175 ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر فقه،حقوق،الهیات

دانلود ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 136 بایت صفحه 175 فرمت doc 127000 ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر هدف از دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر می باشد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر     هدف و انگیزه تحقیق : امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تكنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلكه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن كافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق كشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به كار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشكی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حركت در مسیر درست و با كشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .   با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله كار آمد در جهت اثبات كیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو كشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است .  پیشینه تحقیق: در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود كه تاكنون در كتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات كیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر كدام از كشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو كشور ایران و مصر پرداخته ام .       کلمات کلیدی: دعوی علم قاضی دعاوی کیفری و حقوقی ادله اثبات دعوی قوانین ایران و مصر       روش كار تحقیق : روش كار در این رساله بیشتر كتابخانه ای ، و با مراجعه به كتب مختلف فقهی و حقوقی پزشكی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر كتب مربوط با بحث بوده و از روش كاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاكم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .   تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق : ادله عبارت است از مجموعه دلایل و شواهدی كه قاضی اقناع وجدانی می رساند تا با توجه به همان دلایل متهم را به جایگاه اصلی خود برساند و آنچه را كه وجدان دادرسی را در اثبات ادعا قانع می كند در علم حقوق اصطلاحا به ان دلیل می نامند و اهمیت ادله اثبات دعوی به ویژه در عمل در خور توجه است ، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند كه دانده بتواند وجود ان را ثابت نماید ، و سوالاتی كه در این رابطه مطرح می شود عبارتند از : 1-آیا ادله اثبات در حقوق ایران مشابه حقوق مصر است ؟ 2-مبانی ادله اثبات در حقوق ایران و مصر چیست ؟ 3-نظام دلایل معنوی در هر رو نظام چگونه است ؟         فهرست مطالب  مقدمه فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری ۱¬- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری ۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق ۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی ۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی   فصل دوم :اقرار الف:مبحث اول:مفهوم اقرار ۱- بند اول:معنای لغوی ۲- بند دوم: معنای اصطلاحی ب:مبحث دوم :اقسام اقرار ۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای ۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر ۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی ۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی ۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب ۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی ۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه ۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر ج: مبحث سوم:ارکان اقرار ۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار ۲¬- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار ۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن ۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر د:مبحث چهارم:شرایط اقرار ۱- بند اول :شرایط مقر ۲- بند دوم :شرایط مقرله ۳- بند سوم:شرایط مقربه ۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد ۵- بند پنجم: وکالت در اقرار                             فصل سوم :شهادت الف:مبحث اول:تعریف شهادت ۱- بند اول :معنای لغوی ۲- بند دوم :معنای اصطلاحی ب:مبحث دوم:بینه و شهادت ۱- بند اول :معنای بینه  ۲- بنددوم: انواع بینه ۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد ۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد ۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری ۲- بند دوم:نظریه قانون مصر ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت ۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله ۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس ۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت ۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی ۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی   فصل چهارم :علم قاضی الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم ۱- بند اول:علم عادی ۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها ۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی ۲- بند دوم :مقایسه علم عادی وطن متآخم به علم ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی ۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله ۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی ۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی ۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی ۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر   فصل پنجم:سوگند الف:مبحث اول:کلیات ۱- بند اول:تعریف قسامه ۲- بند دوم: قلمرو قسامه ب:مبحث دوم:اقامه قسامه ۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه) ۲-بند دوم:قسامه مدعی ۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر ج:مبحث سوم: تعداد قسم ۱- بند اول :تعداد قسم در قتل ۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه ۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه ۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث ۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی ۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر    فصل ششم:سایر ادله الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس ۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا ۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون ج: مبحث سوم:اسناد د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار ه:مبحث پنجم:امارت قانونی ۱- بند اول:اماره تصرف ۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار ۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی ۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی ۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی ۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی  نتیجه گیری وپیشنهادات منابع وماخذ     127 ادله اثبات دعوی ادله اثبات دعوی در قوانین ایران ادله اثبات دعوی در قوانین مصر پایان نامه ادله اثبات دعوی ادله اثبات كیفری ادله اثبات كیفری در قانون جزای ایران ادله اثبات كیفری در قانون جزای مصر
 • 47 پاورپوینت فرهنگ و تاثیر آن بر بهداشت مادر و نوزاد پزشکی
 • دانلود پاورپوینت فرهنگ و تاثیر آن بر بهداشت مادر و نوزاد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 627/81 کیلوبایت صفحه 47 فرمت pptx 13000 پاورپوینت فرهنگ…

 • 239 کتاب نظریه حلقه و مدول آمار
 • دانلود کتاب نظریه حلقه و مدول دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # آمار حجم 28/67 مگابایت صفحه 239 فرمت pdf 8500 کتاب نظریه حلقه و مدول کتاب نظریه…

 • 38 پاورپوینت عواقب اجتماعی اقتصادی ایدز مدیریت
 • دانلود پاورپوینت عواقب اجتماعی اقتصادی ایدز دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 202/37 کیلوبایت صفحه 38 فرمت pptx 16000 پاورپوینت عواقب اجتماعی اقتصادی ایدز دانلود پاورپوینت…

 • 46 پاورپوینت تشخیص پوکی استخوان و راه های درمان آن پرستاری
 • دانلود پاورپوینت تشخیص پوکی استخوان و راه های درمان آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پرستاری حجم 1/02 مگابایت صفحه 46 فرمت pptx 14000 پاورپوینت تشخیص پوکی…

 • 50 پاورپوینت تغذیه با شیر مادر در مراقبت های ادغام یافته کودک سالم پزشکی
 • دانلود پاورپوینت تغذیه با شیر مادر در مراقبت های ادغام یافته کودک سالم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 7/47 مگابایت صفحه 50 فرمت pptx 16000…

 • 11 پاورپوینت دستور send در شبکه کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت دستور send در شبکه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 86/57 کیلوبایت صفحه 11 فرمت pptx 8000 پاورپوینت دستور send در شبکه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *