235 پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC مدیریت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 256 بایت صفحه 235 فرمت doc 125000 پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC هدف از انجام این پایان نامه طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استانداردPMBOK می باشد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC   چکیده هدف از انجام این پایان نامه طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت  مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استانداردPMBOK می باشد.پس از بررسی و مطالعه فرآیند ها و حوزه های تعیین شده در این استاندارد، به مطالعه روش ها و فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان مورد مطالعه پرداخته شد.در قدم بعدی با طراحی چک لیست  ها ی ممیزی، ممیزی سازمان انجام گرفت تا فاصله بین  وضعیت موجود با وضعیت مطلوب  هماهنگ با استانداردPMBOK مشخص شده و نقاط ضعف و قدرت سازمان نیز مشخص گردد. پس از شناخت کافی نسبت به وضعیت  های موجود و مطلوب ، به طراحی سامانه ای جهت استقرار این استاندارد پرداخته شد. که نتایج حاصل از این طراحی به صورت نمودار های گردش کار، کاربرگ ها، روش های اجرایی و دستورالعمل ها حاصل شدند.       کلمات کلیدی: پروژه EPC مدیریت پروژه استاندارد PMBOK طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه       مقدمه پس از پیدایش مدیریت پروژه در چند دهه اخیر و همزمان با پیچیده تر و بزرگتر شدن پروژه ها ، سازمانها به صورت گسترده ای به استفاده  از دانش مدیریت پروژه روی کرده  و فرهنگ به کار گیری  و استفاده از این دانش ارتقاء یافته است.از این جهت نیاز سازمانها به چارچوبی نظام مند جهت مدیریت پروژه به خوبی احساس می گردد.در این زمینه استانداد های زیادی ارائه گشته که استاندارد  PMBOK که توسط موسسه  PMI ارائه گردیده است، کاملترین استانداردی است که امروزه  مورد استفاده سازمانها قرار میگیرد. اما موسسه PMI  تنها به بیان استاندار پرداخته و روش مدونی برای طراحی و  پیاده سازی آن ارائه ننموده است ، که از این جهت در کشور ما استفاده از این استاندارد بسیار محدود است. در این جا به رویکرد طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه در شرکت خود پرداخته ایم.   این پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است .در فصل اول به صورت مساله ، اهداف پژوهش، فرضیات و سوالهای پژوهش بیان گردیده است.در فصل دوم به پیشینه ادبیاتی موضوع پرداخته شده است .درفصل سوم به  طرح پژوهش ومطالعه موردی پرداخته و درفصل چهارم روش انجام کار  ونتایج تحقیق ارائه گردیده است و فصل پنجم نیز  بحث و نتیجه گیری می باشد.         فهرست مطالب چکیده 1 بیان مساله     فصل  اول 2 مقدمه 1-1 2 اهداف پژوهش 1-2 3 اهمیت و ضرورت موضوع 1-3 5 سوال های پژوهش 1-4 6 فرضیه های پژوهش 1-5 8 پیشینه ادبیاتی پژوهش فصل دوم 9 تاریخچه مدیریت پروژه 2-1 1 مقدمه 2-2 11 پروژه 2-3 12 منشورپروژه 2-4 13 شرح قدم به قدم جزییات پیشرونده یک طرح 2-5 13 توصیف محصول 2-6 13 مدیریت پروژه 2-7 14 رابطه با دیگر جنبه های مدیریت پروژه 2-8 15 برنامه 2-9 16 زیر پروژه 2-1 16 مدیریت سرمایه 2-11 16 بیانیه محدوده 2-12 16 ساختار شکست کار 2-13 17 WBSپیمانی 2-14 17 ساختار شکست سازمانی 2-15 17 ساختار شکست منابع 2-16 17 ساختار شکست پروژه 2-17 17 زمینه مدیریت پروژه 2-18 17 فاز پروژه 2-19 18 اقلام قابل عرضه پروژه 2-2 18 چرخه حیات پروژه 2-21 2 سهامداران 2-22 2 تاثیرات سازمانی 2-23 21 سیستم سازمانی 2-23-1 22 سبک ها و فرهنگ های سازمانی 2-23-2 23 ساختار سازمانی 2-23-3 24 مهارت های کلیدی مدیریت عمومی 2-24 25 تاثیرات  محیطی، اقتصادی و اجتماعی 2-25 3 فرایند های مدیریت پروژه 2-26 31 گرو ه های فرآیندی 2-27 32 کنش های فرآیندی 2-28 32 بازنمایی فرایندهای مدیریت پروژه 2-29 34 حوزه های مدیریت پروژه 2-3 34 مدیریت یکپارچگی پروژه 2-3-1 37 مدیریت محدوه پروژه 2-3-2 39 مدیریت زمان پروژه 2-3-3 44 مدیریت هزینه پروژه 2-3-4 48 مدیریت کیفیت پروژه 2-3-5 52 مدیریت منابع انسانی پروژه 2-3-6 54 مدیریت ارتباطات پروژه 2-3-7 57 مدیریت ریسک پروزه 2-3-8 63 مدیریت تدارکات پروژه 2-3-9 66 طرح پژوهش-مطالعه موردی فصل سوم 67 معرفی پروژه و سازمان 3-1 68 ساختار شکست کار پروژه 3-2 74 چارت سازمانی مشارکت 3-3 76 برنامه زمان بندی پروژه 3-4 15 گزارش کارایی (ماهانه) پروژه 3-5 16 جداول مقایسه ای پروژه 3-5-1 113 نمودار های  S-CURVE 3-5-2 122 لیست فعالیت های  انجام شده درماه گزارش 3-5-3 125 لیست نیروی انسانی فعال  در سایت 3-5-4 127 لیست ماشین آلات سایت 3-5-5 13 نمودارهای میله ای 3-5-6 133 روش انجام کار-نتایج تحقیق فصل چهارم 134 روش انجام کار الف 134 مقدمه 4-1 135 طراحی حوزه ها و فرآیندهای دارای اولویت 4-2  135 مرحله شناخت و جمع آوری اطلاعات 4-3 136 ماتریس ارتباطی نوع اول 4-3-1 138 ماتریس ارتباطی نوع دوم 4-3-2 139 مزایا و معایب ماتریس ارتباطی نوع اول 4-3-3 14 مزایا و معایب ماتریس ارتباطی نوع دوم 4-3-4 141 چگونگی طراحی چک لیست های ممیزی 4-4 141 مرحله اجرای ممیزی 4-5 142 مستند سازی چک لیست ها 4-6 142 جمع آوری و تحلیل اطلاعات برای طراحی 4-7 145 طراحی سامانه مدیریت پروژه 4-8 146 روش های اجرایی 4-9 147 نمودار های گرد ش کار 4-1 148 کاربرگ ها 4-11 148 دستورالعمل ها 4-12 148 مرحله بررسی و کنترل طراحی 4-13 149 بررسی و كنترل یافته‌های مرحله شناخت 4-13-1 149 بررسی و كنترل نتایج كار برگ‌های جمع‌آوری اطلاعات 4-13-2 149 ساده‌سازی و بهینه‌سازی طراحی 4-13-3 15 نتایج طراحی و اصلاح سامانه مدیریت پروژه 4-14 151 نتایج حاصله ب 151 کلیات سامانه 4-15 156 نتایج طراحی حوزه ها 4-16 156 مدیریت یکپارچگی -کاربرگ ها 4-16-1 159 مدیریت محدوده -کاربرگ ها 4-16-2 163 مدیریت هزینه -کاربرگ ها 4-16-3 169 مدیریت زمان -کاربرگ ها 4-16-4 191 مدیریت کیفیت -کاربرگ ها 4-16-5 21 مدیریت ارتباطات -کاربرگ ها 4-16-6 25 مدیریت تدارکات -کاربرگ ها 4-16-7 بحث ونتیجه گیری فصل پنجم 211 مقدمه 5-1 211 نتایج حاصل شده 5-2 212 مزایای استقرار سامانه 5-3 214 موضوعات پیشنهادی برای ادامه تحقیق 5-4 215 پیوست فهرست منابع Abstract     125 پروژه EPC مدیریت پروژه استاندارد PMBOK حوزه های مدیریت پروژه نمودار گردش کار طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه دانلود پایان نامه ارشد مدیریت پروژه دانلود پایان نامه مدیریت پروژه
 • 99 دانلود پاورپوینت برنامه ریزی عملیاتی مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت برنامه ریزی عملیاتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/95 مگابایت صفحه 99 فرمت pptx 35000 دانلود پاورپوینت برنامه ریزی عملیاتی دانلود پاورپوینت…

 • 11 پاورپوینت آموزش قاره های جهان مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پنجم ابتدایی
 • دانلود پاورپوینت آموزش قاره های جهان مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پنجم ابتدایی حجم 5/32 مگابایت صفحه 11 فرمت pptx 7000 پاورپوینت آموزش…

 • 66 دانلود پاورپوینت مدل سازی معادلات ساختاری علوم پایه
 • دانلود دانلود پاورپوینت مدل سازی معادلات ساختاری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم پایه حجم 3/96 مگابایت صفحه 66 فرمت pptx 20000 دانلود پاورپوینت مدل سازی معادلات…

 • 195 مبانی نظری طراحی مدل ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی آنها مدیریت
 • دانلود مبانی نظری طراحی مدل ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی آنها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 233/37 کیلوبایت صفحه 195 فرمت docx…

 • 65 پاورپوینت اقدامات درمانی در صورت بروز مسمومیت شدید پرستاری
 • دانلود پاورپوینت اقدامات درمانی در صورت بروز مسمومیت شدید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پرستاری حجم 2/43 مگابایت صفحه 65 فرمت pptx 12000 پاورپوینت اقدامات درمانی در…

 • 37 دانلود تحقیق توسعه و تاثیر آن بر گسترش ورزش با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق توسعه و تاثیر آن بر گسترش ورزش با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 269/98 کیلوبایت صفحه 37 فرمت doc 16000…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *