131 ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام حسابداری

دانلود ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 2/65 کیلوبایت صفحه 131 فرمت doc 135000 ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام هدف از این پایان نامه ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران می باشد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام       چکیده :  در این تحقیق کارآمدی روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی های تکنیکال نسبت به روش خرید و نگهداری بررسی شد. استراتژی های تکنیکال مورد آزمون، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت اندازه حرکت و استراتژی ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک نمایی می باشند. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در سه سال 139تا1392 استخراج گردید. داده های بدست آمده را با روش خرید و نگهداری برای دوره های سالانه، دوساله  سه ساله 139تا1392مورد مقایسه قرارداده شده است. نتیجه نشان می دهد در دوره هایی که بازار به شدت صعودی باشد(سال 1392) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند اما در دوره هایی که روند بازار متعادل می باشد استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر می باشند. همچنین در صورتی که خرید در ابتدای سال 139انجام و انتهای 1392فروش صورت گیرد(دوره3ساله)؛ تفاوت معناداری بین بازده استراتژی های تکنیکال و خرید و نگهداری مشاهده نمی شود.         کلمات کلیدی: تحلیل تکنیکال روش خرید و نگهداری میانگین های متحرک شاخص قدرت اندازه حرکت استراتژی های سرمایه گذاری       مقدمه سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها، با فرایند تصمیم گیری روبرو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. اصولا سرمایه گذار در زمان خرید سهام علاوه بر ریسک به دو عامل توجه دارد:   الف) سود حاصله طی دوره ای که آن سهم را در اختیار دارد(بازده سالانه)؛ ب) ارزش فروش سهم در دوره های آتی ( ارزش آتی دارایی).   این دو عامل فوق در معیار بازدهی نهفته است که از طریق محاسبه مقدار آن طی دوره سرمایه گذاری منافع حاصله قابل اندازه گیری است. در صورتی که سرمایه گذار بتواند سهامی را انتخاب نماید که دو ارزش فوق الذکر را با توجه به ریسک قابل قبول ، حداکثر نماید، انتخاب و تصمیم او بهینه خواهد بود که این موضوع هدف اصلی بحث تحلیل سهام می باشد(ستایش و همکاران 1388)   درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرایط سهام و بازار امکان پذیر نمی باشد لذا هر سرمایه گذار می بایست پس از بررسی و تجزیه و تحلیل سهام اقدام به خرید و فروش آن نماید. بطور کلی سه نوع تجزیه و تحلیل بنیادی، تکنیکی و تئوری های نوین پرتفولیو در بازار سهام وجود دارد. در تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی سهام توجه می شود، در تحلیل تکنیکی با توجه به روند گذشته قیمت سهام به پیش بینی قیمت سهام می پردازد و در تئوری های نوین پرتفلیو به منظور کاهش ریسک غیر سیستماتیک اقدام به تنوع سازی و ایجاد سبد سهام(پرتفوی) می گردد.  مطالعات صورت گرفته در شرکت های سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذار این شرکت ها به عنوان بزرگترین نهادهای سرمایه گذار در کشور، نشان می دهد که قیمت سهام این شرکت ها به طور کامل نشأت گرفته از پرتفوی سرمایه گذاری آنها نمی باشد بلکه بحث توده واری در این شرکت ها مشاهده شده است و برای خرید و فروش آنها به تجزیه و تحلیل های فراتر از بررسی پرتفوی نیاز می باشد.   تقریبا  هیچگونه تحقیقی در خصوص تحلیل تکنیکال برای شرکت های سرمایه گذاری صورت نگرفته است؛ که دلیل آن را نشات گرفتن قیمت سهام این شرکت ها از سایر شرکت های سرمایه پذیر بیان می نمایند، اما این دلیل باعث نمی شود که نتوان این شرکتها را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود.یکی از خصیصه هایی که باعث می شود بتوان شرکتی را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود حجم معاملات می باشد که اغلب شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران این خصیصه را دارا می باشند. به همین منظور در این تحقیق به بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران پرداخته خواهد شد.             فهرست مطالب مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام فصل اول:  کلیات تحقیق 1 1-1مقدمه 2 2-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 3 3-1اهداف تحقیق 4 4-1فرضیه های تحقیق 5 5-1جامعه آماری و حجم آن 5 6-1بر آورد حجم نمونه 6 7-1روش گرد آوری اطلاعات 6 8-1روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6 9-1مفاهیم و واژگان تحقیق 8 1-9-1میانگین متحرک: 8 2-9-1اندیکاتور 8 3-9-1شاخص قدرت اندازه حرکت 9 4-9-1  نقاط بایست و برگرد هندسی 9   فصل دوم: پیشینه تحقیق 1 1-2مقدمه 11 2-2مبانی نظری تحقیق 12 1-2-2روش پرتفولیو 12 2-2-2تحلیل بنیادی 14 1-2-2-2بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور: 15 2-2-2-2تجزیه و تحلیل صنعت: 15 3-2-2-2تجزیه و تحلیل شرکت: 16 4-2-2-2ارزشیابی قیمت سهام: 16 3-2-2تحلیل تکنیکال 16 3-2استراتژی های سرمایه گذاری 18 1-3-2استراتژی های سرمایه گذاری بنیادی 19 1-1-3-2استراتژی شتاب 19 2-1-3-2استراتژی معکوس 2 3-1-3-2اقلام تعهدی 21 4-1-3-2سهام رشدی و سهام ارزشی 22 2-3-2استراتژی های سرمایه گذاری تکنیکی 25 1-2-3-2استراتژی میانگین متحرک 25 1-1-2-3-2میانگین متحرک ساده: 26 2-1-2-3-2میانگین متحرک موزون 26 3-1-2-3-2میانگین متحرک نمایی 27 4-1-2-3-2میانگین متحرک مثلثی 29 5-1-2-3-2میانگین متحرک متغیر 29 4-2روش های معاملاتی مورد استفاده مبتنی بر میانگین متحرک 31 1-4-2رابطه میانگین متحرک با قیمت 31 2-4-2رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت 32 5-2میانگین متحرک همگرا – واگرا(MACD) 32 6-2شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) 33 7-2استراتژی های سرمایه گذاری ترکیبی بنیادی و تکنیکال 36 8-2تحقیقات خارج از کشور 41 1-8-2تحقیق الکساندر 41 2-8-2تحقیق فاما و بلوم 42 3-8-2تحقیق ون هورن و پارکر 42 4-8-2تحقیق جیمز 42 5-8-2تحقیق جنسن و بنینگتون 43 6-8-2تحقیق بروک و همکاران 44 7-8-2تحقیق بلوم و همکاران 46 تحقیق بسمبیندر و چان 46 9-8-2تحقیق هادسون و همکاران 47 1-8-2تحقیق میلز 47 11-8-2تحقیق جینکای 48 12-8-2تحقیق ایساکو و هالیستین 48 13-8-2تحقیق وایت و همکاران 48 14-8-2تحقیق رانتر و لیل 49 15-8-2تحقیق وانگ و همکاران 49 16-8-2تحقیق گوناسکریج و پاور 5 17-8-2سوک جون لی و همکاران 5 18-8-2شین یون وانگ و همکاران 51 19-8-2کوکوهان چن و همکاران 51 2-8-2هارن و پاولو 51 9-2تحقیقات در داخل کشور 51   فصل سوم: روش انجام تحقیق 54 1-3مقدمه 55 2-3روش تحقیق 55 3-3جامعه آماری و حجم آن 56 4-3بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) : 56 5-3فرضیه تحقیق 58 6-3فرضیه های تحقیق 58 7-3روش گرد آوری اطلاعات 59 8-3روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 59 9-3تعریف مفاهیم و واژگان 61 1-9-3اندیکاتور 61 2-9-3میانگین های متحرک:(نرم افزار رهاورد نوین3) 63 5-9-3نقاط بایست و برگرد هندسی 67 1-3استراتژی‌های تکنیکال مورد استفاده 68 11-3اطلاعات لازم برای محاسبات فرضیه های تحقیق 71 الف) قیمت سهام شرکتها: 71 ب)مجامع عادی: 71 ج) مجامع فوق العاده: 71 12-3محاسبه نرخ بازدهی سهام در روش خرید و نگهداری 72 13-3اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها 72 1-13-3آزمون آماریt 73 2-13-3آزمون ویل کاکسون 73   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 75 1-4مقدمه 76 2-4جمع آوری داده ها و محاسبه متغیرهای تحقیق 76 3-4مفروضات محاسبات متغیرهای تحقیق 77 4-4آزمون آماری 89 1-4-4فرضیه اول 89 1-1-4-4سالانه 89 2-1-4-4دوساله و سه ساله 91 2-4-4فرضیه دوم 94 1-2-4-4سالانه 94 2-2-4-4دوساله و سه ساله 96 3-4-4فرضیه سوم 98 1-3-4-4سالانه 98 2-3-4-4دوساله و سه ساله 1   فصل پنجم: جمع بندی،نتیجه گیری و تفسیر 14 1-5مقدمه 15 2-5خلاصه تحقیق 15 3-5نتیجه گیری 16 4-5پیشنهادات علمی 19 1-4-5پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق 19 منابع 112 منابع فارسی 112 منابع خارجی 115     فهرست جدول ها جدول 1 1:محاسبه میانگین متحرک موزون 27 جدول3 1:شرکت های مورد بررسی 57 جدول4 1:خلاصه میانگین بازدهی استراتژی های تکنیکال مورد بررسی و روش خرید و نگهداری 78 جدول4 2:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش EMA 81 جدول ‏4 3:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش RSI 82 جدول4 4:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روشRSI&EMA 84 جدول 4‏ 5:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش خرید و نگهداری 85 جدول4 6: نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای تمامی روش های مورد آزمون و قابل مقایسه با روش خرید و نگهداری 85 جدول4 7:نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای تمامی روش ها با یکدیگر در دوره های دوساله و سه ساله 86 جدول4 8: بازده مقایسه ای شرکت سرمایه گذاری ملت 87 جدول4 9: آزمون مجدد شاپیرو-ویلک برای سال 139بعد حذف شرکت سرمایه گذاری ملت 88 جدول4 1: نتایج آزمون T-همبسته برای روش میانگین متحرک(فرضیه اول) 89 جدول4 11: آزمون Tهمبسته برای داده های دوساله روش EMA 92 جدول4 12:نتایج آزمون ویلکاکسون برای داده های غیر نرمال روش EMA 93 جدول ‏4 13:آزمون Tهمبسته برای داده های روش RSI 94 جدول4 14:آزمون Tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژیRSI 96 جدول4 15:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال روش RSI 97 جدول4 16:آزمون Tهمبسته برای روش ترکیبیRSI&EMA 99 جدول4 17:آزمون Tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژی 11 جدول4 18:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال استراتژی ترکیبیRSI&EMA 12     فهرست شکل ها شکل1 1: رابطه میانگین متحرک با قیمت 31 شکل1 2: رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت 32 شکل1 3:میانگین متحرک همگرا-واگرا(MACD) 33 شکل1 4:واگرایی شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) با قیمت 34 شکل1 5: موقعیت های خرید و فروش شاخص قدرت اندازه حرکت 34 شکل1 6: نحوه تحلیل ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک 35 شکل1 7:موقعیت های خرید و فروش روش ترکیبی میانگین مترحک و شاخص قدرت اندازه حرکت 36 شکل3‏ 1:سیگنال های استراتژی تکنیکال فرضیه اول 69 شکل3 2:سیگنال های استراتژی تکنیکال فرضیه دوم 7 شکل3-3:سیگنال های تکنیکال فرضیه سوم 71   135 استراتژی تحلیل تکنیکال استراتژی روش خرید و نگهداری روش خرید و نگهداری برای خرید سهام استراتژی تحلیل تکنیکال برای خرید سهام روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی تحلیل تکنیکال روش های خرید سهام با استفاده از روش خرید و نگهداری بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران پایان نامه روش های خرید سهام
 • 11 تحقیق استفاده از روش هاي شيميايي در تثبيت خاك عمران
 • دانلود تحقیق استفاده از روش هاي شيميايي در تثبيت خاك دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 480/16 کیلوبایت صفحه 11 فرمت docx 50000 تحقیق استفاده از…

 • 83 پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود علوم اجتماعی
 • دانلود پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 960 بایت صفحه 83…

 • 129 پاورپوینت اصول و مبانی بازاریابی حسابداری
 • دانلود پاورپوینت اصول و مبانی بازاریابی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 1/06 مگابایت صفحه 129 فرمت pptx 19000 پاورپوینت اصول و مبانی بازاریابی دانلود پاورپوینت…

 • 61 دانلود پاورپوینت معرفی معماری نمونه ترمینال معماری
 • دانلود دانلود پاورپوینت معرفی معماری نمونه ترمینال دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 6/52 مگابایت صفحه 61 فرمت pptx 20000 دانلود پاورپوینت معرفی معماری نمونه ترمینال…

 • 37 دانلود تحقیق عدالت سازمانی با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق عدالت سازمانی با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 86/23 کیلوبایت صفحه 37 فرمت docx 11000 دانلود تحقیق عدالت سازمانی با…

 • 44 پاورپوینت آموزش گواهی نویسی گوناگون
 • دانلود پاورپوینت آموزش گواهی نویسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # گوناگون حجم 608/25 کیلوبایت صفحه 44 فرمت ppt 14000 پاورپوینت آموزش گواهی نویسی دانلود پاورپوینت آموزش گواهی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *