132 پایان نامه مهندسی عمران با عنوان توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند عمران

دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 1/53 کیلوبایت صفحه 132 فرمت doc 65000 پایان نامه مهندسی عمران با عنوان توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند هدف از این پایان نامه توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند می باشد دانلود پایان نامه مهندسی عمران توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند   چکیده: فرارآب ذخیره شده در پشت سدهای خاکی از پی سد در صورتیکه کنترل کافی وجود نداشته باشد میتواند باعث خرابی سد شود.تجربه نشان داده است که نشست آب وخوردگی داخلی در پی وبدنه سد بیشترین دلیل ایجاد اشکال وتخریب سدهای خاکی بوده است.در بیشتر از 7% حالت های نارسا در سدهای خاکی مشکل به نبودن کنترل تراوش یا کافی نبودن آن نسبت داده شده است.بیشترین حالت تخریب ناشی از نشست آب در اثر گردایان خروجی آب بوده است که سبب شناوری ذرات خاک درپاشنه سد ودر نتیجه آغاز حرکت ذرات خاک میشود.برای کنتر ل تراوش از پی سد روش هایی برای کاهش تراوش آب از پی با تلفیق روش هایی جهت هدایت آب وزهکشی بکار میرود.   روش های کاهش تراوش شامل این موارد است:جداکننده ها-یا دیواره های ترانشه ای، بتون نفوذ ناپذیر بالادست،دیافراگم ها ی بتونی جداکننده هایی از جنس گل و پرده های تزریق.روش های زهکشی وهدایت آب که به همراه فیلتر(صافی) بکار میرودو شامل این موارد هستند: پتوهای زهکشی ، چاه های فشارشکن و ترانشه های زهکشی   شرایطی که نوع وسیله کنترل تراوش را تعیین میکند به قرار زیر هستند: عمق پی ، طبیعت لایه های پی و مواد تشکیل دهنده آن شامل نفوذ پذیری لایه ها وکاهش تراوش مورد نیاز مزیت نسبی روش ها از نظر اقتصادی و میزان خطر پذیری(RISK) که تحت تاثیر عواملی نظیر ارتفاع سد و خطرات پس از شکسته شدن سد است.       کلمات کلیدی: بتون پلاستیک دیواره آب بند روشهای طرح اختلاط طرح كرخه و دیوار آب بند آن روشهای اجرایی دیواره آب بند       مقدمه: همانگونه که گفته شد یکی از روش های کلی کاهش تراوش از پی آنست که خندقی -ترانشه ای را در پی سد تا لایه نفوذ ناپذیر حفر کرد وآنرا با مواد نفوذ ناپذیر پر کرد این مواد نفوذ پذیر میتواند مخلوط خاک و بنتونیت یا مخلوط سیمان و بنتونیت یا بتون پلاستیک باشد. بتون پلاستیک از سیمان،بنتونیت مصالح دانه ای وآب تشکیل شده است.بتون پلاستیک ناتراوایی خوبی دارد ومقاومت چندین مرتبه بیشتر از خاک دارد واین خصوصیات رفتاری ویژه ای به بتون پلاستیک میدهد.   شکل پذیری بالا که با بتون معمولی نمیتوان به آن رسید و مقاومتی که با دیواره از جنس خاک نمیتوان به این رسید و این نتایج موفق بدون کاهش آب بندی بدست میآید. بطور مثال برای جاهایی که اضافه بار زیادی وجود دارد.مانند وزن یک سد یا وقتی که فشار هیدرولیکی زیادی ایجاد میشود(بتون پلاستیک انتخاب خوبی است وبطور کلی میتوان گفت در جایی که مقاومت زیادی مورد انتظار باشد یا به عکس در جائیکه مواد نرم اطراف دیواره فشرده میشوند و به تغییر شکل مقاوم بماند وترک نخورد.امروز با توسعه تکنیک حفاری هزینه های ساخت دیواره آب بند از جنس بتون پلاستیک کاهش یافته است و مشکلات اجرایی نظیر انحراف دیواره ها نیز کم شده اند.   دو فصل اول رساله شامل بررسی ادبیات موضوع است. فصل سوم: به روشهای طرح اختلاط و شرح آزمایشات انجام شده می پردازد. فصل چهارم: به بررسی ویژگیهای طرح کرخه می‌پردازد.             فهرست مقدمه: 1   فصل اول:توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند 3 1-1 عمومی 5 1-2- توصیف مواد تشکیل دهنده بتون پلاستیک 6 1-2-1- سیمان 7 1- 2-2- بنتونیت 7 1- 2-3-مصالح دانه‌ای 9 1-2-4- آب مصرفی 1 1-2-6- پرکننده ها 11 1-3 روشهای اجرایی دیواره آب بند بتون پلاستیک 12 1-3-1- عمومی 12 1- 3-2-روش اجرایی پیوسته دیواره آب بند 13 1-3-3- روش اجرایی ناپیوسته دیوار آب بند بتون پلاستیک 14 1-3-3-1- آماده سازی محل اجرا(Siteprepration) 14 1-3-3-2- دیوارهای راهنما(Guide Wall) 15 شکل3-1 نمای عمومی اجرای دیواره آب بند به روش پیوسته 16 1-3-3-3-2- ماسه زدایی(یا تعویض گل) (Desanding) 17 1- 3-3-3-4-بتون ریزی (Concreting) 18   فصل دوم:ویژگیها وخصوصیات بتون پلاستیک 2 2-1- بتون تازه 21 2-1-1- چگالی دوغاب و چگالی بتون پلاستیک تازه 22 2-1-2- کارایی بتون پلاستیک 22 2-1-3- دمای بتون پلاستیک: 23 2-2 خصوصیات رفتاری بتون پلاستیک: 24 منحنی – (1-2) 25 شکل عمومی منحنی رفتاری بتون معمولی 28 کرنش      منحنی 5-2 3 2-2-1- مقاومت فشاری بتون پلاستیک ومحلول الاستیسته 32 شکل 8-2 منحنی توسعه مقاومت بتون پلاستیک دیوار 38 شکل2-9 رابطه بین میزان رس- بنتونیت وتنش محدود کننده مقاومت 39 شکل 2-1 رابطه بین میزان رس پنتونیت وتنش محدود کننده مقاومت در حالت5kg/cm2 4 نرخ كرنش 43 2-2-3- نفوذ پذیری : 43 – منافذ وتخلخل در بتون: 45 جدول 2-1 مدت زمان لازم برای قطع ارتباط منافذ موئین بتون با تستهای مختلف آب به سیمان 48 جدول 2-2 کاهش نفوذ پذیری سیمان(با نسبت آب به سیمان7%) 5 3- نسبت آب به سیمان 5 شکل 13-2 رابطه بین نفوذپذیری ونسبت آب به سیمان خمیرسیمان 93 درصد هیدراته شده. 51 – اثربنتونیت بر نفوذ پذیری بتون پلاستیک: 52 2-2-4-  پدیده جوشش 53 الف- مشاهدات پدیده جوشش در حین اجرا 53 ب -بررسی پدیده جوشش وکنترل عوامل متعدد 53 ج- زمان جوشش آب 54 د- میزان جوشش آب از پانل: 54 ه- موقعیت جوشش در پانل: 54 ذ- تحلیل پدیده جوشش: 56 2-2-5- شکست هیدرولیکی 59 شکل 14-2 تغیرات آب خروجی در اثر افزایش گرادیان هیدرولیکی 61 2-2-6- سرعت بارگذاری 63   فصل سوم :روشهای طرح اختلاط و شرح آزمایشات انجام شده 68 3-1- روشهای طرح اختلاط 69 3-1-1- مقدمه: 69 3-1-2- هدف: 69 3-1-3- اسلامپ: 7 3-1-4- مصالح مصرفی 71 3-1-5- طریقه ساخت نمونه ها 72 3-2-2- آزمایش سرعت بارگذاری: 77 3-2-3-آزمایش مقاومت فشاری و ملول الاستیسیته: 78 3-3-1- نتایج آزمایش تعیین زمان بهینه عمل آوری دوغاب بنتونیت 85 شكل 3-1 اثر زمان عمل آوری دوغاب بنتونیت برمقاومت فشاری بتن پلاستیك 86 شكل 3-2 اثر سرعت بارگذاری برمقاومت فشاری بتن پلاستیك در دو نسبت مختلف B/C 88 شكل 3-3اثر سرعت بارگذاری برمدول الا ستیسیته بتن پلاستیك در دونسبت مختلف B/C 88 شكل 3-4)رابطه لگاریتم سرعت بارگذاری و مقاومت فشاری بتن پلاستیك در دونسبت مختلف B/C 88 3-3-3- نتایج آزمایش مقاومت فشاری مدول الا ستیسیته 9 شكل 3-7 نسبت بنتونیت  به سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیك با نسبت 2/=B/C 91 B/C=.3 92 شكل 3-8 نسبت آ به سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیك با نسبت 3/=B/C 92 شكل 3-9 نسبت آب به سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیك با نسبت 4/=B/C 92 شكل 3-1 نسبت آب به سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیك با نسبت 5/=B/C 92 شكل 3-11 نسبت آب به سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیك با نسبت 6/=B/C 93 B/C=.2 93 شكل 3-12 اثر نسبت آب به سیمان مدول الا ستیسیته بتن پلاستیك با نسبت 2/=B/C 93 شكل 3-13 اثر مقدار سیمان برمقاومت فشاری بتن پلاستیك با نسبت 1/=B/C 94 – روند توسعه مقاومت بتن پلاسیتك 95 توسعه مقاومت بتن در طول زمان 96 3-3-4- نتایج آزمایش نفوذپذیری 97 شكل 3-16 )اثر نسبت B/C برنفوذپذیری بتن پلاستیك kg/cm2 15=مقدار سیمان 98 شكل 4-17اثر مقدار بر نفوذپذیری بتن پلاستیك با نسبت 6/= B/C 1 3-4-2- بررسی روش ACI برای طرح مخلوط بتن معمولی 11 شكل 3-18 روندتعیین طرح اختلاط بتن معمولی به روش ACI 12 شكل 3-19 روند تعیین طرح اختلاط بتن پلاستیك 13   فصل چهارم :ویژگیهای طرح كرخه و دیوار آب بند آن 12 4-1- مقدمه: 121 4-2-وضعیت زمین شناسی پی ساختگاه سدكرخه: 122 I)كنلگومرای بختیاری پائینی: 123 II) كنلگومرای بختیاری بالائی: 123 4-3- مشخصات مكانیكی توده سنگ وتكیه گاههای سد كرخه 124 4-4- ویژگیهای بتن پلاستیك دیواره آب بند سدكرخه 124 نتایج آزمایش های سه محوری روی گل سنگ شماره (2-) [5] 126 – استفاده از بنتونیت تازه (غیراشباع) 127 استفاده از سیمان خشك: 128         65 دیواره آب بند روشهای طرح اختلاط طرح كرخه و دیوار آب بند آن توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند دانلود پایان نامه بتون پلاستیک دانلود پایان نامه روشهای اجرایی دیواره آب بند دانلود پایان نامه عمران دانلود پایان نامه رشته عمران
 • 62 مدیریت در هزاره سوم مدیریت
 • دانلود مدیریت در هزاره سوم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 372 بایت صفحه 62 فرمت doc 25000 مدیریت در هزاره سوم دانلود پایان نامه رشته…

 • 31 پاورپوینت وضعیت ناباروری مردان در ایران جامعه شناسی،روانشناسی ، علوم تربیتی و اجتماعی
 • دانلود پاورپوینت وضعیت ناباروری مردان در ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # جامعه شناسی،روانشناسی ، علوم تربیتی و اجتماعی حجم 533/05 کیلوبایت صفحه 31 فرمت ppt 15000…

 • 28 پاورپوینت در مورد سخت زایی پزشکی
 • دانلود پاورپوینت در مورد سخت زایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 3/44 مگابایت صفحه 28 فرمت pptx 8000 پاورپوینت در مورد سخت زایی دانلود پاورپوینت…

 • 37 دانلود تحقیق درباره تعهد سازمانی و عوامل موثر برآن word روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق درباره تعهد سازمانی و عوامل موثر برآن word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 216/5 کیلوبایت صفحه 37 فرمت docx…

 • 16 پاورپوینت الکل و الگوی الکل مصرفی پزشکی
 • دانلود پاورپوینت الکل و الگوی الکل مصرفی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 173/79 کیلوبایت صفحه 16 فرمت pptx 18000 پاورپوینت الکل و الگوی الکل مصرفی…

 • 128 پاورپوینت جزء دهم قرآن کریم متن به همراه ترجمه مدیریت
 • دانلود پاورپوینت جزء دهم قرآن کریم متن به همراه ترجمه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 3/56 مگابایت صفحه 128 فرمت pptx 15000 پاورپوینت جزء دهم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *