195 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در منطقه 3 شرکت مخابرات ایران مدیریت

دانلود بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در منطقه 3 شرکت مخابرات ایران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 462 بایت صفحه 195 فرمت doc 129000 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در منطقه 3 شرکت مخابرات ایران هدف از این پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در منطقه 3 شرکت مخابرات ایران می باشد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در منطقه 3 شرکت مخابرات ایران   چکیده مدیریت مشاركتی که یکی ازراههای بهبود بخشیدن به شرایط بقاء سازمان است،زمانی بطور موفقیت آمیز در سازمان اجراء می گردد که از قبل زمینه فرهنگی مناسب با این نظام بستر سازی شده باشد . چرا که هدایت نمودن مشاركت  موجود سازمان یک امر مردمی است وبه طور کامل مربوط به منابع انسانی می گردد و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان می باشد .لذا سازمانها باید برای اجرای موفق مدیریت مشاركتی ، فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و بر اساس آن عمل نمایند.   جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه کارکنان رده های تخصصی ومدیریتی در منطقه 3 شركت مخابرات به تعداد 6 نفر می باشد. برای گردآوری داده ها در این پژ وهش از پرسشنامه محقق ساخته ( پرسشنامه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشاركتی ) دارای پایایی 85/ استفاده شده است .پاسخ دهندگان وضعیت فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت مشاركتی در منطقه 3 شركت مخابرات را متوسط ارزیابی کرده اند.  و نتایج تحقیق حاکی ازآن است که بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن شامل حمایت مدیران، تعلق سازمانی،سازش با پدیده تعارض وسبک رهبری با استقرار مدیریت مشاركتی در منطقه 3 شركت مخابرات رابطه مثبت معناداری وجود داشته و خلاقیت فردی با استقرار مدیریت مشاركتی در منطقه 3 شركت مخابرات رابطه معناداری وجود ندارد.       واژگان کلیدی:  فرهنگ سازمانی مدیریت مشارکتی  حمایت مدیران تعلق سازمانی خلاقیت فردی سبک رهبری سازش با پدیده تعارض  شرکت مخابرات ایران     مقدمه در سال های اخیر اکثرمحققان در پی شناخت دلایل موفقیت و شکست منسجم ترین شکل اجتماعات بشری ، یعنی سازمان ها هستند و در اینجا تاثیر فرهنگ سازمانی بر روی نقش های مدیریتی ، ازجمله نقش تصمیم گیری و مشارکت دادن کارکنان قابل توجه است . موفقیت های چشمگیر سازمان هایی با حداقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر ، بیانگر تصمیم گیری های نامناسب و مناسب و وجود فرهنگ های سازمانی قوی و ضعیف در سازمان می باشد .در یک سازمان ، مدیران ، تصمیم گیرنده هستند و کیفیت این تصمیمات ، تعیین کننده موفقیت سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی میباشد و هر مدیر سبک و سبک های خاصی را بنای اتخاذ تصمیم های خود قرار می دهد که یکی از این سبک ها ، مشارکت کارکنان و اختیار دادن به آنها در تصمیم گیری است که از فرهنگ سازمانی تاثیر می پذیرد . در واقع سطح مشارکت کارکنان در عین تاثیرگذاری بر اثر بخشی سازمان ، خود از عوامل مختلفی چون فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان تاثیر می پذیرد .    از انجا که محیط در حال تغییر و تحول دائمی است ، سازمان نیز برای ادامه حیات می باید به طور مداوم خود را منطبق و هماهنگ با تغییرات محیطی نماید . بنابراین سازمان درگیر تلاشی مستمر است که هر چه بیشتر و بهتر خود را با محیط و شرایط هماهنگ نماید و این امر نیاز به مشارکت و درگیر کردن کارمندان دارد و مشارکت موثر نیز از پیامدهای یک فرهنگ قوی و مثبت است . در این فصل ابتدا موضوع تحقیق تعریف شده و سپس به تشریح اهمیت موضوع و هدف تحقیق پرداخته میشود . در ادامه فرضیات اولیه تحقیق مطرح گردیده سپس به تعریف اصطلاحات و واژه ها پرداخته می شود .          فهرست مطالب فصل اول:  مقدمه 2 1-1 بیان مساله 3 1-2 اهمیت وضرورت تحقیق4 1-3 اهداف پژوهش4 1-3-1 اهداف کلی 4 1-3-2 اهداف جزئی 4 1-4 سوالات پژوهش5 1-5 فرضیات پژوهش 5 1-5-1 فرضیه اصلی 5 1-5-2 فرضیات فرعی 5 1-6 قلمرو تحقیق 6 1-7 تعاریف عملیاتی واژه های و اصطلاحات 6   فصل دوم : ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق  بخش اول : فرهنگ سازمانی    مقدمه 1 2-1 تعریف فرهنگ1   2-2 تعریف سازمان12 2-3 حوزه های فرهنگ12 2-4 تاریخچه فرهنگ سازمانی 13 2-5 منشاء و چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمان14 2-6 اهمیت فرهنگ سازمانی 16 2-7پویایی فرهنگ سازمانی 17 2-8 تعاریف فرهنگ سازمانی 18 2-9 تقسیم بندی انواع فرهنگ سازمانی 21 2-9- 1دسته بندی رابرت کویین و مایکل مک گارت 21 2-9- 2فرهنگ غالب و خرده فرهنگ ها   22 2-9-2-1 خرده فرهنگ های افقی 23 2-9-2-2 خرده فرهنگ های عمودی 23 2-9-3 دیدگاه جفری سانن فلد 24 2-9-4 انواع فرهنگ سازمانی از طریق شخصیت الگویی25 2-9-5 دیدگاه چارلز هندی 26 2-1 سطوح (لایه های) فرهنگ سازمانی 27 2-11 سطوح فرهنگ سازمانی ازدیدگاه ادگار شاین29 2-12 مدل پویائی فرهنگی مری جوهچ 33 2-13ویژگیهای فرهنگ سازمانی ازدیدگاه نظریه پردازان مدیریت 34 2-13-1ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز35 2-13-2 ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه آندرو دوبرین 36 3-13-4 ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه گرین برگ و بارون 38 4-13-5 ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین 38 2-14 ابعاد فرهنگ سازمانی 4 2-15 عوامل موثربرفضای فرهنگی یک سازمان41 2-16 الگوهای شناخت و بررسی فرهنگ سازمانی42 2-16-1 الگوی (AGIL) پارسونز 42 2-16-2الگوی ویلیام اوشی 43 2-16-3 الگوی لیت وین و استرینگر 45 2-16-4 الگوی مبتنی بر هفت S شرکت مشاوره ای مکنزی 46 2-16-5 الگوی کرت لوین 47 2-16-6 مطالعات هافستد در زمینه فرهنگ سازمانی49 2-16-7 مطالعات لامرز و هیکسن در زمینه فرهنگ سازمانی 51 2-16-8 دیدگاه بارون و والترز 52 2-16-9 الگوی پیترز و واترمن 53 2-17 مدیریت فرهنگ سازمانی 54 2-18 فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی 54 2-19 مولفه های فرهنگ سازمانی 57 2-19-1خلاقیت فردی57 2-2-2 حمایت مدیریت57 2-19-3 تعلق سازمانی58 2-19-4 سازش با پدیده تعارض 58 2-19-5 سبک رهبری58   بخش دوم: مدیریت مشاركتی  2-2-1مشاركت 61 2-2-2مفهوم مشاركت و مدیریت مشاركتی 62 2-2-3سیر تكوین مدیریت مشاركتی 67 2-2-4سابقه اجرایی سیستم مدیریت مشاركتی در ایران 69 2-2-5مبانی فكری مشاركت 7 2-2-6اهداف مدیریت مشاركتی 71 2-2-7انواع مشاركت 72 2-2-8پیش نیازهای مشاركت 75 2-2-9 درجات مشاركت 76 2-2-1 درجات مشاركت و سلسله مراتب نیازها 79 2-2-11 عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشاركتی 81 2-2-12 ویژگی های افراد و سازمان مشاركت جو 84 2-2-13 مهارت های لازم برای مدیریت مشاركتی 86 2-2-14فرهنگ مدیریت مشاركتی 87 2-2-15 ابعاد مشاركت 87 2-2-16سطوح مسئولیت بخشی در سازمان مشاركتی 9 2-2-17 اهرم های ضروری برا ی حركت به سوی مدیریت مشاركتی 92 2-2-18 برنامه ها و فنون مدیریت مشاركتی 98 2-2-19 مهندسی مجدد سازمان ها و مشاركت             11 2-2-2 الگوی مشاركت فراگیر                                     12 2-2-21 عملکرد مدیریت مشاركتی         13 2-2-22 نقش مدیریت مشاركتی در افزایش اثر بخشی كاركنان 14 2-2-23 مزایای مدیریت مشاركتی 16 2-2-24 دیدگاههای موافقان و مخالفان مشاركت 17 2-2-25 پیش فرضهای نادرست درباره مشاركت كاركنان            11 2-2-26 موانع مشاركت از دیدگاه دانش مدیریت       112 2-2-27 موانع فرهنگی مشاركت                                      114 2-2-28 موانع مشاركت در بخش دولتی                   115 2-2-29 روش های غلبه نمودن بر موانع مشاركتی            117 بخش سوم: پیشینه تحقیق 2-3-1 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده 118 2-3-2 چهارچوب نظری تحقیق 119   فصل سوم : روش تحقیق  مقدمه  3-1روش تحقیق123 3-2 چارچوب آماری124 3-3طبقه بندی تحقیقات  124 3-4 تحقیق میدانی    125 3-5 روش تحقیق همبستگی        126 3-6 متغیرهای تحقیق   127 3-7 روش های جمع آوری اطلاعات 127 3-8 روش مقیاس بندی 127 3-9 روایی و پایایی پرسشنامه 128                                    جامعه و نمونه آماری 129 3-11 روش های نمونه گیری     13 3-12روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 13   فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 134 مقدمه 135 آمار توصیفی 135 آمار استنباطی 139   فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 163 بخش اول : نتیجه گیری و پیشنهادات 163 نتیجه گیری 164 پیشنهادات 17 بخش دوم : پیشنهادات برای تحقیقات آتی و محدودیتهای تحقیق 172 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 172 محدودیت های تحقیق 173 منابع و مأخذ 174     فهرست اشكال ، جداول و نمودارها                                  شكل 2-1 : منابع و منشاء فرهنگ سازمانی 16 شكل 2-2 : ابعاد آشكار و پنهان فرهنگ سازمانی     28 شكل 2-3 : سطوح فرهنگی و تعامل آنها         29 شكل 2-4 : مدل پویایی فرهنگی              33 شكل 2-5 : تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملكردو رضایت مندی 48         شكل 2-6 : فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی       55 شكل 2-6 : چارچوب كلی پژوهش                     121 جدول 2-1: فرهنگ سازمانی و انواع شخصیت           26 جدول 2-2: مقایسه سه نوع فرهنگ سازمانی متفاوت     45 جدول 2-3: مفهوم مشاركت از دیدگاه های مختلف       66 جدول 2-4: نكات كلیدی در دیدگاه های فكری مشاركت   71 جدول 2-5: مشاركت در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ 83 جدول 2-6: نحوه تاثیر عوامل محیطی بر تصمیم گیری در سازمان 84 جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت افراد     135 جدول 4-2: توزیع فراوانی مربوط به سن افراد     136 جدول 4-3: توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات افراد     137 جدول 4-4: توزیع فراوانی مربوط به میزان سابقه خدمت افراد     138 جدول 4-5: جدول توصیفی جنسیت افراد   14 جدول 4-6: جدول آزمون من ویتنی 141 جدول 4-7: جدول توصیفی سن افراد 142 جدول 4-8: جدول آزمون كروسكال والیس 143 جدول 4-9: جدول توصیفی جنسیت 144 جدول 4-1: جدول آزمون كروسكال والیس 145 جدول 4-11: جدول توصیفی جنسیت 146 جدول 4-12: جدول آزمون كروسكال والیس 147 جدول 4-13: جدول مشخصات آماری متغیرها 148 جدول 4-14: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان فرهنگ سازمانی و مدیریت مشاركتی 149 جدول 4-15: جدول مشخصات آماری متغیرها 15 جدول 4-16: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان حمایت مدیران و مدیریت مشاركتی   15 جدول 4-17: جدول مشخصات آماری متغیرها 152 جدول 4-18: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان سبك رهبری و مدیریت مشاركتی 152 جدول 4-19: جدول مشخصات آماری متغیرها 153 جدول 4-2: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان تعلق سازمانی و مدیریت مشاركتی 154 جدول 4-21: جدول مشخصات آماری متغیرها   155 جدول 4-22: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان سازش با پدیده تعارض و مدیریت مشاركتی 156 جدول 4-23: جدول مشخصات آماری متغیرها 157 جدول 4-24: جدول آزمون همبستگی اسپیرمن میان خلاقیت فردی و مدیریت مشاركتی 157 جدول 4-25: جدول نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن میان مدیریت مشاركتی و عوامل مرتبط با فرهنگ سازمانی 158 جدول 4-26: جدول آزمون وجود همبستگی خطی 159 جدول 4-27: جدول آزمون رگرسیون چند متغیره 16 جدول 4-28: جدول محاسبه ضریب تشخیص 161 جدول 4-29: جدول میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن به منظور بررسی عوامل مرتبط با فرهنگ سازمان 162   جدول 4-3: جدول معنی دار بودن آزمون فریدمن 162 نمودار 2-1 :نمودار سیر تحول مدیریت مشاركتی              68  نمودار 2-2 : نمودار درجات مشاركت              77 نمودار 2-3 : نمودار پیوستار درجه مشاركت          78 نمودار 2-4 : نمودار رابطه بین درجات مشاركت و نیازها بر مبنای نظریه رهبری هرسی و بلانچارد 8                          نمودار 2-5 : نمودار رابطه درجه مشاركت با نیاز غالب  81 نمودار 2-6 : نمودار ابعاد تصمیم گیری سازمانی        88 نمودار 2-7 : نمودار درجات تصمیم گیری مشاركتی    89 نمودار 2-8 : نمودار الگوی مشاركت فراگیر           12  نمودار 2-9 : نمودار مدل عملكرد مدیریت مشاركتی       14 نمودار 2-1 : نمودار نقش مدیریت مشاركتی در افزایش اثربخشی كاركنان   15 نمودار 2-11 : نمودار ارتباط میان مدیریت مشاركتی و مزایای فردی و سازمانی     19 نمودار 4-1 : نمودار فراوانی بر حسب جمعیت   136 نمودار 4-2 : نمودار فراوانی بر حسب سن 137 نمودار 4-3 : نمودار فراوانی بر حسب سطح تحصیلات   138 نمودار 4-4 : نمودار فراوانی بر حسب میزان سابقه خدمتی   139 نمودار 4-5 : نمودار ضریب همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر تابع   159     129 فرهنگ سازمانی در شرکت مخابرات مدیریت مشارکتی در شرکت مخابرات بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در شرکت مخابرات استقرار مدیریت مشاركتی در سازمان بررسی استقرار مدیریت مشاركتی در شرکت مخابرات پایان نامه فرهنگ سازمانی پایان نامه مدیریت مشارکتی
 • 26 پیشینه تحقیق و مبانی نظری رفتار مصرف کننده 26 صفحه مدیریت
 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری رفتار مصرف کننده 26 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 220/8 کیلوبایت صفحه 26 فرمت docx 19000 پیشینه تحقیق…

 • 25 پاورپوینت مقایسه نیروگاه بادی با سایر نیروگاه ها فیزیک
 • دانلود پاورپوینت مقایسه نیروگاه بادی با سایر نیروگاه ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فیزیک حجم 402/17 کیلوبایت صفحه 25 فرمت pptx 10000 پاورپوینت مقایسه نیروگاه بادی…

 • 45 پاورپوینت بررسی سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته مدیریت
 • دانلود پاورپوینت بررسی سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 274/69 کیلوبایت صفحه 45 فرمت ppt 15000 پاورپوینت بررسی سیستم های اطلاعات…

 • 38 پاورپوینت اصول سرپرستی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت اصول سرپرستی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 432/61 کیلوبایت صفحه 38 فرمت pptx 12000 پاورپوینت اصول سرپرستی دانلود پاورپوینت اصول سرپرستی در 38…

 • 55 دلایل و پیامدهای حذف سرب از بنزین و جایگزینی MTBE مهندسی شیمی
 • دانلود دلایل و پیامدهای حذف سرب از بنزین و جایگزینی MTBE دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی شیمی حجم 365 بایت صفحه 55 فرمت doc 29000 دلایل…

 • 57 پاورپوینت بهینه سازی سئو وب سایت کامپیوتر
 • دانلود پاورپوینت بهینه سازی سئو وب سایت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر حجم 1/93 مگابایت صفحه 57 فرمت pptx 14000 پاورپوینت بهینه سازی سئو وب سایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *