140 پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 474 بایت صفحه 140 فرمت doc 125000 پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران *همراه با فایلهای خروجی نرم افزار SPSS   چكیده: پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد. سؤالات پژوهش عبارت بودند از: 1- آیا شناسایی بحران می تواند، در تصمیم گیری مدیران نقش داشته باشد؟ 2- آیا بین تصمیم گیری صحیح مدیران و پیشگیری از وقوع بحران رابطه وجود دارد؟ 3- آیا بین اتخاذ تصمیم مناسب مدیران و كنترل بحران و تلاش برای رفع آن رابطه وجود دارد؟   از تعداد 146 نفر مدیر كه جامعه آماری پژوهش را تشكیل داده بوند، تعداد11 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند، سپس پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 38 سؤال، كه 5 سؤال ابتدای آن مربوط به اطلاعات عمومی مدیران و 33 سؤال بعدی كه سؤالات اصلی پرسشنامه را تشكیل می داد، از نوع پنج گزینه ای طیف لیكرت تهیه شد.بعد از تأیید روایی سؤالات توسط اساتید محترم راهنما و مشاور و پس از انجام پیش آزمون روی یك گروه 3 نفری از جامعه آماری كه بیانگر تأیید پایایی سؤالات با آلفای كرونباخ 7438/ بود، انجام شد؛ سپس پرسشنامه ها در اختیار 11 مدیر قرار گرفت و پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها توسط آزمون خی دو در نرم افزار SPSS نتایج زیر حاصل شد:   – شناسایی بحران می تواند، در تصمیم گیری مدیران نقش داشته باشد. – بین تصمیم گیری صحیح مدیران و پیشگیری از وقوع بحران رابطه وجود دارد.  – بین اتخاذ تصمیم مناسب مدیران و كنترل بحران و تلاش برای رفع آن رابطه وجود دارد.       کلمات کلیدی: بحران مدیریت بحران بحران و تصمیم گیری مدیران رابطه تصمیم مناسب مدیران و كنترل بحران     مقدمه: بشر، ضمن بهره‌گیری از مواهب زیبای طبیعت و تلذّذ از آن، گهگاه با حوادث ناخوشایند نیز روبرو می‌شود، كه نه تنها لذت زیبائی ها را از او سلب می‌كند، بلكه گاهی امید زندگی را نیز از او می‌گیرد و او را به قهقرا می‌برد. اگر نظری به اوضاع و احوال جهان امروز در سالهای اخیر بیفكنیم، شاهد حوادثی نظیر توفان بزرگ ریتا در ایالت تگزاس، توفان سهمگین دریای كاترینا در ساحل مكزیك كه شهر نیواورلئان را در ایالات لوئیزیانا به كلی زیر آب گرفت و هزاران انسان بی گناه را طعمه مرگ كرد و به دیگر شهرهای این ایالت و ایالات میسی‌سی‌پی، و آلاباما خسارات و تلفات قابل توجهی وارد كرد؛ زلزله اقیانوس سونامی در سال 24 میلادی با آن همه تلفات جانی و خسارات مالی، توفان ژاپنی نابی، در شهر ساحلی ایسایاوا، توفان دریای تالی در چین و بالاخره واقعة دلخراش 11 سپتامبر 21 در دو ساختمان تجاری در نیویورك خواهیم بود، كه می‌توان همه را بخشی از حوادث غیرمترقبه دانست كه آدمی آنها را به عنوان بحران زندگی نامگذاری كرده است.   اگر با كمی تأمل به حوادث فوق‌الذكر نظر داشته باشیم خواهیم دید، كه برخی از این حوادث قابل پیش‌بینی و برخی نیز قابل پیشگیری هستند. وقتی بشر با اینگونه حوادث و رخدادها روبرو می‌شود و زندگی او را به نابودی می‌كشد، این باور در او شكل می‌گیرد، كه باید تسلیم یك سرنوشت مختوم باشد و آنرا الزاماً بپذیرد. درحالی كه، اگر نمی‌توان از اتفاقات و حوادث جلوگیری كرد، ولی می‌توان ضایعات آنرا كاهش داد و به حداقل رساند. چنانكه كشور ژاپن با وجود كثرت زلزله و شدت آن ركورد زلزله در جهان را شكسته، ولی توانسته با استفاده از علم و فناوری حداقل ضایعات مالی و جانی را داشته باشد.           فهرست مطالب   چكیده 1 فصل اول: كلیات پژوهش مقدمه 3 بیان مسئله 5 اهمیت و ضرورت پژوهش 6 هدف پژوهش 7 انگیزه پژوهشگر 7 سؤالات پژوهش 8 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش 8   فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ادبیات پژوهش مقدمه 12 تاریخچه 13 عقاید صاحب نظران مدیریت بحران 15 چرخه مدیریت بحران 17 شناسایی زمینه ها و ظرفیت های بالقوه بروز بحران 18 روش شناسی مدیریت بحران 19 برنامه مدیریت بحران 2 فنون مدیریت بحران 2 وظایف مدیران بحران 21 مدیر بحران و هفت نكته كلیدی 22 ویژگی های مشترك بحران 23 فرایند كلی مبارزه با بحران 24 گروه مدیریت بحران 28 ماهیت تصمیم گیری در شرایط بحرانی 29 راهبردهای پیشگیری از بحران 33 مدیریت بحران دانش است یا هنر؟ 35 تصمیم گیری 35 مدل كلاسیك: استراتژی حد مطلوب 35 مدل اداری: استراتژی رضایت بخش 36 مدل افزایشی: استراتژی مقایسه های محدود و متوالی 38 پیشینه پژوهش الف) مطالعات انجام شده در داخل كشور 39 ب) مطالعات انجام شده در خارج كشور 42   فصل سوم: فرایند پژوهش روش پژوهش 44 جامعه آماری 44 حجم نمونه 45 روش نمونه گیری 45 ابزار پژوهش 45 چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش 46 شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات 46   فصل چهارم: یافته های پژوهش مقدمه 48 الف) توصیف داده ها 49 ب) تحلیل داده ها 95   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها بحث و نتیجه گیری 11 محدودیت ها و مشكلات پژوهش 12 پیشنهادهای پژوهش 12 خلاصه پژوهش 13  منابع الف) منابع فارسی 13 ب) منابع انگلیسی 132 ضمائم نمونه پرسشنامه 135 جدول پایایی آزمون نمودارها و جداول   125 بحران مدیریت بحران بحران و تصمیم گیری مدیران رابطه تصمیم مناسب مدیران و كنترل بحران دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران انجام پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی خرید پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی پایان نامه
 • 40 پاورپوینت کاربردها و عملکردهای فناوری وایمکس کامپیوتر
 • دانلود پاورپوینت کاربردها و عملکردهای فناوری وایمکس دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر حجم 3/2 مگابایت صفحه 40 فرمت pptx 11000 پاورپوینت کاربردها و عملکردهای فناوری وایمکس…

 • 36 پاورپوینت مکانیک سیالات و کاربرد آن در ورزش تربیت بدنی
 • دانلود پاورپوینت مکانیک سیالات و کاربرد آن در ورزش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 1/36 مگابایت صفحه 36 فرمت ppt 22500 پاورپوینت مکانیک سیالات…

 • 32 پاورپوینت تغذیه و پایش رشد شیرخواران و کودکان تغذیه
 • دانلود پاورپوینت تغذیه و پایش رشد شیرخواران و کودکان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تغذیه حجم 1/62 مگابایت صفحه 32 فرمت ppt 14000 پاورپوینت تغذیه و پایش…

 • 34 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دغدغه مسیر شغلی مدیریت
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دغدغه مسیر شغلی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 200/7 کیلوبایت صفحه 34 فرمت docx 21000 چارچوب نظری و پیشینه…

 • 54 بررسی مهارت های زندگی زناشویی و اهمیت آنها روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود بررسی مهارت های زندگی زناشویی و اهمیت آنها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 97/07 کیلوبایت صفحه 54 فرمت docx 22000 بررسی…

 • 51 دانلود پاورپوینت پایان نامه بهینه سازی برنامه ریزی گیت های فرودگاهی مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت پایان نامه بهینه سازی برنامه ریزی گیت های فرودگاهی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 5/77 مگابایت صفحه 51 فرمت pptx 15000 دانلود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *