257 اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران فقه،حقوق،الهیات

دانلود اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 317 بایت صفحه 257 فرمت doc 95000 اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی که به اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران بصورت جامع و کامل می پردازد امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است كه مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یك جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی كار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است كه زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب كرد.       «كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است كه به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با كنوانسیون مذكور، ابتدا وضعیت كلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنكه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاكم بر اشتغال زنان كه به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در كنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در كنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.             مقدمه ازآنجا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یك امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی كه تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اكنون بخشی از كل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی كه در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می‌باشد.     از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد، شكل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است. به طوری كه درمیان كلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینكه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشكیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینكه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با كل علم حقوق در ارتباط است.            فهرست مطالب چكیده  1 مقدمه 2 بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار  11          بند اول- اشتغال زنان در دنیا  14                    الف – میزان اشتغال زنان در دنیا  14                    ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف   19          بند دوم- اشتغال زنان درایران  23                    الف – میزان اشتغال زنان در ایران 23                    ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف   26 گفتار دوم – موانع اشتغال زنان  3          بند اول- موانع اجتماعی  31                    الف- طرز فكر وباورهای اجتماعی 31                    ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی 32                    ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی  34                    د- عدم تمایل كارفرمایان نسبت به استخدام زنان  35          بند دوم- موانع فرهنگی   36                    الف – موانع آموزشی  36                    ب – ضعف خودباوری و اتكاء به نفس از سوی زنان    38                    ج – عدم تمایل مردان به كار زنان در محیط های مختلط  39          بند سوم- موانع اقتصادی  4                    الف – ركود اقتصادی  4                    ب – شغل محسوب نكردن برخی از فعالیت‌های زنان 4                    ج – اختلاف دستمزد  41 فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام  43          بند اول- كار در اسلام  44                    الف – كار درآیات قرآن كریم  44                    ب- كار در سنت وروایات  46                    ج – كار از دیدگاه فقهی 48          بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان  49                    الف – اشتغال زنان درقرآن  49                    ب – اشتغال زنان در سنت وروایات 51                    ج – اشتغال زنان در فقه  54 1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومكان در استنباط مقررات اسلامی   56                         2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 58 گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی  59          بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی كار     6                    الف – مقاوله نامه شماره «111» 61                    ب- مقاوله نامه شماره «1» 62                    ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»    62                    د- مقاوله نامه شماره «13» 63          بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر  65                    الف – منشور سازمان ملل متحد 65                    ب – اعلامیه های حقوق بشر  65                         1- اعلامیه جهانی حقوق بشر  65                         2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر  66                    ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر 67                         1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 67                         2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی 67                    د- كنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 68                         1- كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 68                         2- كنوانسیون حقوق سیاسی زنان  7     بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون (CEDAW)و قوانین موضوعه ایران فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یك حق لاینفك حقوق انسانی 73          بند اول – حق اشتغال در كنوانسیون (CEDAW)  73                    الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه كنوانسیون  73                    ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه كنوانسیون    77          بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران 78                    الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی  78 1- رعایت كرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان 78                         2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 8                    ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی 81 گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان  82          بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یكسان دركنوانسیون  (CEDAW) 82          بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان در قوانین موضوعه ایران  83                    الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام كشوری 84                    ب – ایجاد فرصت‌های یكسان برای اشتغال زنان 85 گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل 87          بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسیون (CEDAW) 87          بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران  89          بند سوم –  محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان    9                    الف – محدودیت‌های عمومی  9                         1- عدم مخالفت با اسلام  9                         2- عدم مخالفت با مصالح عمومی  9                    ب- محدودیت‌های اختصاصی 91 1- اشتغال به كارهای زیان آور،خطرناك، سخت وحمل  بار بیش از حد  91                         2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن  92 گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 96          بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام  96                    الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در كنوانسیون (CEDAW)  96                    ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران 97          بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی 1                    الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در كنوانسیون  (CEDAW)  1                    ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران 11 گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 13                       بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی     13                    الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی در كنوانسیون (CEDAW) 13                    ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی درقوانین موضوعه ایران 15          بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 17                                           الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در كنوانسیون (CEDAW)  18                    ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران 19 فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان    117                  بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در كنوانسیون (CEDAW) 117          بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران 119 گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان  12          بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و          زایمان در كنوانسیون (CEDAW) 12          بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و           زایمان در قوانین موضوعه ایران  124 گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین  134          بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در كنوانسیون (CEDAW) 134          بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران 139 گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری 143          بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در كنوانسیون (CEDAW) 143          بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران 145   بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در كنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در كنوانسیون (CEDAW) 15 گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی  در كنوانسیون(CEDAW) 151          بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی  151         بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در  سطح بین المللی  16                    الف – توصیه كلی شماره 8 161                    ب –توصیه كلی شماره 1 164 گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی  165          بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- نایروبی 165          بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- پكن 167 فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری  178          بند اول – رهبری  178          بند دوم- شورای رهبری  179          بندسوم – مجلس خبرگان 182 گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184          بند اول-قوه مجریه 184                    الف – ریاست جمهوری 184                    ب – وزارت  189          بند دوم- قوه مقننه  19                    الف- مجلس شورای اسلامی  19                    ب- شورای نگهبان  191          بند سوم – قوه قضائیه  195                    الف- قضاوت  195                    ب – ریاست قوه قضائیه  22 گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح  24          بند اول- ارتش 26          بند دوم – نیروی انتظامی  27          بند سوم- سپاه پاسداران  29 نتیجه 213 پیوست  223 فهرست منابع      257       95 اشتغال زنان در فقه و حقوق دانلود پایان نامه اشتغال زنان اشتغال زنان در حقوق ایران حق اشتغال زنان در حقوق ایران پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران
 • 30 پاورپوینت نقش مهارت های همسر داری در ازدواج موفق روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت نقش مهارت های همسر داری در ازدواج موفق دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 4/78 مگابایت صفحه 30 فرمت pptx 11000…

 • 4 پاورپوینت کتاب هدیه آسمانی ششم ابتدایی درس 9 ششم ابتدایی
 • دانلود پاورپوینت کتاب هدیه آسمانی ششم ابتدایی درس 9 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # ششم ابتدایی حجم 694/9 کیلوبایت صفحه 4 فرمت pptx 5000 پاورپوینت کتاب هدیه…

 • 20 پاورپوینت آشنایی با پروژه پل صدر برنامه ریزی شهری
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با پروژه پل صدر دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برنامه ریزی شهری حجم 760/91 کیلوبایت صفحه 20 فرمت pptx 10000 پاورپوینت آشنایی با پروژه…

 • 19 دانلود پاورپوینت مباحث عمده مطرح در اخلاق پزشکی علوم پزشکی
 • دانلود دانلود پاورپوینت مباحث عمده مطرح در اخلاق پزشکی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم پزشکی حجم 54/98 کیلوبایت صفحه 19 فرمت pptx 15000 دانلود پاورپوینت مباحث…

 • 7 ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت حسابداری
 • دانلود ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 40 بایت صفحه 7 فرمت doc 5000 ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت دانلود مقاله…

 • 73 مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری 73 صفحه روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری 73 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 65 بایت صفحه 73 فرمت doc 27000 مبانی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *