145 پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

دانلود پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 183 بایت صفحه 145 فرمت doc 85000 پایان نامه اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه خلاقیت نگاه متفاوت داشتن به مساله و رسیدن به یک راه حل جدید می تواند باشد چگونه می توان با بهره گیری از این موضوع معضل بیکاری را بهبود بخشید ؟آیا آموزش تکنیکهای فردی و گروهی خلاقیت منجر به نگرش کارآفرینانه می شود؟ پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی گرایش مشاوره شغلی با عنوان اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه (مطالعه موردی:بیکاران شهر تهران)   چکیده: خلاقیت نگاه متفاوت داشتن به مساله و رسیدن  به یک راه حل جدید می تواند باشد. چگونه می توان با بهره گیری از این موضوع معضل بیکاری را بهبود بخشید ؟آیا آموزش تکنیکهای فردی و گروهی خلاقیت منجر به نگرش کارآفرینانه می شود؟ آیا آموزش خلاقیت بر رفتار کارآفرینانه موثر خواهد بود ؟در تحقیق حاضر پژوهشگر در صدد بررسی اثر بخشی آموزش خلاقیت بر نگرش کارآفرینانه بیکاران شهرستان تهران به طریق طرح پژوهش نیمه آزمایشی در دوگروه آزمایش و گواه (به ترتیب 25 و 15 نفر) بطور تصادفی و با استفاده از نمونه در دسترس از میان بیکاران مراجعه کننده به مراکز کاریابی خصوصی و دولتی با بهره گیری از آزمونهای : خلاقیت عابدی, نگرش کارآفرینانه, رفتار کار آفرینانه با تایید فرضیه اصلی مبنی بر اثر بخشی آموزش خلاقیت بر نگرش کارآفرینانه در سطح  5 % آماری و تایید فرضیه فرعی مبتنی بر اثر بخشی آموزش خلاقیت بر رفتار کارآفرینانه در سطح 5 % آماری به روش آماری T استیودنت بر پایه نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.       کلمات کلیدی: خلاقیت کارآفرین بیکاری نقش و جایگاه كارآفرینان روانشناسی و علوم تربیتی بیکاران شهر تهران         مقدمه : تغییر و تحولات دهه اخیر به قدری عمیق ، گسترده و سریع اتفاق افتاده كه در تمامی ابعاد و شئونات زندگی فردی و اجتماعی به طور محسوس و نامحسوس تحت تأثیر آن قرار گرفته است . در این شرایط نیازها و خواسته های بشری از تنوع و تعدد رو به تزایدی برخوردار شده است و سازمان ها برای پاسخگویی بهتر در مقابل مشتریان در راستای اهداف خود كه همانا بقاء سود آوری و رشد است ، بایستی با بهره گیری از توان خلاقیت كاركنان – كه سرمایة اصلی آنها را تشكیل می دهد – نسل نوآوری در خدمات و محصولات – توانایی خود را در جهان رقابتی افزایش دهند . در چنین فضایی ، نقش و جایگاه كارآفرینان به عنوان موتور توسعه ، حتی در كشورهای پیشرفته صنعتی و توسعه یافته بسیار بارزتر ، حساستر و اثر بخش تر از گذشته نزد دولت مردان ، سیاست گزاران و برنامه ریزان مطرح می باشد و به دلیل ارتباط تنگاتنگ خلاقیت و كارآفرینی ، بسیاری ازكشورهای توسعه یافته ، مطابق شرایط ، امكانات و نظام ارزشی و اقتصادی خود اقدام به طراحی و اجرای نظامی تحت عنوان « نظام ملی نوآوری» نموده اند كه خوشبختانه در كشور ما نیز این موضوع در دست اقدام است . (صمد آقایی،1383)   در كشورهای پیشرفته نسبت زیادی از جمعیت به كار ابداع، فرآوری و تولید دانش مشغول هستند در چنین روزگاری اگر نتوانیم خود را  با سیر شتابان تحولات سازگار سازیم و اگر دانش ، محصول یا خدمت جدیدی را برای عرصه نداشته باشیم ، دیر زمانی نخواهد گذشت كه شاهد از بین رفتن فرهنگ، وابستگی ها و منافع خود خواهیم بود. تولید دانش و فن آورری مستلزم خلاقیت و نوآوری است اگر افراد خلاق و نوآور در سیر تحول تاریخ تمدن بشر وجود نمی داشتند، هنوز انسان بر روی درخت و یا در غارها زندگی می كرد. اختراع شگفت انگیز به ظاهر ساده ای مانند چرخ مبنایی برای ابداع همه ی وسایل حمل و نقل گردید. اختراع چرتكه ، به تدریج رایانه را به ارمغان آورد و كشف باروت منجر به پرواز به سایر كرات گردید. امروزه دیگر توانایی عضلانی عامل تسلط نیست ، بلكه توانایی ابداع و نوآوری و فرآوری دانش معیار سنجش قدرت است . تنها مزیت رقابتی انسان در عصر رایانه، خلاقیت و نوآوری است، زیرا هنوز رایانه ای كه دارای قوه ی تخیل و تصور باشد ، ابداع نگردیده است . (میرمیران ، 1385)   در عصر تكنولوژی كامپیوتر ، عملكرد خلاق اهمیت بیشتری یافته و ظرفیت ذهن جهت طرح ایده های نو و دیدگاههای نوین اساس پیشرفت است. افكار نو، انگیزه و نیروی حركت در علم، تكنولوژی ، هنر، سیاست و سعادت فردی را فراهم می سازد. اندیشه های نو، گذشته از تاثیر روح بخششان ، جهت چاره جویی مسائلی كه اكنون پیچیده بنظر می آیند، یك ضرورت است . شاید حل این مسائل ربطی به اطلاعات بیشتر نداشته باشد، در هر حال پس از آنكه كسی درباره پاسخ مشكلات فكر كرده است، تصور اینكه چه تعدادی از آنها از راه حل های كاملا ساده ای برخوردار بودند، هم هیجان انگیز و هم وحشتناك است. ( دوبونو، ترجمه: رضا خانی، 1376)        فهرست مطالب   فصل اول (بیان مسئله)……………………………………  مقدمه…………………………………………………………………1 بیان مسئله ………………………………………………………..4  هدف پژوهش ……………………………………………………6 اهمیت موضوع تحقیق……………………………………… 6 فرضیه های پژوهش…………………………………………. 8   فصل دوم (ادبیات پژوهش)………………………….  خلاقیت…………………………………………………………..1 تعریف خلاقیت………………………………………………. 1 خصوصیات خلاقیت……………………………………….. 15 مؤلفه های خلاقیت………………………………………… 16 خلاقیت و نوآوری………………………………………….. 17 خلاقیت در مکاتب روانشناسی…………………….. 2 نظریه های خلاقیت………………………………………..24 خلاقیت و مغز…………………………………………………25 خلاقیت و محیط…………………………………………….26 خلاقیت و آموزش………………………………………….3 خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی…………………… 31 خلاقیت و موانع…………………………………………… 33 خلاقیت و نیروی کشف و شهود……………………37 خلاقیت و CPS …………………………………………..38 خلاقیت و تکنیکها……………………………………….. 4 کارآفرینی…………………………………………………….43 کارآفرینی و مکاتب………………………………………..45 تحلیلی بر تعاریف ارائه شده در خصوص کارآفرینی……………. .46 انواع مدلها…………………………………………………….. 48 تعریف کارآفرینی…………………………………………. 49 کارآفرینی و انواع آن……………………………..  ….. 52 ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان………………….. 53 کارآفرین کیست؟…………………………………………. 55 کارآفرینی و توسعه………………………………………. 56 کارآفرینی و نظام ارزشی……………………………… 59 کارآفرینی و مالکیت معنوی………………………… 6 کارآفرینی و عرصه های ظهور……………………… 61 کارآفرینی و نقش اجتماعی………………………….. 63 کارآفرینی و اصول اخلاق……………………………… 63 کارآفرینی و خودکار آفرینی ………………………….64 کارآفرینی و اهداف آموزش………………………….. 65   نقش دولت…………………………………………………..  66 مراکز آموزش کارآفرینی………………………………. 66 دوره های آموزش کارآفرینی……………………….. 67 کارآفرینی در ایران………………………………………. 67 اهداف ساکا………………………………………………….. 69 الگوی پیشنهادی…………………………………………..69 نتیجه گیری………………………………………………… 71 تحقیقات انجام گرفته در داخل…………………….72 تحقیقات انجام گرفته در خارج…………………….72   فصل سوم (روش تحقیق)……………………….  طرح تحقیق……………………………………………….. 78 آزمون خلاقیت عابدی……………………………….. 78 آزمون نگرش كارآفرینانه……………………………..79 آزمون رفتار كارآفرینانه……………………………….79 نحوه اجرای تحقیق……………………………………..79 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………..81   فصل چهارم…………………………………………..  مقدمه………………………………………………………… 82 آزمون خلاقیت …………………………………………..82 آزمون نگرش کارآفرینی …………………………….85 آزمون رفتار کارآفرینی ……………………………….89   فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)…………  پیشنهادات…………………………………………………. 96 محدودیتها…………………………………………………. 98 منابع…………………………………………………………..133 پیوست……………………………………………………   تکنیک فردی و گروهی خلاقیت……..      فهرست جداول جدول شماره (1-4)داده های آمار توصیفی مربوط به آزمون خلاقیت در گروه گواه …………………………..82 جدول شماره(2-4) داده های آمار توصیفی مربوط به آزمون خلاقیت در گروه آزمایش……………………….83 جدول شماره(3-4)شاخص های آماری مربوط به آزمون خلاقیت در گروه گواه……………………………………84 جدول شماره(4-4) شاخص های آماری مربوط به آزمون خلاقیت در گروه آزمایش…………………………….84 جدول شماره(5-4) مقایسه نتایج بدست آمده در دو گروه ……………………………………………………………………85 جدول شماره(6-4)داده های آمار توصیفی مربوطه به آزمون نگرش کارآفرینانه در گروه گواه………………86 جدول شماره(7-4) داده های آمار توصیفی مربوطه به آزمون نگرش کارآفرینانه در گروه آزمایش……….87 جدول شماره(8-4) شاخص های آماری مربوط به آزمون نگرش کارآفرینانه در گروه گواه……………………88 جدول شماره(9-4) شاخص های آماری مربوط به آزمون نگرش کارآفرینانه در گروه آزمایش………………88 جدول شماره(1-4)مقایسه نتایج بدست آمده در دو گروه…………………………………………………………………….89 جدول شماره(11-4)داده های آمار توصیفی مربوط به آزمون رفتار کارآفرینانه در گروه گواه……………….9 جدول شماره(12-4) داده های آمار توصیفی مربوط به آزمون رفتار کارآفرینانه در گروه آزمایش………..9 جدول شماره(13-4)شاخص های آماری مربوط به آزمون رفتار کارآفرینانه در گروه گواه…………………….91 جدول شماره(14-4) شاخص های آماری مربوط به آزمون رفتار کارآفرینانه در گروه آزمایش……………..91 جدول شماره(15-4)مقایسه نتایج بدست آمده در  دو گروه………………………………………………………………….92                                     85 خلاقیت بیکاری نقش و جایگاه كارآفرینان روانشناسی و علوم تربیتی بیکاران شهر تهران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی گرایش مشاوره شغلی با عنوان اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی خرید پای
 • 19 دانلود تحقیق مبانی نظری بهزیستی روان شناختی با فرمت ورد روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق مبانی نظری بهزیستی روان شناختی با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 39/36 کیلوبایت صفحه 19 فرمت doc…

 • 33 دانلود تحقیق عملکرد و دلایل بهبود آن با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق عملکرد و دلایل بهبود آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 81/65 کیلوبایت صفحه 33 فرمت docx 14000 دانلود تحقیق…

 • 42 پاورپوینت محصولات تغییر ژنتیک یافته کشاورزی و زراعت
 • دانلود پاورپوینت محصولات تغییر ژنتیک یافته دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 642/17 کیلوبایت صفحه 42 فرمت pptx 12000 پاورپوینت محصولات تغییر ژنتیک یافته…

 • 256 دانلود پاورپوینت تحقیق در عملیات 1 الهه صدرالديني مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت تحقیق در عملیات 1 الهه صدرالديني دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 592/13 کیلوبایت صفحه 256 فرمت pptx 35000 دانلود پاورپوینت تحقیق در…

 • 24 پاورپوینت آموزش راه های پیشگیری و کنترل عفونت پزشکی
 • دانلود پاورپوینت آموزش راه های پیشگیری و کنترل عفونت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/81 مگابایت صفحه 24 فرمت pptx 20000 پاورپوینت آموزش راه های…

 • 13 پاورپوینت کودک آزاری 13 اسلاید کامل و جامع روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت کودک آزاری 13 اسلاید کامل و جامع دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 250/2 کیلوبایت صفحه 13 فرمت pptx 21000 پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *