23 بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران فقه،حقوق،الهیات

دانلود بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 86 بایت صفحه 23 فرمت doc 12000 بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران تحقیق حاضر به بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران می پردازد این تحقیق در سال ۸۹ برای همایش «زنان، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه از آن در سطح منطقه چهار»انجام شده است بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران     چکیده: حقیق حاضر به بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران می پردازد. این تحقیق در سال ۸۹ برای همایش «زنان، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه از آن در سطح منطقه چهار»انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق مراجعه کنندگان به خانه های سلامت در فاصله دوم تا نهم آذر ماه سال ۸۹ و حجم نمونه ۵۰ نفر بوده است . شیوه نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده بر اساس زمان است. یافته های تحقیق نشان می دهد بیشتر پاسخگویان خانه دار(۸۶%) و دیپلمه (۵۶%)هستند. بر اساس یافته ها بیشترین میزان خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهارخشونت اقتصادی و سپس خشونت جنسی است. خشونت روانی، اجتماعی و جسمی به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند.       واژگان کلیدی: زنان خشونت خانوادگی خشونت علیه زنان منطقه چهارشهرداری تهران     مقدمه و طرح مسئله خشونت علیه زنان به یک منطقه جغرافیایی و یا طبقه خاص اختصاص ندارد و در همه جوامع قابل ردیابی است. خشونت علیه زنان چه در عرصه خصوصی و جه در عرصه عمومی رخ می دهد. خشونت علیه زنان فرصت های زیادی را از آنها می گیرد و مانع دستیابی زنان به برابری حقوقی، فرهنگی، اقتصادی می شود. خشونت های خانوادگی علیه زنان از آنجایی که درمحیط خانه رخ می دهد علاوه بر آسیب هایی که بر جسم و روان زن می گذارد بر زندگی فرزندان هم تاثیر سوء دارد. بی تردید خانواده یکی از مهم ترین نهادهای جامعه است وخشونت خانوادگی موجب می‌ شود که خانواده نتوان دبه عملکرد اساسی خویش یعنی تزریق عاطفه و وجدان اخلاقی به مجموعه عناصرخود عمل کند.   شایع ترین خشونت علیه زنان،خشونت اعمال شده توسط شریک زندگی است که از آن با عنوان خشونت خانگی(Domestic Violence) یاد می شود.آمار سازمان جهانی بهداشت بیانگر آن است که ۱۶تا ۵۲درصد زنان توسط شریک زندگی خود مورد خشونت واقع می شوند و ۲۸درصد زنان در کشورهای توسعه یافته و ۱۸تا ۶۷درصد زنان در کشورهای در حال توسعه حداقل یک بار آزار بدنی را گزارش کرده اند.بررسی ۵۰ مطالعه جمعیتی در سال۱۹۹۹در ۳۶کشور جهان نشان داد که ۱۰تا ۶۰درصد زنان ازدواج کرده یا دارای شریک نزدیک، حداقل یک بار خشونت جسمی را از شریک خود تجربه کرده اند(amoakohene,2چهار) .   ایران هم از پدیده خشونت خانوادگی علیه زنان مستثنی نیست. براساس آمار بدست آمده از گزارش طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان که در ۲۸ مرکز استان در سال ۱۳۸۱ صورت گرفته، ۶۶ درصد خانواده های مورد مطالعه از اول زندگی تاکنون حداقل یکبار خشونت خانگی را تجربه کرده اند(طباطبایی،۱۳۸۱).دربررسی اعظمی و همکاران مشخص شد ۱۶٫۷ درصد از زنان ۲ تا۳ بار در ماه مورد خشونت جسمانی قرار گرفته اند و واکنش ۵۰ درصد از آنان نسبت به خشونت شوهر، گذشت و بخشش بوده است(اعظمی،۱۳۸۰).همچنین براساس پژوهش ها ۵۲ درصد زنان ایرانی از طرف همسران خود تحت خشونت های روانی قرار دارند. ۳۸ درصد توسط همسران خود مورد خشونت فیزیکی واقع می شوند و ۲۸ درصد هم با خشونت های اجتماعی روبرو هستند(طباطبایی،۱۳۸۱).تاکنون تحقیقی در مناطق تهران درخصوص خشونت خانوادگی علیه زنان انجام نشده و در این مقالهمصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران بررسی شده است       فهرست مطالب بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران 1 چکیده: 3 واژگان کلیدی 3 مقدمه و طرح مسئله 3 هدف از تحقیق 4 دیدگاه های صاحب نظران در مورد خشونت علیه زنان 5 تعریف خشونت خانوادگی علیه زنان 6 انواع خشونت و پیامدهای آن 6 خشونت های جسمی و جنسی: 6 خشونت روانی: 6 خشونت اجتماعی: 7 خشونت اقتصادی: 7 نمونه و جامعه آماری 7 روش جمع آوری و تحلیل داده ها 8 یافته های تحقیق 8 بخش اول: توصیف یافته ها 8 خشونت جسمی 9 خشونت های جنسی: 1 خشونت روانی: 11 خشونت اقتصادی: 13 بخش دوم: شاخص سازی 13 جدول ۲-۱ شاخص خشونت جسمی 13 جدول ۲-۲شاخص خشونت جنسی 14 جدول ۲-۴شاخص خشونت اجتماعی 15 جدول ۲-۵شاخص خشونت اقتصادی 16 نمودار۶ میانگین شاخص های خشونت 17 بخش سوم: تحلیل محتوی سوال باز 18 نتیجه گیری و جمع بندی 19 پیشنهادها 22 منابع: 23       تحقیقات مرتبط با خشونت: دانلود مقاله خشونت علیه زنان در ایران دانلود پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی دانلود مقاله بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری     12 خشونت خانوادگی خشونت علیه زنان دانلود مقاله حقوق مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران خشونت خانوادگی علیه زنان در تهران
 • 25 دانلود تحقیق سنجش تفکر انتقادی با فرمت ورد تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق سنجش تفکر انتقادی با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیتی حجم 40/85 کیلوبایت صفحه 25 فرمت docx 14000 دانلود تحقیق سنجش تفکر…

 • 46 دانلود تحقیق رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 60/56 کیلوبایت صفحه 46 فرمت docx…

 • 38 علائم جسمی و روانی اضطراب و بررسی تاثیرات آن روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود علائم جسمی و روانی اضطراب و بررسی تاثیرات آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 230/35 کیلوبایت صفحه 38 فرمت docx 17000…

 • 70 اختلال در ارتباطات والد و کودک و آسیب شناسی آن  روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود اختلال در ارتباطات والد و کودک و آسیب شناسی آن  دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 278/37 کیلوبایت صفحه 70 فرمت docx…

 • 22 پاورپوینت انواع مبدل های حرارتی و کاربرد آنها مکانیک
 • دانلود پاورپوینت انواع مبدل های حرارتی و کاربرد آنها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مکانیک حجم 1/03 مگابایت صفحه 22 فرمت ppt 11000 پاورپوینت انواع مبدل های…

 • 18 حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری فقه،حقوق،الهیات
 • دانلود حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 32 بایت صفحه 18 فرمت doc 12000 حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *