30 ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) جهت پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری مدیریت

دانلود ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) جهت پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 140 بایت صفحه 30 فرمت doc 21000 ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) جهت پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری مدیریت ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن جهت پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) جهت پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی  امام خمینی (ره) ساری       چکیده    ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه ای نزد سازمان ها و مدیران برخوردارمی باشد هدف ازاین پژوهش ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن جهت پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی امام(ره) ساری باشد. روش: پژوهش ازنوع تحقیقات پیمایشی محسوب می‌گردد. كه در این تحقیق از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای با بکارگیری تکنیک انتساب متناسب با حجم استفاده شد. جمعیت آماری این پژوهش شامل كلیه کارکنان شاغل در مرکز فوق در سال 92 می باشد. حجم  جمعیت 9 نفروحجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 27 نفر برآورد شده، درجمع آوری داده ها از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شد. به منظور سنجش هریک از مؤلفه های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روش آماری تحلیل عاملی تأییدی می باشد.   یافته ها:  بررسی فرضیه ها نشانگراین است که رابطه مستقیم بین اجرای BSC عوامل مربوطه به (یادگیری ، نوآوری و شایستگی) ، (وجه مالی) ، (فرآیند داخلی S) باعملکرد سازمانی وجود دارد. ولی بین اجرای عامل (رضایت مندی-مشتری) با عملکرد رابطه وجود ندارد. نتایج کلی نشان می دهد اجرای مدل BSCبا عملکرد سازمانی رابطه مستقیم دارد.     کلمات کلیدی: مشتری فرآیند داخلی شایستگی و نوآوری مالی عملکرد سازمانی مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)       مقدمه  در قرن حاضر بحث ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه ای نزد سازمان ها و مدیران برخوردارمی باشد، سازمان ها با توجه به چالش هایی که در قرن بیست و یکم  با آن رو به رو هستند، می کوشند به کمک توانایی ها و استعدادی که در اختیار دارند در مواجهه با تغییرات غیر منتظره ای که پیش می آید کمترین زیان را ببینند، و بیشترین سود را نصیب خود کنند.بنابراین بادرک اهمیت فرآیندسنجش-وارزیابی عملکردازسوی سازمان ها،بدین منظورروش های-مختلف مالی وغیرمالی توسط محققان ابداع گردید. یکی از مشهورترین روش های ارزیابی عملکرد که بر پایه ارزیابی مالی و غیر مالی بنا شده است، روش کارت امتیازی متوازن (BSC) می باشد. مدل کارت امتیازی متوازن برای اولین بار توسط پرفسور کاپلان و نورتون(1996) ارائه شد که چارچوبی برای کنترل و ارزیابی عملکرد شرکت ها فراهم می کند. در این مدل هر سازمان از چهار وجه مورد ارزیابی قرار می گیرند این چهار وجه عبارتند از:وجه مالی-وجه مشتریان-توجه فرایند‌ها-وجه یادگیری ورشد.       فهرست مطالب ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن ( BSC) جهت پیاده سازی استراتژیهای مرکزآموزشی درمانی  امام خمینی (ره) ساری 1 چکیده 2 یافتهها: 2 کلمات کلیدی: 3 مقدمه 3 بررسی متون 4 توسعه مدل 7 شکل 1)چارچوپ مدل کارت امتیازی متوازن 8 تعریف نظری و  عملیاتی اجزای کارت امتیازی متوازن 8 1-مشتری: 8 2-فرآیند های داخلی: 8 3-  شایستگی و نو آوری: 9 4-مالی: 9 5- عملکرد سازمانی: 9 پ-جامعه آماری: 9 ت- نمونه پژوهش: 1 ج- روش تجزیه و تحلیل آماری 11 روش های آماری 11 موارد استفاده تحلیل عاملی را به دو دسته كلی می‌توان تقسیم كرد: 11 شکل3)تحلیل عاملی،تأئیدی 14 بحث نتیجه گیری: 14 پیشنهادات : 24 ملاحظات اخلاقی پژوهش 27 References: 28 21 عملکرد سازمانی ارزیابی عملکرد مدل کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن جهت پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی امام خمینی ساری
 • 23 کاشت و تکثیر گیاهان زینتی کشاورزی و زراعت
 • دانلود کاشت و تکثیر گیاهان زینتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 85 بایت صفحه 23 فرمت doc 10500 کاشت و تکثیر گیاهان زینتی…

 • 88 دانلود پاورپوینت روش های طراحی مهندسی مهندسی
 • دانلود دانلود پاورپوینت روش های طراحی مهندسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی حجم 7/76 مگابایت صفحه 88 فرمت pptx 40000 دانلود پاورپوینت روش های طراحی مهندسی…

 • 31 پاورپوینت مدیریت پسماند در مناطق روستایی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مدیریت پسماند در مناطق روستایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 307/33 کیلوبایت صفحه 31 فرمت pptx 15000 پاورپوینت مدیریت پسماند در مناطق روستایی…

 • 56 پاورپوینت تربیت جنسی کودک و پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودک روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت تربیت جنسی کودک و پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودک دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 165/68 کیلوبایت صفحه 56…

 • 98 پاورپوینت بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زمین شناسی
 • دانلود پاورپوینت بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # زمین شناسی حجم 4/94 مگابایت صفحه 98 فرمت pptx 12000 پاورپوینت بررسی تغییرات مکانی کیفیت…

 • 159 بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله حقوق
 • دانلود بررسی عوامل بزهکاری افراد 13 تا 19 ساله دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 129 بایت صفحه 159 فرمت doc 65000 بررسی عوامل بزهکاری افراد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *