190 مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها (190 صفحه) حسابداری

دانلود مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها (190 صفحه)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 1/83 کیلوبایت صفحه 190 فرمت doc 19000 مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها (19 صفحه) دانلود پایان نامه و پروژه پایانی رشته حسابداری با عنوان سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها دانلود پایان نامه رشته حسابداری در مورد انبار و با عنوان مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها می باشد بصورت کامل و جامع در قالب 19 صفحه . این پایان نامه با آپدیت جدید و اضافه شدن 99 صفحه ورد بصورت رایگان:) برای شما عزیزان ارائه شده است.     منظور از طرح سیستم اطلاعاتی انبار در كارخانه ، بطور كلی ایجاد روشی سیستماتیك و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به كالاهای موجود در انبار و همچنین اعمال كنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات .جزئیات سیستمهای طرح شده در واحدهای مختلف صنعتی با توجه به نوع فعالیت و سازمان داخلی آنها ممكن است با یكدیگر تفاوت داشته باشد ولی نتایج زیر از طرح هر سیستم اطلاعاتی انبار عاید می گردد :     ایجاد رابطه های بهتر و منطقی تر در داخل كارخانه برای تبادل اطلاعات . تسریع عملكرد قسمتهای مختلف به كمك طرح فرمهای مناسب . انجاد كنترلهای بهتر در كارخانه . كمك به شناسائی بهتر كالاهای موجود در انبار با توجه با تنوع آنها . طرح فرمهای مناسبتر برای نگهداری حساب موجودیهای انبار ( مثل كـارت انبـار و…  ) .  طرح فرمهای بهتر برای نقل و انتقالات كالاهای موجود انبار ( مثل برگ درخواست جنس از انبار و …. ) . نگهداری اطلاعات بروز درآمده از وضع موجودیهای انبار كه در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ( مثلاً برای محاسبه قیمت تمام شده و …. ) .  سفارش به موقع كالا و به میزان مورد نیاز به آن . افزایش اطلاعات مدیریت از میزان كالاهای موجود در انبار ، مصرف آنها و مسائل مشابه .  ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم وجود سوءاستفاده در موجودیهای انبار . كاهش اشكالات احتمالی ناشی از غیبت افراد شاغل در سیستم ، بخصوص انباردار . كاهش هزینه ها و كارهای زائد اداری از طریق حذف فرمها و یا عملیات غیرضروری. شناسائی كالاهائی كه بعلل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقیمانده اند و سبب اتلاف فضای انبار و راكد نگهداشتن قسمتی از سرمایه كارخانه میشوند.                 فهرست مطالب ‏ ‏ ‏     پیشگفتار ‏    ‏1‏ فصل اول : كلیات ‏     تاریخچه شركت ‏    ‏2‏ انبارها ‏    ‏3‏ كدینگ    ‏3‏ نحوه ورود و خروج كالا از انبار ‏    ‏3‏ فرمهای مورد استفاده در انبارهای شركت ‏تجهیزات ایمنی راهها ‏    ‏4‏ انبارگردانی ‏    ‏5‏        فصل دوم : شناسایی انبار ‏     مقدمه ‏    ‏7‏ هدف و اهمیت انبارداری ‏    ‏8‏ انبار و انواع آن ‏    ‏1‏ انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی ‏    ‏13‏ موجودیهای انبار ( انواع انبار ) ‏    ‏15‏ محل سازمانی و تشكیلات داخل انبار ‏    ‏19‏ مشخصات انباردار ‏    ‏2‏ اهم وظایف انباردار ‏    ‏21‏ رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار ‏    ‏22‏ انبار اسقاط یا انبار لوازم فرسوده ‏    ‏23‏ واحد كنترل انبار یا كنترل اقلام ‏    ‏24‏        فصل سوم : طبقه بندی كالاها ، كدگذاری و ‏تنظیم كالاها در انبار     طبقه بندی كالاها ‏    ‏25‏ محاسن طبقه بندی كالاها ‏    ‏25‏ خصوصیات طبقه بندی صحیح ‏    ‏26‏ مبانی طبقه بندی كالاها ‏    ‏26‏ كدگذاری كالاها ‏    ‏27‏ ضرورت و شرایط كدگذاری ‏    ‏28‏ خصوصیات یك نظام كدگذاری صحیح ‏    ‏29‏ علل استفاده از نظام كدگذاری ‏    ‏29‏ روشهای كدگذاری ‏    ‏32‏ كدگذاری بر اساس طبقه بندی كالاها ‏    ‏33‏ كد میله ای ( خط نما ) ‏    ‏33‏ استقرار كالاها در انبار ‏    ‏35‏ چیدن و استقرار كالاها در انبار ‏    ‏35‏ استفاده از حداكثر فضای انبار ‏    ‏36‏ وسایل كار در انبار ‏    ‏38‏ نظامهای خروج كالا از انبار ‏    ‏38‏ روشهای انباركردن كالا ‏    ‏4‏          فصل چهارم : نظام نظارت بر انبار ‏     وسایل و ابزار نظارت بر عملیات انبار ‏    ‏44‏ دفاتر انبار ‏    ‏44‏ كارت انبار ‏    ‏44‏ كاردكس حسابداری ‏    ‏47‏ مهمترین كارتهای انبار ‏    ‏48‏ طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار ‏    ‏53‏ نتایج حاصل از استقرار نظام صحیح ‏اطلاعاتی انبار ‏    ‏54‏ وظایف اطلاعاتی انباردار ‏    ‏55‏ طراحی فرمهای انبار ‏    ‏55‏ نمودار حركت فرمها ‏    ‏56‏ تعریف فرم ‏    ‏57‏ فرمهای مورد نیاز انبار ‏    ‏58‏ گردش عملیات در سیستم تداركات ‏    ‏59‏ دریافت و صدور كالاها ‏    ‏61‏ روشهای اجرای كار در انبار ‏    ‏62‏ عملیات حسابداری خرید و انبار ‏    ‏64‏ روشهای درخواست و دریافت كالا از انبار ‏    ‏64‏ روشهای صدور و درخواست خرید و ورود كالا ‏به انبار ‏    ‏66‏ روش برگشت كالا به انبار ‏    ‏67‏          فصل پنجم : نظام نظارت بر موجودی ‏     استقرار نظام نظارت بر موجودی جنسی در ‏سازمان ‏    ‏68‏ هدف و فواید نظارت بر موجودی ‏    ‏68‏ اهمیت و فواید نظام نظارت بر موجودی ‏    ‏69‏ دسته بندی كالاهای مختلف ‏    ‏7‏ ارزش یابی كالاها    ‏7‏ هزینه های مربوط به موجودی ‏    ‏71‏ نظام موجودی صفر ‏    ‏75‏          فصل ششم : شیوه های ریاضی نظارت بر موجودی ‏     شیوه های ریاضی نظارت بر نظام موجودی ‏    ‏77‏ عوامل مؤثر در تعیین موجودی ‏    ‏8‏ انبارگردانی ‏    ‏84‏          فصل هفتم : نحوه انبارگردانی در شركت ‏تجهیزات ایمنی راهها     مقدمه ‏    ‏86‏ انبار ‏    ‏86‏ تقسیم انبار ‏    ‏86‏ سیستم انبار ‏    ‏88‏ فرمهای مورد استفاده در انبار    ‏88 ‏ نحوه ورود جنس به انبار ‏    ‏9‏ نحوه خروج جنس از انبار ‏    ‏9‏ نحوه نگهداری موجودی حساب كالا در انبار ‏    ‏9‏ كدینگ ( شماره كالاهای انبار ) ‏    ‏91‏ حفاظت فیزیكی از انبار ‏    ‏92‏ انبارگردانی ‏    ‏92‏ جمع آوری برگه های شمارش ‏    ‏92‏ لیستهای مغایرت ‏    ‏92‏ نحوه انبارگردانی ‏    ‏93‏       فصل ششم: ١ – مقدمه ٢ – دلایل نگهداری موجودیها و انبار کردن آنها: ٣ – قابلیت ها و مهارت های انباردار: ٤ – وظایف عمومی مدیریت انبار کالا (Warehousing Management): ٥ – اهداف برنامه‌ریزی مدیریت انبار، هزینه های انبارداری  ٦ – تعریف انبار و کالا: ٧ – عوامل موثر در چیدمان و انبارش کالا در انبار: ٨ – انبارداری و انبارش(Warehousing and Storage) و انواع موجودی انبار:  ٩ – عوامل موثر در انتخاب بهترین اندازه انبار: ١٠ – انبار از لحاظ فرم ساختمانی       ١١ – انواع انبار براساس نوع انبارش:      ١٢ – انواع سندهای اصلی انبار:   بخش اول: ١ – نام گذاری کالا: ٢ – کد گذاری: ٣ – اهداف کد گذاری: ٤ – مراحل و شیوه طبقه بندی و کدگذاری موجودی های کالا در انبار: ٥ – برخی از اصول و شرایط طبقه بندی موجودیهای کالا: ٦ – انواع روش های  کدگذاری کالا: ٧ – روش کدینگ ویژه + شکل + مثال: ٨ – روش کد گذاری میله ای (بارکد Bar code) + تصویر: ٩ – تعریف تامین کنندگان یا اشخاص، شرکت های طرف قرارداد: ١٠ – تعریف مراکز هزینه: ١١ – تعریف مراکز تولیدی: ١٢ – تعریف دسته واحدهای شمارش: ١٣ – کارتکس کالا: ١٤ – مدیریت انبار و طبقه بندی کالا با تجزیه و تحلیل نمودار ABC + تصویر:   بخش دوم: ١٥ – شرایط نگهداری، انبارش محیطی اقلام و کالا در انبار +  عکس: ١٦ – گردش فیزیكی اقلام در انبارهای صنعتی تولیدی (Physical flow) : ١٧ – رعایت گردش فایفو FIFO و لایفو LIFO در انبار و روش اجرای FIFO + تصویر و شکل: بخش سوم: ١٨ – نحوه انبارش و نگهداری کالا در انبار و کارخانجات صنعتی+ عکس: ١٩ – نقشه جانمایی (Lay out) + عکس: ٢٠ – پیش بینی در برنامه ریزی انبار و مدیریت موجودی ٢١ – راهکارهای كاهش هزینه های تامین، سفارش و نگهداری كالا و موجودی: ٢٢ – امکان ردیابی اسناد: ٢٣ – اقلام راکد: ٢٤ – نگهداری کنترل و مدیریت محصول / کالا / اقلام نامنطبق: بخش چهارم: ٢٥ – بارانداز (Cross docking): ٢٦ – راهروهای ( (Aisles دسترسی + عکس: ٢٧ – جابجایی مواد (Material handling): ٢٨ – تهویه (Ventilation): ٢٩ – نظم در ثبت اسناد و بایگانی: ٣٠ – استانداردسازی:     19 سیستم انبار و خرید تجهیزات ایمنی راهها دانلود پروژه سیستم انبار و خرید دانلود پایان نامه سیستم انبار و خرید سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها دانلود پروژه انبار دانلود پروژه انبارداری
 • 32 پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 6 (گزارش عملکرد مالی حسابداری
 • دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 6 (گزارش عملکرد مالی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 1020 بایت صفحه 32 فرمت ppt 20000 پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره…

 • 20 پاورپوینت حواریون در کتاب مقدس فقه،الهیات،معارف
 • دانلود پاورپوینت حواریون در کتاب مقدس دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،الهیات،معارف حجم 1/37 مگابایت صفحه 20 فرمت ppt 8000 پاورپوینت حواریون در کتاب مقدس دانلود پاورپوینت…

 • 42 پاورپوینت اهمیت کنترل کیفیت در سازه های صنعتی و مسکونی عمران
 • دانلود پاورپوینت اهمیت کنترل کیفیت در سازه های صنعتی و مسکونی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 981/68 کیلوبایت صفحه 42 فرمت pptx 21000 پاورپوینت اهمیت…

 • 57 بررسی اثرات زن و مرد بودن در سن مسئولیت کیفری و حدود مجازات حقوق
 • دانلود بررسی اثرات زن و مرد بودن در سن مسئولیت کیفری و حدود مجازات دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 53 بایت صفحه 57 فرمت doc…

 • 25 دانلود پاورپوینت سواد حرکتی به عنوان محور اصلی برنامه توسعه ورزش همگانی تربیت بدنی
 • دانلود دانلود پاورپوینت سواد حرکتی به عنوان محور اصلی برنامه توسعه ورزش همگانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 3/85 مگابایت صفحه 25 فرمت pptx…

 • 27 پاورپوینت آشنایی با مدیریت زنجیره‌ های تامین با موضوع معماری سازمانی و زنجیره های تامین مدیریت
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با مدیریت زنجیره‌ های تامین با موضوع معماری سازمانی و زنجیره های تامین دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 458/89 کیلوبایت صفحه 27…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *