142 خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها (142 صفحه) بیمه

دانلود خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها (142 صفحه)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # بیمه حجم 3/58 کیلوبایت صفحه 142 فرمت doc 29000 خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها (142 صفحه) هدف از این پایان نامه بررسی خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها می باشد دانلود پایان نامه رشته بیمه خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها  (کامل و آپدیت شده)       *آپدیت دوم نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!                                                       1.بررسی آثار روشهای خصوصی‌سازی بر صنعت بیمه ایران 33 صفحه                                                       2.بررسی آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر اقتصاد ایران 22 صفحه   کل صفحات:87 صفحه اولیه + 55 صفحه آپدیت             چکیده: خصوصی‌سازی به این دلیل در دستور کار دولتها قرار گرفت که ناکارایی مالکیت دولتی در فعالیتهای اقتصادی اثبات شده بود. دلایل این ناکارایی طبق نظریه‌های اقتصادی عبارتند از دخالت سیاستمداران و بوروکراتها در بنگاه‌های دولتی، تحمیل اهداف اجتماعی متعدد به بنگاه‌های دولتی و نواقص نظام پاسخگویی در بنگاه‌های دولتی نسبت به بنگاه‌های خصوصی. این دلایل باعث می‌شود که فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی در شرایط غیررقابتی و تحت حمایت بودجه و قوانین دولتی انجام گیرد. برای رفع معضل ناکارایی بنگاه‌های دولتی، کشورها به خصوصی‌سازی روی آوردند. دو حالت حدی برای خصوصی‌سازی، روش چین و روش روسیه بود.    در روش چین که به آن «خصوصی‌سازی از پایین» نیز گفته می‌شود بازارها برای ورود بنگاه‌های خصوصی آزاد می‌شود ولی در روش روسیه، خصوصی سازی با واگذاری گسترده مالکیت دولتی همراه است. برنامه خصوصی‌سازی صنعت بیمه ایران که از سال 1379 شروع شد به صورت خصوصی‌سازی از پایین بود تا این که از سال 1388 با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی با واگذاری مالکیت شرکت‌های بیمه دولتی نیز در این صنعت ادامه یافت. در این مقاله، نشان داده می‌شود که خصوصی‌سازی از پایین در صنعت بیمه ایران توانسته است با گسترش رقابت، نتایج مفیدی را برای این صنعت در پی داشته باشد.    زیرا حجم فعالیت‌های بیمه‌ای را گسترش داده، محصولات صنعت بیمه کشور را متنوع کرده، حتی با ایجاد رقابت بر برخی شاخص‌های عملکردی شرکتهای بیمه دولتی تاثیر مثبت داشته است. در حالی که واگذاری بنگاه‌های بیمه دولتی (هرچند هنوز در ابتدای راه است) به غیردولتی‌سازی بنگاه‌های بیمه دولتی از طریق نهادهای شبه‌دولتی منجر شده، مدیریت دولتی در این بنگاه‌ها ادامه یافته و این خصوصی‌سازی بر کارایی آنها تاثیر محسوسی هنوز نداشته است. بنابراین پیشنهاد می‌شود به منظور تکمیل برنامه خصوصی‌سازی صنعت بیمه در کشور، اقدامات متعاقب در دستور کار قرار گیرد: واگذاری مالکیت بنگاه‌های بیمه‌ای در راستای گسترش رقابت و افزایش کارایی آنها انجام شود، در جهت برخورداری بیشتر از نتایج خصوصی‌سازی از پایین، آزادسازی و مقررات‌زدایی در صنعت بیمه در چارچوب اصلاح نهاد تنظیم مقررات آن ادامه یابد، در راستای برابرسازی محیط فعالیت بنگاه‌های بیمه‌ای همانند بنگاه‌های بیمه خصوصی برای شرکتهای بیمه دولتی نیز محدودیت‌های سخت بودجه‌ای برقرار شود و بازارهای مرتبط با صنعت بیمه گسترش یابد.             مقدمه: دیدگاه كلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی است در جهت نیل به وضعیت تعادلی در ملیتهای بیمه ای بخش دولتها با ساز و كار بازار.در خصوصی سازی بهینه می توان به مواردی مانند افزایش كارایی شركتهای بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه در اقتصاد كشور، گسترش مالكیت در بخش خصوصی، مشاركت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی، كاهش درجه انحصار و افزایش رقابت بین شركتهای بیمه ای اشاره نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذكر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت كشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود كه اتخاذ سیاستها و تصمیم های مقطعی و شتابزده سبب ركود و یا توقف روند خصوصی سازی شده است. و بنابراین موقعیت كامل در رسیدن به اهداف خصوصی سازی مستلزم یك برنامه ریزی جامع و پیگیری بلند مدت و با ثبات است.   آنچه كه در روند خصوصی سازی صنعت بیمه كشور مهم به نظر می رسد شناخت ظرفیتهای بالقوه بیمه ای كشور است. همچنین در كنار این مهم بررسی تجارت كشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه در امر خصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصی سازی در ادبیات جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذینفع تعاریف گوناگونی از آنها ارائه می دهند كه در ادامه به طور مختصر به برخی از آن تعاریف اشاره می شود.بیس لی ولیتل چایلد خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملكرد فعالیتهای اقتصادی صنایع از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند البته در صورتی كه حداقل 5 درصد سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.   ولجانوفسكی اینگونه خصوصی سازی را تعریف نمود است: انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالكیت دارایی ها به بخش خصوصی.تعریف شوارتز: خصوصی سازی بدین شرح است: خصوصی سازی به معنای بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد: این دانشمند خصوصی سازی را برای كشورها با اقتصادی متمركز فراتز از انتقال مالكیت و تعدیل در مقررات می داند كه در تعریف خود به آن اشاره داشته است.هندرسون خصوصی سازی را فروش مجوز تولید كالا و خدماتی كه پیش از آن در اختیار دولت بوده به بخش خصوصی تعریف می كند.                 فهرست مطالب فصل اول: كلیات 1-1)عنوان تحقیق 2 2-1)بیان مسأله 2 3-1)اهمیت انجام تحقیق 4 4-1)اهداف تحقیق 5 5-1)سؤالات تحقیق 6 6-1)فرضیه های تحقیق 6 7-1)روش انجام تحقیق 6 8-1)روش جمع آوری اطلاعات 6 9-1)محدودیت های تحقیق 7 1-1)سازماندهی مطالب 7     فصل دوم: ادبیات خصوصی سازی صنعت بیمه 1-2)مقدمه 1 2-2)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه 1 3-2)مكاتب اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی 13 4-2)اهداف خصوصی سازی 16 الف-كاهش حوزه فعالیت بخش دولتی 17 ب-انتقال مالكیت و كنترل اقتصادی 18 ج)افزایش كارایی 18 د)كاهش كسر بودجه و بدهی های مالی 19 ه)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت ها 19 ز)افزایش رقابت 2 ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شركت ها 21 ط)گسترش بازار سرمایه 21 ی)تأمین منافع مصرف كنندگان 21 5-2)مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوط به آن 22 6-2)خصوصی سازی صنعت بیمه آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت 24 الف)نقاط ضعف صنعت بیمه 25 ب)نقاط قوت صنعت بیمه 26 ج)فرصت های خصوصی سازی 26 د)تهدیدهای خصوصی سازی 28 7-2)انواع مقررات نظارت بر شركتهای بیمه ای 3 الف- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای 3 ب)مقررات نظارت بر بازار 31 8-2)ضرورت نقش نظارتی بیمه مركزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه 31 9-2)روشهای خصوصی سازی و بیان مشكلات عملیاتی صنعت بیمه كشور 32 الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصی 33 ب)فروش دارایی های واحدی دولتی 33 ج)ادامه روند شركت های بیمه دولتی 35 11-2)مشاركت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل كشور(مورد صنعت  بیمه) 43 12-2)تجربه چند كشور منتخب در امر خصوصی سازی با رویكرد صنعت بیمه 43 الف)تجزیه خصوصی سازی بیمه انگلستان 43 ب)تجربه خصصی سازی بیمه در سری لانكا 44 ج)تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی 47 د)تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر 49 هـ)تجربه خصوصی سازی بیمه در هند 51 13-2)نتیجه گیری 53     فصل سوم: آثار اقتصادی پیدایش صنعت بیمه 1-3)مقدمه 56 2-3)پیدایش بیمه 56 3-3)مفهوم بیمه 57 4-3)تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاكم بر آنها 59 5-3)تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بیمه بازرگانی 62 الف-محاسبات حق بیمه 62 ب-بیمه اتكائی 62 ج-مقررات حقوقی 63 د-جنبه اختیاری بودن 63 ه-تحصیل سود 64 6-3)سیر تحول بیمه در جهان 64 الف)تاریخچه بیمه دریایی (باربری) 65     ب)تاریخچه بیمه آتش سوزی 66     ج)تاریخچه بیمه عمر 67     د)تاریخچه بیمه حوادث 68 7-3)نتیجه گیری 71   فصل چهارم: بررسی عملكرد شركتهای بیمه دولتی و خصوصی در ایران 1-4)مقدمه 71 2-4)معرفی نسبت های مالی و معیارهای سنجش عملكرد در تجزیه و تحلیل صورت های مالی 71 3-4)تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شركتهای بیمه 76 4-4)بررسی عملكرد شركتهای بیمه داخلی 78 5-4)نتیجه گیری 81   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 83 1-5)خلاصه 83 2-5)نتیجه گیری 84 3-5)پیشنهادات 87           *تحقیقات مرتبط با بیمه: بیمه و مقررات حاکم بر آن ماهیت بیمه و انواع بیمه در بیمه ایران روش‌های خصوصی‌سازی و تاثیر آنها بر بیمه مطالبات معوق و چالش‌های فراروی بانك و بیمه بیمه و بیمه‌ی مجدد ، بیمه تجاری و بیمه تعاونی بررسی گسترش همکاری صنعت بیمه و بازار سرمایه پایان نامه کارشناسی رشته بیمه با عنوان پیشگیری از حوادث شناسایی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران بیمه ایران رابطه سبک های تصمیم گیری با هوش فرهنگی در کارکنان اداره بیمه بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده و اجتماع در ایران خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد پایان نامه رشته بیمه و اقتصاد با عنوان بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی تجزیه و تحلیل و برنامه نویسی سیستم بیمه بدنه اتومبیل با زبان برنامه نویسی سی شارپ دانلود پایان نامه دوره كارشناسی مدیریت بیمه با عنوان بیمه آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران     29 خصوصی سازی صنعت بیمه آثار خصوصی سازی صنعت بیمه خصوصی سازی در صنعت بیمه روشهای خصوصی سازی صنعت بیمه پایان نامه خصوصی سازی صنعت بیمه بررسی پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه
 • 15 پاورپوینت چالش های حکمرانی در توسعه ورزش همگانی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت چالش های حکمرانی در توسعه ورزش همگانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/75 مگابایت صفحه 15 فرمت pptx 15000 پاورپوینت چالش های حکمرانی…

 • 15 دانلود پاورپوینت سازه های پوسته ای پیش ساخته معماری
 • دانلود دانلود پاورپوینت سازه های پوسته ای پیش ساخته دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 1/98 مگابایت صفحه 15 فرمت pptx 10000 دانلود پاورپوینت سازه های…

 • 65 دیدگاه ها و نظریه های خشم و افسردگی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دیدگاه ها و نظریه های خشم و افسردگی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 250/85 کیلوبایت صفحه 65 فرمت docx 24000 دیدگاه…

 • 37 دانلود تحقیق ریسک و عوامل موثر بر آن در سرمایه گذاری ها با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق ریسک و عوامل موثر بر آن در سرمایه گذاری ها با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 57/32 کیلوبایت صفحه 37…

 • 23 پاورپوینت آشنایی با فایل کامپیوتر
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با فایل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر حجم 87/97 کیلوبایت صفحه 23 فرمت pptx 9000 پاورپوینت آشنایی با فایل دانلود پاورپوینت آشنایی با…

 • 62 وجود و عدم وجود و ضمانت اجرای اذن پدر یا جد پدری در نکاح دختر باکره حقوق
 • دانلود وجود و عدم وجود و ضمانت اجرای اذن پدر یا جد پدری در نکاح دختر باکره دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 94/63 کیلوبایت صفحه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *