچنین تأثیر متغیرهای زیر را به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته‌ایم: 1) پایگاه اقتصادی خانواده 2) پایگاه اجتماعی خانواده 3) میزان سنتی بودن خانواده  4) میزان گرایش خانواده به ارزشهای مذهبی 5) میزان گرایش خانواده به ارزشهای سیاسی.   در این تحقیق از نمونه گیری تصادفی و نیز برای تعیین حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است و نمونه‌گیری در دبیرستانهای مناطق 2 و 4 و 7 و 11 و 17 تهران در بین دانش‌آموزان كه نظرات خانواده خود را پاسخ داده‌اند و معلمین انجام شده است. حجم نمونه 218 نفر دانش‌آموز  218 نفر معلم می‌باشد. دانش‌آموزان در هر سه پایه تحصیلی و در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی قرار دارند ضمناً در این تحقیق از روش تحقیق پیمایش میدانی و از تكنیك پرسش نامه و مصاحبه به وسیله سوالات محدود استفاده شده است و در سؤالات پرسشنامه ارزشها بصورت گویه با طیف لیكرت آمده بود و بیشترین نمره به داشتن هر ارزش داده شده است. ابتدا مقایسه‌ای روی میانگینهای هر ارزش در نزد خانه و مدرسه صورت گرفت كه فرض برابری میانگینها در هیچكدام از این ارزشها تأیید نشد و این نشان‌دهنده آن است كه میان همه ارزشهای خانه و مدرسه تفاوت وجود دارد.    اهمیت همگی این ارزشها در نزد مدرسه بیشتر از خانه است بجر ارزش اقتصادی كه خانواده‌ها برای آن اهمیت زیادتری قائلند. خانواده‌ها در سه طبقه پایین؛ متوسط و بالا دسته‌بندی شده‌اند اكثر پاسخگویان در طبق متوسط قرار دارند. تحصیلات والدین اكثرًا دیپلم؛ شغل پدرها در رده كارمندان عادی دولت و كسبه و مادران اكثراً خانه‌دار می‌باشند. همچنین اكثراً منزل شخصی دارند. كه هیچ تفاوتی از نظر هماهنگ بودن ارزشها میان این طبقات با ارزشهای مدرسه دیده نشده است و طبقه اجتماعی در این ناهماهنگی اثری ندارد. در فرضیات تحقیق فرضیه‌های 1 و 2 و 4 و 5 اثبات شده و فرضیه‌های 3 و 6 رد می‌شوند.     كلید واژه ها : تفاوت ارزشی تعریف جامعه شناسی تعریف مدرسه و خانواده ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه      خانواده     خانواده عبارت است از گروهی از افراد (دو نفر یا بیشتر)كه میان آنها روابط خویشاوندی برقرار است و در مكان واحدی زیست می‌كنند كه شامل پدر ، مادر و فرزندان می‌گردد. به عبارت دیگر خانواده سازمان یا اجتماعی است كه مبتنی بر روابط خویشاوندی (سببی و نسبی) می‌باشد.خانواده یك نهاد اجتماعی است و در همه جا و همه زمان وجود دارد و بدون آن دوام و بقای جامعه میسر نخواهد بود.هیچ جامعه‌ای نیست كه در آن نظام خانوادگی برقرار نباشد. هر یك از ما به گونه‌ای در خانواده پا به هستی نهاده‌ایم و در كانون خانواده و تحت مراقبت و تعلیمات اقوام خود پرورش یافته و با زندگی اجتماعی آشنا شده ایم و به احتمال زیاد خود نیز به تشكیل خانواده مبادرت خواهیم كرد. (وثوقی و دیگران، 1379، ص 21)         فهرست مطالب مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی: شهر تهران در سال 85 ) 1 چكیدة تحقیق : 1 تفاوت ارزشی 3 تعریف خانواده 4 تعریف مدرسه 4 تعریف جامعه شناختی 4 مقدمه : 6 ارکان، عناصر و مؤلفه های معیشتی – اقتصادی 6 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 8 بیان اهداف تحقیق: 9 پیشینه تحقیق: 9 تهیه و تدوین چارچوب نظری موضوع تحقیق 13 فرضیه های تحقیق: 14 متغیرهای موضوع تحقیق 15 تدوین الگویی تحلیلی یا نظری طرح تحقیق بر اساس نمودار 16 تعیین جمعیت نمونه و حجم نمونه: 19 تهیه جداول و مقایسه‌ی ارزشهای خانه و مدرسه 19 مقایسه ارزشهای خانه و مدرسه 19 مقایسه ارزشهای خانه و مدرسه 2 نمودار 11-4. مقایسه میانگینهای ارزشهای خانه و مدرسه 21 یافته های تحقیق 22 نتیجه‌گیری 24 پیشنهاد 26 Abstract: 27 منابع فارسی 29   145 تفاوت ارزشی تعریف جامعه شناسی تعریف مدرسه و خانواده ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه دانلود مقاله پژوهشی رشته علوم اجتماعی با عنوان مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی شهر تهران در سال 85 ) همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی fileina فرو
 • 10 پاورپوینت آداب مسجد با موضوع مستحبات فقه،الهیات،معارف
 • دانلود پاورپوینت آداب مسجد با موضوع مستحبات دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،الهیات،معارف حجم 4/94 مگابایت صفحه 10 فرمت pptx 8000 پاورپوینت آداب مسجد با موضوع مستحبات…

 • 83 پاورپوینت آموزشی مدیریت بازاریابی 3 مدیریت
 • دانلود پاورپوینت آموزشی مدیریت بازاریابی 3 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 4/09 مگابایت صفحه 83 فرمت pptx 18000 پاورپوینت آموزشی مدیریت بازاریابی 3 دانلود پاورپوینت…

 • 36 پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله مدیریت
 • دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 568/58 کیلوبایت صفحه 36 فرمت ppt 25000 پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله…

 • 90 پاورپوینت تبدیلات و سینماتیک فنی و مهندسی
 • دانلود پاورپوینت تبدیلات و سینماتیک دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 5/85 مگابایت صفحه 90 فرمت pptx 19000 پاورپوینت تبدیلات و سینماتیک دانلود پاورپوینت…

 • 103 مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش مدیریت دانش 103 صفحه مدیریت
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش مدیریت دانش 103 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 4/2 کیلوبایت صفحه 103 فرمت doc 25000 مبانی نظری…

 • 22 پاورپوینت بهترین تئوري‌هاي مديريت و كيفيت براي كسب و كارهاي كوچك مدیریت
 • دانلود پاورپوینت بهترین تئوري‌هاي مديريت و كيفيت براي كسب و كارهاي كوچك دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 2/51 مگابایت صفحه 22 فرمت ppt 12000 پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *