266 ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی گازی با استفاده از منشور عملکرد و تحلیل پوششی داده ها (266) مدیریت

دانلود ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی گازی با استفاده از منشور عملکرد و تحلیل پوششی داده ها (266)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 8/95 کیلوبایت صفحه 266 فرمت doc 99000 ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی گازی با استفاده از منشور عملکرد و تحلیل پوششی داده ها (266) نظارت و ارزیابی موضوعی است كه از زمان مطرح شدن نظریات كلاسیك مدیریت همواره مدنظر بوده است دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی گازی با استفاده از منشور عملکرد و تحلیل پوششی داده ها (بصورت جامع و کامل در قالب 266 صفحه) *توجه:آپدیت دوم نیز بصورت رایگان اضافه شد!                                           1. ارزیابی عملکرد با مدل تعالی سازمان                                           2. ارزیابی عملکرد در نیمه اول برنامه پنجم توسعه   کل صفحات پایان نامه:14 صفحه اولیه+ 126 صفحه آپدیت   مقدمه نظارت و ارزیابی موضوعی است كه از زمان مطرح شدن نظریات كلاسیك مدیریت همواره مدنظر بوده است. به عبارت دیگر تمام نظریات مدیریت به نحوی به موضوع نظارت، كنترل و ارزیابی بها داده و آنرا یكی از وظایف اساسی مدیریت دانسته اند. اما آنچه قابل ذكر است، تغییر نگرشی است كه در این رابطه صورت گرفته است.   پس از انتقاد «كاپلن و نورتن» از اطلاعات سنتی حسابداری و مالی ، مدلهای بسیاری جهت ارزیابی عملكرد معرفی گردید كه علت آن نیز ناتوانی سیستم های ارزیابی عملكرد سنتی و مالی در فراهم كردن اطلاعات مناسب و لازم برای تصمیم گیری مدیران بود. اما با وجود پیشرفتهای قابل توجه در طراحی چارچوبها و سیستم های ارزیابی عملكرد، بسیاری از شركتها همچنان به شكلی ابتدایی بر شاخص های سنتی تكیه كرده اند.   از طرفی چارچوبهای مدرن و جدید، تنها مباحث مفهومی را بیان كرده و به ندرت به كاربردی كردن آنها پرداخته اند و نیازی كه هم اكنون در این زمینه وجود دارد، كار بیشتر برای عملیاتی كردن این مفاهیم كلی می باشد بطوریكه بتوان برای هر سازمان، ارزیابی منحصر به فرد و مخصوص آن سازمان را انجام داد. توسعه و گسترش وظایف دولت و به تبع آن سازمانهای دولتی، امر ارزیابی عملكرد آنها را اجتناب ناپذیر ساخته است چرا كه محدودیت منابع، سرعت و كیفیت ارائه كالاها و خدمات، تشدید رقابت و ضرورت انجام هدفمند امور، زمینه توجه به عملكرد اینگونه سازمانها را فراهم آورده است. اما تا كنون نظامی جهت اجرای این امر طراحی نشده و در صورت ارزیابی، از روشهای غیر علمی و بیگانه با نظریات جدید دراین زمینه استفاده شده است. لذا این پژوهش با تركیب دو رویكرد كیفی و كمی به دنبال ارائه یك الگوی مناسب ارزیابی عملكرد در مناطق عملیات انتقال گاز است.       کلمات کلیدی: مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی گازی كارت امتیازدهی متوازن منشور عملکرد و تحلیل پوششی داده ها           فهرست مطالب فصل اول: كلیات تحقیق مقدمه …………………………………………………………………………………………………………1 مساله اصلی تحقیق………………………………………………………………………………….. 2 تشریح و بیان موضوع …………………………………………………………………………………..2 ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………3 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته………………………………………………………………4 اهداف اساسی تحقیق…………………………………………………………………………………….4 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………5 روشهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………..5 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………..5 مكان تحقیق…………………………………………………………………………………………………5 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….5 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………..5 محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………5 تعریف واژه های تخصصی طرح……………………………………………………………………..6 سازماندهی تحقیق وچگونگی ارتباط   مباحث تحقیق……………………………….6 نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………..7   فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق بخش اول: ارزیابی عملكرد مقدمه…………………………………………………………………………………………………..8 تاریخچه و تعاریف…………………………………………………………………………………9 تعریف ارزیابی عملكرد ………………………………………………………………………….9 دلایل ارزیابی و مدیریت عملكرد………………………………………………………………9 چگونگی ارزیابی عملكرد……………………………………………………………………..9 هزینه یابی یر مبنای فعالیت……………………………………………………………………….11 مدل سینك و تاتل………………………………………………………………………………….11 ماتریس عملكرد……………………………………………………………………………………12 مدل نتایج و تعیین كننده ها……………………………………………………………14 هرم عملكرد…………………………………………………………………………………………14 كارت امتیازدهی متوازن…………………………………………………………………………16 فرایندهای كسب و كار………………………………………………………………………….18 مدل تعالی سازمان…………………………………………………………………………………19 مدل تحلیل ذی نفعان…………………………………………………………………………….2 چارچوب مدوری و استیپل……………………………………………………………………..22        فرایند  ویسنر و فاست…………………………………………………………………………..25      راهنماییهای انتخاب شاخص ها ………………………………………………………………26        مدل منشور عملكرد………………………………………………………………………………32    آغاز باذی نفعان بجای استراتژی ها…………………………………………………..33 بخش دوم:تحلیل پوششی داده ها مقدمه………………………………………………………………………………………………….38 تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها……………………………………………………………….39 تعریف تحلیل پوششی داده‌ها…………………………………………………………………..41 ویژگیها و قابلیتهای كاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها………..42   محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویكرد DEA……………………………………44      مدل اصلی CCR ـ نهاده‌گرا…………………………………………………………………….44     مدل پوششی CCR( مدل ثانویه)……………………………………………………………..46         مدل BCC-نهاده گرا……………………………………………………………………………47         مدل جمعی…………………………………………………………………………………………..49          مدل تراكم…………………………………………………………………………………………..5   رتبه‌بندی عملكرد در DEA با كارایی متقاطع…………………………………………….52   مدل رتبه‌بندی كامل آندرسون ـ پیترسون………………………………………………….53      تغییرات كارایی در طول زمان………………………………………………………………….54       الگوبرداری با استفاده از DEA ………………………………………………………………55   تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی……………………………………………….55     مدل شبه DEA چند جزئی……………………………………………………………………..57 بخش سوم: پژوهش های كاربردی مرتبط مقدمه………………………………………………………………………………………………..63 كارت امتیازدهی متوازن: ارزیابی عملكرد واحد تعمیرات……………………………..64  مدل منشور عملكرد: ارزیابی عملكرد شركت DHL…………………………………….65 مدل منشور عملكرد: ارزیابی سازمان London Youth…………………………………66 مدل منشور عملكرد: ارزیابی سازمانهای سنتی و الكترونیكی………………………67   مدل منشور عملكرد: ارزیابی عمكرد شركت House of fraser……………….68      مدل EFQM و DEA ……………………………………………………………………………69      مدل BSC و DEA………………………………………………………………………………..7   فصل سوم: الگوی مفهومی و متدولوژی تحقیق     مقدمه………………………………………………………………………………………………………..73 سیمای صنعت گاز ایران………………………………………………………………………………..74 انتخاب شاخص های عملكرد…………………………………………………………………………74 مدل شماتیك و ریاضی تحقیق…………………………………………………………………… 83 مدل ریاضی……………………………………………………………………………………………………85   فصل چهارم: جمع آوری داده ها و حل مدل مقدمه………………………………………………………………………………………………………..88 روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………..89 داده های عددی ساخت مدل……………………………………………………………………..89 مدل عددی ارزیابی مناطق عملیات انتقال گاز………………………………………….9 افزایش تفكیك پذیری نتایج……………………………………………………………………… 93 كارایی متقاطع مسئله………………………………………………………………………………….95 كاستیهای كارایی متقاطع………………………………………………………………………….. 96 مدل DEA/AHP…………………………………………………………………………………………97                                                             الگوریتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP……………………………99  كاهش تعداد متغیرها…………………………………………………………………………………11        متوازن كردن داده ها…………………………………………………………………………………13     فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها مقدمه……………………………………………………………………………………………………….115 نتایج حاصل از چارچوب منشور عملكرد……………………………………………………116 نتایج حاصل از مدل كمی……………………………………………………………………………116 پیشنهادهای حاصل از تحقیق…………………………………………………………………….121 پیشنهاد تحقیقات آتی………………………………………………………………………………….122 منابع……………………………………………………………………………………………………….. ضمائم……………………………………………………………………………………………………..   فهرست شكلها شكل (2-1 ): تعریف هفت شاخص عملكرد…………………………………………………..12 شكل (2-2 ): مدل سه بعدی محققین پروژه TOPP……………………………………13 شكل(2-3) : ماتریس ارزیابی عملكرد……………………………………………………………13 شكل(2-4): چارچوب نتایج و تعیین كننده ها……………………………………………….. 14    شكل (2-5) : هرم عملكرد……………………………………………………………………………15    شكل (2-6) : كارت امتیازدهی متوازن…………………………………………………………..17 شكل(2-7) : ورودی، فرایند، خروجی و نتایج………………………………………………….18 شكل(2-8) : مدل تعالی سازمان……………………………………………………………………19 شكل(2-9) : مدل تحلیل ذی نفعان………………………………………………………………..2 شكل(2-1) : متد ممیزی و ارتقای PMS………………………………………………24 شكل(2-11) : طراحی سیستم ارزیابی ویسنر وفاست………………………………………..25 شكل(2-12) : رابطه دو طرفه سازمان و ذی نفعان……………………………………………..35 شكل(2-13) : منشور عملكرد و رابطه بین وجوه آن………………………………………….36 شكل(2-14): برنامه ریزی آرمانی…………………………………………………………………55 شكل(2-15): فرایند تولید برای DMUp……………………………………………………59 شكل(2-16): فرایند تولید برای DMSUj…………………………………………………..6 شكل(3-2): خروجی نیمه ساخته…………………………………………………………………84 شکل(3-3):مدل شماتیک منطقه سه عملیات(DMU2 ) و متغیر های حل مدل…87   فهرست جداول جدول(2-1): پیشنهادهای انتخاب شاخص های عملكرد…………………………………..27 جدول(2-2) : برگه ثبت شاخص های عملكرد………………………………………………….29 جدول(2-3) : مقایسه بین منشور عملكرد و BSC…………………………………….37 جدول (2-4): ماتریس كارایی متقاطع……………………………………………………………..53 جدول(2-5) : كارت امتیازدهی واحد نگهداری و تعمیرات……………………………….65 جدول(2-6) : سوالات كلیدی جهت انتخاب شاخص های شركت DHL….66 جدول (2-7) : قسمتی از شاخص های LY…………………………………………………67 جدول(2-8) : تفكیك عناصر مدل EFQM به دو گروه……………………………..7 جدول(2-9): شاخص های انتخاب شده توسط BSC………………………………….71 جدول(3-1): پاسخهای بدست آمده از مصاحبه در رابطه با ابعاد منشور عملكرد.75 جدول(3-2): شاخص های بالقوه………………………………………………………………….77 جدول(3-3) : ركورد شیت مربوط به هر شاخص…………………………………………….79 جدول(3-4) : لیست واحدها و زیر واحدهای مورد ارزیابی……………………………….83 جدول(3-5) : متغیرهای مدل………………………………………………………………………..84 جدول(4-19) : ماتریس كارایی متقاطع واحدها………………………………………………..95 جدول(4-2) : ماتریس كارایی متقاطع زیر واحدها………………………………………….96 جدول(4-21) : مقایسات زوجی واحدها…………………………………………………………11 جدول (4-22):ماتریس همبستگی بین ورودیها و خروجی ها……………………..12 جدول(4-23) : نتایج حاصل از آنتروپی شانون………………………………………………13 جدول(4-24): نتایج حاصل از AHP………………………………………………………13 جدول(4-25): اوزان نهایی…………………………………………………………………………14 جدول(4-26): داده های موزون……………………………………………………………………14 جدول(4-27) : تعداد متغیرها و محدودیتهای مسائل DEA/AHP………..15 جدول(4-28): نتایج حاصل از حل DEA/AHP برای DMUها…………….16 جدول(5-1): نتایج حل مدل تلفیقی……………………………………………………………… 117 جدول(5-2) : نتایج ماتریس كارایی متقاطع مناطق……………………………….117 جدول(5-3) : نتایج ماتریس كارایی متقاطع ایستگاهها…………………………..118 جدول(5-4) : مقایسات زوجی واحدها………………………………………………………….118 جدول(5-5): رتبه كارایی هر یك از مناطق…………………………………………………….119 جدول(5-6): رتبه كارایی هر یك از ایستگاهها……………………………………………….119   فهرست نمودارها نمودار(2-1) : نویسندگان در زمینه ارزیابی عملكرد با بیشترین ارجاعات……39 نمودار(2-2): تعداد انتشارات در زمینه DEA بر اساس سال………………………..4 نمودار(2-3): تعداد انتشارات توسط محققین مختلف در زمینه DEA………..41   فهرست مدلهای ریاضی مدل(2-1): مدل اولیه CCR نهاده گرا……………………………………………………………45 مدل(2-2): مدل اولیه CCR نهاده گرا……………………………………………………………46 مدل(2-3): مسئله ثانویه مدل CCR نهاده گرا (مدل پوششی)…………………….46 مدل(2-4): مدل BCC نهاده گرای اصلاح شده…………………………………………….47 مدل(2-5): مدل پوششی BCC نهاده گرا……………………………………………………..48 مدل(2-6): مدل جمعی………………………………………………………………………………49 مدل(2-7): مدل BCC ستاده گرا………………………………………………………………5 مدل(2-8): مدل تراكم……………………………………………………………………………….5 مدل(2-9): مدل اندرسون-پیترسون…………………………………………………………..54 مدل(2-1): مدل برنامه ریزی آرمانی معادل CCR نهاده گرا……………………56 مدل(2-11): مدل برنامه ریزی آرمانی MinSum……………………………………….56 مدل(2-12): مدل برنامه ریزی آرمانی MinMax……………………………………..57 مدل(2-13): مدل شبه DEA چند بخشی………………………………………………..62         99 دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی گازی منشور عملکرد تحلیل پوششی داده ها دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی دانلود پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی ارزیابی عملکرد دانلود پایان نامه
 • 56 پاورپوینت معرفی گونه هایی از خفاش و معماری خفاشی معماری
 • دانلود پاورپوینت معرفی گونه هایی از خفاش و معماری خفاشی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 3/21 مگابایت صفحه 56 فرمت pptx 25000 پاورپوینت معرفی گونه هایی از…

 • 38 دانلود تحقیق نظریه ی عدم تقارن اطلاعاتی با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق نظریه ی عدم تقارن اطلاعاتی با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 124/21 کیلوبایت صفحه 38 فرمت doc 16000 دانلود تحقیق…

 • 32 پاورپوینت فصل اول کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علی احمدی و همکاران با موضوع تاريخچه و سير تحول برنامه ريزي مدیریت
 • دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علی احمدی و همکاران با موضوع تاريخچه و سير تحول برنامه ريزي دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد…

 • 33 دانلود تحقیق تعدد زوجات و دیدگاه های مرتبط با آن با فرمت ورد علوم اجتماعی
 • دانلود دانلود تحقیق تعدد زوجات و دیدگاه های مرتبط با آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 94/43 کیلوبایت صفحه 33 فرمت…

 • 41 پاورپوینت تحلیل فضای کسب و کار مدیریت
 • دانلود پاورپوینت تحلیل فضای کسب و کار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/65 مگابایت صفحه 41 فرمت pptx 35000 پاورپوینت تحلیل فضای کسب و کار…

 • 42 ادبیات نظری و پیشینه تجربی نظریه های امنیت عاطفی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی نظریه های امنیت عاطفی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 251/43 کیلوبایت صفحه 42 فرمت docx 19000…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *