199 مطالعه تطبیقی اسکان رسمی با اسکان غیر رسمی با تاکید بر ویژگی های کمی و کیفی مسکن جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود مطالعه تطبیقی اسکان رسمی با اسکان غیر رسمی با تاکید بر ویژگی های کمی و کیفی مسکن

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # جغرافیا و برنامه ریزی شهری حجم 342 بایت صفحه 199 فرمت doc 165000 مطالعه تطبیقی اسکان رسمی با اسکان غیر رسمی با تاکید بر ویژگی های کمی و کیفی مسکن در دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته شهرسازی به مطالعه تطبیقی اسکان رسمی با اسکان غیر رسمی با تاکید بر ویژگی های کمی و کیفی مسکن اسلامشهر می پردازیم دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای مطالعه تطبیقی اسکان رسمی با اسکان غیر رسمی با تاکید بر ویژگی های کمی و  کیفی مسکن (نمونه موردی اسلامشهر)     چکیده : در آغاز هزاره سوم مشکل دیرپای مسکن هنوز یکی از مهمترین مشکلات جوامع بشری است و متاسفانه نسبت به گذشته ابعادآن گسترده تر نیز گشته است.بی مسکنی ،‌مسکن نابه هنجار، بدمسکنی و اسکان غیررسمی انواع گوناگون مسکن کم درآمدهاست ، در این میان به اسکان رسمی توجه بیشتری معطوف گشته ، ولی توجه کافی به سایر اشکال مسکن کم درآمدها صورت نگرفته است و مقایسه ای نیز مابین اسکان غیررسمی و اسکان رسمی در محلات فقرنشین صورت نپذیرفته است ، این در حالیست که اسکان غیررسمی خصوصیات و ویژگیهای خاصی در ایران دارد، در نتیجه ساماندهی آن سیاست ها و راهبردهای خاص خود را طلب می کند.   شاخص های مسکن مهم ترین و کلیدی ترین ابزار در بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت مسکن محسوب می گردد. با بررسی آنها مؤلفه ها و پارامترهای مؤثر در امر مسکن را می‌توان شناخت و هرگونه برنامه‌ر یزی و تصمیم گیری را در مورد مسکن تسهیل نمود.در این مقاله شاخص های کمی و کیفی مسکن در اسلامشهر و شهرک طالقانی بررسی و مقایسه می‌شوند، این بررسی و مقایسه ابتدا به صورت بررسی تک به تک شاخص ها صورت می‌گیرد سپس با استفاده از روش های تحلیل آماری فرضیه ها مورد بررسی قرار می گیرند.   با استفاده از روش آزمون t دو گروه مستقل فرضیه های اول و سوم مورد تأیید قرار گرفت و فرضیه های دوم و چهارم به ترتیب با استفاده از روش های مجذور خی و اسمیرنوف كلموگروف مورد بررسی قرار گرفتند كه برخی از شاخص های آنها دارای تفاوت معنی دار بودنند و دیگر شاخص ها دارای تفاوت معنی دار نبودند . شایان ذكر است امكان آزمون شاخص های فرضیه دوم و چهارم به صورت گروهی وجود نداشت.     واژگان کلیدی : ‌مسکن اسلام شهر اسکان رسمی اسکان غیررسمی شاخص های مسکن برنامه ریزی شهری و منطقه ای     مقدمه: انسان از دیرباز تاکنون درگیر مسئله مسکن بوده است، به طوریکه تاریخ این مشکل حتی به قبل از یکجانشینی باز می گردد، در ابتدا این مشکل ناشی از مقوله فن آوری بود، زیرا بشر بخوبی نمی توانست طبیعت را به تسخیر درآورد و منابع اولیه لازم یعنی مصالح ساختمانی با کیفیت را در ساخت مسکن به کار برد، با گذشت زمان بشر توانست مصالح ساختمانی مناسب تری تهیه کند و کیفیت مسکن خود را ارتقاء دهد. اما امروزه با گذشت قرن ها و در آغاز هزاره سوم هنوز مشکل مسکن پا برجاست و متاسفانه ابعاد آن گسترده تر نیز گردیده است، زیرا با افزایش جمعیت، حجم جمعیتی که با موضوع درگیر هستند افزایش یافته است.   در جوامع بشری امروزی ریشه مشکل مسکن در شرایط اقتصادی ـ اجتماعی آن ها نهفته است ، زیرا توزیع درآمد به گونه ای است که اقشار کم در آمد قادر به تامین مسکن به عنوان یک نیاز اولیه و اساسی نیستند در حالیکه ضرورت داشتن مسکن در تمام قوانین بین المللی و داخلی مورد تاکید قرار گرفته است. بی مسکنی، مسکن نابهنجار، بد مسکنی و اسکان غیر رسمی و… انواع گوناگون مسکن کم در آمدهاست، که در حال حاضر موضوع روز بوده و مورد توجه مردم و دولت است. لذا این پژوهش سعی دارد شناخت بهتری از ابعاد گوناگون وویژگیهای این نوع واحدهای مسکونی بدست آورد و راهکارهایی برای بهبود وضعیت مسکن ارائه نماید.        فهرست مطالب فصل اول : طرح تحقیق  مقدمه 2 1-1- طرح مسئله 3 1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق 4 1-3- اهداف تحقیق 8 1-4-فرضیه های تحقیق 1 1-5- قلمرو تحقیق 1 1-6- روش تحقیق 11 1-7-شیوه گردآوری اطلاعات 13 1-8-سابقه تحقیق 15 1-9- محدودیتهای تحقیق 16   فصل دوم :چارچوب نظری  2-1- تعاریف و مفاهیم 19 2-2- اسکان غیررسمی 24 2-3- طبقه بندی نظریات اسکان غیررسمی 38 2-4- ویژگیها ، خصوصیات و شرایط زیست اسکان غیررسمی 4 2-5- نتایج و اثرات اسکان غیررسمی 41 2-6- توانمند سازی 43 2-7- تاریخچه اسکان غیررسمی در ایران 44 2-8- مسکن 47 2-9- نظریه های مسکن 52 2-1- سیاست های بین المللی مسکن 57 2-11- ابعاد گوناگون مسکن 65 2-12- مقوله مسکن و سکونت از دیدگاه برنامه ریزی شهری 72 2-13- شاخص ها 79 2-14- شاخص های انتخابی پژوهش 88   فصل سوم : سیمای اسلامشهر  3-1- اسلامشهر و جایگاه آن در استان تهران 91 3-2- مجموعه شهری تهران و اسکان غیررسمی در آن بعنوان علمی ترین ویژگی 91 3-3- تاریخچه اسلامشهر 94 3-4-انتخاب شهرك طالقانی بعنوان اسكان غیررسمی 1   فصل چهارم : روش شناسی  4-1- روش امتیاز استاندارد شده 117 4-2- روش رتبه بندی شاخص های مسکن 121 4-3- روش ارزیابی 122 4-4- روش نقد و ارزیابی روش های فوق 123 4-5- روش های آماری 124   فصل پنجم : تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه  5-1- شاخص ها و کاربرد آنها در مطالعات تطبیقی 129 5-2- شاخص های مورد مطالعه و داده های مربوط به آنها 13 5-3- آمار توصیفی 115 5-4- آمار استنباطی 117   فصل ششم : جمع بندی و نتیجه گیری  جمع بندی و نتیجه گیری 185 منابع و مآخذ 192 پیوست ها 195           165 اسکان رسمی اسکان غیر رسمی ویژگی های کمی و کیفی مسکن مقایسه اسکان رسمی با اسکان غیر رسمی مطالعه تطبیقی اسکان رسمی با اسکان غیر رسمی با تاکید بر ویژگی های کمی و کیفی مسکن دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته شهرسازی
 • 53 پاورپوینت سمینار سوم دوره آموزشی آشنائی با مفاهيم معماری باعنوان فرآيند معماری سازمانی معماری
 • دانلود پاورپوینت سمینار سوم دوره آموزشی آشنائی با مفاهيم معماری باعنوان فرآيند معماری سازمانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 1/36 مگابایت صفحه 53 فرمت pptx…

 • 30 پاورپوینت نقش مهارتهای همسرداری در ازدواج موفق روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت نقش مهارتهای همسرداری در ازدواج موفق دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 4/47 مگابایت صفحه 30 فرمت pptx 13000 پاورپوینت نقش…

 • 30 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد جهانی شدن و تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان با فرمت word حسابداری
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد جهانی شدن و تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم…

 • 35 پاورپوینت لزوم تجدید نظر در سیاست‌ های جمعیتی ایران مدیریت
 • دانلود پاورپوینت لزوم تجدید نظر در سیاست‌ های جمعیتی ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/01 مگابایت صفحه 35 فرمت pptx 15000 پاورپوینت لزوم تجدید…

 • 53 مبانی نظری سنجش میزان کارایی شرکت بیمه با وجود ضریب خسارت مدیریت
 • دانلود مبانی نظری سنجش میزان کارایی شرکت بیمه با وجود ضریب خسارت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 282/42 کیلوبایت صفحه 53 فرمت docx 27000 مبانی نظری سنجش…

 • 24 پاورپوینت کله سیستیت، التهاب کیسه صفرا پزشکی
 • دانلود پاورپوینت کله سیستیت، التهاب کیسه صفرا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 746/06 کیلوبایت صفحه 24 فرمت pptx 11000 پاورپوینت کله سیستیت، التهاب کیسه صفرا…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *