138 بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهر ری روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

دانلود بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهر ری

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 1/77 کیلوبایت صفحه 138 فرمت doc 125000 بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهر ری پژوهش حاضرباهدف بررسی رابطه عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهرری اجراگردیده استجامعه آماری این تحقیق دبیرستانهای دخترانه شهرری است که نمونه آن شامل5نفر از جامعه آماری است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان بررسی رابطه ی عزّت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهرری   چکیده پژوهش: پژوهش حاضرباهدف بررسی رابطه عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهرری اجراگردیده است.جامعه آماری  این تحقیق دبیرستانهای دخترانه  شهرری است که نمونه آن شامل5نفر از جامعه آماری  است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند .داده های مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از نمره به دست آمده از اجرای آزمون 58سؤالی عزّت نفس کوپر اسمیت به دست آمد و برای داده های پیشرفت تحصیلی معدل ترم گذشته این افراد محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت این دو دسته داده به دست آمده  مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. این پژوهش ازنوع همبستگی است جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار Spss استفاده گردید.با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون این فرض رامی آزماییم که آیا رابطه مثبت و معنا داری میان معدل و عزّت نفس دانش آموزان برقرار است یا نه؟بااستفاده ازآمارتوصیفی واستنباطی مشاهده می شودکه ارتباط مثبت ومعناداری میان عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختردبیرستانی شهرری برقراراست وفرض ماتأیید می شود.     واژگان کلیدی: عزّت نفس پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهرری       مقدّمه       هر جامعه ای برای پیشرفت خود نیازمند شناسایی استعدادهای فرزندان خود می باشد که با صرف سرمایه های لازم این تواناییهای خدادادی و ذاتی پرورانده می شود تا به حداکثر فعلیت خود برسد، در این راستا نهاد آموزش و پرورش در زمینه تعلیم و تربیت فرزندان بیشترین مسؤولیت را بعد از خانواده عهده دار می باشد.با توجه به اینکه درصد زیادی از جامعه ی ما را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند و در واقع سیاست گذاران دهه های آینده کسانی هستند که امروزه در مرحله ی نوجوانی و جوانی به سر می برند، اگر بخواهیم در آینده ای نه چندان دور جوانانی داشته باشیم که توانمند بوده و در مقابل مشکلات سر تعظیم فرود نیاورند و با مشکلات به مبارزه پرداخته و به حل آن مبادرت ورزند و در جهت رشد و توسعه گام بردارند، امروزه باید آنان را دریابیم و عواملی را که سعادت روانی آنها را به خطر می اندازند شناخته و در رفع آن اقدام نماییم.   عزّت نفس یکی از عوامل اساسی در سازندگی هیجانی اجتماعی مطلوب است. اغلب روانشناسان بر تأثیر عزّت نفس در کارکردهای روزمره افراد تأکید کرده اند، به عبارت دیگر، فرد با عزّت نفس بالا،   خوشحال تر و موفق تر خواهد بود.تا چندی پیش نظریه پردازان و محققان عزّت نفس را قضاوت کلی شخص درباره ی خودش می دانستند اما اخیراً این نکته آشکار شده است که کودکان و بزرگسالان خودشان را از جهات و زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند. برای مثال خود را در مهارتهای بدنی، شناختی و اجتماعی خوب یا بد می دانند.  به علاوه علاقمندی به جنبه های مسلط عزّت نفس به بروز معیارهای تازه درباره این مفهوم منجر شده است. «گرین والد» و « برکلی» عزّت نفس را شامل احساس خوب داشتن درباره ی خود دوست داشتن خود و دوست داشته شدن و رفتار خوب دیگران با او، احساس موفقیت و احساس تواناییها در رهبری وتأثیر گذاشتن بر دیگران می دانند (نوده فراهانی- فاطمه، 1384).   عزّت نفس با حس اتّکا به نفس، احساس ارزشمندی و تصور فرد از خود ارتباط معنی داری دارد و هرگونه نقصان و کاهش در عوامل مذکور موجب تغییراتی در کل رفتار فرد می گردد.در اهمیت عزّت نفس همین بس که رضایت فرد از زندگی شدیداً به احساسات او در مورد ارزش خویشتن بستگی دارد. ویلیام جیمز (188) عقیده داشت که حرمت نفس با سطوح خود ارزشمندی مترادف است.در برخورد با کودک میزان محبت، لطف و تحسین افراد مؤثر، مثل والدین، معلمان و همسالان و غیره تعیین کننده ی سطوح حرمت نفس کودک می باشد.حرمت نفس کودک در چهار بُعد اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و بدنی تحول و تکوین می یابد. بدبینی و خوش بینی نسبت به زندگی و هستی، پشتکار و تن آسایی، علاقه مندی و بی علاقگی، اعتماد به نفس و بی اعتمادی نسبت به خود و حتی سلامت و عدم سلامت روان به مقدار زیاد ناشی از تجارب موفق و ناموفق کودکان از واکنشهای اطرافیان آنها می باشد.   شخصی که عزّت نفس بالاتری دارد خودش و دیگران را به طریق مثبت ارزیابی می کند. شایستگی عاطفی – اجتماعی از ارزیابی مثبت منتج می شود، می تواند به عنوان سپر یا نیرویی در مقابل مشکلات خطیر آینده به کودک کمک کند (شمیرانی- مجتبی، 1379)بهره مندی از عزّت نفس علاوه بر آن که جزئی از سلامت روانی محسوب می شود، با پیشرفت تحصیلی نیز مرتبط است. این ارتباط حتی زمانی که کودکان و نوجوانان خودشان را به عنوان دانش آموز ارزیابی می کنند بالاتر است که می توان آنرا « عزّت نفس تحصیلی» نامید (آبنیکی فرد- زهرا،1382).بیشتر صاحب نظران در ارزیابی بالینی و یا غیر بالینی خود، از عزّت نفس به عنوان نکته ی کلیدی که می تواند اغلب جوانب زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد یاد می کنند و با افزایش آن در دیگر زمینه های زندگی فرد تغییر ایجاد می کنند (آبنیکی فرد- زهرا،1382).         فهرست مطالب   مقدّمه 3 بیان مسأله 5 اهمّیّت و ضرورت تحقیق 7 هدف تحقیق: 8 فرضیه تحقیق: 8 طرح سؤال: 8 متغیّرها: 9 تعاریف علمی مفاهیم : 1 تعاریف عملیاتی مفاهیم: 1 مقدّمه 11 الف:مبانی نظری تحقیق 12 (1عزّت نفس 12 تعاریف عزّت نفس 12 تعریف انجمن ملی برای عزّت نفس (NASE): 13 طبقه بندی عزّت نفس: 13 اهمیت عزّت نفس 16 ب) شک و تردید درباره خود: 18 ج) تأیید خود: 19 ابعاد عزّت نفس: 19 بُعد اجتماعی: 2 بُعد جسمانی (تصور بدنی): 2 بُعد کلی: 21 دیدگاههاونظریّات روان شناختی در مورد عزّت نفس 22 دیدگاه کوپر اسمیت: 22 دیدگاه آلیس: 22 دیدگاه آدلر: 22 دیدگاه آلپورت: 23 دیدگاه بک: 23 دیدگاه فروم: 23 دیدگاه راجرز: 24 دیدگاه مازلو: 25 دیدگاه جرج کلی: 25 دیدگاه ویلیام جیمز: 25 دیدگاه ما سن: 26 دیدگاه گرین و پرکلر: 26 دیدگاه شاملو از عزّت نفس: 28 عزّت نفس از دیدگاه اسلام 29 شرایط عزّت نفس 32 عوامل موثّر بر عزّت نفس: 33 زندگی آگاهانه نخستین رکن عزّت نفس 42 پیش فرض های موجود در مطالعه روان شناسی عزّت نفس : 44 تکامل عزّت نفس 45 ارتباط عزّت نفس با خودپنداره و خود ایده آل: 47 الف- خودپنداره فردی: 47 ب- خودپنداره اجتماعی: 47 ج- خود آرمانی با توجه به خودپنداره شخصی فرد: 47 معیارهای ارزیابی شخصی عزّت نفس: 49 تفاوت عزّت نفس با اعتماد به نفس: 5 تفاوت عزّت نفس با خویشتن پذیری: 5 1ـ برنامه درسی 74 2ـ كتاب های درسی و مواد آموزشی 77 3ـ معلم، روش تدریس و تربیت معلم 78 5ـ مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل 81 6ـ سازمان و تسهیلات مدرسه 83 8ـ آموزش از راه دور 86 روشهای سنجش پیشرفت تحصیلی : 87 3)رابطه بین عزّت نفس و پیشرفت تحصیلی: 9 مدل علّی عمومی بین عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی 91 ب : تحقیقات انجام شده 95 1ـ    برّرسی تحقیقات انجام شده در داخل ایران: 95 2ـ    برّرسی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران1: 16 روش اجرای پژوهش 115 نمونه آماری 115 شیوه ی گردآوری داده ها 116 ابزار پژوهش 116 شیوه ی اجرا و نمره گذاری پرسشنامه عزّت نفس کوپر اسمیت 117 نمودارها: 128 الف)نتیجه گیری: 131 ب)مقایسه نتایج تحقیقات قبلی واین پژوهش: 132 ج)محدودیتهاومشکلات: 134 د)پیشنهادات: 135 فهرست منابع: 138 منابع اینترنتی: 141       125 عزت نفس پیشرفت تحصیلی بررسی عزت نفس دختران دبیرستانی بررسی پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی رابطه بین عزّت نفس و پیشرفت تحصیلی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی پایان نامه رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی
 • 13 پاورپوینت مباحث جاری حسابداری بانکی حسابداری
 • دانلود پاورپوینت مباحث جاری حسابداری بانکی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 217/53 کیلوبایت صفحه 13 فرمت pptx 11000 پاورپوینت مباحث جاری حسابداری بانکی دانلود پاورپوینت…

 • 32 دانلود تحقیق سبک های تفکر با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق سبک های تفکر با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 113/19 کیلوبایت صفحه 32 فرمت docx 11000 دانلود تحقیق سبک های…

 • 51 پاورپوینت سیستم عامل شبکه و انواع آن کامپیوتر
 • دانلود پاورپوینت سیستم عامل شبکه و انواع آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر حجم 968/89 کیلوبایت صفحه 51 فرمت pptx 11000 پاورپوینت سیستم عامل شبکه و…

 • 14 پاورپوینت ارزیابی و کنترل استراتژی (فصل هشتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سرمد سعیدی) مدیریت
 • دانلود پاورپوینت ارزیابی و کنترل استراتژی (فصل هشتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سرمد سعیدی) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 729/34…

 • 8 پرسشنامه ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه حسابداری
 • دانلود پرسشنامه ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 17 بایت صفحه 8 فرمت doc 9000 پرسشنامه ارزیابی…

 • 23 دانلود تحقیق در مورد سبک های مختلف فرزند پروری docx روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق در مورد سبک های مختلف فرزند پروری docx دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 42/83 کیلوبایت صفحه 23 فرمت docx…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *