26 بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداری

دانلود بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 89 بایت صفحه 26 فرمت doc 14000 بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   * آپدیتهای جدید بصورت رایگان ضمیمه شدند:)   الف: نتیجه ی آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف ب: نتایج آزمون هم خطی ب: تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه     چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌‌ی اقتصادی است. در این پژوهش، ارزش افزوده‌ی اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شده است. ارزش افزوده‌ی اقتصادی برخلاف معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد، ایجاد ارزش را اندازه گیری می‌کند. از میان جامعه ی آماری پژوهش، نمونه‌ای مشتمل بر 116 شرکت انتخاب و داده های مربوط به سال های 1385 لغایت 1391 استخراج و بررسی شد. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد. مالکیت سهامداران نهادی، مالکیت سهامداران عمده، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره)، پاداش هیئت مدیره و حسابرسی داخلی به عنوان مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی، دو متغیر اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای تعدیل‌ کننده و ارزش افزوده‌ی اقتصادی به عنوان متغیر وابسته‌ی پژوهش مورد استفاده قرار گرفته‌اند.    نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه‌ی معنادار مستقیم میان حسابرسی داخلی و پاداش هیئت مدیره با ارزش افزوده‌ی اقتصادی است ولی میان مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده‌ی اقتصادی رابطه‌ی معناداری مشاهده نگردید. همچنین، رابطه‌ی معنادار بسیار ضعیفی بین مالکیت نهادی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی برقرار بود. یافته‌ها نشان داد عمر شرکت بر رابطه‌ی بین حسابرسی داخلی، مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده‌ی اقتصادی تاثیری ندارد ولی بر رابطه‌ی بین پاداش هیئت مدیره و مالکیت نهادی با ارزش افزوده‌ی اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. همچنین، اندازه‌ی شرکت بر رابطه‌ی بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تمرکز مالکیت با ارزش افزوده‌ی اقتصادی تأثیر معکوس دارد.       واژه‌های کلیدی:  حاکمیت شرکتی ارزش افزوده‌ی اقتصادی مالکیت نهادی تمرکز مالکیت بورس اوراق بهادار       1- مقدمه امروزه یکی از مهم ترین مسائل مالی شرکت ها، اندازه-گیری عملکرد آن ها است. اندازه گیری عملکرد شرکت ها از آن‌جا که پایه ی بسیاری از تصمیم گیری ها در داخل و خارج شرکت است، دارای اهمیت است. تصمیم گیری درباره‌ی سرمایه-گذاری ها، افزایش سرمایه ی شرکت ها، رابطه ی نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازه گیری عملکرد است (وکیلی فرد و همکاران، 1389، ص.12). با رسوایی  ها و ورشکستگی شرکت های بزرگ مانند انرون  و ورلدکام  در ایالات متحده و مارکونی  در انگلستان در سال های 21 و 22 میلادی، اعتبار اعداد و ارقام حسابداری زیر سؤال رفته و اعتماد سرمایه گذاران به صورت-های مالی تهیه شده توسط مدیریت کم شده است. به خاطر این عدم اعتماد، توجه به حاکمیت شرکتی (CG) و افشا در حسابداری به طور روزافزون بیشتر شده است (علیزاده، 1388، ص.2).   حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت‌ها به وسیله ی آن هدایت و کنترل می‌شوند (عاشقی اسکوئی، 139، ص.74). حاکمیت شرکتی خوب می تواند با ارتقای عملکرد شرکت ها و افزایش دسترسی آن ها به منابع مالی، موجبات رشد و توسعه ی اقتصادی پایدار را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی خوب، میزان آسیب پذیری شرکت ها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت، هزینه ی معاملات و هزینه ی سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک می کند (احمدوند، 1388، ص.1). عملیات شرکت ها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می شود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران تعریف شود، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیم گیری های تجاری مدیران می تواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجه ی آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خودشان را دنبال کنند.       فهرست مطالب بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 2 چکیده 2 واژههای کلیدی: 3 1- مقدمه 3 2- ادبیات موضوع 5 2-1- حاکمیت شرکتی 5 2-2- عملکرد شرکت 6 2-2-1 ارزش افزوده اقتصادی 6 3- پیشینه‌ی پژوهش 7 3-1- ساختار هیئت مدیره و عملکرد 7 3-2- طرح پرداخت پاداش به هیئت مدیره و عملکرد 8 3-3- ساختار مالکیت و عملکرد 8 3-3-1- تمرکز مالکیت 8 3-3-2- مالکیت نهادی 9 3-4- حسابرسی داخلی و عملکرد 9 3-5- عمر شرکت و عملکرد 1 3-6- اندازه‌ی شرکت و عملکرد 1 4- روش‌شناسی پژوهش 1 4-1- روش پژوهش 1 4-3- مدل پژوهش و تعریف متغیرها 11 4-3-1- سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات (NOPATt) 11 4-3-2- میانگین موزون نرخ هزینهی سرمایه (WACC) 12 4-3-3- سرمایهی به کار گرفته شده (CAPITALt-1) 12 4-3-4- تعدیلات حسابداری 12 5- یافته‌های پژوهش 13 5-1- آمار توصیفی 14 جدول 1: آمار توصیفی 14 5-2- آمار تحلیلی 14 5-3- تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه 18 6- نتیجه‌گیری 19 6-1- محدودیت‌های پژوهش 2 6-2- پیشنهادات 21 6-2-1- پیشنهادات برای استفادهکنندگان پژوهش 21 6-2-2- پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی 21 منابع 21 پیوست 24   14 حاکمیت شرکتی ارزش افزوده‌ اقتصادی مالکیت نهادی تمرکز مالکیت رابطه‌ حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی بررسی رابطه‌ حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکتهای تولیدی
 • 42 پاورپوینت مدیریت تغییر و معیارهای آن مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر و معیارهای آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 2/81 مگابایت صفحه 42 فرمت pptx 15000 پاورپوینت مدیریت تغییر و معیارهای آن…

 • 18 پاورپوینت مدیریت با مثالی از شرکت نستله یا nestle مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مدیریت با مثالی از شرکت نستله یا nestle دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 601/37 کیلوبایت صفحه 18 فرمت pptx 22000 پاورپوینت مدیریت با…

 • 27 پاورپوینت اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل حسابداری
 • دانلود پاورپوینت اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 3/59 مگابایت صفحه 27 فرمت pptx 8000 پاورپوینت اظهارنظرهای تعدیل شده…

 • 3 پرسشنامه بررسی اثر مدیریت روابط عملکرد پروژه در شرکتهای صنعتی مدیریت
 • دانلود پرسشنامه بررسی اثر مدیریت روابط عملکرد پروژه در شرکتهای صنعتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 10 بایت صفحه 3 فرمت doc 4000 پرسشنامه بررسی…

 • 115 دانلود پاورپوینت کتاب تاریخ امامت امامان معصوم تاریخ و ادبیات
 • دانلود دانلود پاورپوینت کتاب تاریخ امامت امامان معصوم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تاریخ و ادبیات حجم 5/83 مگابایت صفحه 115 فرمت pptx 22000 دانلود پاورپوینت کتاب…

 • 16 پاورپوینت سمینار استفاده از روشهای داده كاوی در تشخیص نفوذ به شبكه های كامپیوتری کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت سمینار استفاده از روشهای داده كاوی در تشخیص نفوذ به شبكه های كامپیوتری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 754/19 کیلوبایت صفحه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *