170 بررسی همپار در ترکیب اکسیم علوم انسانی

دانلود بررسی همپار در ترکیب اکسیم

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم انسانی حجم 3/98 کیلوبایت صفحه 170 فرمت doc 45000 بررسی همپار در ترکیب اکسیم هدف از انجام این پایان‌نامه سنتز اكسیم از 2ـ (4ـ ترسیوبوتیل ـ 1 سیكلوهگزنیل) 4ـ ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون و بررسی ایزومری‌های اكسیم تهیه شده می‌باشد دانلود رساله دكتری داروسازی بررسی همپار در ترکیب اکسیم     چکیده: هدف از انجام این پایان‌نامه سنتز اكسیم از 2ـ (4ـ  ترسیوبوتیل ـ 1- سیكلوهگزنیل)- 4ـ ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون و بررسی ایزومری‌های اكسیم تهیه شده می‌باشد. با توجه به اهمیت اكسیم‌ها در بسیاری از داروها و تركیبات درمانی از جمله آنتی دوت سموم ارگانو فسفره و داروهای آنتی نئوپلاستیك، علف‌كش‌ها، ضد قارچ‌ها و قارچ‌كش‌ها و … مبادرت به سنتز این واحدها نمودم.    ابتدا 4ـ ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون را در حضور (%4) KOH و اتانول رفلاكس نموده، سپس از حاصل بدست آمده در حضور هیدروكسیل آمین و هیدروكلراید و سدیم استات، اكسیم مربوطه بدست آمد. تمامی موارد توسط طیف‌سنجی IR، NMR . H، NMR . C13 مورد بررسی قرار گرفتند. و ایزومری اكسیم حاصله مورد بررسی قرار گرفت.      کلمات کلیدی: اكسیم ایزومری ترسیوبوتیل سیكلوهگزنیل ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون     مقدمه: با پیدایش شیمی داروئی با تلفیق شیمی آلی سنتیتك، جنبه‌های فارماكلوژیك و اهداف بالینی به تحولی شگرف در علم داروسازی منتهی شد. تهیه تركیبات رهبر توسط علم شیمی و تطبیق آن با مقاصد درمانی بوسیله مطالعات بالینی مسیر تحقیقات را به سمت تولید دسته‌های داروئی جدید سوق داده است. بی‌شك موفقیت علم پزشكی در سال‌های اخیر تا حد زیادی مرهون این كشفیات است. البته پیشرفت در این زمینه به دور از مشكلات نبوده و عدم هماهنگی واحدهای مختلف از جمله «بالینی» در پذیرش و استفاده از داروهای جدید و یا بهره‌مند نبودن از روش‌های كنترل‌ شده موانعی بر سر راه تحقیقات به حساب می‌آمدند.    پزشكی امروز جهت بكارگیری روش‌های مطلوب به داروهائی با طیف اثر انتخابی‌تر و  عوارض جانبی كمتر نیازمند است و این امر به جز در سایه تلاش‌های متخصصان شیمی داروئی محقق نخواهد شد، روندی كه در تمام طول تاریخ علی‌رغم معضلات محدودیت‌ها و موانع بیشمار به همت دانشمندانی فرزانه به بهترین نحو پیش رفته و در آینده نیز تداوم خواهد یافت.          فهرست مطالب بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل- 1- سیكلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون خلاصه فارسی مقدمه 1 فصل اول: كلیات 1-1- اكسیم‌ها و كاربرد آنها 2 1-1-1- اثر اكسیم به عنوان آنتی دوت 4 الف) ساختار شیمیائی و ویژگی اكسیم‌ها 11 ب) فارماكوكینتیك اكسیم‌ها 14 ج) سمیت اكسیم‌ها 15  د) خاصیت فعالیت بخشی مجدد در In- Vitro 17 هـ) خاصیت احیاكنندگی در In-Vivo 2 و) اثربخشی درمانی اكسیم‌ها 25 ز) توصیه‌های بالینی 3 1-1-2- اثر اكسیم‌ها به عنوان آنتی دوت سموم ارگانو فسفره 32 الف) مكانیزم عمل آفت كش‌های ارگانو فسفره 32 ب) تابلوی بالینی مسمومیت با آفت كش‌های ارگانو فسفره 34 ج) درمان مسمومیت با آفت كش‌های ارگانو فسفره 37 1-1-3- اكسیم با كاربرد علف‌كش 38 1-1-4- اثر ضد قارچی اكسیم‌ها 39 الف) معرفی قارچ‌ها 39 ب) شیمی درمانی بیماری‌های قارچی 41 ج) آزول‌های ضد قارچ 43 د) فارماكوفور آزول‌های ضد قارچی 44 هـ) مكانیزم اثر آزول‌ها 48 و) طراحی آزول‌های جدید ضد قارچ  (آنالوگ های اكسی كونازول) 51 1-1-5- اثر اكسیم در درمان بیماری انگلی لشمانیوز 55 1-1-6- تركیبات آنتی‌بیوتیك با ساختار اكسیم 57 الف) تعریف آنتی‌بیوتیك‌ها 57 ب) منابع آنتی‌بیوتیك‌ها 6 ج) مكانیزم اثر آنتی‌بیوتیك‌ها 6 د) آنتی‌بیوتیك‌های بتالاكتام 63 1-1-7- اثر اكسیم در درمان بیماری آلزایمر 67 الف) علت‌شناسی بیماری آلزایمر 68 ب) درمان بیماری آلزایمر 68 1-1-8- مشتقات اكسیم با خاصیت ضد تشنج 7 الف) فیزیوپاتولوژی صرع 72 ب)اتیولوژی صرع 74 ج) دارو درمانی صرع 75 1-1-9- مشتقات اكسیم با خاصیت مهار كنندگی پمپ سدیم ـ پتاسیم 78 1-1-1- اكسیم با خاصیت مهاركنندگی آنزیم Cytp45 79   فصل دوم: بخش نظری 2-1- تلاش برای سنتز 2-(4-ترسیوبوتیل-1- سیكلوهگزنیل)-4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون 81 2-1-1- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط اسیدی 82 2-1-2- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط اسیدی با حلال تولوئن82 2-1-3- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط بازی 83 2-1-4- روش خالص سازی كتون سنتز شده 84 الف) انتخاب حلال 85 ب) انحلال 86 ج) صاف كردن محلول داغ 87 د) تبلور 87 هـ) صاف كردن 88 و) خشك كردن بلور‌ها 89 2-2- تلاش برای سنتز اكسیم از 2-(4- ترسیوبوتیل-1- سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون 9 3-1- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط بازی 91 3-2- عمل جداسازی كتون مورد نظر توسط كریستال‌گیری مجدد 92 3-3- طیف‌های كتون سنتز شده 95 3-4- بررسی و نتیجه گیری 16 3-5- تلاش برای سنتز اكسیم از كتون ساخته شده در مرحله 3-1- 17 3-6- عمل جداسازی اكسیم مورد نظر توسط كریستال‌گیری مجدد 18 3-7- طیف‌های اكسیم سنتز شده 11 روش سنتز 2- (4- ترسیوبوتیل-1- سیكلوهگزنیل)-4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط 117 3-8- بررسی و نیتجه‌گیری 145 خلاصه انگلیسی 15 منابع 164     45 اكسیم ایزومری ترسیوبوتیل سیكلوهگزنیل ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون بررسی همپار در ترکیب اکسیم بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2 (4 ترسیوبوتیل 1 سیكلوهگزنیل) 4 ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون دانلود رساله دكتری رشته داروسازی دانلود رساله دكتری داروسازی
 • 47 پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه معلولیت علوم اجتماعی
 • دانلود پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه معلولیت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 100/09 کیلوبایت صفحه 47 فرمت docx 22000 پیشینه نظری و…

 • 15 دانلود پاورپوینت نقشه استراتژی بازاریابی جدید برای بازاریابی مستقیم مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت نقشه استراتژی بازاریابی جدید برای بازاریابی مستقیم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 338/43 کیلوبایت صفحه 15 فرمت pptx 10000 دانلود پاورپوینت نقشه…

 • 14 دانلود تحقیق درباره رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن word روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق درباره رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 23/77 کیلوبایت صفحه 14 فرمت…

 • 22 برآورد هزینه تمام شده آموزش رشته های پزشکی با سیستم ABC مدیریت
 • دانلود برآورد هزینه تمام شده آموزش رشته های پزشکی با سیستم ABC دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 564 بایت صفحه 22 فرمت pdf 14000 برآورد…

 • 35 پاورپوینت ممیزی سیستم مدیریت کیفیت مدیریت
 • دانلود پاورپوینت ممیزی سیستم مدیریت کیفیت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 465/08 کیلوبایت صفحه 35 فرمت pptx 15000 پاورپوینت ممیزی سیستم مدیریت کیفیت دانلود پاورپوینت…

 • 17 پاورپوینت آشنایی با مفهوم تئوری محدودیت مدیریت
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم تئوری محدودیت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 578/83 کیلوبایت صفحه 17 فرمت ppt 9000 پاورپوینت آشنایی با مفهوم تئوری محدودیت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *