166 پایان نامه کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی رفاه اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستایی در بخش احمد آباد مشهد روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی رفاه اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستایی در بخش احمد آباد مشهد

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 416 بایت صفحه 166 فرمت doc 95000 پایان نامه کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی رفاه اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستایی در بخش احمد آباد مشهد موضوع این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستایی از بخش احمدآباد مشهد می باشد این مطالعه به صورت مقایسه ای بین وضعیت مهاجرت کنندگان قبل از مهاجرت و افراد ساکن در بخش احمد آباد که درمبداء مانده اند، انجام شده است پایان نامه کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی رفاه اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستایی در بخش احمد آباد مشهد   چکیده: موضوع این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستایی از بخش احمدآباد مشهد می باشد. این مطالعه به صورت مقایسه ای بین وضعیت مهاجرت کنندگان قبل از مهاجرت و افراد ساکن در بخش احمد آباد که درمبداء مانده اند، انجام شده است. تعداد 36 خانواده به صورت مساوی از هر 2 جامعه با استفاده از نمونه گیری چندمرحله ای مورد مقایسه قرار گرفته اند. بعد از مفهوم شناسی مهاجرت و ارائه انواع تقسیم بندی های آن ، دیدگاه های مختلف کارکردگرایی، نوسازی، وابستگی، نگرش سیستمی مورد بررسی قرار گرفتند و در این میان به مهم ترین نظریه پردازان مهاجرت مثل اورت سی لی، لاری شاستاد، روانشتاین، پل سنجر، موبوگنج، تودارو و پترسون اشاره گردید.    در پیشینه تحقیقات، به مطالعات انجام شده در مورد موضوع تحقیق پرداخته ایم. چارچوب نظری تحقیق تلفیقی از نظرات ارائه شده وابستگی، نظریه های روانشتاین، لی، موبوگنج، شاستاد، تودارو و پترسون می باشد که درنهایت متغیرهایی همچون سن، برخورداری از امکانات رفاهی، برخورداری از دام و زمین کشاورزی، میزان احساس امنیت، پایگاه اقتصادی اجتماعی، میزان بیکاری در سال، نگرش عامگرایانه و درآمد به عنوان متغیرهای اصلی مستقل از بین نظریات تحقیق اخذ گردیدند. نتایج تحقیق حاکی از وجود تفاوت معنی دار در بین دو  جامعه(مهاجرین قبل از مهاجرت و مبداء مهاجرین) در متغیرهای درآمد، میزان بیکاری، نگرش عامگرایانه، سن، برخورداری از امکانات رفاهی و برخورداری از دام و زمین کشاورزی می باشد. ضمناً تفاوت پایگاه و میزان احساس امنیت در بین دو جامعه قبل از مهاجرت مهاجرین معنی دار نبود.     کلمات کلیدی: مهاجرت روستایی سیمای مهاجرت در ایران تفاوت کوچ و مهاجرت مهاجرت روستایی در بخش احمد آباد مشهد     مقدمه مهاجرت و کوچ کردن قدمتی به اندازه تاریخ و فرهنگ بشریت دارد. انسان از دیرباز و به دلایل مختلف محیطی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی دست به مهاجرت و ایجاد تشکل های جمعی مختلف می زده است. به جرات  می توان یکجا نشینی و اسکان یافتن بشر در حاشیه رودخانه ها که نخستین جرقه های تمدن و فرهنگ بشریت را رقم زده است ، را محصول مهاجرت های پی در پی در جهت یافتن نوعی امنیت و ثبات دانست.اما آنچه امروزه و در دنیای مدرن بارز و مبرهن است جنبه های پیچیده و در هم تنیده شده مفهوم مهاجرت و نقل مکان از جایی به جای دیگر است. و به همین دلیل امروزه بسیاری از انواع مهاجرت به صورت مسئله هایی اجتماعی مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته و پژوهش های فروانی را در این زمینه برانگیخته اند.   کشور ما ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال گذار به توسعه با مسائل و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند، که مسئله مهاجرت روستاییان به شهرها و خالی شدن روستاها از جمعیت فعال و سازنده یکی از مهمترین چالش های کشور در مسیر توسعه می باشد.ما در این پژوهش قصد بررسی علت های مختلف موثر در بروز پدیده مهاجرت روستاییان بخش احمد آباد شهرستان مشهد به شهر مشهد، و تاثیرات این پدیده بر بافت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این منطقه را داریم.         فهرست مطالب   فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه   2 طرح مساله   3 ضرورت و اهمیت تحقیق   6 اهداف تحقیق   7   فصل دوم : مبانی نظری تحقیق    مقدمه 9 تعاریف مهاجرت 9 انواع مهاجرت 1 تفاوت کوچ و مهاجرت 14 تاریخچه مهاجرت روستایی 24 آثار و پیامد های مهاجرت 27 سیمای مهاجرت در ایران 33 دیدگاهها و نظریه های مهاجرت 37 کارکرد گرایی 37 دیدگاه تفاوت ها 41 دیدگاه نوسازی 42 دیدگاه مکتب وابستگی 43 دیدگاه سیستمی 44 دیدگاه اقتصادی 45 دیدگاه اجتماعی 51 دیدگاه سیاسی 53 دیدگاه سیستمی 54 نظریه روانشتاین 58 نظریه اورت سی لی 6 تئوری لاری شاستاد 65 نظریه آرتور لوییس 66 هاریس و تودارو 7 پترسون 71 پل سنجر 73 موبوگنج 74 دیدگاههای مواقفان و مخالفان مهاجرت 76 مروری بر تحقیقات پیشین 8 چارچوب نظری 91 مدل نظری تحقیق   97       فرضیه‌های تحقیق 97   فصل سوم : روش شناسی مقدمه 99 روش تحقیق 1 جامعه آماری 1 حجم نمونه و روش نمونه گیری 11 پیش آزمون ابزار سنجش   13 روش جمع‌آوری اطلاعات 13 فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها 14 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق .. 15   فصل چهارم: یافته های تحقیق مقدمه….11 جداول و نمودارها….111   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه 139 خلاصه‌آزمون فرضیات 141 نتیجه گیری 142 پیشنهادات تحقیق 144 محدودیت های تحقیق 147 فهرست منابع 148   95 مهاجرت روستایی سیمای مهاجرت در ایران مهاجرت روستایی در بخش احمد آباد مشهد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی رفاه اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستایی در بخش احمد آباد مشهد عوامل موثر بر مهاجرت روستایی تفاوت کوچ و مهاجرت تاریخچه مهاجرت روستایی آثار و پیامد های مهاجرت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ا
 • 45 دانلود تحقیق درباره هیجان و مولفه های آن word روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق درباره هیجان و مولفه های آن word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 85/13 کیلوبایت صفحه 45 فرمت docx 19000…

 • 24 نقش بهره وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران ( 1376 تا 1382 ) : رهیافت داده های تلفیقی مدیریت
 • دانلود نقش بهره وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران ( 1376 تا 1382 ) : رهیافت داده های تلفیقی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد…

 • 80 بررسی فساد اداری در ساختار سازمانی مدیریت
 • دانلود بررسی فساد اداری در ساختار سازمانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 189/21 کیلوبایت صفحه 80 فرمت docx 29000 بررسی فساد اداری در ساختار سازمانی…

 • 33 پاورپوینت حسابداری رويدادهای بعد از تاريخ حسابداری
 • دانلود پاورپوینت حسابداری رويدادهای بعد از تاريخ دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 16/12 کیلوبایت صفحه 33 فرمت pptx 14000 پاورپوینت حسابداری رويدادهای بعد از تاريخ…

 • 32 پاورپوینت كاربرد كامپیوتر در مهندسی صنایع به واسطه نرم افزار SPSS کامپیوتر
 • دانلود پاورپوینت كاربرد كامپیوتر در مهندسی صنایع به واسطه نرم افزار SPSS دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر حجم 30/09 کیلوبایت صفحه 32 فرمت ppt 14000 پاورپوینت…

 • 2 پرسشنامه راهبردهای مقابله مذهبی پارگامنت افلاک سیر 2007 روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله مذهبی پارگامنت افلاک سیر 2007 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 14/18 کیلوبایت صفحه 2 فرمت docx 6000 پرسشنامه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *