308 نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران محیط زیست

دانلود نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # محیط زیست حجم 2/7 کیلوبایت صفحه 308 فرمت doc 165000 نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران دانلود پایان نامه نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران   *قابل استفاده برای رشته حقوق و حقوق محیط زیست       * آپدیت سوم نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!   1.شیوه نامه جلب مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست 63 صفحه   2.نقش و مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست 18 صفحه   3.بررسی قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست در ایران 18 صفحه       چکیده: سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران در دو دهه ی اخیر، فعالانه در جهت حمایت و ارتقاء بخشیدن به هنجارهای زیست محیطی، در تلاشند. عشق آنان به طبیعت ومحیط زیست، آن ها رابه سوی اهداف بلندشان هدایت می‌نماید. آنان نه به خاطرمادیات و منافع شخصی و یا موقعیت اجتماعی، بلکه فقط بخاطر حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی آن تلاش می‌کنند. هرچند تلاش آن ها دربعضی موارد، گاهاً ضعیف و یا کم اثر بوده است. اما در نوع خود کم نظیر می‌باشد.  زیرا در تمامی دنیا و از جمله کشورمان تنها چیزی که مورد توجه مردم نیست و آن را جاودانه و ابدی می‌دانند. آب، خاک، درخت، جنگل، هوا و غیره است.    مردم هنوز به خطرات جدی که در کمین محیط زیست کشورمان می‌باشد، پی نبرده‌اند و به نقشی که می‌توانند در حمایت ازمحیط زیست ایفاء نمایند، آگاه نیستند. سازمان های غیردولتی زیست محیطی نقش بزرگی، در جهت آموزش، اطلاع رسانی، جلب مشارکت مردم وتوسعه روستایی دارند . آن ها با تشکیل شبکه‌های زیست محیطی می توانند، حرف خود را به مسئولین دولتی و ارگان های تصمیم‌گیری بهتر منعکس نمایند. لیکن در زمینه ی شکل گیری واجرای قوانین ومقرات هنوز در ابتدای راه هستند. همچنین در تلاشند در صحنه ی بین‌المللی برای حفظ وحمایت ازمحیط زیست ایران گام بردارند. اگر چه در عرصه بین‌المللی هنوز بسیار ضعیف و ناتوانند. اما تلاش آن ها در پیشبرد هدفشان قابل تحسین است. نقش موجودی که این سازمان ها در ایران ایفاء می‌نمایند. در قالب ابعاد مختلف قابل بررسی است. برای پی‌بردن به نقش موجود این سازمان ها به بررسی مبانی وحقوق حاکم برشکل‌گیری و ثبت آن ها و همچنین به شناخت رابطه ی آن ها با دولت نیازمندیم. هدفمان در این قسمت، پس از شناسایی مبانی وحقوق حاکم بر تشکیل و ثبت آن ها، شناخت نقشهایی است که آن ها در حال حاضر در جهت اهداف زیست محیطی خود ایفاء می‌نمایند. و برای درک بهتر مطلب، به ارتباط آن ها با دولت نیز در فصل جداگانه خواهیم پرداخت .    از طریق تشكل ها و سازمان های مردم نهاد، مشاركت در جامعه نهادینه می ‌شود. نبود قوانینی كه تشكل های مردمی را جایگاه حقوقی بخشد، در عمل حقوق فردی افراد جامعه را محدود می سازد. پذیرش مشاركت های مردمی، نیازمند قانونمند كردن آن است. بر همین اساس اخذ مجوز تاسیس، ثبت، چگونگی فعالیت، تامین نیازهای مالی از داخل و خارج، امتیازات مالیاتی و سایر امور سازمان های غیر دولتی باید در چهارچوب قوانین مشخص و صریح انجام شود. تا زمانی که خلاء قانونی در این خصوص وجود داشته باشد. نمی‌توان به رشد و گسترش این قبیل تشکل ها خوشبین بود. قانون باید این مطلب را به رسمیت بشناسد که افراد، فارغ از دخالت دولت بتوانند به منظور اتخاذ اقدام جمعی، حول محور منافع مشترک،  برداشت های همگونی که در باب مصلحت عامه دارند را با یکدیگر پیوند نمایند.         کلمات کلیدی: سازمانهای مردم نهاد هنجارهای زیست محیطی سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران       «فهرست مطالب» مقدمه 5   قسمت اول ) نقش موجود سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران13   فصل اول ) مبانی وحقوق حاکم بر شکل گیری و ثبت سازمان های غیر دولتی14 بخش اول) مبانی وحقوق حاکم برایجاد و شکل گیری سازمان های غیر دولتی14 پاراگراف اول) مبانی حقوقی ناظر برشکل گیری سازمان های غیردولتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران15 پاراگراف دوم ) جایگاه سازمان های غیردولتی زیست محیطی درقانون برنامه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران16 پاراگراف سوم ) حقوق حاکم برمنابع مالی سازمان های غیردولتی زیست محیطی 3 بخش دوم ) مبانی وحقوق حاکم بر صدور پروانه و ثبت سازمان های غیردولتی 33 بخش سوم ) موانع ایجاد وفعالیت سازمان های غیردولتی زیست محیطی 39   فصل دوم ) نقش موجود سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 44 بخش اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی زیست محیطی45 پاراگراف اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی در جلب مشارکت های مردمی 46 پاراگراف دوم ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی درآموزش و اطلاع رسانی55 پاراگراف سوم ) سازمان های غیردولتی سنتی یاران توسعه ی روستایی63 پاراگراف چهارم ) نقش فعال سازمان های غیردولتی در ایجاد شبکه ی سازمان های غیردولتی زیست محیطی71 بخش دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 77 پاراگراف اول ) نقش منفعل سازمان های غیردولتی در شکل گیری واجرای قوانین ومقررات زیست محیطی 78 پاراگراف دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی درعرصه فعالیت های بین المللی 83   فصل سوم ) رابطه  دولت و سازمان های غیردولتی زیست محیطی  92          بخش اول ) رابطه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی با دولت بعنوان همکار 97 بخش دوم ) رابطه سازمان های غیردولتی زیست محیطی با دولت بعنوان رقیب 14   قسمت دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران 115   فصل اول ) مبانی وحقوق مطلوب حاکم بر سازمان های غیردولتی زیست محیطی 115 بخش اول )  نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درنهادینه کردن مشارکت های مردمی 116 بخش دوم  ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در اطلاع رسانی همگانی 12 بخش سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایجاد توسعه پایدار 121 بخش چهارم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درآموزش مسایل زیست محیطی 122   فصل دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 123 بخش اول ) نقش سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در عرصه ملی 123 پاراگراف اول ) نهادینه کردن مشارکت های مردمی وتوجه به حفظ وحمایت از محیط زیست در جامعه مدنی 124 پاراگراف دوم ) سازمان های غیر دولتی کارآمد درجهت حمایت وارتقاء هنجارهای زیست محیطی 133 بخش دوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در عرصه ی فعالیت های بین المللی 142   فصل سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در ارتباط با حق دادخواهی 162 بخش اول ) جایگاه قانونی حق دادخواهی زیست محیطی در ایران 163 بخش دوم ) بررسی رویه قضایی ایران  در مواجهه با تخریب محیط زیست 185   نتیجه گیری : 195 منابع و مآخذ 2       * آپدیت سوم نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!   1.روشهای مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست 63 صفحه   2.نقش و مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست 18 صفحه   3.بررسی قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست در ایران 18 صفحه     165 قواعد زیست محیطی سازمانهای مردم نهاد هنجارهای زیست محیطی سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران
 • 178 پاورپوینت صد و پنجاه نكته درباره مطالعه علوم انسانی
 • دانلود پاورپوینت صد و پنجاه نكته درباره مطالعه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم انسانی حجم 94 کیلوبایت صفحه 178 فرمت pptx 23000 پاورپوینت صد و پنجاه…

 • 130 اثرات آرد سویا و درجه حرارت بر روی معیارهای کیفیت ماکارونی صنایع غذایی
 • دانلود اثرات آرد سویا و درجه حرارت بر روی معیارهای کیفیت ماکارونی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # صنایع غذایی حجم 5/18 کیلوبایت صفحه 130 فرمت doc 95000…

 • 182 ارزیابی ارزشهای اسلامی در ساختار طراحی لباس زنان و تاثیر آن بر سلامت جسم و روان هنر و گرافیک
 • دانلود ارزیابی ارزشهای اسلامی در ساختار طراحی لباس زنان و تاثیر آن بر سلامت جسم و روان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هنر و گرافیک حجم 262/59…

 • 20 پاورپوینت ارتباطات و مذاكرات در فعاليتهاي بازاريابي بين المللي (فصل سوم کتاب بازاریابی بین المللی تألیف دکتر میرزا حسن حسینی) مدیریت
 • دانلود پاورپوینت ارتباطات و مذاكرات در فعاليتهاي بازاريابي بين المللي (فصل سوم کتاب بازاریابی بین المللی تألیف دکتر میرزا حسن حسینی) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت…

 • 29 دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 29 صفحه کامپیوتر و IT
 • دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 29 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 93/41 کیلوبایت صفحه 29 فرمت docx 15000…

 • 199 بررسی معادن و ذخایر نمکی ایران و جهان با تاکید بر معادن‌ فعال‌ نمک‌ شهرستان‌ گرمسار معدن
 • دانلود بررسی معادن و ذخایر نمکی ایران و جهان با تاکید بر معادن‌ فعال‌ نمک‌ شهرستان‌ گرمسار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معدن حجم 158 بایت صفحه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *