190 بررسی روند توسعه شهر ری (منطقه 20 شهر تهران) جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود بررسی روند توسعه شهر ری (منطقه 20 شهر تهران)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # جغرافیا و برنامه ریزی شهری حجم 245 بایت صفحه 190 فرمت doc 175000 بررسی روند توسعه شهر ری (منطقه 2 شهر تهران) شهرری یکی از شهرهای تاریخی با قدمت شش هزار ساله در جنوب تهران واقع شده است که بر اساس تقسیمات کشوری به عنوان منطقه 2 شهر تهران معرفی شده است دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و جغرافیا بررسی روند توسعه شهر ری (منطقه 2 شهر تهران)       چکیده : شهرری یکی از شهرهای تاریخی با قدمت شش هزار ساله در جنوب تهران واقع شده است که بر اساس تقسیمات کشوری به عنوان منطقه 2 شهر تهران معرفی شده است . با توجه به گرایشات موجود در سطح منطقه و دارا بودن ویژگیهای منحصر به فرد این منطقه را از دیگر مناطق تهران متمایز ساخته است . در هم آمیختگی بافت تاریخی ، مذهبی و بافت مسکونی ، صنعتی چهره ای متمایز از سایر مناطق برای شهر ری ایجاد کرده است . از گرایشات موجود در منطقه می توان به وجود اراضی بزرگ و باز مزروعی ، صنایع و کارگاهها ، پایین بودن قیمت زمین ، انبوه سازی مسکن و  اشاره کرد . این عوامل در چند دهه اخیر شهر ری را به یک منطقه مهاجر پذیر با رشد جمعیت بالا تبدیل نموده است و رشد و توسعه فیزیکی آنرا سبب شده است.   در این پایان نامه سعی شده که روند توسعه شهر ری (منطقه بیست تهران) بررسی شود و منظور از توسعه،توسعه فیزیکی (در جهت افقی) نیز می باشد.این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اول مطالب مربوط به کلیات تحقیق و مفاهیم نظری بیان شده است . در فصل دوم سعی شده است که ویژگیهای طبیعی شهر ری مورد بررسی قرار گیرد . در فصل سوم به بررسی ویژگیهای انسانی که شامل ویژگیهای فرهنگی،جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی می باشد ، پرداخته شده است . در فصل چهارم ویژگیهای کالبدی شهر ری که شامل تحولات و گسترش کالبدی شهر ری ،طرح های شهری ،تیپولوژی بافتهای موجود ، کاربریهای اراضی و محدودیتها و امکانات توسعه و  بررسی شده است . در فصل پنجم به اثبات فرضیه ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.     کلمات کلیدی: توسعه شهری بافت كالبدی شهر توسعه فیزیکی شهری تیپولوژی بافتهای شهری بررسی روند توسعه شهر ری     مقدمه :  در این تحقیق که تحت عنوان بررسی روند توسعه شهر ری (منطقه 2 شهر تهران) می باشد سعی شده پس از یک شناخت اجمالی به بررسی روند توسعه و مسائل و مشکلات و توسعه و همچنین راه حل ها پرداخته شود.  هدف از این تحقیق :  1 – شناخت ویژگیهای جغرافیای طبیعی اثر گذار بر توسعه شهر ری؛ 2 –  بررسی ساختار کالبدی ـ فضایی و جمعیتی شهر ری؛  3 – مطالعه و بررسی روند تاریخی شهر نشینی و توسعه شهر ری؛ 4 – شناخت الگوی توسعه فیزیکی شهر و عوامل موثر بر توسعه شهر؛   می باشد . فرضیات این تحقیق بدین قرار می باشد :  1 – مسئله جمعیت و مهاجرت نقش زیادی در روند توسعه شهرنشینی شهرری را داشته است. 2 – توجه به عامل نقش زیارتی شهر ری می تواند جهت هدایت روندها و گرایشات آتی توسعه منطقه موٌثر باشد.   پیشینه این تحقیق پایان نامه های دانشگاهی و همچنین پژوهشهای موردی که در همین راستا و برای مکانها و شهرهای مختلف صورت گرفته است ، می باشد.روش تحقیق بصورت مطالعات کتابخانه ای و استفاده ار منابع معتبر تاریخی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در رابطه با شهر ری بوده اند و برای تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از روش تحقیق تحلیلی استفاده شده است .محدودیتهای تحقیق شامل کمی اطلاعات در این زمینه و به روز نبودن اطلاعات و آمار و همچنین پراکنده بودن اطلاعات از مشکلات تحقیق می باشد.         فهرست مطالب چكیده 1 مقدمه 2 فصل :1 كلیات تحقیق 4 1 –  1 –  طرح تحقیق 4 1 – 1 – 2 –  بیان مسئله 5 1- 1 –  3-  ضرورت مسئله 6 1- 1 – 4 –  اهداف تحقیق 7 1 – 1 – 5-  فرضیات تحقیق 7 1 – 1 – 6 –  پیشینه تحقیق 8 1 – 1 – 7 –  روش تحقیق 9 1– 1 – 8 – مشكلات و محدودیتهای تحقیق 1 1 – 2 – مفاهیم نظری و كلیات 1 1 – 2 – 1 – تعریف شهر 11 1 – 2 – 2 –  تعریف توسعه 12 1 – 2 – 3 –  تعریف توسعه شهری 12 1 – 2 – 4 – تعریف توسعه فیزیكی 13 1 – 2 – 5-  ساخت شهر 13 1 – 2- 6- سیمای شهر 13 1- 2 – 7 – حریم شهر 14 1 – 2 – 8 –  بافت كالبدی شهر 14 1 – 2 – 9 –  محدوده شهر 15 1 – 2 – 1 – محدوده خدماتی 15 1 – 2 – 11- حریم استحفاظی 16 1 -2 – 12 – مرفولوژی شهری 16 1 – 2 – 13 – بررسی الگوهای توسعه شهری 17 1 – 2 – 13 – 1-ساخت دایره ای شهر 18 1 – 2 – 13 – 2 -ساخت قطاعی شهر 19 1 – 2 – 13 – 3- ساخت آماری شهر 2 1 – 2 – 13 – 4 – ساخت ستاره ای (شعاعی) 21 1 – 2 – 13 – 5 –  توسعه چند هسته ای 21 1 – 2 – 13 – 6- توسعه دردآور شهر 23 1 – 2 – 13 – 7 – ساخت خطی یا كریدوری 25   فصل 2: ویژگیهای طبیعی شهر ری 25 مقدمه 25 2 – 1 – موقعیت جغرافیایی 26 2 – 2 – زمین شناسی 26 3 – 2 – توپوگرافی 27 2 – 3 – 1 – وضعیت گسله‌ها و رابطه آن با زلزله خیزی 27 2 – 4 – اقلیم شهر 28 2 -4 – 1 – دما 28 2-4-2- میزان بارش 28 2- 4 – 3 – رطوبت نسبی 29 2 – 4 – 4 – روزهای یخبندان 32 2 – 4 – 5 – روزهای بارانی 33 2-4-6- جریان باد 35 2-5- منابع آب. 32 2-6- مرفولوژی شهر  33 2-7- عوامل طبیعی موٌثر در توسعه شهر ری. 35 خلاصه فصل دوم . 35   فصل 3 : ویژگیهای انسانی – مقدمه 38 3-1- ویژگیهای فرهنگی. 38 3-1-1- وجه تسمیر شهر ری. 39 3-1-2- سابقه تاریخی شهر ری 4 3-1-3- بنیانهای اقتصادی شهر ری در تاریخ  48 3-1-4- توسعه فیزیكی شهر ری در دوره‌های تاریخی. 52 3-1-5- اماكن مذهبی و متبركه شهر ری 54 3-1-6- آثار تاریخی شهر ری. 61 3-1-7- عوامل فرهنگی موٌثر در توسعه شهر ری. 65 3-2- ویژگیهای جمعیتی .67 3-2-1- تعدادو سیر تحولی جمعیت از سال 1345-1375. 67 3-2-2- توزیع جمعیت 69 3-2-3- تراكم جمعیت 7 3-2-4- ساخت سنی و جنسی جمعیت 72 3-2-5- حركات جمعیت. 75 3-2-6- رشد جمعیت و آینده نگری  82 3-3- ویژگیهای اجتماعی 84 3-3-1- میزان اشتغال و بیكاری جمعیت. 84 3-3-2- میزان اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی. 88 3-3-3- وضعیت سواد جمعیت 9 3-3-4- عوامل اجتماعی مؤثر در توسعه شهر ری . 94 3-4- ویژگیهای اقتصادی 95 3-4-1- بخش كشاورزی. 95 3-4-2- بخش صنعت 97 3-4-3- بخش خدمات . 98 3-4-4- عوامل اقتصادی موثر در توسعه شهر ری. 98 خلاصه فصل سوم 11   فصل 4 – ویژگیهای كالبدی شهر ری 4-1- تحولات معصر و گسترش كالبدی تهران و شهر ری. 17 4-2- طرحهای شهری و میزان تحقق آنها در شهر ری. 18 4-2-1- طرح جامع 1349 18 4-2-2- طرح ساماندهی تهران 1371 19 4-2-3- طرح تفصیلی 111 4-3- بافت و عناصر كالبدی 111 4-3-1- عناصر مهم و نحوه شكل گیری و كالبدی شهر ری 111 4-3-2- تیپولوژی بافتهای موجود. 117  4-4- كلیات كاربری ارضی.  4-4-1- كاربری مسكونی  123 4-4-2- كاربری آموزشی و آموزش عالی. 123 4-4-3- كاربری بهداشتی و درمانی 123 4-4-4- كاربری تأسیسات و تجهیزات 124 4-4-5- كاربری تجاری 124 4-4-6- كاربری فضای سبز. 126 4-4-7- كاربری حمل و نقل و انبار داری  126 4-4-8- كاربری صنعتی و كارگاهی 126 4-4-9- كاربری های فرا منطقه ای . 127 4-4-1- توزیع كاربریها در نواحی منطقه 2. 129 4-4-11-كاربریهای قابل تغییر و مؤثر در توسعه شهر ری. 131 4-5- تقسیمات شهرداری شهر ری 136 4-5-1- ناحیه یك و ویژگیهای آن 136 4-5-2- ناحیه دو و ویژگیهای آن. 138 4-5-3- ناحیه سه ویژگیهای آن 14  4-5-4- ناحیه چهاریژگیهای آن 143 4-5-5- ناحیه پنج. 145 4-5-6- ناحیه شش. 148 4-5-7- ناحیه هفت. 148 4-5-8- مشكلات ناحیه 6و7 منطقه 2. 149  4-6- محدودیتها و موانع توسعه شهر ری. 153 4-6-1- محدودیتهای توسعه در ارتباط بازمین ساختن 153  4-6-2- محدودیتهای توسعه در ارتباط با قابلیتهای اقتصادی  155 3-6-3- محدودیتهای توسعه در ارتباط با بافت شهر. 156 4-6-4- مشكلات زیست محیطی و آبهای سطحی 158 4-6-5- مشكلات حمل و نقل شهر ری.  159 4-7- امكانات توسعه. 16 4-8- طرح های مورد نیاز توسعه شهر ری. 163 خلاصه فصل چهارم . 166    فصل 5. نتیجه‌گیری و پیشنهادات.  5-1- اثبات فرضیه‌ها   5-2- نتیجه‌گیری . 172 5-2- پیشنهادات . 179  منابع و مآخذ:  181   175 دانلود پایان نامه توسعه شهری بررسی روند توسعه شهر ری ویژگیهای كالبدی شهر ری عوامل طبیعی موثر در توسعه شهر ری دانلود پایان نامه توسعه شهری در شهرری شناخت الگوی توسعه فیزیکی شهر ری
 • 100 مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگاشت کیفیت زندگی 100 صفحه برنامه ریزی شهری
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگاشت کیفیت زندگی 100 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برنامه ریزی شهری حجم 1/15 مگابایت صفحه 100 فرمت docx 27000…

 • 19 پاورپوینت معرفی 15 شهر سبز جهان جغرافیا
 • دانلود پاورپوینت معرفی 15 شهر سبز جهان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # جغرافیا حجم 2/14 مگابایت صفحه 19 فرمت pptx 10000 پاورپوینت معرفی 15 شهر سبز جهان…

 • 48 ارث و چگونگی آن پس از انحلال نکاح حقوق
 • دانلود ارث و چگونگی آن پس از انحلال نکاح دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 169/28 کیلوبایت صفحه 48 فرمت docx 22000 ارث و چگونگی آن…

 • 46 پاورپوینت تغذیه در دیابت تغذیه
 • دانلود پاورپوینت تغذیه در دیابت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تغذیه حجم 2/23 مگابایت صفحه 46 فرمت pptx 17000 پاورپوینت تغذیه در دیابت دانلود پاورپوینت تغذیه در…

 • 12 پاورپوینت نحوه ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری حسابداری
 • دانلود پاورپوینت نحوه ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 44/58 کیلوبایت صفحه 12 فرمت pptx 8000 پاورپوینت نحوه…

 • 192 پاورپوینت کل کتاب حسابرسي 2 تألیف پرويز گلستاني حسابداری
 • دانلود پاورپوینت کل کتاب حسابرسي 2 تألیف پرويز گلستاني دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 560/29 کیلوبایت صفحه 192 فرمت ppt 25000 پاورپوینت کل کتاب حسابرسي…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *