131 بررسی شناختی سامانه اتوماسیون اداری برای آگاه سازی مدیران شرکت (کامل و آپدیت شده) مدیریت

دانلود بررسی شناختی سامانه اتوماسیون اداری برای آگاه سازی مدیران شرکت (کامل و آپدیت شده)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 544 بایت صفحه 131 فرمت doc 75000 بررسی شناختی سامانه اتوماسیون اداری برای آگاه سازی مدیران شرکت (کامل و آپدیت شده) هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران می باشد دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران  (کامل و آپدیت شده)   *آپدیت جدید: 27 صفحه بصورت رایگان:)           چكیده: طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری كشور مارافراگرفته است وبسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ كلانی را جهت استقرار و بكارگیری این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود كه چنین سیستمها ی اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در  بهبود تصمیم گیری  كمك نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید .       هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یك سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری می باشد. سیستم اتوماسیون اداری كه با مشخصه هایی مانند تعدادنامه ها ی صادره ، تعداد نامه ها ی وارده ،ادراك ، ساعات استفاده  به عنوان متغیرمستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت،دقت،اقتصادی بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد.     روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد كه سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدی بررد فرضیهای چهارگانه  مذكور وجودنداشت.پیشنهاد می گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.       مقدمه  مدیران امروز ، با انبوهی اطلاعات روبرو هستند . اطلاعاتی که به عنوان داده های سیستم بایستی پردازش گردیده و قابل فهم و تمیز و نگهداری و بازیابی گردد . از طرف دیگر سیستم های مدیریت و ابزار های کنترل در طول زمان تغییرات زیادی پیدا کرده اند این تغییرات را می توان در چهار زمینه کلی عنوان کرد : 1- کنترل سنتی 2- کنترل کاریزماتیک    3- کنترل بروکرتیک 4- کنترل اینفور ماتیک       در ساختار های سنتی فئودالی ، کنترل از طریق سنت ، ادراک و عمال می شد . مقامات کنترلی به طور سنتی  موروثی به نسلهای بعد منتقل می گردید و جامعه نیز این نوع ساختار کنترلی  را چون سنت بود می پذیرفت و بدان گردن می نهاد . در وضعیت کاریزماتیک ، کنترل از طریق رابطه بین رهبر یپروان اعمال می گردید .در این حالت ، رهبران کاریزما ، شیوه عمل را انتخاب می کردند  و پیروان نیز از آنها تبعیت می کردند زیرآنها را قبول داشتند .در بروکراسی ، کنترل در ساختار سازمانی تعبیه می شد . ساختاری که بر قانون و مقررات استوار بود و جنبه غیر شخصی داشت و تبعیت از آن الزامی  بود . در اینفوکرسی ، کنترل از طریق نرم افزار ها اعمال می شود . مجموعه دانشها و آگاهیهای تخصصی ، بسیار رشد کرده است و اینفوکراسی می تواند هر نوع اطلاعاتی را از طریق شبکه های الکترو نیکی بدست اورد .      از سیستم های خبره ، استفاده کند و به تمامی دنشهای تخصصی و حرفه ای مجهز شود ( زاهدی ، ص 123 : 138 ) عملاً کار مدیر سیستم اطلاعات مدیریت ارائه گزارشات روز آمد و اطلاعات مفید به مدیر شرکت یا موسسه برای برنامه ریزی  های آینده و تصمیم گیری می باشد این مدیر برای گرد آوری داده ها و پردازش آنها نیازمند سیستم های اطلاعاتی و رایانه ای و حتی سیستم های خبره می باشد  پس مدیریت سیستم هم باید دید مدیریتی  و سیستمی داشته و از امکانات سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات استفاده کند که لازمه این استفاده ، داشتن سواد رایانه ای و سواد اطلاعاتی   می باشد . ( کرافت و بویس ، ص 144 ، 138 : 1991 )           فهرست مطالب چکیده .1  فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه 3 تبیین موضوع تحقیق.4 اهمیت و ضرورت تحقیق 6 4-1 اهداف تحقیق 7 1-4-1اهداف اصلی تحقیق7 2-4-1اهداف فرعی تحقیق8 5-1 سوالات تحقیق .8 1-5-1سوالات اصلی 8 2-5-1سوالات فرعی 8 6-1 تبیین فرضیه های تحقیق .8 7-1 متغیر های تحقیق .8 8-1 تعریف عملیاتی متغیرها9       خلاصه فصل .12     فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقدمه 14 تصمیم گیری در سازمانها.14 مدیریت در قرن 2116 3-2 نقش استراتژیک اطلاعات.19 4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی.2 5-2 چرخه حیات سیستم 22 6-2 اطلاعات .  22 7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی24 8-2 سیستم های اطلاعاتی.24 9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی25 1-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی.26 11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی . 25 12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی 27 13-2 طرح ریزی سازمان28 14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها 29 15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور 33 16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی36 17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت .37 18- 2سیستم اطلاعات مدیریت .37 19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی37 2-2 سیستم های میان سازمانی .38 21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم .38 22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری38 23-2 سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی.39 24-2 سیستم پردازش معاملات .4 25-2 هوش مصنوعی .4 26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی 43 27-2 سیستم کارکنان دانشی.44 28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد .45 29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتی.45 3-2 سیستم گزارشات مدیریت 46 31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت 47 32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان  47 33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی . 48 34-2اتوماسیون  اداری.49 35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری. .49 36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری 5 37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری51 38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون 52 39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین .52 4-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری 54 41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری .55 42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری 56 43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار 59 44-2 خود کار سازی 6 45-2 ضرورت تفکر برای آینده .61 46-2 بهبود کار و اتوماسیون 61 47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران 63 48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی64 49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی .64 5-2 مزایای دولت الکترونیکی 65 51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده 65 خلاصه فصل . 71     فصل سوم: روش اجرایی تحقیق  1-3 مقدمه 73 2-3 روش تحقیق .73 3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق .74 4-3 نمونه و نمونه گیری.75 5-3 برآورد حجم نمونه .75 6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 75       1-6-3 مصاحبه .75      2-6-3  پرسشنامه 75 7-3 روایی و پایایی پرسشنامه .77 8-3 خلاصه فصل 79     فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق   1-4 مقدمه .81 2-4  داده .81 3-4  اطلاعات 81 4-4 سیستم های پردازش 83 5-4 تجزیه و تحلیل داده ها .83 6-4 جامعه آماری تحقیق 84 تجزیه و تحلیل اطلاعات .94-84     فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها مقدمه 96 2-5 نتایج تحقیق .97 3-5 پیشنهادات .97 محدودیت  ها . 98 فهرست منابع و ماخذ منابع فارسی 99  منابع انگلیسی.12 پرسشنامه 13.     *مطالب مرتبط: دانلود مقاله سیستم های اتوماسیون اداری دانلود مقاله تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری دانلود پایان نامه بررسی اثرات سامانه خودکارسازی اداری بر مدیران دانلود مقاله بررسی تأثیر سیستم‌های اتوماسیون اداری بر حوزه‌های ارتباطات سازمانی دانلود پایان نامه بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری ایلام دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی   75 تاثیر اتوماسیون اداری بر مدیران تاثیر اتوماسیون اداری بر تصمیم گیری نقش اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری بهبود تصمیم گیری مدیران با اتوماسیون اداری اثرات اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران اثرات اتوماسیون اداری بر بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری
 • 52 پاورپوینت ديابت ‌مليتوس پزشکی
 • دانلود پاورپوینت ديابت ‌مليتوس دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 2/11 مگابایت صفحه 52 فرمت pptx 13000 پاورپوینت ديابت ‌مليتوس دانلود پاورپوینت ديابت ‌مليتوس دانلود پاورپوینت…

 • 42 دانلود تحقیق استعداد و مدیریت آن با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق استعداد و مدیریت آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 228/58 کیلوبایت صفحه 42 فرمت doc 18000 دانلود تحقیق استعداد…

 • 220 پاورپوینت بررسی تالوفیت های درس زیست شناسی زیست
 • دانلود پاورپوینت بررسی تالوفیت های درس زیست شناسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # زیست حجم 7/78 مگابایت صفحه 220 فرمت pptx 28000 پاورپوینت بررسی تالوفیت های درس…

 • 48 پروپوزال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مدیریت
 • دانلود پروپوزال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 186 بایت صفحه 48 فرمت…

 • 21 پاورپوینت همسوسازی ساختار و فرآیند های توسعه ورزش همگانی با ورزش قهرمانی تربیت بدنی
 • دانلود پاورپوینت همسوسازی ساختار و فرآیند های توسعه ورزش همگانی با ورزش قهرمانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 4/06 مگابایت صفحه 21 فرمت ppt…

 • 50 پروپوزال ارزیابی عملکرد مالی و طبقه بندی شرکت ها مدیریت
 • دانلود پروپوزال ارزیابی عملکرد مالی و طبقه بندی شرکت ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/32 مگابایت صفحه 50 فرمت docx 22000 پروپوزال ارزیابی عملکرد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *