168 رویکردها و مولفه های تفکر انتقادی و ضرورت توجه به آن روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود رویکردها و مولفه های تفکر انتقادی و ضرورت توجه به آن

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 277/15 کیلوبایت صفحه 168 فرمت docx 57000 رویکردها و مولفه های تفکر انتقادی و ضرورت توجه به آن هدف از این پایان نامه رویکردها و مولفه های تفکر انتقادی و ضرورت توجه به آن می باشد. هدف از این پایان نامه رویکردها و مولفه های تفکر انتقادی و ضرورت توجه به آن می باشد.     برخی پژوهشگران، تفکر انتقادی را مفهومی محدود در نظر می گیرند. آنها بر این عقیده اند که تفکر انتقادی فقط فهرستی از توانایی ها و مهارت های خاص یا صرفاً مجموعه ای از نگرش هاست. از این نقطه نظر، تفکر انتقادی یا به عنوان مجموعه ای از مهارت ها و توانایی ها در نظر گرفته می شود که اندیشنده باید کسب کند و یا به عنوان مجموعه ای از تمایلات در نظر گرفته می شود که منجر به توسعۀ تفکر در شخص می گردد. با وجود این، بیشتر پژوهشگران مفهوم تفکر انتقادی را ترکیبی از مهارت ها و تمایلات می دانند. واتسون و گلاسر  جزو نخستین کسانی هستند که تفکر انتقادی را ترکیبی از تمایلات و مهارت ها دانستند. از دیدگاه گلاسر (همان،ص:91)   در تفکر انتقادی، سه عنصر اساسی وجود دارد: 1.    تمایل به بررسی مسایل و موضوع ها در یک چشم انداز فکورانه که در دامنۀ تجارب شخص رخ می دهد. 2.    دانش روش های بررسی منطقی و استدلال 3.    مهارت در به کار گیری این روش ها          نتایج مطالعۀ انجمن فلسفۀ آمریکا نیز که به روش دلفی به منظور رسیدن به یک اجماع نظر در مفهوم تفکر انتقادی صورت گرفته بود، به دو مؤلفه تفکر انتقادی اشاره می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که تفکر انتقادی را باید در دو بُعد مد نظر قرار داد: بُعد توانایی های شناختی و بُعد عاطفی یا تمایلی (فاشین و فاشین، 1994، همان) . بر اساس یافته های این پژوهش، در فرایند تفکر انتقادی، فرد مجموعه ای از مهارت های شناختی نظیر تجزیه و تحلیل، تعبیر و تفسیر، استنباط، تبیین، ارزیابی و خودگردانی را به کار می گیرد.       در ذیل به توضیح مختصری از این مهارت ها می پردازیم: 1. تفسیر :درک و بیان معنی یا اهمیت انبوهی از بیانات، موقعیتها، اطلاعات، وقایع، قضاوتها، قراردادها، گمانها، قوانین، رویه ها و معیار به کار می رود که شامل خرده مهارت های طبقه بندی، رمز گشایی امور و معنی کردن دقیق است.   2. تحلیل : مشخص کردن روابط استنباطی واقعی قصد شده و میان گفته ها سؤالات مفهوم ها، توصیفات یا شکل های دیگر برای اظهار گمان، قضاوت، تجارب، دلایل، اطلاعات یا عقاید است.   3. ارزشیابی : تعیین و برآورد اعتبار و صحت گفته ها یا دیگر اشکال بیانی که نشانگر درک و فهم، تجربه، موقعیت باور و اعتقاد شخص بوده و نیز به تعیین و برآورد رابطه منطقی بین گفته ها، توضیحات سؤالات و دیگر گونه های کلامی تأکید دارد.   4. استنباط ::تشخیص عناصر و شواهد مطمئن برای نتیجه گیری است. خرده مهارتهای آن شامل پرسش از وقایع، حدس متناوب و ترسیم نتایج است.   5. توضیح : توانایی بیان این که چگونه به یك قضاوت دست می یابیم و توانایی برای ارائه یك راه متقاعد کننده نتایجی از تفکر فردی است. خرده مهارت های آن شامل متدها و قوانین، روش های توجیهی، هدف داشتن با دلایل خوب و بیانیه های مفهومی از وقایع یا دیدگاه ها و ارائه کامل و خوب مدلل شده از بحث ها برای بیان بهترین فهم ممکن است.               فهرست مطالب تبیین رویکرد تفکر انتقادی (معنا ، مبانی و )  2-1- مقدمه 2-1-2- معنا و مفهوم تفکر انتقادی  2-1-2-1- مرز تفکر انتقادی و شبه تفکر انتقادی  2-1-2-2-تفکر انتقادی به عنوان یک محصول یا فرایند   2-1-2-3- تلاش برای یافتن یک تعریف جامع  2-1-2-4- تفاوت رویکردتفکر انتقادی با انواع دیگر رویکردهای تفکر 2-1-3- مبانی تفکر انتقادی  2-1-3-1- مبانی فلسفی  2-1-3-1-1- اندیشه های دورۀ کلاسیک  2-1-3-1-2- اندیشه های دورۀ رنسانس   2-1-3-1-3- عصر روشن گری  2-1-3-1-4- اندیشه ها یمعاصر •جان دیوئی، پدر تفکر انتقادی مدرن •رابرت انیس و تفکر مسئولانه  •نظریه پردازان انتقادی(مکتب فرانکفورت)  •لیپمن و کاربری تفکر انتقادی در آموزش فلسفه به کودکان -مبانی فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان  1- مبانی هستی شناختی  2- مبانی انسان شناختی   3- مبانی معرفت شناختی   4- مبانی ارزش شناختی   2-1-3-2- مبانی روانشناختی   2-1-3-2-1- دیدگاه شناختی ژان پیاژه  2-1-3-2-2- دیدگاه ویگوتسکی  2-1-4- مؤلفه ها، ویژگی ها و رویکردها  2-1-4-1- مؤلفه های تفکر انتقادی  2-1-4-2- ضرورت توجه به هر دو مؤلفۀ تفکر انتقادی   2-1-4-3- مهارت ها و تمایلات در تفکر انتقادی 2-1-4-4- رویکردهای تفکر انتقادی 2-1-4-4-1- تفکر انتقادی به عنوان یک مهارت عام  2-1-4-4-2- تفکر انتقادی به عنوان یک مهارت در حوزۀ خاص 2-1-5- آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی  2-1-5-1- تفکر انتقادی در آموزش و پرورش 2-1-5-2- چرا فقدان تفکر انتقادی؟  2-1-5-3-پرورش تفکر انتقادی  2-1-5-3-1- پرورش مهارت های تفکر انتقادی   2-1-5-3-2- آموزش مبتنی بر دیالوگ  2-1-5-3-3- بهره گیری از فنون طرح پرسش  2-1-5-3-4- یادگیری مبتنی بر همیاری  2-1-5-3-5- یادگیری بر مبنای حل مسأله  2-1-5-3-6- آموزش بر مبنای مورد کاوی  2-1-5-3-7- آموزش راهبردهای فراشناختی   2-1-5-3-8- پرورش تمایلات تفکر انتقادی  2-1-5-3-8-1- موانع تفکر انتقادی   2-1-5-3-8-2- باورهای معرفتی در تفکر انتقادی   2-1-5-3-9- مؤلفه های کلاس درس مبتنی بر تفکر انتقادی 2-1-6- سنجش تفکر انتقادی 2-1-6-1- شیوه های سنجش تفکر انتقادی  2-1-6-2- ابزارهای سنتی سنجش تفکر انتقادی 2-1-6-3- مسایل و مشکلات سنجش تفکر انتقادی يشينه تحقيقاتي  پيشينه داخلی پيشينه خارجی  منابع و مآخذ منابع فارسی     منابع انگلیسی 57000 پایان نامه تفکر انتقادی نظریه های تفکر انتقادی پرورش تفکر انتقادی در کودکان تفکر انتقادی از منظر قرآن و روانشناسی آموزش تفکر انتقادی به دانش آموزان رویکردها و مولفه های تفکر انتقادی تفکر انتقادی و ضرورت آموزش آن در کلاس درس
 • 29 دانلود چارچوب و مبانی نظری مفهوم شهروندی و حقوق آن با فرمت word مدیریت
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری مفهوم شهروندی و حقوق آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 49/88 کیلوبایت صفحه 29 فرمت doc…

 • 37 پاورپوینت خطرسنجی سکته های قلبی عروقی و نحوه کار با دستگاه لیپید پرو پزشکی
 • دانلود پاورپوینت خطرسنجی سکته های قلبی عروقی و نحوه کار با دستگاه لیپید پرو دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 2/15 مگابایت صفحه 37 فرمت pptx…

 • 39 پاورپوینت پساب تصفیه خانه فاضلاب و نقش آن در تولید محصولات کشاورزی کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • دانلود پاورپوینت پساب تصفیه خانه فاضلاب و نقش آن در تولید محصولات کشاورزی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست حجم 2/97…

 • 36 پاورپوینت کار درمانی پرستاری
 • دانلود پاورپوینت کار درمانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پرستاری حجم 12/05 مگابایت صفحه 36 فرمت ppt 12000 پاورپوینت کار درمانی دانلود پاورپوینت کار درمانی دانلود پاورپوینت…

 • 44 دانلود تحقیق تعالی سازمانی با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق تعالی سازمانی با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 116/94 کیلوبایت صفحه 44 فرمت docx 12000 دانلود تحقیق تعالی سازمانی با…

 • 36 پاورپوینت تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یا CCHF و پراکندگی آن در جهان پزشکی
 • دانلود پاورپوینت تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یا CCHF و پراکندگی آن در جهان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 13/83 مگابایت صفحه 36 فرمت pptx…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *