138 ارزیابی ارتباط سبک های فرزندپروری والدین با گرایش به مواد مخدر فرزندان روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

دانلود ارزیابی ارتباط سبک های فرزندپروری والدین با گرایش به مواد مخدر فرزندان

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 289/79 کیلوبایت صفحه 138 فرمت docx 145000 ارزیابی ارتباط سبک های فرزندپروری والدین با گرایش به مواد مخدر فرزندان هدف از این پایان نامه ارزیابی ارتباط سبک های فرزندپروری والدین با گرایش به مواد مخدر فرزندان دانشجو می باشد این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری با گرایش به مواد مخدر دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بندرعباس انجام گردید. روش تحقیق توصیفی (همبستگی) طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 350 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به صورت در دسترس انتخاب گردید. پرسشنامه  های شيوه‌هاي فرزندپروري بامریند و گرایش به مصرف مواد مخدر توسط دانشجویان اعضای نمونه تکمیل شد.       داده‌هاي پژوهش حاضر با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss در دو سطح توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و برای آزمودن فرضیه‌های تحقیق از آمار استنباطی (آزمون تحلیل رگرسیون)،استفاده شد که نتایج آن به شرح ذیل می باشند:     نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین سبک فرزندپروری آزاد گذاری و گرایش به مواد مخدر دانشجویان رابطه مثبت معناداری به لحاظ آماری وجود دارد (01/0>P ، 350n= ، 702/0r=)، همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک فرزندپروری استبدادی و گرایش به مواد مخدر دانشجویان رابطه مثبت معناداری به لحاظ آماری وجود دارد(01/0>P ، 350n= ، 674/0r=). همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک فرزندپروری اقتدارمنطقی و گرایش به مواد مخدر دانشجویان رابطه منفی معناداری به لحاظ آماری وجود دارد(01/0>P ، 350n= ، 76/0-r= ).        نتایج رگرسیون نشان داد که شیوه های فرزندپروری اقتدار منطقی خانواده ها با گرایش به اعتیاد دانشجویان رابطه-ی منفی برابر با 769/0- وجود دارد. نتایج مدل رگرسیونی نیز نشان داد که شیوه های فرزندپروری خانواده ها توانسته 4% از واریانس گرایش به مواد مخدر را پیش بینی نماید(001>P، 04/0=Adjusted R، 225/0=R).       نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شیوه های فرزندپروری والدین، به طور معناداری گرایش به مواد مخدر دانشجویان را تبیین می-نمایند و شیوه های فرزندپروری استبدادی و آزاد گذاری رابطه ی منفی و معناداری با گرایش به مواد مخدر دانشجویان دارند، در حالی که شیوه فرزندپروری اقتدارمنطقی رابطه ی منفی و معناداری با گرایش دانشجویان به مواد مخدر دارد.                فهرست مطالب چکیده فصل اول : کلیات  1-1 مقدمه  1-2 بیان مساله  3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق  1-4 اهداف تحقیق  1-4-1 هدف کلی  1-4-2 اهداف اختصاصی  1-5 فرضیه های تحقیق  1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها  1-6-1 شیوه های فرزندپروری    فصل دوم :  مروری بر تحقیقات انجام شده 2-1 مقدمه  2-2 تاریخچه مصرف مواد مخدر   2-2-1 نگاهی گذار به تاریخچه اعتیاد در جهان  2-2-2 تاریخچه مواد مخدر در ایران  2-3 تعریف مواد مخدرو تقسیم آن  2-3-1 تقسیمات مواد مخدر  2-4 اعتیاد  2-4-1 علل گرایش به اعتیاد  2-5 ویژگی های اعتیاد  2-6 سبب شناسي اعتياد  2-7 واكنشهاي اجتماعي در برابر اعتياد  2-8 نظريه‌هاي مورد استفاده در امر پيشگيري  2-8-1 نظريه بي‌هنجاري  2-8-2 نظريه انزواطلبي مرتون  2-8-3 نظريه برچسب زني  2-8-4 نظريه انتقال فرهنگي  2-8-5 نظريه تعهد به رسوم، قواعد و تعلق اجتماعي  2-8-6 نظريه كنترل اجتماعي  2-8-7 نظريه الگوي رشد اجتماعي  2-9 آسیب های سوء مصرف مواد مخدر  2-10 عوامل تأثيرگزار در پيشگيري از مواد مخدر  2-11 تاريخچه شیوه‌های فرزند پروری  2-11-1  اهمیت شیوه‌های فرزند پروری  2-11-2 تعامل والدین- فرزند  2-12 شخصیت و روابط والدین با فرزندان  2-13 انواع شیوه های فرزندپروری  2-13-1 شیوه فرزند پروری مقتدرانه  2-13-2 شیوه فرزند پروری مستبدانه  2-13-3 شیوه فرزند پروری سهل گیرانه  2-14 نگرش هاي فرزندپروري  2-14-1  اقتدار و نفوذ والدين در خانواده و فوايد آن  2-14-2  طبقه اجتماعي و سبک فرزندپروري  2-15  فرهنگ و فرزندپروري  2-16  نظریه های فرزندپروري  2-16-1  نظريه بامريند 2-16-2 نظريه» اريکسون  2-16-3 الگوي زيگلمن  2-17 مروری بر مطالعات انجام شده   2-17-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور  2-17-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور    فصل سوم : روش تحقیق 3-1 روش و نوع پژوهش  3-2 روش انجام تحقیق  3-2-1  جامعه آماری  3-2-2 روش و طرح نمونه گیری و نمونه پژوهش  3-3- ابزارهای پژوهش  3-3-1 پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامیرند  3-3-2 پرسشنامه گرایش به مواد مخدر  3-4 متغیرها  3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات      فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها  4-1 مقدمه  4-2 مشخصات جمعیتی  4-3 اطلاعات توصیفی متغیرهای تحقیق  4-4- یافته های استنباطی    فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  5-1 مقدمه  5-2-  یافته های تحقیق   5-3- بحث و نتیجه گیری   5-4- محدودیت های تحقیق  5-5- پیشنهادات تحقیق  منابع  پیوست  چکیده انگلیسی    145000 پایان نامه گرایش به مواد مخدر پایان نامه شیوه های فرزندپروری گرایش به مواد مخدر در دانشجویان بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر راه های پیشگیری از گرایش به مواد مخدر رابطه سبک های فرزندپروری والدین و اعتیاد نقش شیوه های فرزند پروری والدین در گرایش به مواد مخدر
 • 54 دانلود پاورپوینت انواع نما و نحوه اجرای آن معماری
 • دانلود دانلود پاورپوینت انواع نما و نحوه اجرای آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 1/44 مگابایت صفحه 54 فرمت pptx 14000 دانلود پاورپوینت انواع نما…

 • 67 دانلود پاورپوینت مهارت برقراری ارتباط روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود پاورپوینت مهارت برقراری ارتباط دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 159/49 کیلوبایت صفحه 67 فرمت pptx 14000 دانلود پاورپوینت مهارت برقراری…

 • 20 پاورپوینت مسجد جامع ساوه و تزئینات مسجد تاريخ و باستان شناسی
 • دانلود پاورپوینت مسجد جامع ساوه و تزئینات مسجد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تاريخ و باستان شناسی حجم 4/41 مگابایت صفحه 20 فرمت pptx 10000 پاورپوینت مسجد…

 • 32 دانلود تحقیق مدارس هوشمند و توسعه ی آن ها با فرمت ورد تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق مدارس هوشمند و توسعه ی آن ها با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیتی حجم 526/63 کیلوبایت صفحه 32 فرمت doc 15000…

 • 60 پاورپوینت سوگ و داغدیدگی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت سوگ و داغدیدگی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 320/88 کیلوبایت صفحه 60 فرمت ppt 15000 پاورپوینت سوگ و داغدیدگی دانلود پاورپوینت سوگ و…

 • 121 پاورپوینت بیماریهای قلبی و اهمیت آن پزشکی
 • دانلود پاورپوینت بیماریهای قلبی و اهمیت آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 6/39 مگابایت صفحه 121 فرمت pptx 27000 پاورپوینت بیماریهای قلبی و اهمیت آن…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *