165 پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی ارتباط بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی ارتباط بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 163 بایت صفحه 165 فرمت doc 25000 پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی ارتباط بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه كنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌كند پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی ارتباط بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری   مقدمه : محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه كنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌كند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه‌حلهای مناسب برای سازگاری است.از آنجائیكه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمة زندگی پویایی در سازگاری ارگانیسم با محیط است. و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می‌كند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد. یعنی علاوه براینكه محركهای مختلف مثبت، منفی یا خنثی را بشناسد. رفتارهای مناسب مقابل هر كدام از محركها را یاد بگیرد واین یادگیری به طرق مختلف از ابتدای زندی نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تكامل زندگی بشر یادگیری عمومی و كسب دانش از طریق آموزش بخش مهمی از اطلاعات لازم برای سازگاری را در اختیار قرار می‌دهد. (السون  و هرگنهان ،1997)    حجم اطلاعات از هر نوع كه باشد،چنان رو به افزایش است كه هر فرد در هر شغل و مقامی برای رفع نیازهای فردی و شغلی خود نیاز به مطالعه و صرف وقت زیاد برای آن دارد. به این ترتیب مطالعه وسیلة ارتقاء نوع بشر و ابزار انتقال علم ودانش است. ولی متأسفانه در جامعة ما هنوز فرهنگ مطالعه به عنوان یك نیاز واقعی برای مردم به حساب نمی‌آید. و حتی دانش‌آموزان ودانشجویان ما نیز كه مطالعه جزء اصلی و حرفه وزندگی آنهاست درست مطالعه نمی‌كنند. روش مطالعه فعال را نمی‌دانند، كند می‌خوانند، به اندازه كافی مطالب را درك نمی‌كنند، به خوبی به یاد نمی‌آورند. نمی‌دانند چه بخوانند؟ چگونه بخوانند؟ و چگونه به خاطر بسپارند؟ از همه بدتر نمی‌دانند كه بد می‌خوانند و اینهمه باعث گریز از مطالعه و عدم یادگیری مناسب از آن است.      کلمات کلیدی: راهبردهای یادگیری فرایندهای یاددهی – یادگیری پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان     بیان مسئله : وقتی دانش‌آموزان تحت آموزش رسمی قرار می‌گیرند. پاسخهای متفاوتی نسبت به محركهای محیطی از جمله فرایندهای یاددهی – یادگیری از خود بروز می‌دهند. برای درك تفاوتهای دانش‌آموزان در آموزش یكسان لازم است ویژگیهای ورودی یادگیرندگان مورد مطالعه قرار بگیرد. ویژگیهای عاطفی، فیزیولوژیكی و شناختی یادگیرندگان در نحوه واكنش آنها بر محركها تأثیر دارد وشیوه‌های یادگیری  از جمله این ویژگیهاست. و از موضوعاتی است كه در دهه‌های اخیر به خصوص توسط نظریه‌پردازان شناختی مورد توجه واقع شده است.امروزه نظریه‌های شناختی در یادگیری، به دنبال تبیین فعالیتهای پیچیده شناختی مانند درك مطلب، یادآوری وراهبردهای یادگیری هستند تا بدینوسیله بتوانند به سوالهایی مانند اینكه چگونه یادگیری اتفاق می‌افتد؟ چگونه می‌توانیم درباره نحوه یادگیری خودآگاهی داشته باشیم؟ و چگونه مطالب آموخته شده در حافظه نگهداری می‌شوند پاسخ گویند.    یكی از دیدگاههایی كه زیر بنای نظریات شناختی است رویكرد پردازش اطلاعات است. در این رویكرد به تبیین فرایندهای ذهنی اثر گذار از لحظه ورود اطلاعات تا یادآوری آنها پرداخته می‌شود. بدین ترتیب كه ابتدا محركهای محیطی (دروندادها)  برارگانیزم (گیرنده‌های حسی) اثر می‌گذارند. سپس برای مدتی بسیار كوتاه (یك ثانیه) در حافظه حسی ذخیره می‌شود. بخشی كه مورد توجه قرار می‌گیرند وارد حافظه كوتاه مدت می‌شوند و بقیه از بین می‌روند. اطلاعات وارد شده به حافظه كوتاه مدت با استفاده از راهبردهای یادگیری مانند مرور ذهنی ، بسط دهی ، وسازماندهی  برای ثبتی پایدار به حافظه بلندمدت انتقال می‌یابند و در آنجا به صورت مقدارهای سازمان یافته برای تمام عمر باقی می‌مانند این نظام پردازش شامل دوبعد سخت افزار و نرم افزار است. ساختارهای حافظه حسی، كوتاه مدت و بلندمدت سخت افزارهای ذهن را تشكیل می‌دهند. كه فطری بوده و در همه افراد یكسان است. و فرایندهایی مانند مرور وبسط‌دهی معادل نرم‌افزار هستند كه افراد در چگونگی استفاده از آنها متفاوتند وبهره‌گیری از آنها اكتسابی می‌باشد. (اتكینسون  و شفرین ،1968)       فهرست مطالب   فصل اول:بیان مسئله 2 مقدمه 3 بیان مسئله 5 اهمیت و ضرورت پژوهش 11 4- اهداف پژوهش 14 6-1- متغیرها 16 6-2- تعریف عملیاتی: 17   فصل دوم:مروری بر پیشینه پژوهش 21 مقدمه 22 یادگیری از دیدگاه روانشناسی رفتارگرا 24 یادگیری از دیدگاه روانشناسی شناختی 27 نظریه رشد شاختی پیاژه 29 نظریه یادگیری گشتالت 32 نظریه یادگیری معنی‌دار كلامی 34 نظریه پردازش اطلاعات 38 راهبردهای تكراردر تكالیف ساده یادگیری 47 راهبرد مرور ذهنی در تكالیف پیچیده یادگیری 49 راهبرد بسط‌دهی در تكالیف پایه 51 راهبرد بسط‌دهی درتكالیف پیچیده 52 راهبرد سازماندهی در تكالیف پایه 54 راهبرد سازماندهی در تكالیف پیچیده یادگیری 56 فراشناخت 57 معلمان كارآمد 66 پرورش مهارتهای فكری 67 پرورش مهارتهای حل مسئله 68 مهارتهای تدریس 74 دستورالعمل‌های قبل از مطالعه 81 دستورالعمل‌های بعد از مطالعه 85 دستورالعملهای جهت گسترش حافظه 87 دستورالعمل‌های جهت بهسازی حافظه 89 ادبیات پژوهش موجود در موضوع مورد مطالعه 92   فصل سوم 14 1-3 روش تحقیق 15 2-3- جامعة مورد مطالعه 16 1-3-3- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه‌گیری 16 جدول (1-3) نتایج تحلیل عاملی سوالهای آزمون 18 2-4-3- اعتبار آزمون: 11 باصری 11 5-3- روش نمره گذاری 111 6-3- روش تجزیه و تحلیل آماری 111   فصل چهارم:ارائه و تحلیل نتایج كلی 113 جدول 2-4 توزیع فراوانی آزمودنیها به تفكیك رشته تحصیلی وتحصیلات پدر 116 جدول 3-4 توزیع فراوانی آزمودنیها به تفكیك رشته تحصیلی وتحصیلات مادر 117 جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی آزمودنیها به تفكیك رشته تحصیلی وشغل پدر 119 جدول شماره 5-4 توزیع فراوانی آزمودنیها به تفكیك رشته تحصیلی وشغل مادر 121 جدول 6-4 توزیع فراوانی دانش آموزان موفق وناموفق برحسب رشته تحصیلی 123 نظارت بر 124 جدول 9-4 ضرایب رگرسیون راهبردهای یادگیری در پیش بینی نمره درس حسابان 13 جدول 11-4 ضرایب رگرسیون راهبردهای یادگیری در پیش بینی نمره درس فیزیك 132 جدول 15-4 ضرایب رگرسیون راهبردهای یادگیری در پیش بینی نمره درس تاریخ 136 جدول 17-4 ضرایب رگرسیون راهبردهای یادگیری در پیش بینی نمره درس جامعه شناسی 138 جدول 19-4 ضرایب راهبردهای یادگیری در معادله تابع تمیز 141 جدول 2-4 ضرایب راهبردهای یادگیری در معادله تابع تمیز 143 جدول 22-4 ضرایب راهبردهای یادگیری در معادله تابع تمیز 145   فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 146 بحث و نتیجه گیری 147 آیا بین راهبردهای یادگیری كه دانش آموزان موفق و ناموفق در هر رشته بكار می‌برند تفاوت وجود دارد؟ 153 محدودیت‌ها 159 پژوهش حاضر با محدودیت‌های ذیل مواجه بود 159 پیشنهادها: 16 منابع فارسی 162 منابع انگلیسی 167       25 راهبردهای یادگیری فرایندهای یاددهی – یادگیری پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی ارتباط بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری مهارتهای تدریس سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم ت
 • 34 دانلود تحقیق روند تحولات تاریخچه ی تدریس و یادگیری با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق روند تحولات تاریخچه ی تدریس و یادگیری با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 45/2 کیلوبایت صفحه 34 فرمت docx 14000…

 • 21 دانلود تحقیق طرح های توسعه و انواع آن با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق طرح های توسعه و انواع آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 266/24 کیلوبایت صفحه 21 فرمت docx 14000 دانلود…

 • 49 پاورپوینت بهداشت کاربری تجهیزات پزشکی و الکترونیکی و مخابراتی در رسانه ها و سایت های خبری پزشکی
 • دانلود پاورپوینت بهداشت کاربری تجهیزات پزشکی و الکترونیکی و مخابراتی در رسانه ها و سایت های خبری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/38 مگابایت صفحه…

 • 102 پاورپوینت شبکه های فعالیت کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت شبکه های فعالیت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 191/39 کیلوبایت صفحه 102 فرمت pptx 22000 پاورپوینت شبکه های فعالیت پاورپوینت شبکه…

 • 28 پاورپوینت الگوهای رژیم غذایی در رابطه با بیماری های قلبی عروقی و بروز خطر و ریسک فاکتورها در جمعیت مردان میانسال بریتانیا پزشکی
 • دانلود پاورپوینت الگوهای رژیم غذایی در رابطه با بیماری های قلبی عروقی و بروز خطر و ریسک فاکتورها در جمعیت مردان میانسال بریتانیا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر…

 • 59 پاورپوینت آشنایی با ايمنی ماشین آلات گوناگون
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با ايمنی ماشین آلات دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # گوناگون حجم 2/5 مگابایت صفحه 59 فرمت pptx 19000 پاورپوینت آشنایی با ايمنی ماشین آلات…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *