155 بررسی شرکت در جرم با تاکید بر قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی ایران و مصر فقه،حقوق،الهیات

دانلود بررسی شرکت در جرم با تاکید بر قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی ایران و مصر

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 175 بایت صفحه 155 فرمت doc 149000 بررسی شرکت در جرم با تاکید بر قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی ایران و مصر شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی شرکت در جرم با تاکید بر قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی ایران و مصر   شرکت در جرم چکیده  شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است .    در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است)   از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 4 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .       واژگان كلیدی: شرکت در جرم شرکت در قتل عمد مجازات شرکت در قتل عمد حقوق کیفری و قوانین جزائی ایران و مصر     پیشگفتار  به نام خداوند آغاز می کنم و می ستایم قدرت همراه با رحمتش را یکی از گرایشهای جذاب و پر اهمیت در بین سایر گرایشهای حقوقی، حقوق کیفری و به عبارتی جزا و جرم شناسی است. با توجه به دوره کارشناسی ارشد اینجانب در شاخه جزا و جرم شناسی برآن شدم عنوان پایان نامه خود را در موضوع شرکت در قتل عمد به صورت تطبیقی فی مابین کشور ایران و مصر انتخاب نمایم چرا که قتل عمد و شرکت در این جرم خود یکی از جرائم بسیار مهم است که پیوسته بدلیل شدت مجازات این بزه و اهمیت کشف این جرم و اثبات اتهام بر متهم مورد توجه حقوقدانان، قضات و جرم شناسان بوده است.   در این پایان نامه به بررسی تحلیلی و تطبیقی مفاهیم، ارکان، مجازات مرتکبین، طرق اثبات بزه شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی تصویب شده و کاربروی کشورهای ایرا و مصر پرداخته شده است و نظرات حقوقدانان سنتی و مدرن دو کشور را به همراه رویه های قضائی در این مورد جمع آوری نموده و بکارگرفته ایم. حال این سوال به وجود می آید که چرا کشورهای مصر و ایران انتخاب گردیده است؟    در پاسخ به این سوال لازم است گفته شود دو کشور مربوط هر دو دارای اشتراکاتی از قبیل اسلامی بودن قوانین و تاثیر اسلام در تصویب قوانین موجود در مملکت، تاثیرپذیری اصول حقوقی براساس سیستم رومی – ژرمنی بخصوص قواعد و قوانین حقوق فرانسه، عرف و فرهنگی نزدیک در روابط اجتماعی می باشند که تفاوتهایی از قبیل افتراق فرقه ای در دو کشور و شدت پذیرش قانون فرانسه در قوانین کشور مصر خود از علل مهم این انتخاب بوده است. امید است در این پژوهش نتایج مثبتی حاصل شده باشد که در قسمت نتیجه گیری بدان می پردازیم.         فهرست مطالب پیشگفتار   چکیده  مقدمه  الف ) بیان موضوع  ب ) اهداف و کاربردها ج) پرسش ها د ) فرضیه ها  ه ) روش تحقیق و موانع آن – روش تحقیق – موانع و مشکلات    بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر  فصل اول – واژه شناسی  فصل دوم – شرکت در جرم گفتار اول – تعریف شرکت در جرم  الف ) تعریف لغوی  ب ) تعریف حقوقی 1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران  2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم  گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن  الف ) انواع شرکت در جرم  1) شرکت در جرائم عمدی 2) شرکت در جرم غیرعمد  ب ) ارکان شرکت در جرم 1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران  1-1) رکن قانونی  1-2) رکن مادی  1-3) رکن معنوی 1-4) مجازات شرکت در جرم  2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر  2-1) رکن قانونی  2-2) رکن مادی 2-3) رکن معنوی  2-4) مجازات شرکت در جرم  مبحث دوم – قتل عمد  گفتار اول – تعریف قتل عمد  الف ) تعریف لغوی  ب ) تعریف حقوقی 1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران  2) تعریف قتل عم در حقوق مصر گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن  الف) انواع قتل عمد 1) قتل عمد محض  2) قتل عم تبعی  ب) ارکان قتل عمد 1) رکن قانونی  2) رکن مادی 3) رکن معنوی  فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر  مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر   بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر  مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد  گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد  الف ) تعریف لغوی ب ) تعریف حقوقی 1) در حقوق ایران  1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی 2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات  2) در حقوق مصر ج ) تعریف فقهی 1) فقه امامیه 2) فقه عامه  گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد الف ) در حقوق ایران  1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی 1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم 1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی 1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر 2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت  ب ) در حقوق مصر  1) مشارکت بصورت مستقیم 2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)  3) اشتراک از راه مساعده  4) اشتراک با تشویق کردن 5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی) گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر  گفتار اول – عنصر قانونی الف ) در حقوق ایران 1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 137 2) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 137 3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 137 4) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی ب ) در حقوق مصر گفتار دوم – عنصر مادی  الف ) در حقوق ایران 1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی 2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء) 3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری ب ) درحقوق مصر 1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم 2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو 3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده 4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن 5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی گفتار سوم – عنصر معنوی  الف ) در حقوق ایران  1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد) 2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد 3) ضابطه فعل نوعا” کشنده 1-3) عمل همگی کشنده است  2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست 3-3) عمل برخی کشنده است 4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول 1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند 2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند ب) در حقوق مصر 1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر   بخش سوم –  مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل  گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر  الف ) در حقوق ایران ب ) در حقوق مصر مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل  گفتار اول – جنون گفتار دوم – صغر گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)  گفتار چهارم – امرآمر قانونی  گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول) گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)  گفتار هفتم – دفاع مشروع گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول نتیجه گیری  کتاب نامه  کتب فارسی کتب عربی نشریات و مقالات          149 شرکت در جرم شرکت در قتل عمد دانلود پایان نامه شرکت در جرم دانلود پایان نامه شرکت در قتل عمد مجازات شرکت در قتل عمد شرکت در قتل عمد در حقوق ایران شرکت در قتل عمد در حقوق مصر بررسی شرکت در جرم با تاکید بر قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی ایران و مصر
 • 32 فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری بازاریابی هوشمند مدیریت
 • دانلود فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری بازاریابی هوشمند دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 161/79 کیلوبایت صفحه 32 فرمت docx 23000 فصل دوم پایان نامه…

 • 27 پاورپوینت عملیات آهنگری 27 اسلاید کامل و جامع مدیریت
 • دانلود پاورپوینت عملیات آهنگری 27 اسلاید کامل و جامع دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 3/19 مگابایت صفحه 27 فرمت pptx 25000 پاورپوینت عملیات آهنگری 27…

 • 126 تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز مهندسی شیمی
 • دانلود تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی شیمی حجم 5/82 کیلوبایت صفحه 126 فرمت doc 65000 تحلیل تطبیقی…

 • 10 رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مدیریت
 • دانلود رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 52 بایت صفحه 10 فرمت doc 17000…

 • 85 مبانی نظری امکان سنجی پیاده سازی ERP مدیریت
 • دانلود مبانی نظری امکان سنجی پیاده سازی ERP دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 143 بایت صفحه 85 فرمت doc 24000 مبانی نظری امکان سنجی پیاده…

 • 31 پروپوزال ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA مهندسی نفت و شیمی
 • دانلود پروپوزال ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نفت و شیمی حجم 215/92 کیلوبایت صفحه 31 فرمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *