124 پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387 حقوق

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 225 بایت صفحه 124 فرمت doc 75000 پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387 همانگونه كه می دانیم قانون آئین دادرسی كیفری در سال 1378تغییر و تحولات فراوانی به خود دیده است و پس از نزدیك به 9 سال، این قانون دستخوش تغییر و تحول عمده گردید و نیز بخشی از این قانون طی مواد 219 تا 231 كه به بحث دادرسی اطفال بزهكار پرداخته است پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387     مقدمه: همانگونه كه می دانیم، به منظور رسیدن به یك جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه كوشید و در برابر هر كنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واكنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واكنش بر خود و جامعه اعمال كرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری كه از آن واكنش داریم برسیم.در برخورد با جرائم و بزهكاری اطفال كه همان كنش فرد بزهكار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واكنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واكنش اعمال گردد. مثلاً یكی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق كیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.   برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهكار مجازات و یا واكنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهكار پس از تحمل واكنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست كه تشكیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می كند. همچنین باید متذكر شد كه اعمال یك مجازات نامناسب و واكنش اجتماعی نامناسب ممكن است طفل بزهكاری كه برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتكب جرم شده است به نحوی كه با اعمال واكنش اجتماعی مناسب امكان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیك به یك مجرم حرفه ای تبدیل نماید.       کلمات کلیدی:  قانون 1387 آیین دادرسی آیین دادرسی اطفال دادرسی اطفال بزهكار       انگیزه انتخاب موضوع: همانگونه كه می دانیم قانون آئین دادرسی كیفری در سال 1378تغییر و تحولات فراوانی به خود دیده است و پس از نزدیك به 9 سال، این قانون دستخوش تغییر و تحول عمده گردید و نیز بخشی از این قانون طی مواد 219 تا 231 كه به بحث دادرسی اطفال بزهكار پرداخته است هم دچار این انقلاب و دگرگونی كلی گردید.از سویی واضعین قانون فوق الذكر سعی كرده‌اند تا قوانین اسلامی و شرعی رعایت گردد و از سوی دیگر كوشیده اند كه به زعم خودشان این قانون، خصوصاً مواد مذكور در فوق با اوضاع و احوال اجتماعی امروزه كشور پهناور جمهوری اسلامی ایران هماهنگ و همگام باشد. ولی متاسفانه معلوم نیست چرا واضعین قانون اخیر التصویب، عجولانه و بدون كار كارشناسی دست به چنین اقدامی زده اند كه غالباً با هیچ یك از استانداردهای جهانی و علوم كیفری و دادرسیهای كیفری جوامع امروزی و متمدن هماهنگی و سنخیتی ندارد.   و تاسف بیشتر این كه در بخش مربوط به دادرسی اطفال كه باید كار كاشناسی بیشتر صورت می گرفت، ظاهراً كمتر به این مهم توجه شده است كه جای بسی شگفتی است! … اما انگیزه اصلی پژوهشگر از انتخاب این موضوع برای رساله كارشناسی ارشد خویش همانا ارائه نظرات و پیشنهادات و همچنین بیان نمودن روش های كشورهای متمدن و پیشرفته در برخورد با اطفال بزهكار و دادرسی های كیفری در خصوص اطفال می باشد، هدف دیگر، روشن نمودن و تنویر ذهن مسئولین مربوطه طرح و تبیین معایب این قانون بوده است.همچنین ارائه راهكارهایی جهت رفع معایب و نتیجه گیری كلی كه در حقیقت جمع بندی و خلاصه نمودن مسائل مذكور می باشد. تا چه قبول افتد و در نظر آید.         فهرست مطالب : مقدمه انگیزه انتخاب موضوع اهمیت موضوع سوالات و فرضیات روش تحقیق كلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال) الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق كودك 1- تعریف قانونی طفل 2- مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع ) 3- مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق كودك ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 134 1- معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 134 2- محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 134 ج: اصلاحات آیین دادرسی كیفری تا  قبل از قانون  مصوب 1338 1: معایب اصلاحات   2: محاسن اصلاحات   د:طبقه بندی اطفال در قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338 1- اطفال كمتر از 12 سال  2- اطفال بین 12 تا 15 سال 3-اطفال بین 15 تا 18 سال   هـ  : اصول دادرسی اطفال در قانون تشكیل دادگاههای اطفال بزهكار مصوب 1338 1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشكیل دادگاههای اطفال بزهكار مصوب 1338 2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشكیل دادگاههای اطفال بزهكار مصوب 1338 و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 1- دادگاه تخصصی یا اختصاصی 2- تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی 3- فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال ب: ابهامات و كاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 1- نحوه مجازات افشاء كنندگان جریان دادگاه 2- نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم 3- ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال  4- خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهكار  5- تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال  6- خلاء وجود پلیس اطفال نتیجه گیری فصل اول   فصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال 1378 الف: حمایت شكلی از اطفال 1- شرایط قاضی دادگاه اطفال 2- صلاحیت دادگاههای نوجوانان 3- سن مسئولیت كیفری 4- دادرسی ویژه نوجوانان  5- تكلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه  6- مرجع صالح تعقیب و تحقیق (قاضی یا ضابط) 7- مراتب احضار طفل 8- راهكارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی ب: ضمانت ها و تدابیر ماهوی در جهت حمایت از طفل 1- تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل 2- رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت  3- حكم به اقدامات آموزشی 4- مجازاتهای تادیبی 5- اقدامات كمك آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر 6- تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یك برخورد افتراقی) 7- تعیین وكیل تسخیری   نتیجه گیری فصل دوم جایگزینها نتیجه گیری كلی منابع و مآخذ الف: كتب 1- به زبان فارسی 2- به زبان بیگانه – عربی – انگلیسی – فرانسه ب: مقالات ج: پایان نامه ها د: نشریات و مجلات ه : قوانین و آئین نامه ها       75 قانون 1387 آیین دادرسی آیین دادرسی اطفال دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387 خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
 • 19 پاورپوینت آشنایی با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی علوم سیاسی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم سیاسی حجم 1/02 مگابایت صفحه 19 فرمت pptx 9000 پاورپوینت آشنایی با سازمان…

 • 112 بررسی نقاط ضعف و قوت راه اندازی موتورهای الکتریکی برق، الکترونیک، مخابرات
 • دانلود بررسی نقاط ضعف و قوت راه اندازی موتورهای الکتریکی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 2/24 کیلوبایت صفحه 112 فرمت doc 25000 بررسی…

 • 131 قواعد حاکم بر معاملات با حق استرداد در حقوق ایران و انگلیس فقه،حقوق،الهیات
 • دانلود قواعد حاکم بر معاملات با حق استرداد در حقوق ایران و انگلیس دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 97/91 کیلوبایت صفحه 131 فرمت docx 125000…

 • 207 پاورپوینت کانیها و سنگهای صنعتی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت کانیها و سنگهای صنعتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 6/8 مگابایت صفحه 207 فرمت pptx 19000 پاورپوینت کانیها و سنگهای صنعتی دانلود پاورپوینت…

 • 31 دانلود تحقیق هوش هیجانی و مدل های آن با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق هوش هیجانی و مدل های آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 84/15 کیلوبایت صفحه 31 فرمت docx 18000 دانلود…

 • 31 دانلود پاورپوینت مقایسه الگوریتم های خطایابی در شبکه های حسگر بی سیم کامپیوتر و IT
 • دانلود دانلود پاورپوینت مقایسه الگوریتم های خطایابی در شبکه های حسگر بی سیم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 720/08 کیلوبایت صفحه 31 فرمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *