159 حمایت کیفری از حقوق ثبت فقه،حقوق،الهیات

دانلود حمایت کیفری از حقوق ثبت

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 280 بایت صفحه 159 فرمت doc 129000 حمایت کیفری از حقوق ثبت در دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی به بررسی حمایت کیفری از حقوق ثبت می پردازیم دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی حمایت کیفری از حقوق ثبت (بصورت جامع و کامل)     *با تشکر از آقای علی توسلی ایذه مدرس دانشگاه و سر دفتر اسناد رسمی استان خوزستان که برای نشر مطالبشان در سایت فایلینا همکاری نمودند.     دانلود مقاله حمایت کیفری از حقوق ثبت      چکیده همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمندند. حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق كیفری است. حقوق كیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی كه قوانین ثبتی را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. حقوق كیفری عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی منجر به نقص قوانین است.   جرم ثبتی نیز فعل یا ترك فعل كارمندان ثبت و سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای كیفری و امور خلافی می باشند.ابزار حمایت حقوق كیفری مجازات ها می باشند. مجازات ها انواعی دارند از جمله مجازات های بازدارنده.كیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازاتهای بازدارنده می باشند. این كیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل كسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری. ا هداف كیفرهای ثبتی مشترك با اهداف كیفر در حقوق كیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن ، سزا دادن، باز سازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است   استحكام بخشی به مالكیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمدزایی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت، تردید و انكار پذیری از ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت است دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت كلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است.گونه هایی از كلاهبرداری ثبتی عبارتند از: كتمان معامله ملكی كه تقاضای ثبت آن شده، تقاضای ثبت خلاف واقع ، ثبت ملك در تصرف غیر، ثبت ملك غیر با خیانت یا تبانی، امتناع از عدم قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی و مالك معرفی كردن خود نسبت به ملكی كه در امانت است.گونه های جعل ثبتی كه نُه جرم می باشند در ماده  صد قانون ثبت احصاء شده اند جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سر دفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، تصدیق و صدور گواهی خلاف واقع، از جرایم ویژه ثبتی است حقوق كیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق این گونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است.   جرایمی كه با كیفر انفصال پاسخ داده شده اند عبارتند از: جرم تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاكت شغلی است. حمایت كیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت در جرایم ثبتی ، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، ثبت طلاق بدون حكم دادگاه ، عقد زن شوهردار و جرایم مورد تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت از قبیل سوء شهرت، عدم صلاحیت علمی و عملی سردفتر، عدم امانت یا رفتارهای مغایر با نظم دیده می شود.       کلمات کلیدی: حقوق ثبت كیفرهای ثبتی حقوق کیفری جرایم و مجازات های ثبتی     مقدمه: مـوضوع تحقیق اشتـراك مسـاعی دانش حقوق كیفری و حقوق ثبت است. نحوه حمایت كیفری با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده می شود. كیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های تعزیری و باز نداره می باشد كه از حقوق كیفری اقتباس یافته اند.اهمیت موضوع در آن است كه كیفرهای  پراكنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط دیگر یكجا جمع آوری و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته اند، كه موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و كیفرهای ثبتی است. همچنین مواردی از كیفرهای ثبتی كه با كیفرهای تعریف شده در حقوق كیفری همخوانی ندارند تبیین گردیده است.   سؤالاتی كه در این تحقیق بررسی شده عبارتند از اینكه: آیا جرایم و مجازات های ثبتی با همدیگر تناسب دارند یا خیر؟  با رشد دانش ثبت الكترونیك احتمال جرم زدایی و در نهایت كیفر زدایی در حقوق ثبت می باشد؟  از حیث اهداف مجازات، كیفرهای ثبتی به اهداف خود رسیده اند؟   فرضیه اصلی تحقیق غلبه كیفرهای مالی و كیفر انفصال بر كیفر حبس را در حقوق ثبت نشان می دهد بنحوی كه پر كاربردترین مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزای نقدی و انفصال شغلی است ، ولی كیفرهای حبس، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت هم در حقوق ثبت كاربرد دارند.اهدافی كه تحقیق به آن نائل شده اینكه حقوق ثبت بدون حمایت حقوق كیفری قابلیت اجرا ی  آن ، دشوار است. تصویری از مجازات های حقوق كیفری از قبیل مجازات های سالب حق حیثیت و آزادی و مجازات های مالی و محاسن و معایب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعریفی دقیق از كیفرهای ثبتی مانند كیفر حبس،  جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ارائه گردد و در این میان حقوق ثبت و ویژگی های آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.    از حیث پیشینه تحقیق، اثری مستقل در باب كیفرهای ثبتی بجز كتاب جرایم و مجازات های ثبتی، علی حاجیانی  سر دفتر رسمی دو بوشهر بنظر نرسید و كمتر به مقو له كیفر در حقوق ثبت پرداخته شده است. روش كار و تحقیقجنبه توضیحی و توصیفی داشته كه از منابع كتابخانه ای بهره گرفته و با نگرش نقد و تجزیه و تحلیل حقوقی به مطب پرداخته شده است.ساختار تحقیق در قالب دو فصل است كه فصل اول آن به مفاهیم كیفر و انواع آن در حقوق كیفری و ویژگی ها و اهداف مجازاتها و همچنین به معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن  و قوانین تشكیل دهنده این رشته حقوقی و جرائم ثبتی و انواع آن، ویژگی های مشترك جرائم ثبتی با جرائم عمومی و شمارش كیفر های ثبتی پرداخته شده است.  و  در فصل دوم به جرایم و كیفرها در حقوق ثبت و حمایت كیفرهای ثبتی، حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه در حقوق ثبت اهتمام گردیده گر چه در این تحقیق موضوع «کیفر» در حقوق ثبت انتخاب شده ولی امید به کیفر زدایی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همان طور كه دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده ” شبه مدنی” است ، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت کیفر زدایی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.        فهرست مطالب چکیده ……………………………….. 1 مقدمه…………………………………2 فصل اول : كیفرها – حقوق ثبت مبحث اول: كیفرها در حقوق كیفری………………..5 گفتار اول: ارتباط حقوق كیفری با سایر رشته های حقوقی…. 7 گفتار دوم: جرم……………………… 8 گفتار سوم: كیفر و انواع آن…….1 1) مجازات های بدنی……………11 2) مجازات های سالب آزادی……..11 3) مجازات های مالی…………………..11 الف) جزای نقدی و محاسن و معایب………11 ب) ضبط و مصادره اموال………………………..13 4) مجازات های ممنوعیت از اشتغال به كسب، شغل، حرفه……….14 الف) انفصال…………………………………………..14 ب) تعطیلی………………………………………………………..14 5) مجازات های سالب حق………………………14 6) مجازات های سالب حیثیت……………………………..15 گفتار چهارم: حقوق كیفری ، ویژگی ها، اهداف و كاركردها……15 1) ویژگی كیفرها………16 2) اهداف كیفر و دیدگاه ها………17 3) كاركردها…………………19 الف) كاركرد ارزشی………………….19 ب) كاركرد حمایتی…………21 ج) كاركرد سركوب گرایانه………….21 مبحث دوم: تفاوت های كیفری حقوق ثبت با حقوق جزا از حیث آئین دادرسی….22 گفتار اول: زوال حق واخواهی از سردفتر………..22 گفتار دوم: تفاوت احکام دادگاه انتظامی با دادگاه عمومی از حیث تجدید نظر….23 گفتار سوم: تفاوت مرور زمان قانون دفاتر رسمی با قانون آئین دادرسی کیفری…24 گفتار چهارم: مقایسه جرائم از حیث قابلیت گذشت در قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی….25 مبحث سوم: حقوق ثبت………….27 گفتار اول: قوانین تشكیل دهنده حقوق ثبت……………3 گفتار دوم: ویژگی های حقوق ثبت….. 32 گفتار سوم: اهداف حقوق ثبت………32 1- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالكیت……..33 2- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع….۳3 3- حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشی به اسناد……………34 4- حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت…………34 گفتار چهارم: جرایم ثبتی و انواع آن………………… 35 گفتار پنجم: ویژگی های مشترك جرائم ثبتی با جرائم عمومی…….37 1- ویژگی نفع طلبی در ارتكاب جرم…………….37 2- ویژگی مالی بودن جرائم…………………38 3- ویژگی حرفه ای بودن شخصیت مجرم………..38 4- ویژگی نوشته بستری جرم……………..38 گفتار ششم: جرم انگاری غلط در حقوق ثبت……………39 گفتار هفتم: كیفرهای ثبتی و انواع آن………… 41 1) كیفر حبس………………..41 2) كیفر جزای نقدی……………………………….42 3) كیفر انفصال…………………..45 4) كیفر شلاق…………………………………..47 5) كیفر لغو پروانه……………………………..48   فصل دوم: جرائم و كیفرها در حقوق ثبت مبحث اول : حبس و جزای نقدی……………… 5 گفتار اول: كلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن….. 5 1-    كتمان معامله ملكی كه تقاضای ثبت آن شده………51 2-    تقاضا ثبت خلاف واقع………….58 3-    امین ملكی كه خود را مالك معرفی می كند………61 4-    ثبت ملك غیر با خیانت یا تبانی……………..62 5-    ثبت ملك در تصرف غیر……………..66 6-    امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه………………67 گفتار دوم: معامله معارض……….69 گفتار سوم: كتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه……………73 گفتار چهارم: جعل ثبتی و گونه های مختلف آن………..75 1-ثبت اسناد مجعول و مزور…………..77 2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند……………… 78 3- ثبت سند بدون حضور متعاملین واقعی………. 8 4- جعل تأخیر و تقدم تاریخ سند…….. 81 5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی…………… 83 6- کندن اوراق دفاتر ثبتی…………………………..86 7- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسایل متقلبانه……. 87 8- ثبت سند با علم به عدم مالکیت صاحب سند……….. 88 9- ثبت اسنادی که از سندیت افتاده………………………. 9 1- صدور تصدیق خلاف واقع……………………..93 11- امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی………95 12- عقد نمودن زن شوهر دار………………………97 13- ازدواج بدون گواهی سلامت………………1  مبحث دوم: انفصال………………………………….11 گفتار اول: عدم صدور اجرائیه……………………11 گفتار دوم: عدم احتساب خسارت تأخیر و تأدیه……..17 گفتار سوم: تقصیر منجر به اعتبار افتادن سند………18 گفتار چهارم: كیفر انكار سند رسمی…………………11 گفتار پنجم:  ثبت اسناد مخالف با قانون…………… 113 گفتار ششم: عدم احراز هویت…………………….. 115 1- عدم احراز هویت عمدی و ثبت سند…………115 2- عدم احرازاهلیت اصحاب معامله……………..115 3- عدم احراز قابلیت ثبت بودن…………………..116 گفتار هفتم: قصور منجر به ثبت سند معارض….. 117 گفتار هشتم: جرائم با صبغه اخلاقی در دفترخانه…121 1-رفتار خارج از نزاكت………………….122 2- بردن دفتر به خارج از دفترخانه….۱24 3- تنظیم سند بر خلاف مقررات……………………….125 4- دخالت سردفتر منفصل در امور دفترخانه………126 5- دریافت وجه اضافه………………………………………128 مبحث سوم: كیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت………13 گفتار اول: كیفر شلاق عاقد در جرم چند شوهری……………..13 گفتار دوم: كیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت به تشخیص وزیر دادگستری………131 1- سوء شهرت…………………………………….132 2- عدم صلاحیت علمی یا عملی…………….132 3- عدم امانت…………………………………..134 4- رفتار به اخلاق مغایر با نظم و حسن جریان امور……………135 گفتار سوم:  كیفر لغو پروانه(سلب صلاحیت) ثبت طلاق  بدون حكم دادگاه………136 گفتار چهارم: كیفر ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت…………………..137 نتیجه………………………………………………………………….149 ارائه راهكارها……………………………………………….151 فهرست منابع……………………………………………..153 چكیده ی انگلیسی…………………………….155      علائم اختصاری حقوق : ق.ث : قانون ثبت اسناد و املاک آ.ق. ث : آئین نامه قانون ثبت ق. م : قانون مدنی ق.م.ا : قانون مجازات اسلامی م . ب .ث : مجموعه بخش نامه های ثبت ق . آ . .د. ک : قانون آئین دادرسی کیفری ق . د . ا. ر : قانون دفاتر اسناد رسمی     129 حقوق ثبت انواع جرایم ثبتی جرایم و مجازات های ثبتی حمایت کیفری از حقوق ثبت جرائم و كیفرها در حقوق ثبت دانلود پایان نامه حمایت کیفری از حقوق ثبت دانلود پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 • 27 پاورپوینت بررسی کاروانسرای قصر بهرام معماری
 • دانلود پاورپوینت بررسی کاروانسرای قصر بهرام دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 2/1 مگابایت صفحه 27 فرمت pptx 9000 پاورپوینت بررسی کاروانسرای قصر بهرام دانلود پاورپوینت…

 • 27 پاورپوینت پذیرش و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی حسابداری
 • دانلود پاورپوینت پذیرش و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 1/93 مگابایت صفحه 27 فرمت pptx 8000 پاورپوینت پذیرش…

 • 3 پرسشنامه اهمال کاری شغلی صفاری نیا و همکاران با روایی و پایایی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پرسشنامه اهمال کاری شغلی صفاری نیا و همکاران با روایی و پایایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 12/54 کیلوبایت صفحه 3…

 • 56 پاورپوینت آشنایی با شهر شیراز گوناگون
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با شهر شیراز دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # گوناگون حجم 1/96 مگابایت صفحه 56 فرمت pptx 11000 پاورپوینت آشنایی با شهر شیراز پاورپوینت آشنایی…

 • 45 پاورپوینت مدیریت هوشمند مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مدیریت هوشمند دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 3/21 مگابایت صفحه 45 فرمت ppt 12000 پاورپوینت مدیریت هوشمند دانلود پاورپوینت مدیریت هوشمند دانلود پاورپوینت…

 • 20 دانلود چارچوب و مبانی نظری انواع انگیزه و ارتباط آن با کارآفرینی با فرمت word مدیریت
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری انواع انگیزه و ارتباط آن با کارآفرینی با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 39/76 کیلوبایت صفحه 20…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *