225 رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران مدیریت

دانلود رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 952 بایت صفحه 225 فرمت doc 15000 رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران وقتی صحبت از پایداری شركت می‌شود، رجوع به كنترل راهبردی اجتناب ناپذیر می‌گردد اهمیت كنترل راهبردی از واقعیت های اصلی زندگی سازمانی ناشی می‌شود دانلود رساله دكترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (79- 1372 )      *توجه:آپدیت شده همین پایان نامه در قالب  265 صفحه در همین لینک     چکیده: نیمه دوم قرن گذشته مملو از تغییر و تحول بود، بدون شك تغییر در دهه اول قرن 21، بسیار سریعتر از دهه های قبل خواهد بود . واقعیت عصر حاضر این است كه بدون ملاحظه تغییرات در شرایط بیرونی، ادامه حیات سازمانهای انتفاعی غیر ممكن است. شركتهایی كه با تغییرات محیطی به طور انفعالی برخورد می‌كنند، دچار مشكلاتی فراوان خواهند شد .   برای پیش بینی و شناختن تغییرات، باید محیط را پیوسته پایید و پویش كرد. بنا به گفته پیتر دراكر،‌اندیشمند صاحب نام مدیریت، مدیران امروز باید ناپیوستگی‌ها را مدیریت كنند. همچنان كه آهنگ تغییر افزایش می یابد، پیچیدگی مسایلی كه در برابر ما قرار دارند، نیز افزایش می یابد. هر قدر تغییر سریعتر باشد، عمر راه حلهایی كه برای آنها ابداع می‌كنیم، كوتاهتر می‌شود. بنابراین، زمانی كه ما راه حلهایی برای بسیاری از مهمترین مسایل‌مان می یابیم ، این مسایل آنچنان تغییر كرده اند كه راه حلهای ما نه دیگر مربوطند و نه مفید، ( ایكاف ، 1375 ) .    یكی از هدفهای این پژوهش تأكید بر امكان مقابله با مشكل مذكور است؛ به ویژه تأكید بر شركتهای بازرگانی كشور كه در شرایط خاصی از زمان قرار دارند . به نظر می رسد دیری نخواهد پایید كه حمایت های خاص دولتها كاهش خواهد یافت و شركتها درمقابل رقابت مستقیم تر باشركتهای بیرونی قرار خواهند گرفت. بنابراین در نظر داشتن محیط باید به یك فرهنگ سازمانی تبدیل شود.   فصل اول این پژوهش، مقدمه ، هدف، ضرورت و اهمیت تحقیق،بیان مسأله ، سؤالات و فرضیه های تحقیق را در بر دارد. فصل دوم شامل ادبیات تحقیق و مبانی نظری، فصل سوم شامل روش شناسی، فصل چهارم شامل تحلیل داده ها و فصل پنجم در بردارنده نتیجه گیری و پیشنهادها است.      کلمات کلیدی: اثربخشی کنترل راهبردی بازار سهام تهران رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی     مقدمه تلاطم محیطی سالهای اخیر ، شركتها را مجبور به واكنشهای متعدد و سریع می نماید. شركتهایی كه محیط را نمی پایند و پویش نمی كنند، دچار مشكلات فراوان شده، احتمالاً با زوال مواجه می شوند. سازمانها با محدودیتها و كنترلهای بیرونی مواجه هستند، به بیان دیگر، شركتها از بیرون كنترل می شوند (رحمان سرشت، 2-181: 1377، به نقل از فیفر و سالانسیك) اثربخش بودن سازمانها مستلزم به كارگیری كنترلهای راهبردی مناسب است. كنترل به مدیران كمك می كند تا تغییرات محیطی (مثل تغییر در ماهیت رقابت ) و آثاری كه آنها بر پیشرفت شركت دارند، زیر نظر داشته باشند (استونر، 964: 1379).   وقتی صحبت از پایداری شركت می‌شود، رجوع به كنترل راهبردی اجتناب ناپذیر می‌گردد. اهمیت كنترل راهبردی از واقعیت های اصلی زندگی سازمانی ناشی می‌شود. كنترل راهبردی شركت را برای آگاهی از محیط بیرونی و پاسخگویی به آن، كه اغلب یك منبع سریع تغییر و غیر قابل پیش بینی است، مستعد می كند، (بند و اسكلن – 1995 ). كنترل راهبردی با  زیرنظر داشتن مسیر راهبرد در حال اجرا ، سر و كار دارد. مسایل و تغییرات در فرضیات بنیادی را كشف كرده، تعدیلات لازم را انجام می‌دهد ، آیا حركت در جهت درست است؟ آیا مسایل كلیدی درجای خودشان قرار دارند؟ آیا فرضیات درباره روندهای عمده و تغییرات، درست هستند؟ آیا كارهای حیاتی كه لازم است انجام شوند، در حال انجام هستند؟ آیا لازم است راهبرد تعدیل یا تعطیل شود ؟ (پیرس و رابینسون – 1988).    به نظر می رسد كه شركتهای ایرانی هنوز به اهمیت اعمال متغیرهای كنترل راهبردی پی نبرده اند. عدم آگاهی كامل از محیط شركت، پاسخگویی، در نتیجه اثر بخشی شركت را كاهش می‌دهد و با گذشت زمان موجب افول آن خواهد شد. در حالی كه توجه پیوسته به متغیرهای محیطی موثر و انتخاب و اجرای راهبرد مناسب، باعث خواهند شد كه سازمان بطور پیوسته عملكردی بالا داشته باشد.فرضیات اساسی و بنیادین سازمان باید نتیجه پویش محیط باشند. فرضیات مذكور در طی اجرای راهبرد، باید به طور پیوسته پاییده شوند. در غیر این صورت ممكن است، فرضیات حاصل از پویش اولیه محیط، با گذشت زمان اعتبار خود را از دست بدهند و تكیه بر آنها باعث كاهش عملكرد سازمان شود.       فهرست مطالب   فصل اول : كلیات پژوهش — مقدمه — مسأله — سابقه موضوع — هدف — ضرورت و اهمیت پژوهش — پرسشهای پژوهش — فرضیه های پژوهش — واژههای كلیدی پژوهش   فصل دوم : مبانی نظری پژوهش — مقدمه — سامانه های كنترل راهبردی — ناپیوستگی محیطی — نیروی های اجتماعی — نیروهای اقتصادی — نیروهای فناوری — نیروهای سیاسی — آثار ناپیوستگی های محیطی — تعریف كنترل راهبردی — كنترلهای مثبت و منفی — كنترلهای نتایج و اقدام — ضرورت كنترل — تعریف راهبرد —- معیارهای راهبرد اثر بخش — تفاوت كنترل راهبردی با كنترل مدیریت — كنترل اجرای راهبرد — روایی فرضیات راهبرد — مدیریت مقوله راهبردی — كنترل تعاملی — بررسی های دوره ای راهبرد — اهمیت كنترل راهبردی — بررسی اجمالی رویكردهای كنترل راهبردی —- رویكرد سنتی —- رویكرد های جایگزین —– رویكرد انتقادی —— پاییدن محیطی به منظور كنترل فرضیه —— پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی —— كنترل آماده باش ویژه —– رویكرد تنظیم متمركز — كنترل حركت راهبردی — كنترل جهش راهبردی — روشهای تدوین راهبرد — تطبیق كنترلهای راهبردی سطح كسب و كار با راهبرد — یادگیری و كنترلهای راهبردی — انواع كنترل حركت راهبردی و جهش راهبردی — تعیین متغیرهای كلیدی — ساز و كارهای كنترل حركت راهبردی — یك چارچوب اقتضایی برای كنترل راهبردی زمان صلح — گذر از كنترل حركت راهبردی به كنترل جهش راهبردی — گذر از كنترل جهش راهبردی به كنترل حركت راهبردی — سلسله مراتب كنترل راهبردی — كنترل راهبردی در انواع مختلف شركتها — عملیاتی كردن كنترل راهبردی — تیمهای كنترل راهبردی — نقش مدیریت ارشد — نقش كنترل كننده مدرن — اثربخشی سازمانی — مقدمه — اهمیت عملكرد سازمان در مدیریت راهبردی — محدود كردن مفهوم عملكرد سازمانی — سنجش عملكرد سازمان — تعریف اثربخشی — مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شركتهای خصوصی — معیارهای اثربخشی — مدل ارزشهای رقابتی — چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی — چارچوب نظری پژوهش — جمع بندی فصل دوم   فصل سوم : روش شناسی پژوهش — مقدمه — جامعه ‎آماری — روش نمونه گیری و حجم نمونه — ابزارهای جمع آوری داده ها — منابع داده ها — پایایی پرسش ها — متغیرهای اندازه گیری شده در پژوهش — نوع متغیر و مقیاسهای اندازه گیری — روش تجزیه و تحلیل داده ها — مدل تجزیه و تحلیل داده ها — روشهای آماری برای تحلیل داده ها   فصل چهارم: تحلیل داده ها — مقدمه — تحلیل پایایی پرسش های پرسشنامه — توزیع فراوانی داده‌ها — آزمون كولموگوروف- اسمیرنوف — همبستگی متغیر ملاك اثربخشی با متغیرهای پیش بین كنترل راهبردی — تحلیل رگرسیون چند متغیری خطی — گزینش متغیرهای پیش بین — نمودار پراكنش — بررسی مقادیر پرت   فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری — مقدمه — مروری بر چارچوب نظری پژوهش — یافته های مهم پژوهش — نتایج و پیشنهادهای پژوهش — پیشنهاد به پژوهشگران — پیشنهاد به شركتهای بازرگانی — پیشنهاد به دولت منابع           15 اثربخشی کنترل راهبردی بازار سهام تهران رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران متغیرهای کنترل راهبردی دانلود رساله دكترای مدیریت بازرگانی دانلود رساله دكترای مدیریت
 • 8 پرسشنامه تولید ناب مدیریت
 • دانلود پرسشنامه تولید ناب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 51 بایت صفحه 8 فرمت doc 9000 پرسشنامه تولید ناب پرسشنامه تولید ناب در شرکتهای تولیدی…

 • 250 پاورپوینت کتاب كلیات علم اقتصاد از پژویان و کاشی حسابداری
 • دانلود پاورپوینت کتاب كلیات علم اقتصاد از پژویان و کاشی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 2/48 مگابایت صفحه 250 فرمت pptx 14000 پاورپوینت کتاب كلیات…

 • 35 دانلود تحقیق سرمایه فکری و اجزای آن با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق سرمایه فکری و اجزای آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 67/06 کیلوبایت صفحه 35 فرمت doc 16000 دانلود تحقیق…

 • 23 پاورپوینت حاکمیت بالینی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت حاکمیت بالینی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 748/35 کیلوبایت صفحه 23 فرمت pptx 8000 پاورپوینت حاکمیت بالینی دانلود پاورپوینت حاکمیت بالینی جهت رشته…

 • 53 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بودجه و تعاریف آن از دیدگاه قانونی با فرمت word مدیریت
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بودجه و تعاریف آن از دیدگاه قانونی با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 60/18 کیلوبایت…

 • 58 مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی مدیریت
 • دانلود مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 113 بایت صفحه 58 فرمت doc 24000 مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی دانلود مبانی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *