192 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران و اثرآن بر تقاضای پول ( طی دوره 82-1350) اقتصاد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران و اثرآن بر تقاضای پول ( طی دوره 82-1350)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اقتصاد حجم 413 بایت صفحه 192 فرمت doc 75000 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران و اثرآن بر تقاضای پول ( طی دوره 82-135) هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران و اثر آن بر تقاضای پول طی سال های 1382135 بوده است در این تحقیق سعی شده است با توجه به عوامل موثر بر بحران های بانکی ، عوامل درونی و بیرونی موثر بر بحران های بانکی در ایران شناسایی شده و سپس اثر عوامل بیرونی بر تقاضای پول بررسی گردد برای این منظور و جهت تخمین پارامترها از آزمون «هم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی با عنوان بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران و  اثرآن بر تقاضای پول ( طی دوره 82-135)   چکیده : هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران و اثر آن بر تقاضای پول طی سال های 1382-135 بوده است. در این تحقیق سعی شده است با توجه به عوامل موثر بر بحران های بانکی ، عوامل درونی و بیرونی موثر بر بحران های بانکی در ایران شناسایی شده و سپس اثر عوامل بیرونی بر تقاضای پول بررسی گردد. برای این منظور و جهت تخمین پارامترها از آزمون «هم انباشتگی» و مدل تصحیح خط (ECM) استفاده گردیده است. در این تحقیق از متغیره های توضیحی شامل : مطالبات معوق، نرخ تورم ، تسهیلات تکلیفی ، تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارایی ها ، تغییر در سپرده های سیستم بانکی و اغتشاشات نرخ ارز به منظور تعیین رفتار تقاضای پول (M2 حقیقی) استفاده شده است. باتوجه به اطلاعات و آمار موجود، بررسی های بعمل آمده نشان داد که ، تغییرات منابع کوتاه مدت به کل دارایی ها ، تغییر در سپرده های سیستم بانکی و اغتشاشات نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران اثر معنی دار داشته است.        کلمات کلیدی: تقاضای پول نرخ سود بانکها مدیریت علوم بانکی بحران های بانکی در ایران     مـقدمــه  در 15 سال گذشته حدود سه چهارم از كشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول مشكلات قابل توجهی را در سیستم بانكی خود تجربه نموده‌اند و از سال 198 به بعد مشكلات و مسائل بانكی در كشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار بیشتر از 25 میلیارد دلار هزینه در برداشته است. (چنی ، 1996، ص 383).ضعفها و نابسامانیها در هر بخش از اقتصاد می تواند پیامدهایی را بر نظام بانكی بر جای گذارد با توجه به ماهیت تجارت ، بانكها در معرض خطرات بالقوه بسیاری قرار دارند .بعضی از این خطرات عبارتند از اتكا بر سپرده‌هایی كه چندین برابر سرمایه آنهاست،   وجود فشارهای نامشخص بر بخشهای مختلف اقتصاد و اتكا بردارائی هایی كه بلند مدت بوده و در مقابل بدهیها قابلیت نقدینگی كمی دارند . همچنین باید سستی سیستم كنترل داخلی یا ضعف مدیریت در خود نظام بانكی را نیز به این متغیرها افزود .به ویژه آنكه لازمة آزاد سازی مالی وجود شبكه بانكی مستقل و كارایی است كه بتواند گردش منابع را به شكل بهینه درآورد. زیرا بدون وجود یك شبكه مناسب بانكی، امكان تجهیز پس‌اندازهای كوچك و انتقال آن جهت سرمایه گذاری وجود ندارد. دستیابی به وضعیت بهینه در اقتصاد های درحال گذار كار چندان ساده ای نیست و در این راه بارها وضعی به وجود می آید كه سیستم بانكی به جای آن كه راهگشای فعالیتهای واقعی باشد، خود دچار بحران می شود.          فهرست جداول جدول 3-1 حجم حقیقی پول طی سالهای 135 الی 1382 66 جدول 3-2  مطالبات معوق طی سالهای 135 الی 1382 ( به قیمت جاری) 69 جدول 3-3 مطالبات معوق طی سالهای 135 الی 1382 (به قیمت ثابت سال 1376) 71 جدول 3-4 نرخ تورم طی سالهای 135 الی 1382 (به قیمت ثابت سال 1376) 74  جدول 3-5 تسهیلات تکلیفی بانکها طی  سالهای 135 الی 1382 (به قیمت جاری) 78 جدول 3-6  تسهیلات تکلیفی بانکها طی  سالهای 135 الی 1382 (به قیمت ثابت 1376) 8 جدول 3-7 تغییرات سپرده های سیستم بانکی طی سالهای 135 الی 1382(به قیمت جاری) 83  جدول 3-8 تغییرات سپرده های سیستم بانکی طی سالهای 5 الی 82 (به قیمت ثابت1376) 86 جدول 3-9 تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارایی ها طی سالهای 135 الی1382  ( به قیمت جاری) 91 جدول 3-1 تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارایی ها طی سالهای 135 الی1382   (به قیمت ثابت سال  1376) 94 جدول 3-11 تفاوت نرخ ارز برای سالهای 135 الی1382 ( به قیمت جاری) 99 جدول 3-12 تفاوت نرخ ارز برای سالهای 135 الی 1382 (به قیمت ثابت  1376)  12 جدول 3-13 نرخ رسمی وغیر رسمی ارز و مقیاس نرخ ارز برای سالهای 135الی 1382  15    فهرست نمودارها نمودار 3-1  روند حجم حقیقی پول طی سالهای 135 الی1382 67  نمودار 3-2 روند تغییرات حجم حقیقی پول طی سالهای 135 الی 1382 67  نمودار 3-2-1 روند مطالبات معوق به قیمت های جاری 7     نمودار 3-2-2 روند تغییرات مطالبات معوق به قیمت های جاری و حجم حقیقی پول 7 نمودار 3-3-1 روند مطالبات معوق به قیمت های ثابت سال 1376 72 نمودار 3-3-2 روند تغییرات مطالبات معوق به قیمت های ثابت و حجم حقیقی پول 72 نمودار 3-4-1 روند نرخ تورم برای سالهای 1382-135 75 نمودار 3-4-2 روند نرخ تورم وحجم حقیقی پول 75 نمودار 3-5-1 روند تسهیلات تکلیفی بانکها به قیمت های جاری 79 نمودار 3-5-2 روند تغییرات تسهیلات تکلیفی بانکها به قیمت های جاری و حجم حقیقی پول 79 نمودار 3-6-1 روند تسهیلات تکلیفی بانکها به قیمت های ثابت سال 1376 81 نمودار 3-6-2 روند تغییرات تسهیلات تکلیفی بانکها به قیمت های ثابت و حجم حقیقی پول 81 نمودار 3-7-1 روند تغییرات در سپرده های سیستم بانکی به قیمت های جاری 84 نمودار 3-7-2 روند همزمان تغییرات در سپرده های سیستم بانکی به قیمت های جاری و تغییرات حجم حقیقی پول 84 نمودار 3-7-3 روند همزمان تغیرات سپرده های سیستم بانکی به قیمت های جاری و حجم حقیقی پول 85 نمودار 3-8-1 روند تغییرات در سپرده های سیستم بانکی به قیمت های ثابت سال  1376 87 نمودار 3-8-2 روند همزمان تغییرات در سپرده های سیستم بانکی به قیمت های ثابت و تغییرات حجم حقیقی پول 87 نمودار 3-8-3 روند همزمان تغییرات در سپرده های سیستم بانکی به قیمت های ثابت و حجم حقیقی پول 88 نمودار 3-9-1 روند تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارائی ها به قیمت های جاری 92 نمودار 3-9-2 روند همزمان تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارائی ها به قیمت های جاری و تغییرات حجم حقیقی پول 92 نمودار 3-9-3 روند همزمان تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارائی ها به قیمت های جاری و حجم حقیقی پول 93 نمودار  3-1-1 روند تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارئی ها به قیمت های ثابت سال 1376   95 نمودار 3-1-2 روند همزمان تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارائی ها به قیمت های ثابت و تغییرات حجم قیمتی پول 95 نمودار 3-1-3 روند همزمان تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارائی ها به قیمت های ثابت وحجم حقیقی پول 96 نمودار 3-11-1 روند تغییرات تفاوت نرخ ارز رسمی و غیر رسمی به قیمت های جاری 1 نمودار 3-11-2-  روند همزمان تعمیرات تفاوت نرخ ارز به قیمت های جاری و حجم حقیقی پول 1 نمودار 3-11-3 روند همزمان تغییرات تفاوت نرخ ارز به قیمت های جاری و تغییرات حجم حقیقی پول 11 نمودار 3-12-1 روند تغییرات تفاوت نرخ ارز به قیمت های ثابت سال  1376 13 نمودار  3-12-2 روند همزمان تغییرات تفاوت نرخ ارز به قیمت های ثابت و تغییرات حجم حقیقی پول 13 نمودار 3-12-3 روند همزمان تغییرات تفاوت نرخ ارز به قیمت های ثابت حجم حقیقی پول 14 نمودار 3-13-1 روند تغییرات مقیاس نرخ ارز 16 نمودار 3-13-2 روند همزمان تغییرات مقیاس نرخ ارز و تغییرات حجم حقیقی پول 17 نمودار 3-13-3 روند همزمان تغییرات مقیاس نرخ ارز و حجم حقیقی پول 17      75 تقاضای پول نرخ سود بانکها مدیریت علوم بانکی بحران های بانکی در ایران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران و اثرآن بر تقاضای پول ( طی دوره 82135) خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پایان ن
 • 26 پاورپوینت مخلوط گازها در قالب 26 اسلاید پزشکی
 • دانلود پاورپوینت مخلوط گازها در قالب 26 اسلاید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 464/32 کیلوبایت صفحه 26 فرمت pptx 12000 پاورپوینت مخلوط گازها در قالب…

 • 123 تغذیه و الگوی مصرف در ایران و جهان و اثرات اصلاح الگوی تغذیه مناسب بر خونواده و جامعه صنایع غذایی
 • دانلود تغذیه و الگوی مصرف در ایران و جهان و اثرات اصلاح الگوی تغذیه مناسب بر خونواده و جامعه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # صنایع غذایی حجم…

 • 72 گزارش کارآموزی مهندسی صنایع با عنوان ترافیک سنجی سالن بدنه سازی 5 ایران خودرو صنایع
 • دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع با عنوان ترافیک سنجی سالن بدنه سازی 5 ایران خودرو دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # صنایع حجم 1/48 کیلوبایت صفحه 72 فرمت…

 • 75 مبانی نظری و پیشینه تحقیق نارضایتی بدنی 75 صفحه روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نارضایتی بدنی 75 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 852/87 کیلوبایت صفحه 75 فرمت docx 29000…

 • 28 پاورپوینت اسپم و فیلترکردن عمومی آن با استفاده از روش Naïve Bayesian کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت اسپم و فیلترکردن عمومی آن با استفاده از روش Naïve Bayesian دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 464/29 کیلوبایت صفحه 28 فرمت…

 • 4 پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 121/57 کیلوبایت صفحه 4…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *