230 پروژه و پایان نامه امورمالی در صنعت برق (بصورت کامل و آپدیت شده) حسابداری

دانلود پروژه و پایان نامه امورمالی در صنعت برق (بصورت کامل و آپدیت شده)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 177 بایت صفحه 230 فرمت doc 29000 پروژه و پایان نامه امورمالی در صنعت برق (بصورت کامل و آپدیت شده) وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یكی از اركان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است دانلود پروژه و پایان نامه رشته حسابداری امورمالی در صنعت برق (بصورت جامع و کامل در قالب 23 صفحه) *آپدیت شد: امور مالی برق شهری با 17 صفحه در قالب ورد بصورت رایگان:) مقدمه: وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یكی از اركان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملكرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند . اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشكیل می دهد و بنابر این باید از كیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین كیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاكم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملكرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است . حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود 2 شركت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حكایت از این دارد كه هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شركتها صورت گرفته لكن هنوز تعداد زیادی از شركتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند: ـ عدم درك صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شركت ها و در نتیجه عدم توجه كامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شركتها. ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل . ـ وجود سیستم های نا مناسب حسابداری و فقدان سیستم مناسب كنترل‌های داخلی در شركتها .     کلمات کلیدی: صنعت برق شرکتهای دولتی صورتهای مالی امور مالی برق شهری فهرست فصل اول    ‏2‏ مقدمه:‏    ‏3‏ تاریخچه :‏    ‏7‏ ویژگیهای صنعت برق :‏    ‏1‏ زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها :‏    ‏11‏ ضرورت تداوم تأمین برق :‏    ‏12‏ نظارت و كنترل :‏    ‏12‏ انحصار :‏    ‏13‏ آماده كردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت ‏برق    ‏14‏ اجرای سیاستهای عدم تمركز :‏    ‏14‏ هزینه یابی :‏    ‏15‏ توجه به منابع و فروش برق :‏    ‏15‏ ظرفیت سازی :‏    ‏15‏ تفكیك فعالیت های برق    ‏16‏ اقدامات انجام شده در زمینه بهره برداری:‏    ‏16‏ تشكیل شركت های توزیع نیروی برق :‏    ‏17‏ حدود 34 شركت مدیریت بهره برداری بخش توزیع در استانهای كشور با ‏مشاركت وزارت نیرو و بخش توزیع در استانهای كشور با مشاركت ‏وزارت نیرو و بخش خصوصی تشكیل شده است . البته در استانهای بزرگ ‏بیش از یك شركت مشغول به فعالیت هستند.‏    ‏17‏ تشكیل شركتهای پشتیبانی فنی مانند تعمیرات و تأمین قطعات :‏    ‏18‏ محدود نمودن فعالیت در شركتهای توزیع :‏    ‏18‏ اقدامات انجام شده در زمینه توسعه :‏    ‏19‏ ‏« صنعت برق در برنامه های عمرانی »‏    ‏21‏ صنعت برق در برنامه اول عمرانی :‏    ‏21‏ صنعت برق در برنامه دوم عمرانی :‏    ‏22‏ صنعت برق در برنامه سوم عمرانی :‏    ‏26‏ تغییر مؤسسات و كاهش فایده صورتهای مالی :‏    ‏3‏ فصل دوم    ‏34‏ تبصره های مربوط به وظایف شركتهای دولتی :‏    ‏35‏ بند « الف » تبصره 15 :‏    ‏38‏ بند « ب » تبصره 15 :‏    ‏39‏ بند « 3 » تبصره 24 :‏    ‏39‏ بند « الف » تبصره 27 :‏    ‏4‏ ثبت تأسیسات برق بر اساس قیمت تما م شده :‏    ‏42‏ حسابهای معین تأسیسات برق :‏    ‏52‏ شرح حساب :‏    ‏53‏ ‏2 ‏‎–‎‏ تأسیسات تولید برق با نیروی آب :‏    ‏55‏ فصل سوم    ‏59‏ تناوب تجدید ارزیابی :‏    ‏64‏ تعیین مبلغ تجدید ارزیابی :‏    ‏64‏ فصل چهارم    ‏66‏ مدیریت صندوق :‏    ‏67‏ چرخه نقدی در بخش توزیع برق و شیوه های بهبود بخشیدن به آن :‏    ‏72‏ حسابداری وجوه نقد در شركت های برق :‏    ‏76‏ كنترل های داخلی وجوه نقد در شركتهای برق منطقه ای    ‏79‏ راهبری متمركز وجوه در صنعت برق ‏‎–‎‏ دیسپاچینگ وجوه :‏    ‏8‏ ‏1 ـ تعریف راهبری متمركز وجوه :‏    ‏82‏ ‏2 ـ انواع راهبری متمركز وجوه در صنعت برق :‏    ‏82‏ الف : راهبری متمركز وجوه منطقه ای :‏    ‏84‏ اهداف اصلی گزارشگری نقدینگی :‏    ‏85‏ هدفها ی گزارشگری در برنامه ریزی :‏    ‏86‏ هدفهای گزارشگری نقدینگی در اعمال كنترل :‏    ‏86‏ زمان گزارشگری نقدینگی :‏    ‏87‏ انواع گزارشهای نقدینگی :‏    ‏88‏ نكات مورد توجه در حساب سپرده ویژه :‏    ‏89‏ ویژگیهای حساب سپرده :‏    ‏91‏ فصل پنجم    ‏92‏ تخصیص و تسهیم  :‏    ‏95‏ فصل ششم    ‏97‏ هدف از ترخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی :‏    ‏98‏ بررسی روند نسبتهای مالی صنعت برق :‏    ‏11‏ نقاط ضعف و قوت نسبت های مالی :‏    ‏13‏ نقاط قوت :‏    ‏13‏ نقاط ضعف :‏    ‏14‏ روند نسبت های نقدینگی :‏    ‏15‏ فرایند نسبت های اهرمی :‏    ‏16‏ نسبت های مالی در صنعت برق :‏    ‏18‏ نسبت های مالی :‏    ‏19‏ محاسبه نسبتها در صنعت برق :‏    ‏112‏ ترازنامه :‏    ‏117‏ صورت سود (زیان) انباشته :‏    ‏122‏ صورت گردش وجوه نقد :‏    ‏126‏ جریان ورود و خروج وجه نقد :‏    ‏126‏ یادداشتهای همراه صورتهای مالی    ‏ یادداشتهای همراه صورتهای مالی    ‏ ————————————————— آپدیت جدید: امور مالی برق شهری با 17 صفحه در قالب ورد بصورت رایگان:)   29 امورمالی در صنعت برق دانلود پایان نامه رشته حسابداری دانلود پایان نامه حسابداری دانلود پروژه مالی رشته حسابداری دانلود پروژه مالی حسابداری دانلود پایان نامه امورمالی در صنعت برق دانلود پروژه مالی امورمالی در صنعت برق
 • 120 پاورپوینت فصل 1 زیست یازدهم ویرتیو با جزئیات کامل پایه دهم (دوره دوم متوسطه)
 • دانلود پاورپوینت فصل 1 زیست یازدهم ویرتیو با جزئیات کامل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پایه دهم (دوره دوم متوسطه) حجم 20/89 مگابایت صفحه 120 فرمت ppt…

 • 43 پاورپوینت روستای بالاجاده جغرافیا
 • دانلود پاورپوینت روستای بالاجاده دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # جغرافیا حجم 6/61 مگابایت صفحه 43 فرمت ppt 18000 پاورپوینت روستای بالاجاده دانلود پاورپوینت روستای بالاجاده دانلود پاورپوینت…

 • 42 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حاکمیت شرکتی و اصول آن با فرمت word حسابداری
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حاکمیت شرکتی و اصول آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 116/69 کیلوبایت صفحه 42…

 • 22 دانلود تحقیق مبانی یادگیری سازمانی و مراحل آن با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق مبانی یادگیری سازمانی و مراحل آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 46/92 کیلوبایت صفحه 22 فرمت doc 13000 دانلود…

 • 104 پاورپوینت پزشکی مبتنی بر شواهد پزشکی
 • دانلود پاورپوینت پزشکی مبتنی بر شواهد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 4/54 مگابایت صفحه 104 فرمت pptx 15000 پاورپوینت پزشکی مبتنی بر شواهد دانلود پاورپوینت…

 • 51 تشریح ماهیت عزت نفس و بررسی سطوح و ابعاد عزت نفس روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود تشریح ماهیت عزت نفس و بررسی سطوح و ابعاد عزت نفس دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 309/83 کیلوبایت صفحه 51 فرمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *