224 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی با عنوان مروری بر تزیینات معماری مسکونی ایران (قاجار و اوایل پهلوی) هنر و گرافیک

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی با عنوان مروری بر تزیینات معماری مسکونی ایران (قاجار و اوایل پهلوی)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هنر و گرافیک حجم 43/89 کیلوبایت صفحه 224 فرمت doc 145000 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی با عنوان مروری بر تزیینات معماری مسکونی ایران (قاجار و اوایل پهلوی) هدف از این پایان نامه مروری بر تزیینات معماری مسکونی ایران در دوره قاجار و اوایل پهلوی می باشد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی با عنوان مروری بر تزیینات معماری مسکونی ایران (قاجار و اوایل پهلوی) (A review on the decoration of Iranian residential architect (Guajarid and pahlavi times       چکیده:  از دوران نوسنگی در پی دست کشیدن انسان از تردد و اقامت و سکونت در یک محل نخستین خانه ها ساخته شد و میتوان گفت در دوران گردآوری غذا به علت ایجاد محل هایی برای ذخیره غذا چون نوعی ساختن در آن رعایت می شد معماری آغاز گردید و انسان با ایجاد نخستین سرپناه های ساده گام های اولیه معماری به مفهوم متداول آن که ایجاد فرم در فضاست ر ابرداشت و تقریبا از همین زمان بود که انسان در کیفیتهای کاربردی و در چگونگی های شکلی فضای آن به اندازه توان خود مداخله کرد و انواع همین انگیزه ها بود که بسیاری از کسان را به ایجاد نقوش بر دیوارهای بنایی که پدید می آوردند واداشت و تزئین قسمت های مختلف یک بنا توانست به عنوان زمینه ساز بیشترین امکان بروز خلاقیت فردی باشد و از این طریق است که میتوان به بازشناسی خواسته انسان در اثرگذاری بر محیط مصنوع از راه گزینش و جا دادن علائم و یا نقوشی که کاربردی «بیانی» و گاه می تواندن نقش نمادهای فرهنگی و قومی را ایفا کنند دست پیدا کرد.    تمایل انسان به زیبایی در او یک احساس رضایت به وجود می اورد و همین مسئله است که انسان را به ساختن فضاهایی وا می دارد که با همسانی با طبیعت و نزدیکی به اصل فطری اش خستگی جسمانی و درماندگی های روحی اش را به باد فراموشی می سپارد. مفهوم زیبایی در قرن 14 هحری دارای بعد روانی می شود بدین ترتیب که بیننده خود نیز جزئی از فرایند به حساب می آید و در اصل، بیننده و وضع روحی و قضاوت او در فرایند ادراک زیبایی نقش اصلی پیدا می کند و این مسئله ای است که امروزه کمتر توجهی به آن نمی شود. ما باید با نگاه به آیینه پشت به جلو برانیم و با در نظر گرفتن آنچه که در گذشته داشته ایم و سرمشق قرار دادن آنها از سردرگمی که امروزه به آن دچار هستیم رهایی یابیم. این تحقیق نظری می باشد و با بررسی خانه های قاجار و پهلوی سعی در نشان دادن شرایط معماری آن دوره دارد.       کلمات کلیدی: معماری تزیینات معماری تزیینات معماری مسکونی ایران تزیینات خانه های قاجار و پهلوی           فهرست مطالب چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                           1-1عنوان………………………………………………………………………………………………………………….1 1-2بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………1 1-3هدف و ضرورت………………………………………………………………………………………………….2 1-4فرضیه و سئوالات…………………………………………………………………………………………………3 1-5روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………..4   فصل دوم: مروری بر معماری تزیینی 2-1مروری برپیشینه معماری و تزیینات……………………………………………………………………….5   2-1-1تزیینات معماری ایران باستان…………………………………………………………………………..9  2-1-2تزیینات معماری دوره اسلامی…………………………………………………………………………21   فصل سوم: معماری : فضا،محیط و مسکن 3-1تعریف معماری………………………………………………………………………………………………….32     3-1-1فضای معماری……………………………………………………………………………………………36     3-1-2محیط ورفتار انسان……………………………………………………………………………………..38 3-2مسکن………………………………………………………………………………………………………………43     3-2-1خانه های نخستین در ایران…………………………………………………………………………45     3-2-2ریشه به کار گیری تزیینات در فضای مسکونی………………………………………………5 3-3ویژگی معماری قاجار………………………………………………………………………………………….55 3-4ویژگی معماری پهلوی………………………………………………………………………………………..64 5-3شیوه های طراحی معماری قاجار و پهلوی…………………………………………………………….72   فصل چهارم: تزیینات : تزیینات خانه های قاجار و پهلوی 4-1تزیینات…………………………………………………………………………………………………………….76     4-1-1تزیینات از لحاظ شکل……………………………………………………………………………….8     4-1-2تزیینات از لحاظ مواد و مصالح…………………………………………………………………….88 4-2تزیینات معماری قاجار……………………………………………………………………………………….117 4-3تزیینات معماری پهلوی………………………………………………………………………………………126 4-4نمونه های خانه های قاجار و پهلوی……………………………………………………………………13    فصل پنجم: زیبایی شناسی: روان انسان، فضای مسکونی 5-1زیبایی………………………………………………………………………………………………………………154    5-1-1 مفهوم زیبایی در طول زمان………………………………………………………………………….156    5-1-2نظریه های زیبایی شناسی……………………………………………………………………………..158 5-2تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی………………………………………………………………..163 تحلیل خانه های قاجار و پهلوی و نتیجه گیری …………………………………………………………169 منابع و مأخذکتاب………………………………………………………………………………………………..177 منابع و مأخذ مقاله ………………………………………………………………………………………………181   منابع و مأخذ پایان نامه……………………………………………………………………………………….183 منابع و مأخذ عکس……………………………………………………………………………………………..184          فهرست منابع تصاویر فصل چهارم  تصویر 4-4-1 ، خانه قوام الدوله . نگارنده. تصویر 4-4-2 ، خانه قوام الدوله . همان. تصویر4-4-3 ، خانه قوام الدوله . همان. تصویر 4-4-4 ، خانه قوام الدوله . همان. تصویر 4-4-5 ، خانه قوام الدوله . همان. تصویر 4-4-6 ، خانه قوام الدوله . همان. تصویر 4-4-7 ، خانه قوام الدوله. همان. تصویر 4-4-8 ، خانه قوام الدوله . همان. تصویر 4-4-9 ،خانه قوام السلطنه ، سایت میراث فرهنگی . تصویر 4-4-1 ، خانه قوام السلطنه. همان . تصویر 4-4-11 ، خانه قوام السلطنه. نگارنده. تصویر 4-4-12 ، خانه قوام السلطنه. نگارنده. تصویر 4-4-13 ، خانه قوام السلطنه. نگارنده. تصویر 4-4-14 ، خانه قوام السلطنه. نگارنده. تصویر 4-4-15 ، خانه مشیرالدوله ، سایت میراث فرهنگی.  تصویر 4-4-16 ، خانه مشیرالدوله.  همان . تصویر 4-4-17 ، خانه امام جمعه ، نگارنده . تصویر 4-4-18 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-19 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-19/1 ، خانه امام جمعه . همان. تصویر 4-4-19/2 ، خانه امام جمعه . همان. تصویر 4-4-19/3 ، خانه امام جمعه . همان. تصویر 4-4-2 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-21 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-22 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-23 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-24 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-25 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-26 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-27 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-28 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-29 ، خانه امام جمعه . همان . تصویر 4-4-3 ، خانه ابریشمی. غضبانپور، جاسم ، 137 . خانه ایرانی ، سازمان ملی زمین و مسکن ، ص 82 تصویر 4-4-31 ، همان ، ص 83 . تصویر 4-4-32 ، خانه اجاق بیات . همان ، ص 45. تصویر 4-4-33 ، خانه اجاق بیات .همان ، ص 45. تصویر 4-4-34 ، خانه آصف یزدی . همان ، ص 5. تصویر 4-4-35 ،، خانه آصف یزدی . همان ، ص 5. تصویر 4-4-36 ، خانه قلعی . همان ، ص 42.  تصویر 4-4-37 ، خانه دارویی . همان ، ص 113. تصویر 4-4-38 ، خانه سمیعی . همان ، ص 79.  تصویر 4-4-39 ، خانه سمیعی .همان ، ص 78.  تصویر 4-4-4 ، خانه شهشهانی . همان ، ص25.  تصویر 4-4-41 ، خانه شهشانی . همان ، ص 26. تصویر 4-4-42 ، خانه ملک التجار . همان ، ص 158. تصویر 4-4-43 ، خانه ملک التجار . همان ، ص 159 . تصویر 4-4-44 ، خانه باقری . همان ، ص 15. تصویر 4-4-45 ، خانه اسدیان . همان ، ص 66.  تصویر 4-4-46 ، خانه مناف زاده . همان ، ص 61.  تصویر 4-4-47 ، خانه مناف زاده . همان ، ص 62.  تصویر 4-4-48 ، خانه امین اسلامی . همان ، ص 123.  تصویر 4-4-49 ، خانه امین اسلامی . همان ، ص 123 . تصویر 4-4-5 ، خانه تقوی . همان ، ص 19.  تصویر 4-4-51 ، نمای خانه ای در تهران . نگارنده . تصویر 4-4-52 ، نمای خانه ای در تهران . همان. تصویر 4-4-53 ، نمای خانه ای در تهران . همان.             145 تزیینات معماری تزیینات معماری مسکونی تزیینات معماری مسکونی ایران تزیینات خانه های قاجار و پهلوی تزیینات معماری مسکونی دوره قاجار تزیینات معماری مسکونی دوره پهلوی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی
 • 4 حل تمرین فیزیک پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش فصل دوم فیزیک
 • دانلود حل تمرین فیزیک پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش فصل دوم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فیزیک حجم 581/18 کیلوبایت صفحه 4 فرمت…

 • 70 تحقیق انتشار و حسابداری اوراق مشارکت حسابداری
 • دانلود تحقیق انتشار و حسابداری اوراق مشارکت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 927/14 کیلوبایت صفحه 70 فرمت docx 25000 تحقیق انتشار و حسابداری اوراق مشارکت…

 • 18 پاورپوینت مراحل امحای اوراق قابل امحاء مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مراحل امحای اوراق قابل امحاء دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 381/34 کیلوبایت صفحه 18 فرمت pptx 12000 پاورپوینت مراحل امحای اوراق قابل امحاء…

 • 47 پاورپوینت ایدز ، اعتیاد و کاهش آسیب روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت ایدز ، اعتیاد و کاهش آسیب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 2/37 مگابایت صفحه 47 فرمت pptx 15000 پاورپوینت ایدز…

 • 26 دانلود تحقیق نقش آموزش های فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق نقش آموزش های فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 241/7 کیلوبایت صفحه…

 • 35 پاورپوینت نظریه ها استراتژی های توسعه مدیریت
 • دانلود پاورپوینت نظریه ها استراتژی های توسعه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 473/38 کیلوبایت صفحه 35 فرمت pptx 15000 پاورپوینت نظریه ها استراتژی های توسعه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *