124 رویه های حسابداری و حقوق و دستمزد راه آهن جمهوری اسلامی ایران حسابداری

دانلود رویه های حسابداری و حقوق و دستمزد راه آهن جمهوری اسلامی ایران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 87 بایت صفحه 124 فرمت doc 29000 رویه های حسابداری و حقوق و دستمزد راه آهن جمهوری اسلامی ایران دانلود پایان نامه رویه های حسابداری و حقوق و دستمزد راه آهن جمهوری اسلامی ایران دانلود پایان نامه رشته حسابداری – بازرگانی رویه های حسابداری و حقوق و دستمزد راه آهن جمهوری اسلامی ایران     مقدمه: حمل و نقل در گستره جغرافیایی چون شریانهای حیاتی آن محیط است که هر نوع سستی یا عنایت و حمایت از آن اثرات روشن صریح و سریعی در عملکرد فرهنگی اقتصادی انسانی و حیاتی آن منطقه دارد.    اهمیت حمل و نقل در اقتصاد هر کشوری از دو جهت قابل بررسی است . ابتدا از جهت تاثیری که برروی  ساختار فضایی  کشور می گذارد به عبارت دیگر توسعه شبکه حمل و نقل موجب تمرکز فعالیت های اقتصادی در بعضی از مناطق و در نتیجه رشد اقتصادی آن مناطق شده و از طرفی ممکن است باعث رکورد و از بین رفتن مناطقی دیگر (احتمالا روستایی) شود. جهت دوم بررسی اهمیت حمل و نقل در اقتصاد کشور تاثیری است بخش حمل و نقل در سطح کلان برروی کل اقتصاد از نقطه نظر اشتغال تولید سرمایه گذاری و… می گذارد .   حمل و نقل همانند کشاورزی و صنعت یكی از بخش های اقتصادی هر کشوری  است که نه تنها به خودی خود اشتغال زا بوده و تولید خدمت می کند بلكه بر توسعه بخش کشاورزی و صنعت هم تاثیر می گذارد به عبارت دیگر همچنان که توسعه شبکه  حمل و نقل بر رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری تاثیر می گذارد رشد و توسعه اقتصادی هر کشور نیز در ایجاد یک سیستم مطلوب شبکه حمل و نقل حائز اهمیت است بنابراین همراه با رشد و توسعه اقتصادی کشور بخش حمل و نقل کشور هم می بایستی رشد نماید در غیر این صورت محدود بودن شبکه حمل و نقل کشور به عنوان یكی از موانع مهم درون زای رشد و توسعه اقتصادی و مبادلات کشور ها  با حجم تولیدات بسط بازرگانی توزیع خدمات و فرآورده های بین مناطق مختلف کشور با خارج از کشور رابطه مستقیم دارد.       کلمات کلیدی: راه آهن حمل ونقل حسابرسی راه آهن جمهوری اسلامی ایران       فهرست مطالب تقدیر و تشکر………………………………………………………………………………………………………..3 تقدیم به ………………………………………………………………………………………………………………..4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 1 تاریخچه راه آهن از ابتدا تاکنون از بعد تاریخی………………………………………………………..14 تاریخچه راه آهن از بعد اقتصادی…………………………………………………………………………….21 آرم فعلی………………………………………………………………………………………………………………26 چند تعریف…………………………………………………………………………………………………………..27 پلهای معروف ایران………………………………………………………………………………………………..29 اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(سهامی خاص)……………………………….29   فصل دوم- موضوع شرکت………………………………………………………………………………………3 فصل سوم- ارکان شرکت………………………………………………………………………………………..31   مجمع عمومی…………………………………………………………………………………………………………..31 بازرس(حسابرس)……………………………………………………………………………………………………38   فصل چهارم- سایر مقررات………………………………………………………………………………………39 علل تغییر شکل حقوقی راه آهن……………………………………………………………………………….39 اهداف شرکت…………………………………………………………………………………………………………..42 مشخصات شرکت……………………………………………………………………………………………………..42 خلاصه اهم رویه های حسابداری………………………………………………………………………………..42 سرمایه گذاری های بلند مدت……………………………………………………………………………………45 کار در جریان پیمانهای بلند مدت……………………………………………………………………………45 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان………………………………………………………………………….46 حقوق و دستمزد و نظریه های مربوط به آن……………………………………………………………….46 نظریه های حقوق و دستمزد……………………………………………………………………………………..46 عمده عوامل نظریه های حقوق و دستمزد…………………………………………………………………..46 نظریه عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………………………..47 نظریه قدرت پرداخت……………………………………………………………………………………………….47 نظریه هزینه زندگی………………………………………………………………………………………………….47 نظریه کارآیی………………………………………………………………………………………………………….47 قوانین و مقررات دولتی……………………………………………………………………………………………47 نظریه های فرهنگی و ارزشی…………………………………………………………………………………….48 صدور اسناد…………………………………………………………………………………………………………….53 نحوه پرداخت حقوق به پرسنل…………………………………………………………………………………54 مرخصی استعلاجی برای کارکنان رسمی……………………………………………………………………55 هزینه فوت و ازدواج…………………………………………………………………………………………………55 هزینه فوت و ازدواج برای ثابت شرکتی و روزمزد………………………………………………………..56 هزینه نقل و مکان…………………………………………………………………………………………………….56 بلیط رایگان…………………………………………………………………………………………………………….57 نحوه پرداخت اضافه کار………………………………………………………………………………………….57 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………….58 حساب داراییهای جاری……………………………………………………………………………………..58 بانکها…………………………………………………………………………………………………………………58 تنخواه گردان مامورین خرید………………………………………………………………………………….59 بدهکاران کارکنان …………………………………………………………………………………………………..6 بدهکاران قراردادها…………………………………………………………………………………………………61 پیش پرداختها……………………………………………………………………………………………………….62 پیش پرداخت مالیات بر در آمد………………………………………………………………………………..62 اسناد جاری اداره کل …………………………………………………………………………………………….63 نحوه پرداخت اسناد بانکی……………………………………………………………………………………….64 نحوه پرداخت اسناد غیر بانکی…………………………………………………………………………………64 موجودی کالای در جریان انتقال……………………………………………………………………………….71 موجودی کالای در جریان تبدیل………………………………………………………………………………72 دارایی ثابت …………………………………………………………………………………………………………..73 سپرده های دریافتنی سایر………………………………………………………………………………………74 ذخیره استهلاک دارایی ثابت ………………………………………………………………………………….74 هزینه های بهره برداری………………………………………………………………………………………….75 هزینه های غیر نقدی……………………………………………………………………………………………..75 حساب بدهی…………………………………………………………………………………………………………77 طبقه فرعی بدهی جاری…………………………………………………………………………………………77 حساب پرداختنی دیون پرسنلی اداره کل……………………………………………………………….78 حساب پرداختنی کمکهای اعطایی کارکنان…………………………………………………………….78 حساب پرداختنی کسور قانونی پیمانکاران……………………………………………………………….79 مالیات پرداختنی…………………………………………………………………………………………………….8 سازمان بازنشستگی کشوری کسور کارکنان………………………………………………………………8 سازمان خدمات درمانی……………………………………………………………………………………………..82 سازمان تامین اجتماعی بیمه کارکنان ………………………………………………………………………..83 حساب بیمه عمر پرداختنی………………………………………………………………………………………..84 حساب صندوق پس انداز پرداختنی………………………………………………………………………….. 85 اسناد در جریان و هزینه های پرداختنی……………………………………………………………………..86 بستانکاران سایر………………………………………………………………………………………………………88 سپرده های پرداختنی……………………………………………………………………………………………..88 وام های پرداختنی……………………………………………………………………………………………………89 سرمایه نقدی…………………………………………………………………………………………………………..9 واسطه مخازن سرمایه جنسی……………………………………………………………………………………91 حقوق بازنشستگان و موظفین…………………………………………………………………………………..91 بستانکاران قرار دادها………………………………………………………………………………………………92 درآمدهای متفرقه…………………………………………………………………………………………………….92 درآمدهای حاصله از قراردادها…………………………………………………………………………………..93 مفاصا حساب…………………………………………………………………………………………………………..93 ذخیره بازخریدی و مرخصی کارکنان روزمزد…………………………………………………………….94 حسابهای انتظامی…………………………………………………………………………………………………..95 حساب انتظامی ضمانت نامه ها(صادره) دریافتنی………………………………………………………96 حساب انتظامی سایر وثایق صادره دریافتنی……………………………………………………………..96 حساب انتظامی تضمینی اسنادی جمعداران(پرداختنی)………………………………………………96 حساب انتظامی ضمانت نامه های وارده پرداختنی………………………………………………………97 حساب انتظامی سایر وثایق دریافتنی………………………………………………………………………..98 ضوابط بستن حساب در پایان سال مالی……………………………………………………………………98 شرح فرم تراز حسابهای دفتر کل و نحوه تکمیل اطلاعات…………………………………………..11 منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….14             29 رویه های حسابداری شرکت راه آهن حقوق و دستمزد شرکت راه آهن رویه های حسابداری و حقوق و دستمزد راه آهن ایران رویه های حسابداری و حقوق و دستمزد راه آهن جمهوری اسلامی ایران دانلود پایان نامه رشته حسابداری
 • 63 مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه پایدار 63 صفحه مدیریت
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه پایدار 63 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 134/95 کیلوبایت صفحه 63 فرمت docx 24000 مبانی نظری و…

 • 205 ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی مدیریت
 • دانلود ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 411 بایت صفحه 205 فرمت doc 165000 ارزیابی رابطه تیپ های…

 • 43 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حسابرسی و مفاهیم بنیادین آن با فرمت word حسابداری
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حسابرسی و مفاهیم بنیادین آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 108/42 کیلوبایت صفحه 43…

 • 53 دانلود مقاله فرستنده های FM وAM برق، الکترونیک، مخابرات
 • دانلود دانلود مقاله فرستنده های FM وAM دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 71 بایت صفحه 53 فرمت doc 19000 دانلود مقاله فرستنده های…

 • 19 جایگاه اجتماعی و فرهنگی زن در اندلس علوم اجتماعی
 • دانلود جایگاه اجتماعی و فرهنگی زن در اندلس دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 105 بایت صفحه 19 فرمت doc 13000 جایگاه اجتماعی و فرهنگی…

 • 25 نقش صنایع دستی به عنوان یک فعالیت درآمدزا و توسعه توریسم صنایع
 • دانلود نقش صنایع دستی به عنوان یک فعالیت درآمدزا و توسعه توریسم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # صنایع حجم 32 بایت صفحه 25 فرمت doc 12000 نقش…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *