159 حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر توسعه و گسترش بازار سرمایه مدیریت

دانلود حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر توسعه و گسترش بازار سرمایه

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 533 بایت صفحه 159 فرمت doc 145000 حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر توسعه و گسترش بازار سرمایه هدف از این پایان نامه حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر توسعه و گسترش بازار سرمایه می باشد دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر توسعه و گسترش بازار سرمایه     چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی حاکمیت شرکتی وتاثیرآن برتوسعه وگسترش بازارسرمایه می باشد.بدین منظوربااستفاده ازمتون وادبیات مالی وبورسی ،متغیرهای توسعه وگسترش بازارسرمایه شناسایی گردیدکه درفرآیندتهیه پرسشنامه مبنای طراحی سوالات قرارگرفت براین اساس فرضیات تحقیق ازطریق پرسشنامه کتبی جمع آوری شد .جامعه آماری شامل کلیه فعالان بازارسرمایه(مدیران وکارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار، مدیران وکارشناسان شرکتهای کارگزاری،مدیران وکارشناسان شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهاداروسهامداران حقیقی وحقوقی )بود.نمونه آماری مدیران وکارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار، مدیران وکارشناسان شرکتهای کارگزاری ، مدیران وکارشناسان شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بهاداربوده است.   نمونه آماری همان جامعه آماری می باشد.برای تجزیه وتحلیل نتایج بدست آمده تحقیق ازنرم افزار spssاستفاده گردیدوفرضیات تحقیق بااستفاده ازآزمون t_test (تک نمونه ای) درسطح معنی دار 95 درصدموردآزمون قرارگرفتند.سپس برای بررسی میزان اختلاف یاتوافق نظر بین گروههای پاسخ دهندگان ازآزمون kruscal_walliseوتحلیل آماری chi_squareدرسطح معنی دار95درصد استفاده گردید.پس ازبررسی وتحلیل تمامی آزمونها به این نتیجه دست یافتیم که حاکمیت شرکتی تاثیر خیلی زیادی برتوسعه وگسترش بازارسرمایه داردونتایج تحقیق نشان دادکه حاکمیت شرکتی بیشترین تاثیر رابریهبود نظام مدیریت داخلی شرکت داردوهمچنین تاثیر زیادی به ترتیب برحفظ حقوق سهامداران،توسعه کیفی بازارسرمایه،کارایی بازارسرمایه ونهایتاکمترین تاثیر رابرروی توسعه کمی بازارسرمایه دارد.       کلمات کلیدی: راهبری شرکتی حاکمیت شرکتی Corporate governance توسعه وگسترش بازار سرمایه بورس اوراق بهادار توسعه اقتصادی         مقدمه یکی از اهداف هردولتی، دستیابی به توسعه اقتصادی می باشد.برای نیل به هدف توسعه اقتصادی، توسعه بازاربورس اوراق بهادار یک ابزار مهم محسوب می شود. بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل ورسمی سرمایه است که درآن سهام شرکتها، اوراق مشارکت موسسات دولتی وخصوصی معتبر طبق قوانین خاص خرید وفروش می شود که ازیک طرف پس اندازهای کوچک وبزرگ ونقدینگی سرگردان بخش خصوصی رابه منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت شرکتها وموسسات بزرگ راجذب می کند بدین طریق تورم راکاهش می دهدوازطرف دیگر بامجموع این نقدینگی ،سرمایه های قابل توجهی دراختیارشرکتهاوموسسات نیازمند به نقدینگی قرارمی دهد تاآنها سرمایه ها رادرزمینه توسعه فعالیتهای صنعتی وتولیدی بکار اندازند .   جهت دستیابی به این اهداف مهم ،توسعه وگسترش بازار سرمایه برای هر اقتصادی یک امر لازم وضروری است ویکی ازمهمترین این ابزارها برای توسعه وگسترش بازار سرمایه برقراری اصول حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتها )درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار می باشد که این قوانین واصول دراکثر کشورهای پیشرفته باعث گسترش وتوسعه بازارهای مالی ازجمله بازار سرمایه آنها شده است. بنا به دلایل ذکر شده دراین تحقیق به دنبال بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی برتوسعه وگسترش بازارسرمایه هستیم تااهمیت حاکمیت شرکتی رابرتوسعه بازارسرمایه بسنجیم.         فهرست مطالب مقدمه 3 بیان مسئله 5 اهداف تحقیق 6 پرسشهای تحقیق 6 فرضیات تحقیق 7 فرضیه اصلی تحقیق: 7 فرضیات فرعی تحقیق: 7 انگیزه انتخاب موضوع : 7 اطلاعات مربوط به روش شناسی تحقیق 8 روش جمع آوری اطلاعات: 9 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات: 9 محدودیتهای تحقیق: 11 قلمروی تحقیق: 11 تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق 11 بخش اول :ادبیات تحقیق 14 مقدمه: 14 مفاهیم و تعاریف حاكمیت شركتی: 15 قلمرو حاکمیت شرکتی درساختارسنتی ونوین 17 مقایسه دوساختار سنتی ونوین حاکمیت شرکتی 18 اهمیت حاكمیت شرکتی 19 مبانی نظری حاكمیت شركتی 21 تئوری نمایندگی : 21 تئوری هزینه معاملات : 23 تئوری ذی نفعان : 24 همگرایی بین المللی حاكمیت شركتی 25 اصول سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (OECD) 25 1-حفظ حقوق سهامداران 26 2-برخورد منصفانه با سهامداران 26 2-نقش ذی نفعان 26 2-مسئولیت های هیات مدیره 26 5-افشا و شفافیت 27 6-كمیته‌های فرعی هیات مدیره: 27 شبكه بین المللی حاكمیت شركت (ICGN) 29 اصول Calpers 29 اتحادیه اروپا : 3 پیامد همگرایی حاكمیت شركتی: 31 همگرایی جهانی در مورد سیستم حاكمیت شركتی 32 انواع سیستم های حاكمیت شركتی : 33 1- سیستم های درون سازمانی (رابطه‌ای) 33 2- سیستم‌های برون سازمانی 34 مقایسه دوسیستم درون سازمانی وبرون سازمانی 36 توسعه وگسترش بازار سرمایه 36 کارایی بازار سرمایه 36 ویژگی های بازار کار 37 گونه های سه گانه کارایی بازار سرمایه 38 توسعه کمی بازار سرمایه 38 توسعه کیفی بازار سرمایه 4 حفظ حقوق سهامداران 41 بهبودنظام داخلی شرکت 41 بخش دوم : پیشینه تحقیق 42 1- نقش‌ سرمایه‌ گذاران‌ نهادی‌ در حاكمیت‌ شركتهای‌ سهامی‌انگلستان‌ 42 دگردیسی‌ مالكیت‌ نهادی‌ در انگلستان‌ 44 2-  نقش‌ هیأت‌ مدیره‌ در حاكمیت‌ شركتی 45 3-تفكیك‌ وظایف‌ رئیس‌ هیات‌ مدیره‌ و مدیر عامل‌ 47 4-نقش‌ مدیران‌ غیر موظف‌ (غیر اجرایی‌) در حاكمیت‌ شركتی‌ انگلستان‌ 49 5-دیدگاه‌ متعادل‌ 52 نظام راهبری شرکت وتاثیر آن برکیفیت سود 53 تاثیر حاكمیت شركتی در گسترش بازار سرمایه برخی از كشورها 54 آمریكا 55 چین 55 فرانسه 56 مالزی 57 بلژیك 57 استرالیا 58 سیستم کنترل دراسترالیا : 59 هیات‌ بررسی‌: 59 وضعیت سیستم حاكمیت شركتی در ایران 6 حاكمیت شركتی در ایران: 61 مقدمه 63 نوع و روش تحقیق 65 جامعه آماری 65 نمونه آماری 65 5-3 ) ابزارهای گردآوری داده ها 66 مقیاس اندازه گیری 66 قابلیت اعتماد (پایایی)پرسشنامه: 67 اعتبار(روایی )پرسشنامه: 68 روش توزیع پرسشنامه: 68 تجزیه وتحلیل داده ها 68   فصل چهارم 7 تجزیه و تحلیل داده ها 7 مقدمه 7 روش های آماری توصیفی 72 روش های آماری استنباطی 77 یافته های جنبی تحقیق 9 خلاصه فصل 11 مقدمه 13 تحلیل یافته ها ونتیجه گیری : 13 نتیجه گیری 18 پیشنهادها 111 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 111 منابع و مأخذ 113 « اصول حاكمیت شركتی» 12 فصل اول (تعاریف) 12 فصل دوم (هیات مدیره) 123 فصل سوم (مجمع عمومی) 129 فصل چهارم (پاسخگویی و افشای اطلاعات) 13 فصل پنجم (تخلف و مجازات) 132 پیوست آماری 133 Abstract: 158   145 توسعه و گسترش بازار سرمایه پایان نامه توسعه بازار سرمایه پایان نامه حاکمیت شرکتی چارچوب نظری حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی در ایران حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران
 • 41 پاورپوینت انواع پرتوهای یونیزان مدیریت
 • دانلود پاورپوینت انواع پرتوهای یونیزان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 3/57 مگابایت صفحه 41 فرمت pptx 16000 پاورپوینت انواع پرتوهای یونیزان دانلود پاورپوینت انواع پرتوهای…

 • 48 پاورپوینت تئوری حسابداری از یک نمای کلی حسابداری
 • دانلود پاورپوینت تئوری حسابداری از یک نمای کلی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 454/81 کیلوبایت صفحه 48 فرمت pptx 13000 پاورپوینت تئوری حسابداری از یک…

 • 12 پاورپوینت آشنایی با مديريت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه مدیریت
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با مديريت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/06 مگابایت صفحه 12 فرمت ppt 18000 پاورپوینت آشنایی با…

 • 35 پاورپوینت اصول هک و امنیت مهندسی نرم افزار
 • دانلود پاورپوینت اصول هک و امنیت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نرم افزار حجم 422/13 کیلوبایت صفحه 35 فرمت ppt 10000 پاورپوینت اصول هک و امنیت…

 • 34 دانلود پاورپوینت نحوه نوشتن یک مقاله علمی در حوزه تربیت بدنی تربیت بدنی
 • دانلود دانلود پاورپوینت نحوه نوشتن یک مقاله علمی در حوزه تربیت بدنی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 4/08 مگابایت صفحه 34 فرمت pptx 16000…

 • 17 دانلود پاورپوینت فصل اول رگرسیون یا ماهیت تحلیل رگرسیون آمار
 • دانلود دانلود پاورپوینت فصل اول رگرسیون یا ماهیت تحلیل رگرسیون دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # آمار حجم 457/25 کیلوبایت صفحه 17 فرمت pptx 12000 دانلود پاورپوینت فصل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *