215 بررسی علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران برنامه ریزی شهری

دانلود بررسی علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برنامه ریزی شهری حجم 5/31 مگابایت صفحه 215 فرمت docx 135000 بررسی علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران هدف از این پایان نامه بررسی علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران می باشد این پایان نامه درمورد اسکان غیر رسمی با عنوان بررسی علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران می باشد.      با نگاهی به چگونگی فرآیند شکل‌گیری و سازماندهی منطقه 19 شهرداری تهران و نیز موقعیت جغرافیایی و تاریخچه تحولات کالبدی آن، به نظر می‌رسد مشکل اصلی اسکان غیررسمی در این منطقه، نیازمندی به افزایش جذب خدمات، امکانات، تأسیسات و تجهیزات شهری می‌باشد، لذا مطالعه نظام توزیع مکانی اسکان غیررسمی در این منطقه ضروری به نظر می‌رسد       و با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه(موقعیت مطلق ونسبی آن) یعنی قرارگیری در بستری طبیعی و کشاورزی در جنوب شهر تهران و قرارگیری در میان چهار بزرگراه مهم که حدود اربعه این منطقه را تشکیل می‌دهند امکان گسترش پدیده اسکان غیررسمی در حریم وسیع منطقه 19 وجود دارد و به دلیل اینکه این منطقه، بصورت سکونتگاه‌های خودرو بوده و در دوره زمانی 1366 تا به امروز بصورت یک منطقه شهرداری جذب شهر تهران بزرگ گردیده، با معضلات و مشکلات توسعه شهری رو‌به‌رو بوده است، بنابراین مطالعه عوامل مؤثر بر ساماندهی آن نیز ضروری به نظر می‌رسد.             فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق  مقدمه    2 1-1- تعریف مسأله    2 1-2- پیشینه تحقیق    3 1-3- اهمیت تحقیق    8 1-4- اهداف تحقیق    8 1-4-1- اهداف کلان    ….8 1-4-2- اهداف تبعی    .8 سوالات تحقیق 1-5- فرضیه‌ تحقیق    9 1-6- روش انجام تحقیق    9 1-6-1- جامعه آماری    9 1-6-2- نمونه آماری    10 1-6-3- ابزار جمع آوری اطلاعات    10 1-6-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    10 1-7- محدودیت‌های تحقیق    10 1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)    10 1-8-1- اسکان غیر رسمی    10 1-8-2- ساماندهي    11 1-8-3- توانمندسازي    11 1-8-4- مشارکت    12     فصل دوم: مبانی نظری تحقیق مقدمه    9 2-1- نظریه های پیدایش سكونتگاه‌هاي غيررسمي    10 2-1-1- دیدگاه لیبرال    12 2-1-2- دیدگاه بنیادگرایی    12 2-1-3- جامعه گرایی    13 2-1-4- دیدگاه بوم شناسی    13 2-2- گرايش های شهرنشيني و سكونتگاه‌هاي غيررسمي    14 2-2-1- گرايشهای جهاني    14 2-2-2- گرايش های شهرنشيني و سكونتگاه‌هاي غيررسمي در ايران    24 2-3- ويژگي‌هاي اسکان‌هاي غيررسمي    26 2-4- علل پيدايش سكونتگاه‌هاي غيررسمي    28 2-4-1- عوامل ساختاري جامعه:    29 2-4-2- علل سازماني:    30 2-4-3- فقدان سيستم‎هاي حمايتي و مشاركتي:    30 2-4-4- فعاليت‎هاي باندهاي (مافيايي) نامشروع زمين    30 2-5- رويکردها و رهيافت‌هاي مداخله در اسکان هاي غيررسمي    31 2-5-1- رويکردهاي مداخله در اسکان‌هاي غيررسمي در قالب ديدگاه‌هاي مختلف    32 2-5-2- بررسي تاريخي رويکردهاي مداخله در اسکان‌هاي غيررسمي    46 2-5-2-1- مقطع اول (دهه 1960)    46 2-5-2-2- مقطع دوم (دهه 1970)    48 2-5-2-3- مقطع سوم (دهه 1980)    51 2-6- فرآيند توانمندسازي    55 2-7- ساختار و ابعاد توانمندسازي    56 2-8- اهمیت مشارکت در برنامهریزی شهری در راستای توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي    60 2-8-1- مشارکت توسعه‌ای    61 2-8-2- الگوی مشارکت ساکنین سکونتگاه‌های غیر رسمی    62 2-9- نتيجه گيري و ارائه رويکرد نظري تحقيق    65     فصل سوم: روش شناسی تحقیق مقدمه    67 3-1- روش تحقیق    67 3-2- نوع تحقیق    68 3-3- جامعه آماری و نمونه آماری    68 3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری    68 3-5- شیوه و موقعیت انتخاب نمونه جهت پیمایش خانوار    70 3-6- روش اجرا و جمع آوري اطلاعات    70 3-7- روايي پرسشنامه تحقيق    71 3-8- روش آزمون و تحليل هاي آماري    71 3-9ـ جمع بندی     50     فصل چهارم: شناخت محدوده مورد مطالعه مقدمه    77 4-1- موقعیت محدوده در شهر    77 4-2- مطالعات سیر تحول شکل گیری بافت از لحاظ تغییرات کالبدی    79 4-2-1- سابقه تحولات و گسترش کالبدی منطقه 19    80 4-2-2- سیر تحول شکل گیری بافت از لحاظ تغییرات کالبدی محدوده    82 4-3- سیر تحول شکل گیری بافت از لحاظ تغییرات اجتماعی    86 4-4- سیر تحول شکل گیری بافت از لحاظ تغییرات اقتصادی    87 4-5- مطالعات محیطی و محیط زیستی    91 4-5-1- اقلیم    91 4-5-2-توپوگرافی    95 4-5-3-زمین لرزه    96 4-5-4- بررسی وضعیت فضاهای سبز و آلودگی سیمای محیط    99 4-6- بررسی تحولات جمعیتی منطقه 19    107 4-6-1- بررسی تحولات جمعیتی محدوده مطالعاتی    107 4-6-2- بررسی تحولات جمعیتی حوزه فراگیر(منطقه19) سالهای 90-1375    108 4-6-3- مطالعه تحولات بعد خانوار در محدوده مطالعاتی    110 4-6-5- مبدأ مهاجرت ساکنین    113 4-6-6- بررسی مدت اقامت مهاجرین در محل قبلی سکونت    114 4-6-7- مدت زمان سکونت (سابقه سکونت) ساکنین    115 4-6-8- توزیع مکانی اجتماعات غیررسمی  در محدوده قانونی منطقه 19    116 4-7 جمع بندی     77   فصل پنجم: تجزیه و تحلیل اطلاعات مقدمه    120 5-1- يافته‌هاي توصيفي تحقيق    120 5-1-1- مشخصات عمومي پاسخگويان    120 5-1-1-1- جنس    120 5-1-1-2- سن    122 5-1-1-3- تحصيلات    123 5-1-1-4- مدت اقامت در محل    124 5-1-2- سؤالات توصيفي مرتبط با فرضيه تحقيق    126 5-1-2-1- تمايل به ترک محل    126 5-1-2-2- مشارکت اجتماعی و ظرفيت سنجي    127 5-1-2-3- شبکه اجتماعی    129 5-1-2-4- تعامل اجتماعی    130 5-1-2-5- پیوندهای همسایگی    131 5-1-2-6- اعتماد اجتماعی    133 5-1-3- جمع بندي و نتيجه گيري از يافته هاي توصيفي    134 5-2- يافته هاي استنباطي تحقيق    135 5-2-1- آزمون فرضيه اول    135 5-2-2- آزمون فرضیه دوم    139 5-2-2-1- شبکه اجتماعی    139 5-2-2-2- تعامل اجتماعی    140 5-2-2-3- مشارکت اجتماعی    140 5-2-2-4- میزان اعتماد اجتماعي    141 5-2-3- آزمون فرضيه سوم    142 5-3- جمع بندي    144   فصل ششم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مقدمه    145 6-1- نتايج تحقيق:    145 6-1-1- نتايج تئوريك    145 6-1-2- نتايج تجربي    147 6-1-3- ارزيابي مسائل و مشکلات    149 6-1-3-1- مسائل و مشکلات از ديد اهالي ساکن در محل    149 6-1-3-2- مسائل و مشکلات و امکانات از ديد کارشناسان    150 6-2- ارائه راهبردها و سياست‌هاي پيشنهادي    156 6-2-1- راهبردها و سياست هاي مرتبط با مسكن    156 6-2-2- راهبردها و سياست هاي مرتبط با مبحث اجتماعي ـ اقتصادي    157 6-2-3- راهبرد و سياستهاي مرتبط با مبحث كاربري زمين    157 6-2-4- راهبرد و سياست هاي مرتبط با مبحث حمل و نقل    158 6-2-5- راهبرد و سياست هاي مرتبط با مبحث محيط زيست    158 6-2-6- راهبردها و سياست‌هاي مرتبط با مبحث مديريت و مشاركت    158 4-3ـ جمع بندی     106                پیوست    107         پیوست (شناسنامه سکونتگاه‌های غیر رسمی) منابع وماخذ    163         فهرست شکل ها و تصویرها تصویر شماره 4-1- مناطق شهرداری شهر تهران    66 تصویر شماره 4-2-نقشه محدوده منطقه 19    66 تصویر شماره 4-3- سیر تحول شکل گیری بافت    66       فهرست جداول جدول شماره 2-1: ترتيب زماني اقدامات انجام يافته در خصوص توسعه سکونتگاههاي شهري و اهداف و راهبردهاي آن    17 جدول شماره 4-1: دامنه مقادیر شاخص طبقه بندی دو مارتن    64 جدول شماره 4-2:  نتیجه بررسی خطرپذیری    66 جدول شماره 4-3: جمع‌بندی وضعیت محیطی محدوده    70 جدول شماره 4-4: تحولات تعداد خانوار در دوره 65-85 در محدوده مطالعاتی    71 جدول شماره 4-5 : تحول شمار جمعيت منطقه 19 تهران    72 جدول شماره 4-6 : اندازه رشد سالانه جمعيت منطقه 19 و شهر تهران 85-1359    72 جدول شماره 4-7: تحولات بعد خانوار طی 86-1365    73 جدول شماره 4-8: جمعیت محدوده به تفکیک گروههای سنی پنج ساله و جنس (1385)    73 جدول شماره 4-9 : بررسی شهرهای مبدأ مهاجرین در محدوده مطالعاتی    75 جدول شماره4- 10: بررسی میزان اقامت مهاجرین در سکونتگاه قبلی    75 جدول شماره 4-11: بررسی وضعیت قدمت سکونت در محدوده مطالعاتی    76 جدول شماره 5-1 : توزيع جنسي پاسخگويان    80 جدول شماره 5-2: توزيع سني پاسخگويان    81 جدول شماره 5-3: توزيع پاسخگويان از نظر ميزان تحصيلات    82 جدول شماره 5-4: مدت زمان اقامت پاسخگويان    83 جدول شماره 5-5 : دلايل عدم تمايل به ترک محل از سوي پاسخگويان    84 جدول شماره 5-6 : ميزان تمايل به مشارکت با دولت و شهرداري براي بهبود وضع محدوده    84 جدول شماره 5-7: ميزان اهميت مسائل و مشکلات محدوده از ديد پاسخگويان    85 جدول شماره 5-8 : ميزان موانع موجود در مسير فعاليتهاي جمعي    85 جدول شماره 5-9: توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص شبکه اجتماعی    85 جدول شماره 5-10: توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص تعامل اجتماعی    86 جدول شماره 5-11: توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص پیوندهای همسایگی    87 جدول شماره 5-12: توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص اعتماد اجتماعی    88 جدول شماره 5-13: محل اقامت قبلي خانوار    90 جدول شماره 5-14: علت مهاجرت از شهر    91 جدول شماره 5-15: علت مهاجرت از مناطق اطراف    91 جدول شماره 5-16: علت مهاجرت از مناطق اطراف    93 جدول شماره 5-17: علت مهاجرت از مناطق اطراف    94 جدول شماره 5-18: نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی روشهای حل مشكلات سكونتگاههاي غيررسمي از نظر مديران شهري و كارشناسان ساکنین(، نگارنده،1390)    95 جدول شماره 6-1: مشکلات مطرح شده از سوي پاسخگويان بر اساس اولويت اول و دوم    99 جدول شماره 6-2: مسائل و مشکلات و امکانات به دست آمده  در حوزههاي مختلف در محدوده مورد مطالعه    100       فهرست نمودار نمودار شماره 2-1 : چارچوب نظري ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي(صرافي، 1381:4).    11 نمودار شماره 2-2: نماي کلي طرح هاي خانه سازي دولتي، اراضي و خدمات، ارتقاء کيفيت سکونتگاه وطرح توسعه افزايشي به لحاظ نوع کارکرد (مأخذ: زماني، 1379:111).    36 نمودار شماره 2-3: هزينه‌هاي دولتي و ميزان سود در هريک از رويکردهاي برخورد با سكونتگاه‌هاي غيررسمي از دهه 1990- 1950    38 نمودار شماره 2-4 : ساختار فرايند توانمند سازي    39 نمودار شماره 2-5: ابعاد توانمندسازي    40 نمودار شماره 2-6: تأثیر تفویض اختیارات بر توانمندسازی    40 نمودار شماره 2-7: تأثیر رضایت مبتنی بر عملکرد بر توانمندسازی    41  نمودار شماره 2-8: تأثیر غنی سازی کارکرد اجتماعی بر توانمندسازی    41 نمودار شماره 2-9: تأثیر مدیریت مشارکتی بر توانمندسازی    41 نمودار شماره 2-10:تأثیر تیم سازی (گروه سازی) بر توانمندسازی    41 نمودار شماره 2-11: تأثیر مشارکت بر توانمندسازی    42 نمودار شماره 2-12: الگوي کلي راهبرد توانمند سازي    42 نمودار شماره 4-3: هرم سنی و جنسی محدوده    79 نمودار شماره 5-1: توزيع سني پاسخگويان    86 نمودار شماره 5-3: توزيع پاسخگويان از نظر ميزان تحصيلات    87 نموودار شماره 5-4: مدت زمان اقامت پاسخگويان    88 نمودار شماره 5-4: توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص شبکه اجتماعی    91 نمودار شماره 5-5: توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص تعامل اجتماعی    92 نمودار شماره 5-6: توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص پیوندهای همسایگی    93 نمودار شماره 5-7: توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص اعتماد اجتماعی    94 نمودار شماره 5-8: محل اقامت قبلي خانوار    96 135000 سکونتگاه های غیررسمی پایان نامه اسکان غیر رسمی پایان نامه سکونتگاه های غیررسمی ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی علل شکلگیری سکونتگاه های غیررسمی تحلیل عوامل موثر اسکان غیر رسمی در ایران راهکارهای توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی
 • 38 پروپوزال ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت در مسیرهای کوهنوردی علوم اجتماعی
 • دانلود پروپوزال ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت در مسیرهای کوهنوردی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 71/02 کیلوبایت صفحه 38 فرمت docx 21000…

 • 71 پاورپوینت بتن، بتن آرمه، بتن سبک و انواع آن در 71 اسلاید عمران
 • دانلود پاورپوینت بتن، بتن آرمه، بتن سبک و انواع آن در 71 اسلاید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 2/58 مگابایت صفحه 71 فرمت ppt 50000…

 • 104 پروژه تحقیقاتی سیستم عامل اندروید کامپیوتر و IT
 • دانلود پروژه تحقیقاتی سیستم عامل اندروید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 4/45 کیلوبایت صفحه 104 فرمت docx 35000 پروژه تحقیقاتی سیستم عامل اندروید…

 • 27 پاورپوینت مدیریت بحران و انواع مدلهای آن مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مدیریت بحران و انواع مدلهای آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 714/82 کیلوبایت صفحه 27 فرمت ppt 20000 پاورپوینت مدیریت بحران و انواع…

 • 66 پاورپوینت معماری بیمارستان معماری
 • دانلود پاورپوینت معماری بیمارستان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 1/81 مگابایت صفحه 66 فرمت ppt 14000 پاورپوینت معماری بیمارستان دانلود پاورپوینت معماری بیمارستان دانلود پاورپوینت…

 • 43 ویژگی ها و مشخصات عام سکونتگاه غیررسمی شهر ساری برنامه ریزی شهری
 • دانلود ویژگی ها و مشخصات عام سکونتگاه غیررسمی شهر ساری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برنامه ریزی شهری حجم 3/88 مگابایت صفحه 43 فرمت docx 21000 ویژگی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *