20 مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته عمران و شهر سازی

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران و شهر سازی حجم 117 بایت صفحه 20 فرمت doc 7500 مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته توموگرافی امواج سطحی با استفاده از اساس سرعت امواج مابین 41 دوره بوده وبین 165 می باشد ‏پروتکل ما 25 کیلومتر ورزولوشن عمودی از5 کیلومتر به عمق 3کیلومتر در گوشته است مدل ‏جدید ما مقاله ترجمه شده رشته عمران با عنوان رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته     عنوان انگلیسی :  The relationship between shear wave velocity temperature attenuation and viscosity in the shallow part of the mantle    دانلود مقاله اصلی     چکیده:‏ توموگرافی امواج سطحی با استفاده از اساس سرعت امواج مابین 4-1 دوره بوده وبین 16-5 می باشد.. ‏پروتکل ما 25 کیلومتر ورزولوشن عمودی از5 کیلومتر به عمق 3کیلومتر در گوشته است. مدل ‏جدید ما   ‏‎ ‎‏. ‏PM-V2-212‎‏ بوده  و مقدار 16 *3‏‎ ‎‏ لرزه ثبت شده است که موافق با پروتکل ‏مدل قبلی است این است که با نخمین دما از مدل های ورقه اقیانوسی و با فشار و برآورد درجه حرارت از ‏ترکیب مواد معدنی گارنت پریدوتیت مقدار ‏SV(P,T)‎‏ براساس مشاهدات ژئو فیزیکی محاسبه شد . ‏اینها در مرحله بعد مورد استفاده به منظور برآورد مدل برشی و مشتقات آن با توجه به دماو فشار مورد ‏استفاده قرار خواهد گرفت که باید با آزمایشهای آزمایشگاهی به یک توافق منطقی برسد.      در درجه ‏حرارت بالا یک آرامش رخ می دهد. که باعث موج برشی وبه فرکانس بستگی دارد. این رفتار  عامل یک ‏ویسکوزیته برای بدست آوردن زمان آرامش ماکسول است که این رفتار آرام از یک بعد فرکانسی شرح ‏داده شده است که بستگی به انرژی فعال سازیE‏ و مقدار حجم ‏V‏ دارد و مقادیر آنها از مدل ها ‏ژئوفیزیکی در آزمایشهای آزمایشگاهی در درجه خحرارت بالا توافق دارد. در نتیجه این مدل برای ‏تعیی ضخامت لایه لیتوسفر در موج برشی ایجاد شده از تغییرات سرعتی استفاده می شود. این ‏پروتکل دو عامل را با توجه به مدل های قبلی بهبود داده است وبه وضوح حل لیتوسفر ضخیم را در  زیر ‏کمربند درونی فعال که در حال حاضر کوتاه است را نشان می دهد. همین عبارت اجازه می دهد که مقدار ‏روابط کاهندگی موج برشی و ویسکوزیته آن برآورد شود.   ‏ کلیدواژه ها:  درجه حرارت گوشته ضخامت لایه لیتوسفر توموگرافی امواج سطحی روابط کاهندگی موج ‏برشی و ویسکوزیته گوشته     مقدمه:‏ ارتباط سرعت موج برشی در مقابل افزایش کاهندگی کاهش کی یابد و کاهش ویسکوزیته در گوشته ‏فوقانی زمین تقریبا در  9 سال گذشته شناخته شده است.(گوتنبرگ 195.ص76) این اثرات در ‏آستونسفر بیشتر آشکار می باشد که در  آن درجه حرارت گوشته به درجه حرارت ذوب می رسد. شکل ‏‎1-‎A‏ یک حالت ثابت ژئوترم را نشان می دهد. لایه ی نزدیک به سطح که در آن گرما از طریق هدایت ‏منتقل می شود به عنوان یک لایه مرزی مکانیکی شناخته شده است‎(MBL)‎‏ این است که توسط ‏یک فاصله در لایه مرزی حرارتی ‏‎(TBL)‎‏ بخشی از حرارت به صورت هم رفتی از گوشته فوقانی منتقل ‏می شود. در اعماق بیشتر گرادیان دما در ایزونتروپیک همرفتی است.      بدون ناپیوستگی در عردو درجه ‏حرارت شیب می تواند در هر نقطه رخ دهد. راه مناسب برای توصیف یک ژئوترم از نظر لیتوسفر معادل ‏ضخامت به عنوان عمق تعریفز شده که در آن برون یابی ژئترم از جریان هم رفتی می باشد. این توسط ‏پریستلی و مکنزی در سال26 استفاده شده است. بعداز آن ‏PM6‎‏ نیز در اینجا استفاده می شود ‏سپس ساختار حرارتی پارامتری صفحات اقیانوسی استفاده می شود(کرازبی وهمکاران 26)همانطور که ‏شکل ‏A1‎‏ نشان می دهد لایه لیتوسفر در درون لایه مرزی نهفته شده استو به هیچ مرز فیزیکی ‏مرتبط نیست. به علاوه درجه حرارت که بخشی از لایه مرزی حرارتی است در زیر پوسته زمین کمتر از ‏داخل ایزنتروپ است شکل ‏‎1B‎‏ و‎1E‎‏ دو پروفیل دما را از غرب آفریقا با اتصالات ژئوترمی نشان می دهد ‏که همراه با پروفیل ‏SV‏ است.      هیچ نشانه ای در پروفیل سرعت متناظر بهوسته زمین دیده نمی شود. ‏انواع تعاریف دیگر از ضخامت لایه لیتوسفریک ارائه شده است. تعریف اصلی مطابقت با ضخامت ‏الاستیک شناخته شده دارد.(وات 21) و در حال حاضر به ندرت استفاده می شود.ریچارد و شیرر در ‏سال 212 نقشه برداری ‏SS‏ را که توسط 1-5% در مرز با بیش از 2 کیلومتر ضخامت در عمق از ‏‏12-35 کیلومتر را ارزیابی کردند. این مرزها به دوئ صورت لیتوسفر و مرز آستونسفر تعریف می شود. ‏علت کاهش سرعت خاص است . این می تواند ناشی از حضور مذاب ودر نتیجه تغییر در ترکیب و یا ‏ناهمسانگردی باشد. اما از آن است که بیش از حد توسط تغییرات درجه حرارت درداخ پریدوتیت جامد ‏تحرکاتی دیده می شود.‏       فهرست مطالب : چکیده:‏ ‏1‏ ‏1-مقدمه:‏ ‏2‏ ‏2-آزمایشهای تحلیلی :‏ ‏6‏ ‏3-مدل سازی ومحدودیت ها:‏ ‏9‏ ‏4- تناسب :‏ ‏13‏ ‏5- ضخامت لیتوسفریک روابط کاهندگی و ویسکوزیته :‏ ‏16‏ ‏6- نتیجه گیری و بحث :‏ ‏19‏ 75 مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه سرعت برشیدرجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته فروشگاه ساز فایل همکاری در فروش همکاری در فروش فایل مقاله ترجمه شده مقاله ترجمه شده رشته مقاله ترجمه شده عمران درجه حرارت گوشته ضخامت لایه لیتوسفر توموگرافی امواج سطحی روابط کاهندگی موج ‏برشی و ویسکوزیته گوشته
 • 14 پاورپوینت تشویق به خواندن نماز معارف اسلامی
 • دانلود پاورپوینت تشویق به خواندن نماز دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معارف اسلامی حجم 188/95 کیلوبایت صفحه 14 فرمت pptx 7000 پاورپوینت تشویق به خواندن نماز دانلود…

 • 53 پاورپوینت طراحی یک کتابخانه دیجیتالی اقتصاد
 • دانلود پاورپوینت طراحی یک کتابخانه دیجیتالی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اقتصاد حجم 577/66 کیلوبایت صفحه 53 فرمت pptx 14000 پاورپوینت طراحی یک کتابخانه دیجیتالی پاورپوینت طراحی…

 • 51 پاورپوینت مدلاين در اينترنت و شيوه های انتخاب و جستجوى واژه مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مدلاين در اينترنت و شيوه های انتخاب و جستجوى واژه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 5/63 مگابایت صفحه 51 فرمت pptx 16000 پاورپوینت…

 • 208 پاورپوینت آموزشی زبان تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی
 • دانلود پاورپوینت آموزشی زبان تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 1/6 مگابایت صفحه 208 فرمت ppt 28000 پاورپوینت آموزشی…

 • 29 پاورپوینت خواص سیب زمینی کشاورزی و زراعت
 • دانلود پاورپوینت خواص سیب زمینی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 5/67 مگابایت صفحه 29 فرمت pptx 12000 پاورپوینت خواص سیب زمینی دانلود پاورپوینت…

 • 21 هنر اسلامی هنر و گرافیک
 • دانلود هنر اسلامی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هنر و گرافیک حجم 28 بایت صفحه 21 فرمت doc 10500 هنر اسلامی هنر قدیم است به قدمت بشریت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *